Tichá radost

Poselství - březen 2012

Poselství - březen 2012

zpět

 

 

Modlitba:

 

Nejsvatější Otče, naše srdce jsou doširoka otevřená a my jsme ponořeni do Tvé lásky a zcela rozšiřujeme svá srdce pro Tebe a necháváme se Tebou vést a posilovat, neboť Ty jsi u nás a my cítíme Tvou blízkost, Tvou lásku a Tvou dobrotu. Naše oči vzhlíží k Tobě vzhůru a naše srdce jásají k Tobě: „Milovaný Otče, díky, že jsi tu! Tak velmi Tě milujeme!“

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Já, váš Nebeský Otec, stojím před vámi s otevřenou náručí a říkám: „Pojď, Mé dítě, pojď do Mé náruče! Miluji tě a čekám na tebe! Ciť, jak se tě jemně dotýkám, jak tě houpám v duchovním šatě!“

 

Chci tě vyvést ven na zelenou louku, na nádhernou jarní louku se zářícími jarními květinami, které se na vás usmívají. Cítíte, jak se vás něžně dotýká závan větru. Nadechněte se té svěží vůně! Jste radostní, neboť zima je pryč a i ve vás se probudilo nové jaro. Následovali jste Můj příklad být světlem, šířit lásku a žehnat, a opravdově se snažíte také žít v „zde“ a „nyní“, pustit se do „zde“ a „nyní“, abych vás mohl naplnit a mohl vás více a více vést. Skrze to pociťujete také stále více Mou blízkost.

 

Nejen váš člověk rozkvétá k novému životu, nýbrž také příroda kolem vás se zdobí nejkrásnějšími barvami. Pojďte, putujte dále se Mnou! V dálce vidíte potůček, který se vine loukou. Jdeme společně podél tohoto potoka. Voda vesele šplouchá. Dělejte krok za krokem a ucítíte, jak vaše nohy zcela jemně dopadají na louku a cítí zem! Nyní si také všímáte zpěvu ptáků a plni radosti putujete se Mnou dále.

 

Zhluboka se několikrát nadechněte, abyste do sebe vdechli tento krásný jarní vzduch! A vzduch prochází vaším tělem a vy vydechujte všechno opotřebované a vdechujte nový život! Nový život, kterým jsem také  ve vás, nový život, který vám vkládám do srdce, život, který je formován láskou, život, ve kterém se kolem sebe díváte láskyplnýma očima a kterým procházíte s rozpřaženýma rukama.

 

Procházíte kolem keřů a jednou rukou lehce přejíždíte po jemných lístečkách, které vyrážejí z pupenů. Dotýkáte se přírody, děkujete jí a cítíte se být do ní vnořeni. Ona vám dává vodu, kterou den co den potřebujete pro svůj život, nádhernou vláhu, a vy děkujete vodě a žehnáte jí. Nechte požehnání téci dále přes vaše ruce, ale i přes vaše chodidla! Šíří zářivé světlo požehnání a lásky. Paprsky pronikají zemskou říší a všechna voda je požehnaná. Zemská říše a všechno, co je kolem vás, přijímá Mé požehnání.

 

Tak putujeme společně ruku v ruce. Čas od času pouštíme ruce, abychom do kroužku požehnání přijali nové sourozence. Sesílám do vás mocné síly požehnání a zdraví, které uzdravují matku zemi, které uzdravují stvoření kolem vás a které se také dotýkají vašich sourozenců a dávají jim zdraví.

 

Nyní uvolněte své ruce a vyjděte! Vydejte se na cestu, ať již zde nebo i v duchu do vzdálených zemí! Chyťte za ruce své sourozence, aby mnoho Mých přijalo síly zdraví a požehnání. Mír ať je s tebou, můj bratře, miluji tě, má sestro, přidej se na cestu do světla! Tak duchovně putujete skrze mnoho zemí, i kontinentů. Na chvíli budu mlčet, abyste mohli následovat své nitro a byli tam, kam vás váš duch zavede, abyste tam šířili lásku.

 

Toho nebo onoho sourozence obejmete, a již se jich objímá stále více a usmívají se na sebe. Mír jde zemí. Myšlenky míru krouží kolem země, a city míru, nesené hlubokou, vroucí láskou, sestupují i tam, kde to je ještě temné, kde lidé ještě bojují proti sobě. Mír ať je i s vámi, vy naši sourozenci!

 

Putujete nyní i do těch regionů, kde mnoho Mých dětí trpí bolestmi a hladoví. Rozlomte s nimi symbolicky chléb, dejte jim jíst a pít a děkujte jim, že i pro vás jdou touto těžkou cestou! Žehnejte jim! Jdete i do těch regionů, ve kterých – jak říkáte – se mnozí topí v penězích. I těm podáváte ruce, podáváte jim duchovní chléb a dáváte jim najíst a napít, z pravého chleba a pravé vody života. Záříte plni vnitřního blaha, která se nedá najít na zemi v materii.

 

Otevíráte svá srdce nakonec pro všechny Mé děti, ať nyní procházejí utrpením nebo žijí ve štěstí, neboť každý v nejhlubším nitru touží po nejvroucnější lásce plné odevzdání. Ta se rozdává, když putujete se Mnou. I když se opět navrátíte do svého všedního dne a necháte jednoduše proudit lásku s úsměvem a se srdcem plným lásky, a na všechno se díváte očima plnýma vděčnosti, tak si můžete být jistí, že vám k tomu dám všechnu sílu.

 

Nezapomínáte také své sourozence, kteří již změnili rovinu a kteří ještě bloudí v hlubinách temnoty. Žehnáte jim, dáváte jim Mé zdraví a obalujete je do lásky s myšlenkami: „Mír tobě, můj bratře, mír tobě, má sestro, ve jménu našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista, který i tebe vykoupil skrze Svou lásku. I ty jsi dítě Boží, patříš také k nám, všichni jsme sourozenci, neboť jsme Jeho děti a všichni jsme milováni naším Pánem a Spasitelem. Chce nás vést opět k sobě domů. Pojďte i vy, i vy jste milováni! Žehnáme vám!

 

Vracíte se opět zpátky na Mé srdce. Děkujete a cítíte v této vděčnosti, že vás v každém okamžiku bohatě obdarovávám. Chci vás nyní dále vést se Svým projevujícím se Slovem.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, , váš Nebeský Otec, jsem ve vašem středu. Slyšel jsem vaše rozhovory a díval se vám přitom do vašich duší. Slyšte tedy: „Čím se zabýváte ve svých myšlenkách, po pozemské smrti vašeho partnera, rodičů, sourozenců, to jsou lidské myšlenky. Ve vašich duších vypadá všechno úplně jinak, a viděno o stupeň výše z duchovního hlediska – se usmíváte nad svými starostmi, vašimi výčitkami, vaším odsuzováním a mnoho dalšího. I vy jste myšleni, kteří jste se nezúčastnili toho rozhovoru, a přesto jste postiženi těmito problémy.

 

Zjevil jsem vám, že vás v následující době co nejnaléhavěji potřebuji jako Své syny a dcery pro práci na Své vinici. Na příkladu, o kterém jste se bavili na začátku vašeho setkání, můžete poznat, že ve všech Mých dětech je enormní potenciál touhy po míru a také, že vše chce být opět zdravé. [Přes Facebook se spolu baví mladí Izraelci a Íránci a přejí si mír. Nechtějí válku. Tato komunikace se mezitím rozrostla do malé revoluce.]

 

Na celé zemi, v nejrůznějších společenstvích, působí Můj Duch. Ať už Mi lidé dají jakékoli jméno, je to vždy Duch, který všechno stvořil, který také povolal vás, Mé milované děti, do života.

 

Nyní je načase, abyste začali naplňovat tento potenciál v sobě. Nemusí to být ze dneška na zítřek, přesto ale tlačí čas. Na příkladu Izraele a Íránu můžete poznat, jak rychle může vzniknout válka, která by pak ale nezůstala omezena jen na tyto dva národy, nýbrž by zasáhla celou zemi. To mají v úmyslu ty Mé děti, za kterými jdu až do té nejhlubší temnoty, lákám je Svou láskou a přesto přede Mnou utíkají. Vidí Mé roztažené paže s jizvami, vidí Mé srdce plné lásky a přesto utíkají. Utíkají a zároveň se okamžitě snaží zvětšovat temnotu, tím že vklouzávají do myšlenek lidí a chtějí je přesvědčit o tom, že jen válka je jediným řešením pro budoucnost.

 

Mí synové, Mé dcery, myslíte na ty, kteří od vás odešli, a ještě jednou vám říkám, že i oni se mohou dívat do vašich srdcí a vidí vaši lásku, vidí vaše výčitky vůči vám samým a touží po tom, aby s vámi uzavřeli mír, mír na věky. Když se tento mír neuzavře nyní, tak se řadí inkarnace za inkarnaci – jak jsem vám to již jednou zjevil – dokud se nechopí meč lásky a konečně se přetne nešťastný řetěz jednotlivých inkarnací.

 

Narodili jste se z lásky – z Mé lásky! – vy a všechny Mé děti! Tato božská láska vás navzájem spojuje, jedno, jak jste se na zemi potkali, jestli jako bratr, sestra, jestli jako muž a žena, jako rodiče nebo jakkoli jinak. Podívejte se nyní do svého nitra! Zavítejte do Vnitřního chrámu! Nezůstaňte stát u vchodu, projděte jím! Přijďte ke Mně! Vidíte světlo lásky, jak hoří v misce na oltáři? Podívejte se na toto světlo a myslete nyní ještě jednou krátce na to všechno, co vámi jako člověkem ještě hýbe, když myslíte na své milé, kteří od vás odešli. Jen na krátký čas vás opustili, a až se opět uvidíte, tak vás spojí světlo lásky.

 

Vidíte nyní, jak již nestojíte ve svém Vnitřním chrámu sami? Váš partner, vaše matka, tvůj syn, všichni, na které jste mysleli a o kterých jste mluvili, jsou nyní s vámi v tomto chrámu ducha ve vašem nitru. Tento chrám se rozšiřuje do nekonečna a plamen lásky se stává mocným ohněm – žádný žhavý oheň, který pálí, ne! – nýbrž oheň, který vás všechny jemně pojímá. Prozařuje vás a vaše milé, a nyní už nejen z této inkarnace, nýbrž ze všech pobytů na zemi nebo i v mezisvětech.

 

S těmi všemi, se kterými jste se kdy sešli, tvoříte nyní jednotu ve světle lásky. Z této lásky jste se zrodili, k této lásce se vracíte. Proč na to ještě dlouho čekat? Navraťte se nyní k lásce! Roztáhněte paže, obejměte své milé a pak viďte, kolik duchovních bytostí stojí s úsměvem naproti vám, i k vám jdou a ujišťují vás o své lásce a vy nemůžete jinak než zvolat: „Miluji vás, vás všechny, se kterými jsem sdílel život, které jsem potkal, ať už to bylo kdykoli a kdekoli. Miluji vás! Miluji Boha, svého Otce, proto nemohu vůbec jinak, než také vás milovat, neboť i ve vás hoří světlo lásky Nebeského Otce. On je v každém z nás životem, láskou.“

 

Nyní se díváte na Mě. Stojím ve vašem středu a roztahuji své paže a říkám: „Pojďte na Mé srdce – všichni – a odložte všechno, co vámi hýbe, dejte Mi to, neboť začíná Nová doba! Co bylo, není již důležité, nýbrž „zde“ a „nyní“, život z ducha.

 

K tomuto životu se máte probudit, vy zde v kroužku, ale i vy všechny duše! I ve vás dřímá duch. Také přes vás se má probudit, především tehdy, když je vaše srdce ještě plné bolesti! Podívejte se na Mé utrpení! Velikonoční týden začíná. Nevzal jsem na Sebe všechno utrpení Svých dětí – v minulosti, přítomnosti a až do návratu domů? Ale nejen utrpení všech Svých dětí, nýbrž nesu i bolest stvoření, utrpení zvířat. Nyní se podívejte na sebe, na tu malou bolest, která vás ještě tíží a položte Mi ji k nohám a radostně řekněte: „Ano, Otče, i já se chci probudit k duchovnímu životu a nadále žít pro lásku!“

 

Tak jste nyní nesmírně velký zástup dětí, který sahá přes všechny úrovně a na zemi přes všechny světadíly, a všichni máte nyní přání šířit kolem sebe lásku, aby bolest, utrpení, která Já, váš Otec Bůh stále ještě nesu, skončilo, aby přišel mír mezi Mé děti na zemi, ale i ve světě na druhé straně. I tam bojují duše proti sobě navzájem a myslí si, že se nacházejí ještě v první, druhé světové válce nebo ještě dále dozadu v těch nespočetných válkách této země. Složte zbraně!

 

Že se mají stát radlicemi je jen symbol. Pluh symbolizuje zúrodnění země. Tvrdý příkrov se prorazí, aby semeno mohlo zapadnout do země, a zde je to semeno lásky, semeno míru, a nad vším spočívá Mé Božské požehnání. Roztahuji své ruce a sesílám do všeho Své zdraví. Díváte se na Mě a víte, že ve svém nitru jste duch z Mého Ducha, a i vy roztahujete své ruce a proudy zdraví tečou přes vás. Láska vás spojuje navzájem ve všech érách lidstva, neboť nyní začíná Nová éra. Mé děti se probouzejí ke svému vnitřnímu bytí, k duchu, kterého jsem stvořil.

 

Ne ze dneška na zítřek může tento duch dobýt vítězství nad člověkem, nýbrž krok za krokem. Pro vás je především důležité, že poznáte, že všechno co bylo, je pryč! Nyní začíná nový život, Otče, život s Tebou a vrůstání do úkolů ducha, jako kterého jsi mě stvořil.

 

V minulosti jsem vás učil již mnoho malých kroků, jak můžete vrůst do nadcházející doby. Nyní vás prosím o trochu více vážnosti, Mí synové, Mé dcery! Vím o vašich těžkostech. Když se podíváte na tyto těžkosti, tak jsou přece stále znovu těžkosti člověka, nebo ne? Jak ještě dlouho se chcete nechat svazovat člověkem? Osvoboďte se! Ale, Otče, jak – čtu ve vašich myšlenkách?

 

Mí synové, Mé dcery, tím, že začnete ráno se Mnou: „Otče, s Tebou chci procházet dnem. Odevzdávám se Ti, Otče, převezmi Ty vedení a ukaž mi, jak se mohu dívat na své bližní duchovníma očima, neboť jsem připraven se učit! Otče, chci Ti sloužit ještě lépe než v minulosti. Otče, miluji Tě, a tato láska mě žene k tomu, abych vykonal svůj příspěvek, když nyní začíná doba lásky, míru mezi lidmi, ale i mezi zvířaty. Buduje se krok za krokem, a já, Otče, k tomu chci přidat to své. Pomoz mi při tom!“ A pak jděte do dne!

 

Než vybuchnete, protože se něco protiví vašemu člověku, řekněte krátce předtím: „Otče!“,  odpovím: „Ano, Mé dítě!“ – a nyní nechte svému vzteku volný průběh, jestli ještě můžete!“ Vy to ale už nemůžete. Je to tak jednoduché a přece tak těžké, protože jste lidé.  vím, co to znamená, být člověk, šel jsem přece sám v tomto šatě po zemi a proto vám také rozumím.

 

Když jsem ale šel po zemi, byla to temná doba. Musel jsem se právě v té době stát člověkem, jinak by bylo hrozilo zrušení Mého stvoření. Vy ale vidíte ranní červánky nové epochy vycházet na horizontu. Dále již nebude přibývat temno, nýbrž bude stále více jasna.

 

Nyní, Moji milovaní, putujete do Velikonočního týdne. Vzpomínáte na Mé utrpení, a když přitom myslíte na to nesmírně velké utrpení, které v lidstvu, ve zvířecím světě, ve stvoření a všude ještě panuje, pak roztahujte své ruce stále více a posílejte uzdravení do tohoto utrpení!

 

Zelený čtvrtek – Kdo z vás chce v noci před Mým zatčením se Mnou bdít a modlit se? Nemusí to být celou noc, ale přece bych se radoval z každého z vás, kdo může říct: „Otče, nebudu spát, zatímco Ty přijímáš kalich! Nechci být spícím učedníkem, udrž Ty mě bdělým!“ Když právě v této noci symbolicky přijmete kalich, kalich, který byl naplněn vaším utrpením v tomto nebo i v předcházejících životech, tak řekněte: „Otče, pro Tebe!“ a symbolicky vyprázdněte svůj kalich! Obzvlášť v této noci se modlete za zdraví ve světě a nechte ho přes sebe, přes své ruce, přes své nohy, přes své celé bytí vyzařovat do světa. Je to počátek uzdravování vší té bolesti, která v minulosti a v přítomnosti šla po zemi.

 

Velký pátek – Vzpomeňte si na příběh o kříži, z kterého byl kousek odřezán a nedosáhl tak již až do nebe. To je jen příměr, Moji milovaní, ale přesto o tom přemýšlejte, co to znamená, že každý z vás řekl ano k nepatrně malé třísce světového kříže, třísce, kterou svýma pozemskýma očima nemůžete vidět, tak je malá. Vím, jak vás ale přesto tato tříska často tížila. Ale i vy máte jednou moci jásat: „Otče, je dokonáno!“, až opustíte tuto sféru země.

 

Na Bílou sobotu vzpomínejte především na duše! Tak jako jsem  šel do hlubiny, abych Svým dětem-duším přinesl vykoupení a musel jsem k tomu vybojovat hořký boj – který skončil vítězně – tak i vy máte v tento den stále znovu posílat modlitbu do říše duší a pokládat je na Mé srdce! Nechte své požehnání proudit do říší duší a spojte se vždy především se Mnou! Myslím, že toto vám již nemusím říkat.

 

Velikonoční neděle – Tehdy do vás vejde ticho, ticho věčnosti, všechno mlčí, jako i tehdy před dvěma tisíci lety až do okamžiku, který každý z vás v sobě ucítí, kdy vypukne jásot nebes: „Ježíš vstal z mrtvých a tak i já!“, což znamená, že v tomto okamžiku vstal z mrtvých i váš duch. Přidejte se k jásotu a prožijte neděli, ať již v kruhu své rodiny nebo kdekoli, plni radosti, neboť jsem uprostřed vás a slavím svatou a posvěcenou Velikonoční slavnost!

 

Žehnám vás, Moji milovaní, vás zde v kroužku, ale i vás duše, které jste přítomné, ale i vás, Mí synové a dcery, které Mé Slovo čtete.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, jste skutečně požehnaní. Všechna Má milost vás naplňuje nyní v tomto okamžiku a do vašich srdcí vkládám jarní červánky vycházejícího Velikonočního pondělí.

 

Má láska, která vás bude naplňovat onoho rána, přispívá ke zdraví vaší duše, učiní vás zase o kousek svobodnější od vašeho člověka, rozšíří vaše srdce a nechá ještě jasněji zazářit proud lásky mezi Mnou, vaším Nebeským Otcem, a tebou, Mou dcerou, Mým synem.

 

Tak z vás září světlo Mého požehnaného Velikonočního rána do veškerého stvoření. Především ti, kteří putují v temných údolích, budou moci být naplněni Mou milostí. Putujte tedy v nadcházejícím čase se Mnou za ruku a buďte si vědomí toho, že vaše bytí je v každém okamžiku naplněno Mým požehnáním!

 

Zpřítomněte si jednou v klidné minutě, co to znamená, když je vaše bytí v každém okamžiku ode Mě požehnané! Ciťte radost, kterou vaše duše při této zprávě pociťuje a nechte tuto radost vejít do svého těla! Tak má být nadcházející čas pro vás časem radosti a milosti, a Můj mír rozšíří vaše srdce! Budete moci uzavřít mír se svým člověkem a se všemi, kteří vám jsou blízko. Vaše svoboda, která z toho vyrůstá, se bude šířit stále více.

 

Když je ve vás mír, tak se tento mír bude také stále více rozšiřovat v celém stvoření. Tak bude Má doba návratu domů, kterou vám nyní dávám, dobou, ve které vaše duše budou stále více růst. Má Božská ruka vás bude směrovat a povede vás, a Moji andělé lásky a milosrdenství vás budou doprovázet v Mém pověření na vaší cestě.

 

Tak buďte ještě jednou požehnáni! Stojím před každým z vás a roztáhl jsem nad vámi Své ruce a z Mých dlaní k vám proudí Mé požehnání. Naplňuje vás a obaluje vás do Mého Božského světla. Proudí skrze vás a naplňuje Mé celé stvoření, všechen život a všechno bytí.

 

 

Amen.

 

 

Božská uzdravující meditace z milosrdenství

 

MODLITBA: Milovaný Nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvá slova, děkujeme Ti za Tvé vedení a Tvou nevýslovnou lásku, se kterou jsi nás provázel. Chceme k Tobě nyní přijít jako Tvé děti. Chceme se úplně těsně k Tobě přivinout a prosíme Tě zcela vroucně, jestli bys nám mohl dát Své Božské zdraví.

 

Podívej se hluboko do našich duší a do našich srdcí, a podívej se také na duše, které jsou také ještě přítomné v místnosti a které mohou slyšet Tvé Slovo, a dej nám Tvé zdraví ve formě uzdravující meditace! Tak nyní chceme položit všechno do Tvých rukou a zcela se ztišit, abychom Tě mohli v sobě vnímat a cítit! Otče, Tobě díky za Tvou nádhernou milost!

 

Ano, Moji milovaní, jsem stále ještě uprostřed mezi vámi a Má láska naplňuje tuto místnost, z této místnosti září světelný sloup do nebe. Ze špičky tohoto světelného sloupu září Mé světlo v barvách duhy a proudí opět k zemi a naplňuje celé stvoření. A v této místnosti se nyní utváří brána z duhy a  beru každého jednoho za ruku a zvu vás, abyste šli se Mnou a prošli onou bránou z barev duhy.

 

Tak jde každý z vás se Mnou a společně putujeme do nového světa. Je to svět světla. To světlo vás vítá, tím že se zcela něžně a zcela jemně pokládá kolem vás. Hlas vám šeptá: „Mé dítě, miluji tě!“, a vy poznáváte v tom světle, které vás teď objímá, Mě, svého Nebeského Otce a Bratra, Ježíše Krista.

 

Ano, Moji milovaní, jsem nyní jako váš Nebeský Otec a Spasitel uprostřed mezi vámi a prosím vás, abyste otevřeli svá srdce, abyste Mi řekli ano, aby Mé světlo mohlo vtéci i do vás. Vězte,  jsem otevřel své srdce a stojím nyní s otevřenou náručí před vámi, a z Mého srdce, z Mých ran k vám proudí jemný, světlý a přesto silný proud zdraví. Jako samo od sebe najde světlo vaše otevřené srdce a proudí do něj. Cítíte teplo, bezpečí, radost, které se nyní ve vašich srdcích rozprostírají.

 

Vaše duše vzdychá a váš člověk to opakuje po vaší duši. Jste blažení, že jste takto ode Mě obdarováváni. Mé světlo nyní putuje ve vaší duši a ve vašem těle. Cítíte, jak se šíří ve vašem těle, jak naplňuje vzduch, který vdechujete, jak proudí do vaší krve, do vaší lymfy a také tak se stále dále šíří ve vašem těle. Všechny vaše orgány se zahřívají a jsou naplňovány Mým uzdravujícím světlem.

 

Cítíte ve své hlavě, jak se vaše myšlenky nově formují. Jsou to myšlenky lásky, důvěry, myšlenky odpuštění a prošení o odpuštění, a jako jemně léčící vlny zaplavují tyto myšlenky vaši duši a vaše tělo. Tento tok myšlenek se ve vlnách šíří, proudí k duším, které jsou v místnosti, a odtud se ztrácí do nekonečnosti stvoření. Odtud přichází světlo zpátky, zesílené od všech těch sourozenců, kteří nyní s vámi kmitají v Mé Božské lásce.

 

Přijímáte světlo, necháváte ho sebou proudit, a opět se světlo vydává na cestu, proudí od vás, a opět se vrátí o to silnější zpátky k vám. Nádherné myšlenky léčení proudí vámi a celým stvořením. Ano v celém stvoření jsou nyní jen myšlenky léčení. Všechny tmavé myšlenky, všechny těžké myšlenky, všechny starosti a nesnáze, vložte do světla, které vámi proudí a opět z vás vychází. Já stojím uprostřed v tomto světle a to prochází také Mnou. Pochmurnost, všechny starosti, všechny nesnáze, všechno vaše utrpení jsou Mnou zachytávány, žehnány, jsou prosvětlovány a navrací se zpátky ke světlu.

 

Stále silněji vámi proudí Mé světlo a tam, kde je ve vás bolest a nemoc, bere nyní světlo bolest a nemoc sebou. Dovolte, ať z vás proudí ven všechno, co se staví proti Mé uzdravující síle! Jste požehnaní! Nechte tato slova, ať vámi kmitají: Jste požehnaní! Tak se můžete také usmířit s tím vším, co ve vašem těle a ve vaší duši bolí a je vám za překážku na vaší životní cestě. Můžete to také všichni ještě jednou požehnat a než to vypustíte, přijměte to takové, jaké to je, a budete se stávat svobodnější a svobodnější.

 

 jsem stále ještě Ten, kdo světlo čistí a všechno vede opět k lásce. Tak světlo proudí opět ještě silnější k vám a pojímá také všechny bakterie a také všechny viry ve vás. I oni jsou Mé stvoření a i oni plavou v proudu Mé lásky. Tak jsou i tyto nejmenší tvorové ode Mě požehnáni a jsou nyní naplňováni Mou láskou a vědí, že jejich úkol je od nynějška jiný. Jejich úkol nyní je stát se ve vašem těle užitečnými a přispívat k uzdravování.

 

Tak se cítíte dobře a veselí. Vaše těla začínají zářit. Kdybyste se teď dokázali do sebe podívat, poznali byste, že vaše buňky začaly zářit jako hvězdy na nočním nebi. Jejich sdružené světlo září ven a přináší ještě více jasu, ještě více světla do celého stvoření. Vdechujete lásku a vydechujete lásku. Nakonec jsem to Já, kterého vdechujete a vydechujete, neboť  jsem vám dal dech, abyste mohli zde na zemi putovat a mohli jste jít vstříc Mému světlu dokonalosti.

 

V mém světle se stáváte zdravější a zdravější. Prosil jsem vás, abyste šířili Mé světlo, aby i stvoření bylo zdravější a zdravější, a abyste přispívali svým dílem k tomu, aby se Mé dílo dovedení domů mohlo stále více chýlit k dokončení.

 

Putujete v obrovském proudu uprostřed mezi vašimi sourozenci na cestě lásky.  jsem cesta lásky a s vámi putuji k těm, kteří jsou chyceni v houští, abych je osvobodil, aby i oni mohli jít v onom proudu, který jde směrem domů. V dálce vidíte zářící most, který vede přes propast. Jeho nosníky a jeho strop jsou vystavené ze Mě, z pořádku, z vůle, z moudrosti, z vážnosti, zrovna tak jako z trpělivosti, z lásky a milosrdenství.

 

Vidíte v dáli blýskat se bránu, růžovou bránu, skrze kterou jednou budete procházet. Ano, Moji milovaní, je skutečně čas návratu domů, čas mimořádné milosti, se kterou provázím vaši cestu. Tak jste nyní posilováni. Pili jste z Mého světla a tak vás nyní zcela naplnila Má léčící síla. Zdraví je ve vás a skutečně, říkám vám, jste dokonalí jako Mé děti, jako Mí synové, jako Mé dcery.

 

Stále znovu si to uvědomujte a nechte Mou lásku, která proudí z vašich srdcí, aby stále a stále znovu zářila do vašich myšlenek, aby vaše myšlení bylo více a více zaplavováno Mou láskou a Mým světlem. Tak se bude Má uzdravující síla, Mé světlo a Má láska stále více šířit mezi vámi. Rozdávejte s každou myšlenkou Mou lásku, ano smíte plýtvat Mou láskou. Je to to jediné, s čím zde ve stvoření smíte a máte zacházet rozhazovačně. Čím více milujete, tím více lásky je, a právě nyní v této době, kdy vzpomínáte na Mé utrpení a smrt a ohlašuje se Velikonoční ráno, si to máte stále více uvědomovat.

 

Tak vás vedu nyní opět zpátky do této místnosti. Co ale zůstává, je světlo, které jsem vám dal, které vám přineslo zdraví, které vás prozařuje a které se k vám vine. Jste ode Mě požehnaní. Mé ruce utváří světelný kříž a tento světelný kříž dávám každému z vás. Sestupuje do vašeho srdce a má vám pomoci, abyste nechali přicházející čas na sebe působit. Má vám připomínat to, že všechno zdraví je ve Mně, vašem Nebeském Otci a Bratru Ježíši Kristu, a ještě jednou k vám všem volám:

 

Mé milované děti, miluji vás nade všechno,

jste požehnané a naplněné Mou milostí!“

 

Amen.

 

zpět