Tichá radost

Poselství - březen 2007

Poselství - březen 2007

zpět

Poselství z 31. března 2007

 

Meditace:

 

 Pojďte, půjdeme do ticha. Utišujeme se, dech se uklidňuje. Vstupují do nás mír a ticho. Slyšíme zpěv ptáků a vábí nás vyjít si do polí a zahrad.

 

Jdeme všichni společně do přírody, přes trávníky a louky podél potoka. Sedáme si na břeh potoka. Každý našel své místo a dívá se do vody.

 

Nyní cítíme přítomnost Pána, Ježíše Krista. Jde lehkým krokem po vodě a hovoří k nám: „Mí milovaní synové a dcery, rád bych, abyste se naučili oproštění, proto jsem vás přivedl k potoku.

 

Vidíte, jak voda plyne a od všeho, co vám dnes přišlo na mysl, se nyní oprostěte! Podívejte, jak voda vše odnáší! Oprostěte se od svých přání, oprostěte se od myšlení, oprostěte se od toho, co vás tísní! Vdechněte to do vody!

 

Nyní, Mé milé děti, vás povedu v tomto nádherném slunečním svitu do jarní přírody. Jste teď svobodní, neboť kalich vašeho srdce je prázdný. Nyní můžu naplnit vaše srdce Mojí láskou. Pojďte, půjdeme dál.

 

Vidíme před sebe první jarní zahradu. Září žlutě ve všech odstínech, velikonoční zvony zní jemně ve větru. Žlutá je léčivá barva pro vaši duši, pro vaše nervy. Zjednodušte se, Mé děti! Vezměte si jednu z překrásných květin do svých srdcí! Vdechněte žlutou! Když na sebe necháte působit barvu, může se ve vás mnohé vyléčit. Slunce rozjasňuje vaši mysl. Květy zazáří ještě víc, protože by rády sloužily lidem v radosti. Září k vám léčení.

 

Jdeme do další zahrady. Kvůli tomu přecházíme přes louku a tam vidíme stovky něžných sedmikrásek. Tak prosté ve svém květu a přesto tak všeobjímající září ve své bílé se špičkami na každém okvětním lístku. Rostou stejně jako sněženky v tajícím sněhu a kvetou celý rok skoro až do zimy.

 

Tyto malé květy vám ukazují, jak něžná květinka ode Mě dostala sílu a moc, neboť vám mohou sloužit také jako strava. Spoustu všech těch malých hvězdiček na sebe nyní nechte působit! Představte si, že na květy dopadá pár dešťových kapek. Vidíte, jak se proměňují a posilují? Avšak to jsme spatřili jen cestou kolem.

 

Přicházíme k druhé zahradě. Tam nás zdraví záplava modré. Nebe se odráží ve květech sasanek. Modrá, Mé dětí, znamená pro vaše tělo, pro vaše nervy, pro váš mozek uklidnění a někdy také zchlazení pro zjitřené emoce.

 

Rozhlížejte se dále! Ve všech odstínech modré vidíte macešky, které přezimovaly na poli. Neochvějně kvetou a kvetou.

 

Když maceškám požehnáte, budou kvést tři měsíce. Chcete přece důkazy, že vaše žehnající síly mají účinek, takže udělejte pokus. Požehnejte polovině macešek a druhé polovině ne a s úžasem zjistíte, že asi po měsíci přestanou nepožehnané rostlinky kvést.

 

Vidíte barevné odstíny od jasně modré a nádherné, výrazné tmavě modré a vy, Mé děti, žehnáte této zahradě. Podívejte, Mé děti, tyto jednoduché květinky v Mém stvoření v sobě nesou velkou moudrost. Slouží vám ve svých barvách a tvarech a darují vám radost. Podívejte se dobře! Vidíte, jak přírodní bytostí tancují v reji kolem květin a cítíte radost, že spočívám s vámi mezi nimi?

 

Podívejte, Mé děti, jednoduchost ve stvoření vás může tak potěšit. Vraťte se také zase k jednoduchostí!

 

Nyní pojďte, opustíme modrou zahradu! Objímá nás úžasná, nádherná růžově červená bezpočtu květů mandloní. Ve velké hojnosti stojí v zahradě. Mají hodně místa a mohly se proto rozšířit. Objímá nás moře květů. Má láska vás objímá v těchto květech. Hledáte kontakt s korunou, s kmenem a kořeny stromu. Proudí ve vás život jako v tomto stromu. Také vy jste kořeny spojení se Zemí a pozvedáte svoji hlavu k nebi. Je vaše láska také tak velká jako bezpočet kalichů?

 

Hojnost nezměrné síly lásky k vám září. Všude Mě nacházíte. Nacházíte Mě v sedmikráskách, ale také v tomto velkém stromu. Nacházíte Mě v lese a v stéblu trávy. Ptáci zpívají pro Mě, také tam Mě najdete. Najdete Mě všude tam, kde otevřete svá srdce, kde se podíváte hlouběji, kde se zaposloucháte. Tak úžasná je vaše matka Země se všemi svými tvory.

 

Nyní, Mé děti, se zvedněte, natáhněte své paže a ruce a požehnejte planetě Zemi v Mém jménu! Požehnejte stromům! Pociťte, jak vám odpovídají, jak k vám přichází vibrace a pohlcují vaše srdce. A raduji se z vás, Mé děti. Má radost je velká, že chápete, co jsem vám chtěl říct. Všude je Můj Duch, Můj život, Má láska.“

 

Tak se skláníme před matkou Zemi a děkujeme jí.

 

Pán nás bere zase zpět do této místnosti a my Ho obklopujeme. Cítíme, že naši andělé jsou u nás a že nás sem provázelo také mnoho přírodních duchů. Děkujeme našemu Pánovi našimi pocity lásky, které nelze zachytit slovy. Oddáváme se Jeho Svatému slovu.

 

 

Projevení z božské vůle

 

Skutečně, skutečně, skutečně, nebeská brána je široce otevřená a celé nebeské zástupy, zástupy za zástupy opustily nebesa a jdou po Mém boku. Ano, mnoho nebeských zástupů se inkarnovalo na Zemi a mnoho nebeských zástupů působí v neviditelném světě, aby vykonaly to, co jsem vám Já, váš nebeský Otec, před věčnými časy předpověděl a stále znovu předpovídal Svými proroctvími.

 

Já Jsem váš Pán, váš Bůh a vše je v Mých rukách, i když se to jeví tak, že vše ztratilo řád.

 

Jsem pravěčný Duch od věčnosti k věčnosti. Jsem život a se všemi Svými jsem se vydal na cestu, abych naplnil vedení domů všech Mých dětí. Jsem cesta, pravda a život a není pravda mimo té, která je ze Mě. Jsem váš Pán, váš Bůh a volám do všech vašich srdcí: „Probuďte se, Mé děti, a naplňte to, za co jste se dnes už modlili a stále znovu o tom mluvili!“

 

Uvědomte si, kým jste! Nejste lidé, jste jen krátký čas v lidském těle. Jste duchem z Mého ducha a světlo z Mého světla! A Já nyní přicházím a volám vás: „Přestaňte se zaměřovat na hmotu! Zaměřte se na nebe v sobě, na Mě, vašeho nebeského Otce, pravěčného Ducha života“.

 

Já Jsem život a jen Já mohu život přinést a mimo Mě není život a nikdy nebude život. Jsem cesta, pravda a život. Jen Já sám vás mohu vést ve vašem nitru. Jen Já sám vás mohu přivést zpátky tam, odkud jste vyšli a proměnit vás v to, čím jste od prvopočátku z Mé lásky byli: Anděly z čistě duchovního domova. Spatřil jsem vás a stvořil. Vložil jsem do vás celou vznešenost Mého Ducha, Moji lásku, a nikdy nemohlo být nic jinak.

 

Hmota upadá a jednou zajde. Nikdy už také nebude nový Jeruzalém ve hmotě, ale

Můj Nový Jeruzalém bude duchovní dílo.

 

Volám všechny vás, kteří myslíte jinak a svojí svévolí chcete vynutit světský nový Jeruzalém! Uvažte, co říkám, a mějte v tom jasno: „Mé dílo je duchovní dílo a nikdy nemělo s hmotou nic do činění a nikdy nebude mít s hmotou nic do činěni, kromě toho, že Mé děti v hmotě žijí.“

 

Jak často jsem s napomenutím volal: „Žijte ve světě, ale nebuďte ze světa; neboť svět vás stáhne do hlubiny!“ Uvědomte si: „Nebuďte z tohoto světa, jste v tomto světě jen krátký čas. Probuďte se pro Mě! Neboť Mé dílo je soukolí a potřebuji každý jeden nástroj.“

 

Jsem ten, Kdo vás sem přivedl, jinak nikdo. Jen pro Mě jste zde, jen pro Mě, vašeho nebeského Otce. Uvědomte si to a oprostěte se od hmoty! Tím myslím vaše hmotné snažení. Usilujte o duchovní poklady, neboť jen ty jsou trvalé, Mé děti. Jen ty vám mohou přinést blaženost Mého Ducha.

 

Volám vás do Mého díla: Je to Mé dílo, neboť jsem toto dílo povolal do života, vytvořil ho. Je to Mé dílo a volám vás všechny, Mé děti. Všichni – každý jeden z vás –, kteří jste ještě v tomto díle, jsem kolečkem ve velkém soukolí. „Probuďte se, neboť Můj hlas ve vás zaznívá! Probuďte se a uvědomte si, proč jste se vydali na Zem: Abyste Mi, svému nebeskému Otci, sloužili a jen Mě jedinému! Nenechte se oslnit lidmi, nenechte se uvést v omyl lidmi, kteří jsou zaměření jen na hmotný zisk a zapomněli, co je jejich pověření a už se o to nezajímají!“

 

Já Jsem váš Pán a Bůh a volám vás ještě jednou do tohoto díla: „Povstaňte, Mé děti, povstaňte a uvědomte si, že spočíváte na Zemi pro Boha, vašeho Pána a Otce – jak jste to činili už tak často v různých inkarnacích.

 

Pojďte na Mé srdce a Já vás vyvedu ze všech vazeb, ze všech bludů! Pojďte na Mé srdce, Mé děti, neboť jen Já sám vás dokážu vyvést ze zapletení! Nebojte se trestů a vyhrožování tresty, neboť Já jsem Bůh lásky, Který sám šel po Zemi a vím, jak těžké to je pro Mé děti v pozemském rouchu!“

 

Ve Mně je láska a žádný trest, tak se nevažte hrozbou trestů! Myslete na čas, kdy jste stáli před Mým trůnem, plní radosti, lásky a oddanosti a plní jásotu v srdci, a Já vás musel brzdit a vysvětlovat vám, jak těžká je cesta po Zemi.

 

Já Jsem váš Otec a Bůh a šel jsem po Zemi před vámi a nyní jdu po Zemi s vámi a volám k vám všem: „Osvoboďte se, osvoboďte se, osvoboďte se ze vší hmoty, neboť přicházím, abych vás vzal s sebou, Mé děti. Každého, kdo se znovu ke Mně pozvedne, vezmu na Mé srdce a můžu použít skutečně každé dítě k práci na Mé vinici.“

 

Chci, aby Mé děti v díle toto zažily a nesu Mé slovo skrze Mé posly světla: Nad touto místností jde Můj Duch, neboť Můj Duch pronikne veškerou hmotou. Nebojte se, Mé milé děti, Mé dcery, Mí synové, tato slova musejí být; neboť je to vysoká, vážná doba, tak vážná, jako na Zemi ještě nikdy nebyla. Vše se mění a absolutní boj mezi světlem a temnotou se koná v této době. Ale temnota nemůže zvítězit. Ještě se brání sklonit přede Mnou svoji hlavu. Ale Já, váš nebeský Otec, jsem vítězství jíž vybojoval. To Mi už nikdy nemůže vzít.

 

Je to skutečně vznešená doba, Mé děti! Tak pojďte ke Mně a modlete a modlete a modlete se za své bratry a sestry, žehnejte a žehnejte a žehnejte, jak jste o tom již mluvili; neboť skutečně, skutečně, skutečně, stojí před vámi velké věci, vedení domů všech Mých dětí. Ještě více nástrojů probudím, ještě více nástrojů chci vyslat. Tak je noste všechny ve svém srdci a naplňte to, co máte dělat a dejte Mi své „ano“ a dostůjte svému „ano“! Budu vám pomáhat, abyste vrostli do svého „ano“. U Mě, vašeho Otce, je celé nebe a tím také u vás.

 

Mé požehnání proudí skrze vás, aby vás posílilo, aby vám dodalo sílu, Mé milované děti, neboť jste na Zemi pro Mě. Tak se nebojte, neboť vás nikdy nenechám samotné.

 

Já Jsem život. Já jsem moc, síla a vznešenost, a je Mi dána veškerá moc, abych vám pomáhal, Mé děti. Uvědomte si, kým jste, a zažijete, kolik moci, síly a vznešenosti ve vás spočívá a co vše pro Mě můžete udělat.

 

Amen

 

 

Projevení z božské lásky

 

Mí synové a dcery, vážná jsou slova z Mé božské vůle. Má láska vás hladí jemně po vaší hlavě, přesto kmitá i v Mé lásce vážnost této doby. Podívejte, je mezi vámi skutečně nekonečně mnoho bludných učení, Mé děti nevědí, kam se mají obrátit.

 

Dostávají např. zprávu, že se tato Země má pozvednout do páté, šesté dimenze a lidé, kteří nemají zralost pro tuto dimenzi, musí zůstat pozadu. Jaká je pravda? Je sedmkrát sedm stupňů domů na Mé otcovské srdce. Žádné dimenze! Ti, kteří nejsou zralí, tak se říká, zůstanou pozadu. Tedy se vás ptám, Mí poslové světla: Kde bych byl Já! U těch, kteří budou pozvednuti, protože údajně mají zralost a věří tomu, nebo u těch, kteří by museli zůstat zde na Zemi? Kde byste byli vy?

 

Nestojí psáno: „Kdyby měl dobrý pastýř sto oveček a jedna by zabloudila, nenechá pak devadesát devět stát na louce, aby šel za jednou ztracenou ovečkou, než ji pln radosti najde?“ Na tomto podobenství poznáváte, že bych duchovně zůstal na Zemi, abych ony ztracené hledal a přivedl domů. A vy, nebyli byste jako Mí poslové světla u Mě? Samozřejmě že byste byli u Mě a společně bychom pomáhali všem těm, kteří by zde museli zůstat. To je jen příklad mnoha bludných učení, které jsou rozšiřovány těmi Mými dětmi, které jsou ještě proti mně a šíří mezi Mými zástupy strach a děs.

 

Mému nástroji přišly různé dopisy. Když takové dopisy dostanete, pozorně je pročtěte. Když v něm stěží najdete slovo „Bůh“ a vůbec ne Mé jméno „Ježíš Kristus“, je tento dopis klam, který by vás rád uvedl v omyl. Přemýšlejte také o tom, jaké pýše propadají ti, kteří věří, že jsou dále nebo stojí výš než jejich bližní.

 

Má být založeno mnoho zmatků, aby Mé děti v této době ztrácely víru ve mně a zcela znejistěly. Ale nehovořil jsem už o tom před dvěmi tisíci let: „Zde hovoří Kristus, tam hovoří Kristus, nechoďte tam; neboť bude mnoho falešných Kristů“?

 

Nyní se možná ptáte, proč jste pak zde v kroužku. Také zde hovoří Kristus, také zde hovoří Otec, Kterým Já Jsem. Pátrejte, co se v tomto společenství učí! Co je Mým nejvroucnějším přáním směřovaným na vás? Mým přáním je hovořit s každým z vás od „ty“ k „ty“, aby Otec a dítě byli zase jedno a Já mohl vést vás samotné. Pak už nebudete potřebovat nástroje. Poznáte, že zde je Mnou veškerá závislost na lidech zamezena. Přesto se budete stále znovu scházet ve vší svobodě ve společenstvích, abyste se spolu modlili, poněvadž tím se síla umocňuje.

 

Avšak přijdou časy, kdy to budete muset dělat tajně. Těmito časy vás provedu jistou rukou. Proto také ze Své lásky říkám: „Nebojte se!“

 

Láska je nejmocnější síla ve vesmíru. Kde se neučí láska, nejsem Já. Ale dávejte pozor na to, aby to byla skutečná, totiž nezištná láska, a žádná taková, která jen hledá vlastní prospěch.

 

Jestliže Mě milujete např. jen abyste mohli vstoupit do vyšší sféry, pak, Mí synové a dcery, je to účelová láska a ta je přede Mnou bezcenná. Ale tak, jako jsou vaše srdce otevřená, jste ponoření do lásky hluboko do svého nitra. Šli jste tam, kde Mě najdete, do svého Vnitřního chrámu. Tam jste jedno se Mnou, tam spolu hovoříme a odtamtud proudí Má láska ke každému z vás a obaluje vás, jako stále znovu zpíváte v písni: „Obalím tě do lásky, kterou jsi ještě nikdy nepoznal.“

 

Volám vás jako posly světla do Mého pověření. Po Mém posledním slovu pro vás přišli někteří z vás ke Mně a ptali se Mě: „Otče, ještě přece vůbec nevím, co je mé pověření, nechci se na své cestě opozdit a pokud možno nechci zmeškat svatou svatbu duše s Tebou, Který jsi láska. Řekni, co mám činit, chci Ti přece na Zemi sloužit, Otče.“

 

Vám všem teď dám odpověď: „Když se se Mnou ráno spojíte a přes den se slovy ‘Otče s Tebou’ nebo ’Otče, Ty skrze mě’ se budete snažit jít dnem, budete vysílat požehnání, lásku, mír a uzdravení jako světlo, budete stát v pověření a Já vám půjdu vstříc již se svatebními šaty a ve vašich lampách bude jasně svítit plamen lásky nejen pro vás, ale vaším činem přiberete mnoho svých bratrů a sester.“

 

Nemůžete to nyní vidět. Ale až jednou vyměníte rovinu a bude vám poskytnuto ohlédnutí za vaším životem, uvidíte, jak mocné paprsky lásky, míru, požehnání a uzdravení z vás vycházely jako světlo do světa a kolik vašich spolubratrů a spolusester jimi bylo v nitru dotčeno, jak silně byla vaše matka Země těmito paprsky proniknuta, jak jste tímto světlem pomáhali stvoření, také zvířatům, které tolik trpí.

 

Věřte tomu, i když to nemůžete vidět, že z vás skrze Mě vycházejí nekonečně silné tvůrčí síly! Na počátku vás prosím o tuto víru. Čím větší však bude vaše láska ke Mně, tím vroucnější bude náš rozhovor, tím více se bude tato víra stávat prostřednictvím lásky věděním a potká vás bezpočet malých zázraků: Ptáci se k vám přiblíží až na metr a budou zpívat z plného hrdla svoji jarní píseň. Motýli si vám sednou na ruku, včely kolem vás budou poletovat a zažijete ještě mnohem více, čím silněji vrostete do činu lásky.

 

Nechejte nadcházející týden být týdnem intenzivního putování se Mnou. Je to předvelikonoční týden. Zítra v neděli – tak vám bylo řečeno – jsem slavnostně vešel do Jeruzaléma a všichni Mě s jásotem vítali. S tímto jásotem můžete začít. Ale vaše radost je pravý jásot: „Otče, s Tebou chci oslavit tuto neděli. Miluji Tě a z této lásky chci putovat do mé vnitřní svatyně, do mého vnitřního Jeruzaléma a jít s Tebou tímto týdnem.“

 

Říkám vám: „Vnitřní Jeruzalém v ničem nezaostává za duchovním Jeruzalémem.“

 

Každý den nechť je ve vaší svobodě a podle vašeho vnitřního pocitu věnován něčemu určitému. Dám vám příklad: Při ranní modlitbě nebo při ranní meditaci můžete říct: „Otče, dnes při probuzení jsem myslel na spoustu mladých lidí, kteří se inkarnovali do této těžké doby a těm všem bych chtěl darovat sílu z Tebe, proudit k nim odvahu, s láskou je obejmout, požehnat jim a zažehnout v jejich srdcích touhu po Tobě.“ Kdykoliv to půjde, Mí věrní, můžete přes den myslet na tento svůj úkol. To byl nyní jen příklad. Opakuji. Každý ať si podle svého vlastního pocitu denně něco předsevze a tak se Mnou intenzivně kráčí tímto týdnem. [Kdo toto poselství čte teprve později, může toto týdenní cvičení posunout, neboť u našeho nebeského Otce není ani prostor ani čas.]

 

Chcete se Mnou ze zeleného čtvrtku na velký pátek bdít a modlit se? Toužíte-li po tom v nitru, tak to učiňte. Když vás přemůže spánek, nebuďte smutní a nemyslete si, že jste nedorostli vlastní úloze. Stačí – pokud je to pro vás možné – bdít a modlit se se Mnou alespoň pár hodin. Myslete vždy na toto: Když usnete, je ještě tolik a tolik poslů světla vzhůru a modlí se za vás; neboť jdete všichni spolu ruku v ruce a ruku v ruce plníte své pověření zde na Zemi.

 

Velký pátek nechť je věnován všemu utrpení na této Zemi. Tento den je výjimka, zde vás prosím, abyste mysleli na utrpení. Překonal jsem utrpení, ale nesu veškeré utrpení, které se na této Zemi děje, také ve zvířecím světě a také vy jste nesli všichni dobrovolně třísku utrpení.

 

Můžete – pokud je to pro vás možné – v tichu a pohroužení jít tímto dnem, pokud to pro vás není možné, stále znovu se odebírejte do nitra tím, že budete žehnat všem trpícím a obalovat je do lásky, posílat jim sílu a odvahu přestát tento život. Je jich mnoho, kteří se bojí v dnešní době života. Vašimi modlitbami budou posíleni a budou odvážně pokračovat ve své cestě.

 

V sobotu jste opět svobodní jednat podle svého pocitu, abyste se o velikonoční neděli přidali k jásotu; neboť tento předvelikonoční týden pak bude vaším malým „Je dokonáno“. Po dobu jednoho týdne jste se snažili být se Mnou co nejvroucněji spojeni a prožít neděli s jásotem a radostí. Už při probuzení požehnám každého z vás, obnovím na čele kříž posvěcení, který jste kdysi v domově dostali, a Má radost bude s vámi.

 

Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, ale Mé slovo je ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Projevení z božské moudrosti

 

Ještě krátké slovo z moudrosti, Mí milovaní bratři a sestry! Znáte slovo, že Mé ovečky znají Můj hlas. Všichni Mí bratři a sestry jsou Mé ovečky a všichni za krátko nebo za dlouho uslyší Můj hlas a poznají Mě.

 

Hovořil jsem o tom, že Jsem dobrý pastýř a dobrý pastýř nenechá Své ovečky na pospas. Jde za každou a všechny je najde. Našel jsem vás, Mí milovaní a vy jste se nechali najít. Vpravili jste se do duchovního života se Mnou a pocítili, co to znamená, když vložíte svoji ruku do Mé. Kdy by se ještě nechtěl nechat najít, tomu nechávám svobodu, ale vím, kde je a také jeho s jistotou najdu.

 

Na Mé vinici je potřeba mnoho pracovníků a každá ovečka, kterou jsem zavolal a našel a nyní jde po Mém boku, v sobě pocítí přání stát se takovým pracovníkem. Neboť nikdo nemůže žít se šťastným srdcem ve stádu s vědomím, že je mimo stádo ještě mnoho těch, kteří žijí ve starosti, nouzi a neštěstí a jejichž srdce je přesto plné touhy po pro ně nepoznaném štěstí.

 

Pocítíte tedy přání stát se Mými pomocníky. A stanete se ze zachráněné ovečky jedním z Mých služebníků, kteří se se Mnou vydají na cestu a budou hledat ostatní ovečky. Jste na to připraveni? Půjdete se Mnou trny, půjdete se Mnou do noci, do propastí a budete volat a nacházet svého bližního? Vciťte se do sebe! Vím, že toto přání ve vás leží; neboť vy sami jste ho před Mým trůnem projevili a dali jste své „ano“ pomáhat při velkém díle vedení domů.

 

Toto vědomí příslušnosti u těch, kteří stojí na Mé straně, jsem ve vás chtěl probudit Svými projeveními a přál jsem Si, abyste ho v sobě nechali působit.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Pojďte, pojďte, Mí milovaní! Já, dobrý pastýř, Jsem uprostřed mezi vámi a přicházím, abych vás vzal s sebou, přicházím, abych vás naplnil Mojí láskou a Mým milosrdenstvím. Neboť z milosrdenství jsem se vám rozdal, abyste všichni zase mohli přijít ke Mně, domů na Mé otcovské srdce.

 

Podívejte se nahoru; neboť nebe je otevřené a vy můžete spatřit lesk zmrtvýchvstání, který se nyní už rýsuje, a nádherná duha se napíná ze Země do nebe. Tato duha je symbolem svazku, který jsem s vámi uzavřel, se kterým chci naplnit Své dílo vedení domů. Stojím uprostřed této duhy a vidíte, jak vaši bratři a sestry ke Mně proudí, jak se chytají Mé ruky. Tak přijďte i vy, abyste se chytli Mé ruky, abyste šli tímto předvelikonočním týdnem.

 

Spatřujte tento týden také symbolicky pro nynější dobu, pro dobu, v níž je tolik utrpení. Ale říkám vám, toto utrpení bude poraženo Mojí láskou a Mým milosrdenstvím. Vy všichni, kteří jste Mými nástroji, přispíváte k tomu, aby bylo utrpení přemoženo a nastala doba radosti, doba, ve které už bude Nový Jeruzalém připraven ke vstupu. Přejdou všechny námahy, přejdou všechna utrpení, přejde zemská tíže. Neboť Nový Jeruzalém je duchovní Jeruzalém, který přetrvá všechny věky a v němž budou Mé děti u Mě, svého Otce doma od věčnosti k věčnosti.

 

Tak nechť vámi již proudí Můj velikonoční mír. Roztahují Své ruce nad tímto kroužkem, nad každým z vás zde v místnosti, ale také nad vámi, kteří Mé slovo čtete a také nad celým Mým stvořením. Mé předvelikonoční požehnání k vám plyne, dává vám sílu a moc pro vaši další cestu. Má láska s vámi kmitá a do Mé lásky se smíte stále znovu nořit.

 

Amen 

zpět