Tichá radost

Poselství - březen 2011

Poselství - březen 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

26. března 2011 v Norimberku

 

Meditace z Božské trpělivosti

 

Ticho zavítalo do vašeho kroužku. Právě jste zpívali v písni: „Pane, miluji Tě, Tebe, jen Tebe, jen Tebe“ a vaše srdce se otevřela a jsou nyní jako kytice kvetoucích květin, květ vedle květu. Každého jednoho bohatě obdarovávám ze Své lásky.

Vaše srdce se rozšiřují stále více směrem ke Mně. Vstoupilo do vás ticho a díváte se na Mě.

 

Kdo jsem? Mé dítě, jsem tvůj Spasitel, Mé dítě, jsem tvůj Otec, tvůj Bratr, tvůj Vykupitel. Pojď, podej Mi svou ruku! Kmitání Mých slov vycházejí dál nad tento prostor, aby se dotklo i těch, kteří se Mi přiblížili, kteří chtějí zanechat za sebou staré cesty, protože jsou probuzení.

 

Dotkla se jich láska, láska těch Mých dětí, které spočívají na Mém srdci, které jdou po své cestě vroucně spojeni se Mnou, i skrze výšiny a hlubiny, které ode Mě neupustí ani tehdy, když by je velká překážka na jejich cestě přivedla téměř k pádu. Důvěřují Mi, o to více se ke Mně přimknou a řeknou: „Můj milovaný Pane, Můj Spasiteli, miluji Tě a důvěřuji Tobě a Tvé lásce. Prosím, ukaž Ty mi cestu zdraví, veď mě!“

 

Jemně tě, Mé dítě, vezmu do Své náruče, hladím tě rukou po hlavě a šeptám ti: „Mé dítě, miluji tě! Nyní spočíváš na Mém srdci, nech všechno ostatní být, a důvěřuj Mi!  jsem láska v tobě, a láska chce růst a sílit, láska se chce v tobě a kolem tebe stále více rozšiřovat. Máš zářit jako zářící moře lásky, jako slunce, které je uvnitř v tobě. Tak bude Tvůj paprsek stále jasnější a jasnější s každým okamžikem, kdy ke Mně přijdeš, kdy se Mnou jdeš, v každém okamžiku, kdy tě mohu přitisknout na Své srdce, dotknout se tě Svou láskou, utěšovat tě a narovnat tě.

 

Mé dítě, miluji tě. Jsem tvůj Spasitel, pojď, polož svou ruku do té Mé a pojďme dále společně! Pokládám svou ruku kolem tebe, přitiskni se úplně těsně ke Mně a podívej se na Mě, který jsem láska! A láska poroste, daleko nad tebe, a ve spojení s mnoha Mými dětmi, které se Mi odevzdávají – okamžik za okamžikem – budeš i ty silný.“

 

 

Skrze Moji lásku jste i vy silní a společně – ponořeni do Mé lásky – konáte díla lásky, dobra a milosrdenství. Otevřete nyní doširoka svá srdce! Láska a milosrdenství proudí ven do všeho utrpení tohoto světa – láska, dobro a milosrdenství ke všem vašim sourozencům a dále. Vzniká moře lásky, do kterého jste ponořeni a které obaluje také vaši zemi. Z Mé milosti a milosrdenství spočívá nyní vše ve Mně. I dále za tuto planetu se rozdává láska a milosrdenství do všech směrů, do všech rovin, do všech sfér.

 

Nyní vás vedu opět zpět. Zažili jste lásku v šíři a plnosti a  prosím, zde a všude, kde Má slova čtete nebo v sobě přijímáte: „Ciťte Mě v každém okamžiku vašeho bytí stále a stále znovu! Nechte se tak prozářit Mým světlem a Mou láskou, abyste již nemysleli na nic jiného, a byli ponořeni ve Mně v lásce, odevzdání a v pokoře!“

 

Nikdo nemusí pospíchat, stačí jeden pohled, láskyplné podívání se do vašeho srdce, kde jsem , váš Otec. Vedu každého jednoho z vás, neboť  znám Své ovečky, Své ovce tak dobře jako nikdo jiný a každého jednoho chráním i před trhajícími vlky. Nemějte strach, neboť oni zkrotnou ve světle Mé lásky a v rozkvetení vaší lásky ke Mně, ke všem vašim sourozencům, ano ke stvoření, neboť ve všem jsem , život.

 

Všechno touží po Mé lásce bezpodmínečně a svobodně. Svobodně se máte i vy rozhodnout. Nic ve vás již nemá stoupat, např. výčitky, že jste toho neudělali dost. Požehnejte tyto myšlenky a přitiskněte se opět na Mé srdce. V tomto okamžiku jste přece přišli opět ke Mně a minulost je pryč. Byla vysvobozena skrze vaši lásku ke Mně, skrze každý láskyplný čin, skrze láskyplné myšlenky a skrze všechno, co vám kladu do srdce.

 

Tak vám žehnám a obdaruji vás skrze Svá další projevující se slova, abyste se svobodní a plní lásky mohli se Mnou za ruku vrátit do vašeho všedního dne. Podívejte se na Mě plni radosti v srdci a předávejte tuto radost ze všech Mých darů dále svým sourozencům a stvoření! Jsem u vás.

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

 

Mí milovaní synové a dcery, jsem se Svými nebeskými zástupy uprostřed mezi vámi. Ale ne jen nebe je přítomno, nýbrž i nespočetné duše sem byly přivedeny Mými anděly, a i k nim promlouvám jako milující Otec, který nehledí na jednotlivá náboženství, nýbrž který je jediným Bohem pro všechna náboženství, Bůh lásky.

 

Stále znovu slyším: „Hněv Boží potrestal lidi.“ Kdo jsou tyto Mé děti, které mohou něco takového říct, které Mi připisují lidské vlastnosti? Mohu být zlostný, , který jsem jako Ježíš šel po zemi a Petrovi řekl: „Dej svůj meč opět do pochvy! [Jan 18, 11]“ Petr Mě chtěl bránit, když biřici stáli přede Mnou, aby Mě zajali.

 

 jsem láska a každá duše, každé lidské dítě miluji tak moc, že jsem Svůj život odevzdal pro všechny Své děti. Vy, kteří jste zde nyní přítomní jako duše, vám říkám: „ jsem ten jediný Bůh a jsem láska. Podívejte, roztahuji Své ruce, abych vzal každé jedno ze Svých dětí na Své srdce. Jste zoufalí a proto jsem vás sem nechal doprovodit anděly. Doprovodili vás pryč od bolesti, že jste všechno ztratili, i život.

 

Říkám vám: „Šli jste po cestě oběti ze svobodného rozhodnutí.“ Ukáži vám nyní obraz vaší duše, než jste se rozhodli, jít dolů na zem. Každý jeden z vás nyní vidí ono z lásky udělané rozhodnutí jít na zem, abyste ji pak skrze strašné neštěstí opět opustili.

 

Následovali jste Mě, Mě, Boha lásky. Odevzdali jste svůj život jako varování pro Mé lidské děti, aby započala změna myšlení. Nadále se již lidstvo nesmí pozvedat proti stvoření, nýbrž s ním musí žít v jednotě, pak již nebudou zemětřesení tak obrovská, budou probíhat mírněji. Ne  jsem přivedl neštěstí na vaši vlast, nýbrž lidstvo přivolává – svým jednáním vůči stvoření – tak těžké události, že se země otevírá v mocných otřesech a vysoké vlny moře pod sebe vše pohřbívají.

 

Ptali jste se Mě: „Kde jsi byl, Bože, pokud existuješ?“ Byl jsem u jednoho každého z vás. Ruce andělů, které se k vám natahovaly, aby vás vyvedly ven z hrůz, plnily Mou prosbu. Nyní jste zde a vidíte Mou otevřenou náruč. Říkám: „Pojď na Mé srdce, vrať se domů, neboť země není váš pravý domov, váš domov je na Mém srdci, vaším domovem je věčnost a tam vás budou následovat všichni, které jste na zemi zanechali. Neexistuje žádné oddělování. Podívejte, jak se nebe otevírá a obaluje vás zářící světlo, je to světlo Mé milosti, Mého milosrdenství, je to ale i vaše světlo, kterým jste, tím že jste obětovali svůj život jako varování pro Mé děti.

 

Mí přátelé zde v kroužku, shromáždili jste se, abyste se spolu modlili a mluvili o svých zkušenostech. Říkám vám: „Kdo nese v srdci přání, že bych měl být to první ve vašem životě, že bych měl být tím, komu je nakloněna vaše láska, a až pak vašim bližním, vaší rodině, vašim přátelům, ten zažije Mé požehnání, které je rozprostřeno nad vámi a všemi vašimi milými.“

 

Přemýšleli jste v hloubce své duše, co tento příslib znamená? Ty, Můj Ježíši, Ty, Můj nebeský Otče, jsi Má největší láska. To znamená ještě mnohem více, než co jste doposud zde v kroužku vypracovali jako odpověď. Když jsem vaše největší láska, tak jste v jednotě se vším bytím. To je následek vaší velké lásky ke Mně, neboť  jsem všechno ve všem.

 

Vaše láska se pak rozprostírá přes celé stvoření, neboť v každém životě vidíte jiskru ze Mě, a vážíte se života od nejmenšího zvířete po to největší, od stébla trávy, která roste mezi dlážděním a s námahou se natahuje ke slunci, až po vzrostlý strom. Ve své lásce ke Mně cítíte i co toto stéblo trávy má za těžkosti, aby se propracovalo skrz tvrdou horninu. Ve stejném okamžiku, ve kterém o tom přemýšlíte, vidíte kolem sebe těch mnoho těžkostí vašich sourozenců, ale i světa zvířat a rostlin, aby vkmitaly vzhůru ke světlu.

 

Vyprávěli jste o lvovi, který žije vegetariánsky. Zmínili jste osud ledního medvěda, který měl vroucí spojení se svým ošetřovatelem a skutečně, je to tak, jak jste mysleli. Ošetřovateli to zlomilo srdce, když ho již nepustili k lednímu medvědovi a medvěd byl pak smutný, naplněný touhou, kterou nyní může utišit. Mé lidské děti stále ještě nechápou, jak láska navzájem spojuje, a sice s mocí a silou, jakou si nedovedete představit. Snaží se všechno vysvětlit svým rozumem a zapomínají přitom srdce, cit.

 

Svět se proměňuje. Intelekt ustupuje a myšlení srdce je u všech Mých dětí posilováno zářením Mé lásky. Jsou to ještě zdráhavé krůčky směrem k novému vědomí, ale mé záření stále sílí, neboť zahrnuje volání: „Mí synové a dcery, vraťte se domů!, což znamená: Staňte se láskou!“

 

Neviďte to stále ve vzdálené budoucnosti, nýbrž v přítomnosti! Buďte láskou, neboť z lásky jsem vás stvořil, a vy se vrátíte zpátky do věčného domova, až budete opět nejryzejší láskou.

 

Z Mého výsostného souhvězdí, pracentrálního slunce, je země pohlcována světlem, které již nějakou dobu způsobuje proměnu lidského myšlení. Nyní je toto záření zesilováno Mým: „Nastane Nové nebe a Nová země!“. I těch, kteří ještě přede Mnou utíkají, se dotýká láska. Není žádné místo, na kterém by se přede Mnou mohli schovat, neboť Má láska chce každé dítě přivést domů na Mé Otcovské Srdce.

 

nadcházející době budete v přípravě na Velikonoce zesíleně myslet na Mé utrpení a Mou smrt. Touto událostí jsem Svým lidským dětem – které Mě uctívají jako Boha odplaty a které stále ještě věří, že Můj zákon vyžaduje: „Oko za oko, zub za zub“ – ukázal, že jsem Bůh lásky.

 

Mé děti, „oko za oko, zub za zub“ byl zákon lidí. Skutečně si myslíte, že Já, jako Bůh, mám zapotřebí, např. posílat Své anděly, aby přešly domovní dveře, které Mé děti označily krví, aby se jim nestalo žádné utrpení, a všichni ostatní musí zemřít? [2. Mojžíš 12, 1-13]

 

Čtěte knihu knih pozorně a najdete rozpory! Když jsem například podobně měl říct: „Co Mi obětujete stará zvířata, která stejně nejsou k užitku a ne každé prvorozené?“ Později ale čtete tuto větu: „Vaše zvířecí oběti jsou přede Mnou hrůzným činem!“ [Izajáš 1, 11] Můžu si, jakožto Bůh, takto protiřečit?

 

Přišel jsem jako dítě na tuto zemi, abych začal a prožil život jako Mé lidské děti. Tím jsem ukázal, že nejsem mstící se Bůh, nýbrž že jsem Bůh lásky, který se obětuje pro všechny Své děti, aby se mohly opět vrátit domů na Jeho Otcovské Srdce.

 

Svou cestou přes Golgatu a Mým posledním slovem: „Je dokonáno!“, jsem ukázal, jak moc vás miluji. Připravil jsem nebe pro váš návrat domů a všem Svým dětem v minulosti, přítomnosti a i budoucnosti jsem vsadil do jejich duše jiskru, aby se nemohly již dále ode Mě vzdalovat, nýbrž se nakonec skrze tuto podpírající jiskru ke Mně vrátily.

 

I kdyby se Mým lidských dětem přihodilo ještě nějaké neštěstí, mají vědět, že se všemi nebeskými zástupy přebývám uprostřed mezi nimi a všechno utrpení s nimi sdílím, neboť jsem všechen život, a prožívám tedy také vždy znovu bolest Mých dětí, ale nejen Mých dětí, nýbrž i bolest stvoření.

 

Říkám ještě jednou: „Běda těm, kteří Mě stále ještě lidstvu představují jako zlostného Boha. Běda jim, neboť to, co způsobují v srdcích Mých dětí, na ně spadne zpět a oni zažijí ten domnělý hněv, dokud nepochopí, že tento hněv vznikl v nich samotných a  jsem láska.

 

I když jsou Mé podstaty: pořádek, vůle, moudrost a vážnost prozařovány láskou a milosrdenstvím, přesto následuje – jak to můžete poznat z Mého následujícího Slova – upomenutí Mým dětem. Poznejte Božský pořádek, ve kterém je založeno všechno bytí! Poznejte Mou božskou vůli, která vás láká jako slepice láká svá kuřátka: „Pojďte pod Mou ochranu, neboť to je Má vůle! Plně se odevzdejte do Mých rukou, které vás chtějí obejmout a přitisknout na Mé Otcovské Srdce!“

 

Vše, co se děje v Mém božském „Staň se“, děje se z lásky, neboť i Má božská vůle je prodchnuta láskou. Přemýšlejte moudře o Mém Slově a viďte ve stvoření, jak ve všem působí Má moudrost! Jak vše do sebe navzájem zasahuje, aby tato vaše země přispívala Mým dětem, které ode Mě vyšly, k dobru a trochu jim připomínala, co ztratily. Jen nepatrné posunutí v okolnostech, když by např. slunce bylo zemi příliš blízko, by zcela znemožnilo další život na zemi.

 

Vše jsem moudře promyslel a uskutečnil, aby Mé děti v kráse, která se stále znovu na zemi ukazuje, poznaly – ve východu a západu slunce nebo při pohledu do kvetoucích luk nyní na jaře, při živém zpěvu ptáků – že budou putovat do mnohem krásnější, nepopsatelné nádhery, až zanechají za sebou tuto zemi.

 

Má Svatá vážnost upomíná Mé děti a přesto je ale také tato vážnost prodchnuta láskou, neboť jak jinak by měly Mému upomínání rozumět? Mé děti by Mi nerozuměly, kdyby vše neprozařovala Má láska a ve všem vám neukazovala, že jsem Bůh lásky a milosrdenství.

 

Jděte v nadcházející době se Mnou – tak jak jste již nyní začali – od probuzení se ráno, přes den, až k usnutí! Viďte tuto dobu jako Mou prosbu k vám: „Bděte a modlete se se Mnou!“ Buďte tedy bdělí a nespěte spánkem tohoto světa! Modlete se tím, že žehnáte, jste láskou a lásku rozdáváte, tím že kolem sebe šíříte mír a také ho vysíláte do světa! Bděte a modlete se se Mnou, aby leckteré neštěstí ze setby Mých lidských dětí nemuselo být neseno!

 

Opakuji, co jsem vám řekl v posledním projevení: V době, ve které Mé lidské děti procházejí velkým utrpením, jsou také poslové světla mezi nimi, kteří ještě mohou proměnit mnoho z někdejší setby, takže sklizeň nemusí být plně sklizena.

 

Jděte se Mnou cestu kříže! Bděte a modlete se, abyste mohli na Velikonoční neděli jásat: „Aleluja, Bůh vstal z mrtvých a s Ním i já! Jsem probuzený ze spánku tohoto světa a putuji se svou velkou láskou – Ježíšem – nadcházející dobou.

 

Mé slovo lásky doznívá, je ale stále ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, jsem uprostřed mezi vámi a Svou láskou jsem se dotkl vašich srdcí. Otevřela se a vy cítíte ve svých srdcích Mou lásku. Cítíte se v bezpečí a neseni. Má láska se ve vás rozlévá a pohlcuje vašeho člověka, vaši duši, vašeho ducha a je ve vás zcela jasno.

 

Z Mého milosrdenství rozlévám Své zdraví a vaše modlitby obkružují celou zemi jako zvonění zvonů. Má láska a Mé milosrdenství přivádí vaše modlitby do kmitání a tak jsem to , kdo se rozdává. Ano, rozdávám se v každé modlitbě, která je říkána z milujícího srdce. Rozdávám se v každé myšlence plné světla, v každém skutku lásky, v každém činu milosrdenství. A když se rozdávám, tak to vždy znamená, že jsem pomoc.

 

Žádná modlitba nezůstane nevyslyšená, nýbrž každou myšlenku, i když by byla ještě tak krátká, přijímám ve Svém Otcovském Srdci. Mé srdce je pohnuté a rozdávám se tak, jak se jen láska a milosrdenství může rozdávat. Čím více modliteb přijde z vašeho srdce, čím více myšlenek plných světla Mi předložíte, čím více Mi sloužíte v lásce, společně se Mnou bdíte a modlíte se – jak jsem vám to řekl – tím více lásky proudí prostorem a časem.

 

Tak může láska uzdravit vše, co Mé lidské děti zapříčinily svým jednáním, které není neseno láskou. Tak procházím Já, Dobrý Pastýř, prostorem a časem. Dotýkám se srdcí Mých a jsem tu, abych přijal ty, kteří jsou připraveni se obrátit, kteří jsou připraveni změnit svůj život. Dotýkám se ale i těch, kteří procházejí utrpením. Ano, doprovázím je skrz utrpení a skutečně, i pro ně bude opět svítit slunce, a žal a starosti ustoupí z jejich srdcí, až se tam opět nastěhuje láska.

 

V nadcházející době, kdy vzpomínáte na Mé utrpení a Mou smrt, a která vám byla Mým zmrtvýchvstáním – Můj velký dar milosti – darována, byste ji mohli využít k tomu, abyste Mi byli zcela blízko a v Mém jménu rozdávali světlo a lásku stvoření. Rozdávejte světlo a lásku všemu životu, ale i materii! Rozdávejte světlo a lásku v prostoru a čase a rozdávejte světlo a lásku i do těch sfér, kde jsou duše chycené v následcích, které samy zapříčinily.

 

Nechte lásku proudit k těm, kteří se stále ještě ode Mě odvracejí, kteří Mě nevidějí a také nechtějí vidět, neboť právě pro ně jsem šel cestu po zemi, tím, že jsem sám sebe obětoval, abych vymazal všechnu vinu, kterou si oni padlí vzali na sebe.

 

Tak buďte v přicházející době připraveni žít v pokoře a v pokoře mi sloužit! Každý z vás najde, čím Mi může v pokoře sloužit. Tak Mi buďte zcela blízko a naslouchejte ve svých srdcích, co vám chci v tomto čase říct! Vše, co vnímáte, je dar z Mé lásky, dar, který vám má sloužit k uzdravení.

 

Tak buďte nyní požehnáni, Mé požehnání naplňuje vaše srdce, naplňuje vaše srdce veselostí a Mou láskou a milosrdenstvím. Naplňje vaše srdce Mým božským požehnáním také proto, aby do vás mohl vejít mír, abyste se mohli přijímat takoví, jací jste, abyste se i sami mohli milovat takoví, jací jste.

 

Mé požehnání se rozlévá také k rostlinám a zvířatům, k minerálům, ano do celého stvoření a také ke všem duším. Ano, proudí prostorem a časem, aby rozdalo Mou lásku.

 

zpět