Tichá radost

Poselství - březen 2013

Poselství - březen 2013

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

30. března 2013, Bílá sobota, v Norimberku

 

Velikonoční poselství

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v krátké chvíli ticha jsem se podíval do vašich srdcí a cítil jsem vaši touhu po Mně, touhu po lásce, touhu ale také po jaru. Mnozí se v průběhu dne vždy znovu ptají: „Otče, kam mám jít, mám udělat to nebo ono?“

 

stojím před Svým dítětem s otevřenou náručí a říkám: „Mé dítě, pojď do ticha, jen krátký okamžik se v sobě ztiš! Polož své myšlení z hlavy do srdce, což znamená: Ciť srdcem! Vlož Mi všechno do rukou a pak můžeš dělat, co tě tvé srdce učí! Zkoumej všechno, zda to slouží lásce! Přemýšlej o tom, jak bych jednal Já, když jsem šel po zemi!“ Ano, Ježíši, co bys udělal? A v tomto okamžiku jste se otevřeli pro Mě a můžete v sobě vnímat Můj milující hlas.

 

Ztišujete se. Vdechujte nyní zcela vědomě dovnitř sebe Mě a všechno, co doposud bylo, vydechujte! Vdechujte lásku a vydechujte minulost! Vdechujte světlo a vciťte se do svého srdce, jak kmitá v rytmu Mé lásky! Ciťte, jak váš dech plyne! Nemusíte již nad tím přemýšlet, jedině, když byste to dělali vědomě, abych vám mohl pomoci přitom, zcela vědomě Mě s každým nádechem vdechovat, abyste se pak podívali do svého srdce a vešli se Mnou v hovor.

 

Jsem u vás, čekám na to, že Mě, svého Boha a Otce, vezmete obrazně za ruku, chytnete Mou ruku, která k vám je neustále natažená. Prochází vámi myšlenky: „Otče, je hezké, že jsi stále tu! Otče, miluji Tě!“ A s každým bouchnutím srdce vnímáte: „Mé dítě, také tě miluji, miluji tě tak moc! Přitul se ke Mně! Pojď do Mé náruče! Utěším tě a rozjasním tvůj den a bude pak jasnější než zářící slunce!

 

Ciť teplo ve svém srdci a jak se teplo šíří v tvém těle: Do krevního řečiště a do mozkových buněk, vše se očišťuje! Láska teče do každé jedné buňky a prostupuje ji. Láska naplňuje tvou celou podstatu, tvé celé bytí. Od vnitřku ven začínáš zářit, jasněji a stále jasněji. Ano, Má láska proudí do všech směrů, a i vaše okolí je prosvětlováno a všichni, se kterými putujete, všichni, kteří vám leží na srdci, přijímají světlo lásky. A mocně ve vás stoupá myšlenka: „Ó Otče, požehnej je všechny!“

 

Pak jste opět u Mě, abyste se položili do Mé milující náruče. vás hladím Svou rukou po hlavě a kreslím znamení kříže na vaše čelo. Jasně se rozzáří v Mém světle. A ty jdeš s láskou v srdci ven a rozdáváš lásku. Jdeš s otevřenýma rukama ven a vydáváš lásku, Mé požehnání a Mé zdraví. Jsi v jednotě se Mnou, a i přes tvá chodidla se vydává Mé zdraví a světlo lásky. Z vašeho nitra proudí také Mé milosrdenství, neboť láska a milosrdenství se chtějí v Mém pověření přes vás vydávat.

 

Již zde nejste malý kroužek, již dávno ne. Nesčíslně Mých dětí, které Mi v lásce slouží, je s vámi spojeno, a po zemi jde záření a svit a láska obaluje všechno a všechny. Tak je vaše země nesena Mou láskou, která teče přes vás. Ustupujete, skláníte se přede Mnou a v duchu nyní vkládáte svou zemi do Mých rukou: „Otče, vkládáme Ti naši matku zemi do Tvých rukou, prosím žehnej jí a žehnej nám a všem, kteří na této zemi žijí a všemu, co žije a je.“

 

Tak se vydává Mé požehnání. Láska, milosrdenství a mír vcházejí do srdcí Mých dětí. Mír se šíří! A i z vás proudí mocně myšlenka srdce: „Mír ať je na zemi, Otče, Tvůj mír!“

 

Vycházíte ven k vašim bratrům a sestrám a posíláte jim pozdrav, stále a stále znovu: „Mír s tebou!“ V duchu je můžete také obejmout, požehnat, a vlny světla se šíří, opět se vrací zpátky k vám a obalují i vás. Ciťte také, jak k vám proudí vděčnost a vděčnost se zvedá i ve vašich srdcích! „Otče, děkujeme Ti, skláníme se před Tebou!“

 

V tomto vděčném postoji se stahujete zpátky. Opět se díváte na Mě, který v jasně zářícím jasu stojím před vámi. Poznáváte, že jsem vaše zdraví, vaše radost, vaše světlo a také světlo světa. Šel jsem na tuto zemi, abych jí přinesl Své světlo a abych Své děti skrze Svou smrt na kříži vykoupil z temnoty a přivedl je opět domů. Právě v těchto dnech vzpomínáte na Mé utrpení a smrt, ale také na vítězství nad temnotou. Proto nezůstávejte stát u Mého utrpení, nýbrž se dívejte na Mé vzkříšení, neboť skrze ně jsem přemohl smrt.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, , Otec Pra, který jsem jako Ježíš šel po zemi, jsem jako vždy uprostřed mezi vámi, a sesílám do vašich srdcí Své Svaté Slovo, které vás má provázet v nadcházející době, ale také vás má vždy znovu nabádat.

 

Mluvili jste o tom, jak rychle člověk posuzuje a odsuzuje. Jsou to lidské způsoby odbočovat od sebe a hledat chyby u jiných místo u sebe. jsem v každém ze Svých dětí božským světlem, životem, jedno k jaké patří národnosti, k jakému náboženství, všechny jsou Mé děti a všechny se vrátí domů na Mé Otcovské Srdce.

 

Zrovna v této době někteří z vás, ale také mnohé z Mých milovaných dětí, se dívaly na Řím. Proč se jedněch v srdci dotkla láska a milosrdenství a jednoduchost nového vůdce katolické církve, a jiní ještě zesilují svou kritiku, údajně pronesenou také skrze Mé Božské Slovo.

 

Může to být, Moji synové a dcery? Nepředpověděl jsem, že se všechno nejdříve obrátí nahoru? A nevyjevilo se všechno, jaké hříšnosti se v minulosti v oné církvi dělaly? Přesto vám říkám zde a nyní, že toto není první posel světla v Římě, který je v čele křesťanské katolické církve. Po staletí byl vždy znovu sesílán z nejvyšších nebes nástroj na zem, aby stál v čele v tomto společenství Mých dětí, které Mě milují, a aby vyvedl klérus ze sevření světem do světla. Ale doba nebyla ještě zralá pro krok, jaký je činěn dnes.

 

Podívejte, není žádné společenství na celé zemi, které by se obešlo bez organizace. Vezmeme si jako příklad tento malý kroužek zde. Je potřeba sourozenců, kteří přebírají práci s internetem a kteří si dávají nesmírnou námahu, aby Mé Slovo vysílali přes toto médium. Nejprve musí být Mé Slovo přepsáno a je také třeba pomocníků, kteří berou na sebe posílání poštou. Záznamy o výdajích a příjmech se musí vést, a protože chcete pomáhat také těm, kteří se zrovna nacházejí v nouzi, musí se i zde dít spravedlivé rozdělování. To je jen pár příkladů z mnoha malých i větších organizačních prací.

 

Podívejte se nyní zpět do začátků křesťanství! Mí apoštolové byli – poté, co jsem se jich dotkl Svatým Duchem – plni touhy po činech, nést do světa Mé učení, které je shrnuto v kázání na hoře. V Bibli v příbězích apoštolů se můžete dočíst, jak to bylo těžké vést jednotlivé obce, a především klást sourozencům do srdce to, co Moji učedníci – až na Pavla – skrze Můj příklad sami zažili. Jen oni mohli Mně a Mému učení ve svém nejhlubším nitru plně a zcela rozumět.

 

Jak měli to, co zažili, odít do slov, aby vnitřní nadšení šířit Mé učení sálalo také na obce a naplnilo je v jejich srdcích? Říkám vám, že Moji vyslaní učedníci měli velké potíže. Společenství křesťanů sice rychlo rostlo, ale hluboká, vroucí láska, kterou v sobě nesli Moji učedníci, nemohla ještě být nově nabytými křesťany pochopena a uskutečněna. Proč? Každé z Mých lidských dětí jde svou vlastní cestou vývoje. Každé z Mých lidských dětí se učí zrovna to, co potřebuje k dalšímu zdokonalení, a to je ale také odlišné od jiných jeho sourozenců. Přesně tak to je také ve společenství. Každé náboženské společenství prochází výšinami, ale také hlubinami.

 

Nyní ale začíná nová doba, jak jsem vám také předpovídal. Před půl rokem jsem vynesl Své Slovo a vložil do vašich srdcí: „Poznejte, že je jen jeden Bůh! Tento Bůh se nedívá na náboženství, národnosti, barvu pleti a mnoho dalšího, nýbrž , který jsem tento jeden Bůh, se dívám do srdcí Svých dětí a kdekoli pozvednou svůj pohled ke Mně, řeknu: „Mé dítě, miluji tě! Následuj Mě a i ty šiř lásku kolem sebe a buď milosrdné!“

 

K tomu patří, že se budete i nadále snažit nesoudit a neodsuzovat ostatní, nemyslet negativně o jiných náboženstvích, i když se ještě dějí věci, pro které neumíte najít dobré pojmenování, jako např. utlačování žen a ještě mnohem horší věci. Zlepší se to, když odsoudíte a posuzujete? Dostihnete srdce těch za to odpovědných? Ne, nedostihnete je, nýbrž zesílíte skrze své odsuzující myšlenky negaci a zlo v tomto světě.

 

Jak můžete odpovědné dostihnout? To jsem vás už tak často učil. Když např. ve svých médiích, jako jsou noviny, zprávy, televizní reportáže, čtete nebo slyšíte o událostech, kde jsou diskriminovány ženy nebo dokonce zabíjeny, tak sesílejte do srdcí pachatelů lásku a milosrdenství! Kdyby Mé děti na této zemi rozuměly, když by mohly vidět světlo, které jen skrze tyto myšlenky v oněch lidech zazáří a postupně je mění v jejich myšlení, tak by již dále neotálely s vysíláním do světa lásku, milosrdenství, mír a zdraví.

 

Pro vaše lepší porozumění uvedu ještě jeden jiný příklad: V jedné rozdělené zemi hrozí sever s atomovým útokem. Předtím přeletí přes jih – který je od severu dělen nepřátelstvím – bojová letadla spřátelené světové velmoci, aby tímto výhružným gestem demonstrovala ochranu. Poslední ale vedlo k současné eskalaci.

 

Co by bývalo bylo, kdyby ve všech křesťanských kostelech, ne jen v oné vzdálené zemi, nýbrž také u vás, všichni zodpovědní v Mém jméně žehnali, kdyby byl sesílán mír do srdcí všech vojáků a všichni zúčastnění by byli obalováni do lásky? To přináší změnu směrem k míru a k lásce mezi všemi lidmi na této zemi.

 

Neučil jsem jako Ježíš: „Kdo bojuje mečem, mečem zahyne?“ Tato slova jsem řekl, když Mě chtěl Můj učedník bránit před zatčením veleknězi. Moudře o tom přemýšlejte!

 

Křesťané by měli jít dobrým příkladem napřed! Sice znají Mé kázání na hoře, ale stále ještě nepřijali za vlastní Můj zákon lásky a milosrdenství, jinak by podle toho jednali.

 

Nyní se ve Svém Slovu vracím zpátky k vašemu bratru, který se dotýká milionů srdcí celé země i v jiných náboženstvích v jejich nitru, a sice skrze svou jednoduchost, prostotu a především také skrze to, že odmítá všechno, co poukazuje na bohatství a postavení nastoupeného úřadu. Dal si jméno František, protože se chce postavit na stranu zbavených práv, chudých a bratrů a sester žijících na kraji sociální společnosti. A své úmysly uskutečňuje již s velkou energií a radostí.

 

Jmenuji vám příklady. Stále ještě neobývá své papežské, honosné komnaty, ne, zůstává dále v domě pro hosty. Nechce nosit zlatý prsten, nýbrž prsten ze stříbra. Jde do vězení pro mladistvé, aby tam vězňům – mezi nimi i dvěma ženám – umyl nohy a dotkl se jich polibkem. Neptal se, jestli jsou také katolíci. Ne, ví – stejně jako vy – ve svém nitru: Je jen jeden Bůh pro všechna náboženství, tak byli také dva muslimové – z toho jedna žena – při tomto mytí nohou.

 

Váš bratr ze světla prosí stále znovu: „Modlete se za mě!“ Tuto prosbu vám kladu na srdce, neboť to nemá lehké na své cestě. Temnota nespí, nýbrž chce vynaložit všechno na to, aby jeho úmysly plné světla nemohly být dále uskutečňovány. Vaše modlitby by tedy mohly obsahovat myšlenky požehnání, myšlenky jednoty a lásky, myšlenky míru a zdraví! Tak je zahrnut do světla všech, kteří Mě milují, a nebojuje sám svůj těžký boj pro lásku a milosrdenství, to znamená naplnění Mých zákonů kázání na hoře. Vezměte si všichni příklad ze svého bratra a jeho srdečnosti obrácené k prostým lidem!

 

Křesťanstvo zažije ještě velká překvapení, neboť to je přání jeho srdce, které je také Mým přáním, aby všechno, co je rozdělené, se opět sdružilo dohromady, abych jednou mohl převzít jedno stádo. Myslete ale vždycky na to, že Můj čas není váš čas! Vy myslíte ze dneška na zítřek nebo se pohybujete v budoucnosti, která pak ale vypadá úplně jinak, než jak jste si ji představili.

 

V této Své velikonoční promluvě vám chci ještě dále položit na srdce, abyste si bystřili svůj zrak pro stvoření, pro všechno, co vás obklopuje, a zahrnovali také stvoření do své lásky a milosrdenství, do svého požehnání a především do zdraví. Zvířata trpí, jsou podle vašich zákonů jen věc. Ale také, co se týče zvířat, kladu vám na srdce: Neposuzujte a nesuďte ty, kteří plni radosti na Velikonoce jedí mléčné jehně! Dívejte se jedině a pouze na sebe, neboť když se změníte a budete posílat lásku do trpícího zvířecího světa, budete se stravovat vegetariánsky, pak se postupně změní i povědomí vašich bližních!

 

Vidím ve vašem srdci otázku: „Pane, nejedl jsi i Ty tehdy jehně?“ Ano, neboť to zároveň byl symbol jehněte, které nevinné bude vedené na porážku. Byla to také jiná doba, do které jsem se narodil. Přesto se vám také dochovalo, že Mí učedníci a jsme se velmi často živili ovocem. Upamatuji vás na fíkovník, který Mi nechtěl dát žádné fíky a který jsem okamžitě nechal uschnout. To ať vám slouží jako příklad, že jsem doopravdy byl člověk, člověk s lidskými vlastnostmi, které musely být změněny. Při sestupu na zem jsem je dobrovolně přijal. Také zpráva o podivuhodném rozmnožení ryb a chleba vám ukazuje, že jsme jedli ryby, však Moji učedníci byli rybáři a vyjížděli na Genezaretské jezero, aby rybařili.

 

Doba pokročila, lidstvo v těch dvou tisících letech zažilo válku za válkou. Přírodní mocnosti se bouřily, a přece to trvalo až do dnešní doby, než např. v Evropě již není vedena žádná válka se zbraněmi. Co ale finanční válka? I tam ještě není žádná jednota, i tam se láska a milosrdenství ještě nezrealizovaly.

 

Můj kříž září mezi zemí a nebem, a je jeden příběh, ve kterém stojí: „Neodřezávej nic ze svého kříže!“ Tím navazuji na váš rozhovor. Můj kříž jsou schody, které vedou směrem domů na Mé srdce, a kdo kolem sebe šíří lásku a milosrdenství, ten bude vylézat stupeň po stupni. Kdo se ale sám postaví do středu, ten odřezává z kříže kousek, a chybí mu pár stupňů domů na Mé Otcovské Srdce. Chcete ještě jednou zpátky na zem? Také i v meziříších je možnost vyrovnávání, ale jednodušší to je v lidském šatu.

 

Tak jako jsem přijal kalich, ačkoli jsem Otce prosil: „Jestli to je možné, tak nech tento kalich, aby Mě přešel!“, tak jsem člověka překonal a vyprázdnil kalich až do dna. Ještě jednou vám říkám: „Byl jsem zcela a úplně člověk, protože Nejsvatější Božství ve Mně leželo skryté.“

 

Již se ale déle nemáte dívat na utrpení, ačkoli utrpení na zemi je nepopsatelné, to nekonečně velké utrpení všech Mých dětí, již těch nejmenších! Přesto přijde den, kdy budou Moji poslové světla ve spojení stát spolu navzájem těsně pospolu, a skrze své modlitby a své činy lásky a milosrdenství napnuly zlatý pás ze světla kolem celé země. A Já, který vždy musím respektovat svobodnou vůli Svých dětí, mohu jednat, protože srdce všech Mých dětí, jedno jakého náboženství, jedno jaké národnosti, jsou nasměrována na jednoho Boha.

 

To je výhled, Moji přátelé, a to je také vzkříšení všech Mých dětí, které prochází utrpením, vzkříšení k věčné blaženosti, blaženosti spočívání na Mém Otcovském Srdci.

 

Tak vám žehnám a všechny, kteří Mé Slovo čtou, a také vás, vy duše, které jste zde nyní přítomné, s Mým velikonočním požehnáním!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, jsem uprostřed mezi vámi, a jak jste tak byli usebraní a naslouchali Mému Slovu, byl jsem u každého jednoho z vás, vzal jsem ho do náruče, přitiskl na Své srdce, a Má láska a Mé milosrdenství proudily hluboko do duše a i do vašeho těla.

 

Ano, nechte se obdarovat ode Mě, který jsem váš Spasitel, od Mé léčící lásky a milosrdenství! Nechte ať se ve vás rozjasní, neboť cesta, kterou jsem šel, jsem šel pro každého jednoho z vás! Ale ne jen pro vás zde v kroužku, ne jen pro všechny, kdo nyní Mé Slovo slyší, nýbrž skutečně pro všechny Mé děti, ano, pro celé stvoření.

 

Nechte se naplnit Mými dobrými dary a ciťte, jakého nesmírného bohatství se vám s těmito nebeskými dary dostává! Otevřete své duchovní oči a uvidíte stříbrný pás nového rána, velikonočního rána, a viďte, jak se stříbro proměňuje ve zlaté světlo, ve světlo Mé lásky a Mého milosrdenství! Toto světlo pak obdaruje veškeré stvoření a velmi vroucně se dotknu všeho života a všeho bytí.

 

Nenechte se znepokojovat děními zde na zemi! Nenechte se odchylovat protikladností, která vás chce svést k hodnocení, souzení, k mětí pravdu, nýbrž se na všechno dívejte očima lásky, neboť když se díváte s očima lásky, pak není žádné „dobrý“ a žádné „špatný“, žádné „chudý“ a žádné „bohatý“, nýbrž vidíte světlo ve všech vašich sourozencích! Vidíte světlo v každém stvoření, ano, světlo vidíte dokonce v minerálu. Všechno je oduševnělé a všechno má svůj hluboký smysl.

 

Každý sebemenší detail se sdružuje ve stvoření k jedinečnému zázraku a jsem střed všeho a pln dobroty a pln milosrdenství se dívám na vás, a každým Svým slovem vás chci povzbudit k dobrotě a k milosrdenství. Potkávejte svého bratra, svou sestru v lásce, tím, že se necháte inspirovat velikonoční silou, kterou jsem vám chtěl ukázat Svým obětováním se a Svým zmrtvýchvstáním!

 

Buďte veselí v srdci a ať vám je zcela lehko, Moji milovaní! Jdete za Mou ruku a vás vedu cestou po zemi a ukazuji vám stále znovu, jak můžete přijít k lásce. Buďte ještě jednou ode Mě velmi bohatě požehnáni a obdarováni Mou láskou, Mým milosrdenstvím a Mým Božským zdravím!

 

Amen.

 

 

Božská léčivá meditace z milosrdenství

 

Mé milované dcery, Mí milovaní synové, skutečně jsem stále ještě uprostřed mezi vámi a vydávám se s Mou láskou. Ciťte, jak blízko Mi nyní jste! Ciťte, jak se vaše srdce otevírá! Tak jako poupě květiny, tak se nyní otevírá vaše srdce a v proudu Mé lásky, v Mém světle nyní vaše srdce rozkvétá, aby mohlo všechno, co se nyní stane, do vás pojmout.

 

Ano, všichni jste se symbolicky jako příroda zazelenali a když putujete v Mém světle, tak jste rozkvetlí a všechno, co z Mých Božských darů přijmete, můžete pak zase dát dále. Všechno, co vám je dáváno jako zdraví, je v pravdě dáváno celému stvoření, neboť všechno baží po zdraví. Má láska vaši duši uzdravuje. Má láska způsobuje, že vaše duše se stává tak zdravá, že vaše nejvnitřnější bytí opět může vyjít zcela najevo. Pak se opět stanete pravou dcerou, pravým synem, nejryzejší láskou, tak jak jsem vás kdysi stvořil.

 

V duchu nyní putujeme přírodou. Všichni jste radostně naladěni. Slunce na vás svítí dolů z tmavomodrého nebe a na loukách kvetou nádherné květiny a i stromy kvetou a současně nesou bohaté ovoce. Všímáte si, že nejsou žádné stíny. Ano, putujete ve světle Mé lásky a milosrdenství, které je beze stínů.

 

Stín vrhá jen světlo na zemi, ale v Mém světle lásky není třeba žádných stínů, neboť Mé světlou proudí přímo k vám. Tak to do sebe přijímáte s každým otevřením očí, s každým nadechnutím se, s každým radostným: „Otče, s Tebou!“, světlo, které vychází z Mého Otcovského Srdce a které vám přináší zdraví a požehnání. Vdechněte několikrát Mé světlo a všechno, co vámi ještě hýbe, co vás poslední dobou zaměstnávalo, vydechněte! Cítíte, jak se stále více zklidňujete a jak se radost ve vás stále více zvětšuje.

 

Putujeme stále dále nahoru do mírného kopečku a vy cítíte, jak léčící síla stoupá vzhůru také přes vaše nohy, přes vaše chodidla. I země přijímá Mé světlo a rozdává ho dále a vy jste tomu otevření. Před námi leží křišťálově čisté jezero a vy cítíte, že jste pozvaní, abyste zde pobyli.

 

Díváte se do vody a vidíte se v ní, a v této vodě se můžete sami sobě podívat hluboko do očí. Ano, můžete se podívat tak hluboko, že v sobě vnímáte světlo, světlo, kterým jsem ve vás, světlo, které jako vykupitelská jiskra skrze Mé utrpení a smrt a skrze Mé vzkříšení ve vás jasně září.

 

Jak tak pozorujete své oči, cítíte, že jsou nad vámi rozprostřené ruce. Jsou to Mé Otcovské Ruce. Stojím teď u každého jednoho z vás, držím Své ruce nad vámi a vy cítíte teplý proud. Vidíte světlo, které k vám z Mých rukou proudí. Ve vodě můžete poznat, že jste obaleni do nádherného světla, které jste na zemi svýma vnějšíma očima ještě nikdy neviděli. Ano třpytíte se v Mém světle jako drahocenný diamant, jasně, průzračně a čistě. Jako broušený kámen jste nyní k vidění. Víte, že tím broušeným kamenem je skutečná dcera, skutečný syn ve vás.

 

Ve světle Mé lásky můžete vidět skrze své tělo, skrze svou duši. Díváte se na svou pravou krásu a Mé světlo vítá vaše pravé bytí a vaše pravé bytí zdraví Mě, a vy cítíte radost z této uvítací ceremonie. Ano, odevzdejte se zcela tomuto světlu lásky a ciťte, jak vás prokmitává.

 

Světlo proudí do vás, světlo proudí z vás ven. Ano, proud vámi seshora kmitá. Cítíte, jak tento proud teče dále k zemi a k celému stvoření? Skutečně, tento proud sebou bere všechno, co se staví proti Mému zdraví. Nemusíte si s tím dělat žádné starosti, neboť vaše duše ví přesně, co nyní do tohoto proudu vkládá.

 

Cítíte se přijatí, cítíte se milovaní, cítíte, jak vás objímají dvě silné paže a jak vás tisknou na Mé Otcovské Srdce. Cítíte tlukot srdce Mé lásky. Slyšíte s každých úderem: „Mé dítě. tě miluji!“, a nemůžete jinak než odpovědět: „Můj Otče, já Tě také miluji!“ A tak nyní mluvíme od „Ty“ k „Ty“: „Mé dítě, tě miluji“, „můj Otče, já Tě také miluji!“

 

Cítíte proudění Mé lásky stále silněji v sobě, neboť každá buňka vašeho těla, každý kout vaší duše nyní pije z Mé léčící lásky a milosrdenství. Vaše orgány jsou zaplaveny Mým zdravím. Vaše krev, vaše míza, vaše kosti, vše je naplněno Mým zdravím. I vaše duše, celý váš člověk jsou prokmitáváni Mou léčící láskou a milosrdenstvím.

 

Vidíte ve svém nitru paprsek světla, jak vychází z vašeho srdce. Tento paprsek světla se dotýká vašeho mozku, obaluje vaše myšlení do Mé lásky, a tak je nyní i vaše myšlení plněno Mým zdravím. Tak jsou vaše myšlenky nově uspořádávány, nejen ve vašem vědomém myšlení, nýbrž onen paprsek světla se vylévá i do hloubek vašeho podvědomí. I tam je všechno plněno Mým zdravím. Cítíte, jak se dostáváte do kmitání. Je to lehké, jemné kmitání a v tomto kmitání se cítíte nesmírně bezpečně.

 

Je to kmitání Mé lásky, které vás nyní pojalo a které vás vede ke zdraví. Ano, Má láska vás hluboko ve vašem nitru obsáhla a způsobuje Mé zdraví ve vás. Opět se díváte do křišťálově čistého jezera a vidíte, že rysy vašeho obličeje září plné štěstí a plné radosti. Ještě jednou se vidíte ve světle Mé lásky zářit jako diamant a cítíte se nesmírně dobře.

 

Víte ze svého nitra, že je nyní na čase se s tímto místem rozloučit a tak se loučíte. Teprve nyní si všímáte mnoha přírodních duchů a mnoha andělů. Andělé přivedli také duše, které toto dění pozorovaly ještě bázlivé, ještě nejisté. A tak jste naplněni bezmeznou láskou a ještě jednou padáte na svá kolena a kladete Mi všechny tyto duše do Mých milosrdných rukou a žehnáte jim v Mém jménu a prosíte Mě, abych jim pomohl! Vidíte, jak v jednom okamžiku i tyto duše jsou pojaty nádhernou září, to jim všem slouží k jejich zdraví.

 

Tak se nyní opět zvedáte a děkujete v duchu ještě jednou za všechno, co se nyní stalo, a vydáváte se na zpáteční cestu. Ano, nechte se, každý jeden z vás, ode Mě opět dovést do tohoto prostoru! Ale Má láska, Mé milosrdenství, Mé požehnání a Mé zdraví zůstávají stále a navždy u vás!

 

Amen.

zpět