Tichá radost

Poselstvi - červen 2000

Poselstvi - červen 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 24. června 2000

 

Meditace:

 

 Uvolnění se usazujeme. Nyní se vciťujeme do svých nohou, zda jsou chodidla pevně a s důvěrou spojena se Zemí. Cítíme proud, který nám daruje Země, aby zde naše tělo sedělo jistě. Ještě jednou hluboce nadechujeme a vydechujeme a utišujeme se a prosíme Ježíše, aby nás vedl a ukázal nám obrazy, které by nám chtěl ukázat.

 

Naše těla sedí těžce na židlích, duše však bere přítomný služebník Pána, který nás vede do onoho světa, rád by nás vzal všechny s sebou nejdříve do večerního nebe. Svěřujeme se Mu, ale cítíme, že je to pomalá cesta, a anděl nám říká: „Tam v onom světě, kde je večer, je pro všechny duše těžké jít, nemohou se pohybovat rychle vpřed.“

 

Kolem nás se stmívá, začalo to lehkým soumrakem. Jdeme temnou, pustou krajinou, kame­nitou, nikde nevidíme rostliny, žádné stromy, ale naše nohy cítí trochu mechu. Naše vnitřní oči si pomalu zvykají na temnotu, a vidíme šedé postavy, které s námahou klečí na zemi a sbírají mech, neboť tam není nic jiného, jen mech, a jím utišují svůj hlad.

 

Náš anděl nás vede k jednomu páru, mužská a ženská duše, které tam jdou spolu. Máme na­slouchat jejich hovoru. A žena říká muži: „Jsem tady v temnotě už tak dlouho, jestliže je ně­jaký Bůh, tak tomu nevěřím, mám kolem sebe jen temnotu.“ Právě sem přišel muž, byl jejím manželem, a říká jí: „Má ženo, divím se, že jsem sem přišel, neboť jsem přece věřil v Boha“, ale ona ho přemluvila, že žádný Bůh není. Tak prostě stáhla svého muže s sebou: „Pojď, já vím, kde je jas, pojď se mnou!“ Byla si naprosto jistá, že její chování je správné a že její muž, který věří v Boha, je hloupý, a nechal se stáhnout. Tak byli oba pohlceni temnotou.

 

Nás, kteří jsme ve světle, nemohli vidět, a my se ptáme anděla: „Jak to tedy je, nemají ti dva už vůbec žádnou možnost vrátit se zpět“, a On říká: „Ale tu a tam jim je nabídnuta možnost, ale jak jsme viděli, že muž nezůstal ve své víře, nýbrž jednoduše následoval ženu, lehčí cestu bez boje, zůstanou v tomto vědomí ještě mnoho staletí.

 

Nechci vás vést celou temnotou, vydáme se teď do poledního nebe.“ Před námi je stěna, které se andělská ruka dotýká, otevírá se pro nás a my jsme byli zcela oslněni. Je to světlo v poledním nebi. Všichni vstupujeme velkou branou a za námi se stěna znovu zavírá. Krása krajiny, nádherné zlaté světlo není možné popsat. Jsou zde také budovy, skvostné domy a paláce, téměř jako malé město a my se ptáme anděla: „Kdopak zde bydlí?“ – „To jsou ti, kteří žili spravedlivě, věřili v Boha a činili to, co žádaly jejich církve. Tito spravedliví teď žijí zde. Je ještě mnoho měst: Měst, kde žijí jen vědci, jiná města, kde žijí jeptišky, je velmi mnoho oblastí, jsou ve světle, ale jejich oblast je také uzavřená.“ Ptáme se: „Copak jim chybí?“ An­děl nám odpovídá: „Samozřejmě láska! Přitom si tyto duše myslí, že na Zemi udělaly vše dobré. Zčásti měly tyto duše mnoho peněz, zanechaly je ale jen pro své děti a téměř nikdy nemyslely na chudé. U Boha neznamená nic, když rodiče pracují pro své děti a vše jim zane­chají, neboť všichni mají pracovat sami.“

 

Tak je nám v poledním nebi ukázáno ještě mnohé, ale nejsme při tom šťastní, ačkoliv kolem vidíme nádherné domy a také duše, které nás potkávají, jsou krásné. „Také ony jsou vázané, neboť tak jako opustily Zemi, tak přijdou na druhou stranu. Ví to, co zde věděli, ale neví, co dělaly špatně a občas,“ říká náš anděl, „tam posílá Bůh zcela, zcela ubohé duše, a dívá se, jak jsou přijímány, zda někdo může překonat svoji sebelásku a chtěl by udělat něco pro tohoto ubohého bratra. Stále znovu se stává, že jsou dávány možnosti překonat pýchu a sebelásku.“

 

„Také to“ říká anděl, „je jen zcela malý výsek z poledního nebe. Ale nyní se podívejte do dáli, co vidíte? Úplně malé domečky, téměř jako na Zemi v horách. Kopcovitá krajina, vidíte ovocné stromy, vidíte pole, téměř jako na Zemi.“ Tím, že se takto díváme, cítíme, tam je to prosté, ale vše nás tam táhne. Najednou se můžeme pohybovat rychle, protože naše přání a vůle říká, tam bychom chtěli. Vnitřní světlo plane a je to světlo lásky, které nás přitahuje. Jsme tam přijímání zcela prostými dušemi. Zdraví nás: „Milovaní bratři a sestry, co pro vás můžeme udělat, máte nějaké přání?“ Jsme přemoženi velikým pohostinstvím a láskou, která z nich září.

 

Je tam také nejstarší z obce a ptá se nás, co hledáme, a my odpovídáme: „Hledáme Pána, když jsme na onom světě, tak bychom Ho přece tak rádi viděli, rádi bychom Ho potkali a při­nesli Mu svoji lásku. Je někdy u vás?“ Ale oni lidé se nás vyptávají, co na Pánovi milujeme. Chtějí přesně vědět, zda jsme tam jen kvůli němu, abychom Ho vzývali, abychom Ho milo­vali. Pak říká ten prostý muž: „Je vždy u nás, neboť my všichni Mu sloužíme a milujeme Ho nade vše, ještě více než můžeme a na tom rosteme, a vidíme, že také vy Ho chcete potkat.

 

Já jsem on, Já jsem váš Bůh, Ježíš Kristus, pohlédněte do Mého srdce. Ukázal jsem Se vám jako prostý muž, kterým jsem byl na Zemi. A tu pociťujeme Jeho neuvěřitelnou nádhernou lásku, padáme Mu k nohám, a každý se pokouší dát Mu vše, co má, čím je jeho srdce. My lidé jsme spokojení, že se můžeme dotknout lemu Jeho šatu. Vidíme Ho, jak žil jako člověk na Zemi.

 

Chválíme, velebíme a děkujeme za tuto velikou milost a On nám žehná plný vroucnosti a říká: „Máte vědět, jaké to je zde v nebi, a říkat to dále, aby si lidé na Zemi vážili každé se­kundy svého života. Každá sekunda života na Zemi je tak cenná, jako tisíc let zde v nebi a řekněte jim všem: Záleží jen na tom, že miluješ svého bližního jako sebe samotného, ale Boha Otce nade vše. Služebník Pána nás bere, ještě jednou děkujeme a putujeme s Ním zpátky.

 

Duše a duch sem přichází, cítíme, jak sedíme, nohy na zemi, cítíme znovu spojení s tělem. Jsme zcela tiší v nádherné harmonii. Děkujeme Pánu za toto zázračné vedení.

 

Amen

 

Mí milovaní přátelé, synové a dcery nebe, Já, Ježíš Kristus, vás zdravím a jsem uprostřed ve vašem společenství.

 

Čas od času kladu Své volání do vašeho srdce, a vy se zde scházíte, abyste se spolu modlili a společně vysílali světlo z kroužku do světa. Přicházíte sem, abyste také znovu načerpali sílu pro svoji další cestu po Zemi. Víte, že putujete ruku v ruce s bratry a sestrami zde a se všemi posly světla, kteří jsou činní po celém světě.

 

Světlo a temnota zde bojují. Ale Já jsem řekl, světlo zvítězilo a světlo projeví své vítězství na Zemi. Temnota se může sebevíc vzpínat, vaši bratři a sestry sebevíc bojovat, aby udrželi moc na Zemi, aby si podmanili všechny ostatní lidi, světlo zvítězilo.

 

S kým bojují? Ne se vámi, ne s tajnými spojeními, ne, oni bojují se Mnou, s Bohem, neboť Mé volání dávno dosáhlo všechny Mé děti a každá duše slyšela v sobě toto volání, ač tolik zavírala duchovní uši, Mé volání proniká vším. Jen proto si myslíte, že nyní uchopí vítězně moc ti, kteří ještě zkoumají temnotu. Dobudou dílčí vítězství, vám ke zkoušce.

 

Volal jsem vás, aby každý z vás v sobě zapálil světlo, aby ho vyzařoval do dálky na tuto Zemi, aby každý z vás v sobě vnímal Můj milující hlas a následoval jen Mne, žádného člo­věka na této Zemi, jen Mne v sobě. Tak jak vás učím, učím mnoho Svých dětí, a daleko více než si myslíte Mne v sobě následuje.

 

Po vašem putování do maličkého dílu nebes, putujte nyní se Mnou jako Mí synové a dcery po zeměkouli. Síla z Mé síly vás posiluje a chce skrze vás proudit do všech oblastí pozemského bytí. Láska z Mé lásky je životem ve vás, a také život se chce rozlít a spojit se se vším živo­tem na této Zemi, aby dával nebeské impulzy tomuto životu v říši rostlin, zvířat, ve vašich bratrech a sestrách, podnět k dalšímu obratu ke světlu.

 

Jste duchem z Mého Ducha. Pociťujte se jako Mí synové a dcery, nechejte své těžce hmotné tělo na krátký čas v této místnosti a pozvedněte se ve svém vědomí, abyste se Mnou kráčeli po této Zemi.

 

Nacházíme se teď v Izraeli pod Mým křížem, který září do dáli a duchovně zůstává stát na onom pahorku na Golgotě, dokud jednou nebude Země znovu zařazena do nebeského plane­tárního systému, do souhvězdí, kterým kdysi byla, výsostným souhvězdím Sadhany, Mého prvního padlého dítěte. Vidíte paprsky kříže, jak září všemi rovinami až k Mému trůnu ve svátosti. Vidíte paprsky, jak plynou do dáli stvoření, pronikají vše a všemi, a vidíte paprsky, jak postupují až do hlubiny Země a do všech těch duchovních planet, které jsou ještě přiřa­zeny temným oblastem.

 

Také tam září světlo spásy. Na okamžik se vyjasňují temné mlhy, a pohlížíte se Mnou do hlu­bin a všechna vaše láska proudí k vašim bratrům a sestrám do oněch oblastí, především k oněm duším, které se nyní tlačí k duchovní moci na Zemi, protože si ještě stále myslí, že si tuto Zemi můžou podmanit, tuto Zemi se všemi obyvateli. Poznáváte, jak vychází z těchto bytostí vazby na pozemšťany, kteří mají svůj vnitřní pohled zaměřen stále na vůdce těchto temných světů. Ony pozemšťany počítáte k mocným, kteří údajně pohybují lidmi na šachov­nici sem a tam, tak jak si právě přejí. Ve skutečnosti vidíte nyní vazby oné temné duchovní síly, která má naprostou vládu nad těmito pozemšťany. A nyní, Mí synové a dcery nebe, zařte do těchto vazeb božskou lásku. Jsou to vaši bratři a sestry, které kráčí temnotou také pro vás, zkoumají nejhlubší hlubiny vědomí. Láska zmůže pozvednout tyto duše z těchto oblastí, láska a jen lásky zmůže roztrhat ony řetězy, aby zde na Zemi jakož i v záhrobních oblastech zvítě­zilo světlo. Zařte do nenávistí zkřivených tváří odpouštějící lásku. Nebojte se odporu vašich bratrů a sester v temnotě! Nebojte se potupného výsměchu, který zaznívá k vašemu uchu! Ne, Mí synové s dcery, sestoupili jste z výšiny beze strachu, abyste jim podali ruku tím, že budete zářit pokoj, lásku, světlo a požehnání právě k těmto vašim bratrům a sestrám, kteří kráčí nej­hlubšími hlubinami.

 

Uzavírá se temná mlžná stěna, ale není už tak temná jako předtím. Světlo z vaší lásky kmitá v této mlze a bude se ještě dlouho dotýkat vašich bratrů a sester, a Já vám říkám, jednoho dne ponese tato láska, nyní vysetá, plody. Ještě trochu potrvá, než bojácná rostlinka lásky vyroste. Vciťte se do svého nitra, jako i ve vás tak, jako ve Mně, je touha přítomna, ve vás je touha po každém bratru, po každé sestře, tak jako ve Mně je touha po každém Mém dítěti.

 

Znamení kříže září na vašich čelech, je to také to „ano“, které jste Mi dali v následnictví. Nyní odeberte své vědomí z temných oblastí a pohlédněte na zemi Izrael a na všechny okolní země. Nechejte proudit pokoj, pokoj arabským národům, pokoj ve všech srdcích lidu Izraele. Pokoj při těch Mých dětech, v jejichž středu jsem se inkarnoval, abych přinesl na tuto Zemi pokoj a lásky, abych zvěstoval spásu každé duše.

 

Jste Mí učedníci a učednice lásky a pokoje. Z každého místa svého nynějšího kruhu působ­nosti můžete ve vědomí navštívit každou zemi na této planetě a přinést světlo.

 

Nyní učiníme větší krok do afrických zemí: válka, nekonečně mnoho utrpení, hladomor, tento světadíl kráčí ke Mně a každá duše je Mým velmi milovaným dítětem. Vy jste Mí nebeští poslové, ó, putujte stále znovu ve svých myšlenkách, ve svém vědomí tímto světadílem. Když sledujete ve svých médiích zprávy, tak buďte v duchu hned uprostřed dění, žehnejte, vysílejte pokoj a vysílejte lásku. Jděte a utěšujte nekonečně velkými řadami duší, které právě opustily Zemi. Zabití zbraněmi, vyhladovělí, zemřelí na nemoci, které řádí zvláště v onom světadílu. Léky mohou někdy pomoci. Modlete se za vůdce, aby složili své zbraně a místo toho aby vy­dávali peníze na to, aby vynaložili prostředky k obstarání léků a stravy!

 

Modlete se, neboť, pohleďte, tato Země míří k proměně. Zoufalství, nenávist zatemňuje Mé děti, a vy jste schopní přinést do tohoto zatemnění světlo. Žijete v době tohoto pozemského dění, která je nejvíce obdařená milostí, neboť zdymadla nebe jsou otevřená. Z hojnosti jsem zasypal Své, takže oni jsou kanálem pro dary nebe, které by jimi rády proudily ke všem Mým dětem, které se ještě uzavírají před těmito dary. Buďte Mými prostředníky!

 

Putujeme dále, žehnáme Austrálii, obracíme ale své spojené vědomí k jižní a severní Ame­rice. Na tomto kontinentě se v současné době nachází nejsilnější roztržka mezi světlem a tem­notou. Kolik světlého vás z onoho kontinentu zasáhne, tolik temného vám hrozí z opačné strany. Cokoliv se stane, Mí synové a dcery, připomínám vám, nebude se hrát s vámi, ale ve světle svého synovství a dcerství z nebe budete vůdci hry. Moc na Zemi se rozpadá, protože jen jeden má moc a to jsem Já, Bůh od věčnosti k věčnosti, Bůh a Otec pro všechny Své děti. Cokoliv vás ještě potká, učím vás nyní přijímat Mne ve svém nitru, hovořit se Mnou od „Ty“ k „Ty“, abych mohl každého jednoho chránit před pozemskou mocí jako Svého posla lásky a pokoje, požehnání a světla, a mohl ho vést cestami světla, na nichž naplní své pově­ření.

 

Jste zde jen malý kroužek, ale stále znovu jsem vám říkal, že putujete ruku v ruce se všemi ostatními posly světla, které mám v každém náboženství, v každém národu na této Zemi. Ještě jednou připomínám, světlo zvítězilo a toto vítězství se projeví skrze vás, skrze každého jed­noho, který kdysi sestoupil z nebes, aby Mi pomáhal znovu přivést domů Mé děti. Cokoliv z oné země vychází, myslete na to, že tvoříte protiváhu k temnotě.

 

Nyní se odvažte k velkému kroku na váš kontinent, také zde vás potká něco, co si vymyslela pozemská moc, aby si podrobila Mé děti. Ale co jsem řekl: Nikdo nemá moc, jen Já, váš Bůh od věčnosti, veškerá pozemská moc se rozpadá. Buďte pozorovateli! Přiviňte se ke Mně a budete bezpečně skrytí v Mém srdci, které jste skutečně nikdy neopustili. Z tohoto bezpečí jednejte. Vaše myšlenky nechť jsou plné světla, tvůrčí, pozitivní.

 

Když uvidíte, jak je příroda ničena, jak jsou zvířata týrána, vložte doprostřed těchto kmitání světlo nebe, vítězství nade vším utrpením a jistotu, že obrat je vykonán. Ještě k vám bude přivedeno několik zkoušek, ale jestliže Mě milujete, skutečně Mě a jen Mě nade vše, tak bude skrze vás zářit Má láska k těm, kteří jsou pro vás zkouškou, a poznáte v Mém světle v těch zkouškách už dopředu vítězství, které jste dokonali.

 

I kdyby vás potkalo pronásledování náboženství, i kdyby Mě lidé popírali a zakazovali víru ve Mně, technikou můžete sice pozorovat každý čtvereční centimetr vaší Země, ale do srdce ne­může nikdo vidět. Jestliže toto vaše srdce patří Mně, jestliže je toto vaše srdce, duchovně viděno, va­ším vnitřním chrámem, v němž jsem všudypřítomný, nic vás nemůže vystrašit, jistě bu­dete kráčet nadcházející dobou.

 

Modlitba, požehnání, které vyšlete do světa, bude tak mocné, že vyrušíte tak mnoho hrozících osudů, které byly karmicky předurčeny.

 

Tak putujte se svým vědomím po svém kontinentě přes Rusko do Číny, a zařte znovu do oněch obou velkých říší světlo nebe, ke každému jednomu Mému dítěti. Spatřete své miliardy bratrů a sester, všichni, všichni se mají jednou znovu vrátit domů do věčného domova.

 

Vaši bratři a sestry, kteří jsou inkarnováni v oněch zemích jako poslové světla, na vás pohlíží, zda váš stisk ruky je také dostatečně pevně spojen s jejich stiskem. Pociťte řetězec lásky, který je propojen po celé vaší zeměkouli od posla světla k dalšímu. Váš pohled jde nyní ve vědomí také přes Japonsko, ostrovní země k veliké zemi Indii. Také tam jsou inkarnováni vaši bratři a sestry v nejrůznějších náboženstvích jako poslové světla. Vaším řetězcem proudí láska, pokoj, požehnání a světlo.

 

Ve vědomí nyní několik kroků ustupujete, do kosmu. Ve vašem středu je modrá planeta, Země, planeta spásy. Vidíte ještě jednou kříž, jak projasňuje celou Zemi a skrze ni září do dáli, všemi sférami jako duchovní schody do věčného domova, a cítíte se skutečně jako sy­nové a dcery tohoto věčného domova, jste ve službě na zeměkouli, ve službě lásky, kterou Já jsem. Hluboký pocit lásky a požehnání proudí z vašeho nitra do planety ve vašem středu, spojuje se se zářícím světlem kříže. Tak jste jedno s tímto křížem. Mé světlo je vaším světlem a vaše světlo je ve Mně.

 

Nyní pojďte, rozlučte se duchovně se všemi posly světla a vraťte se se svým vědomím zpět ke svému člověku. Pohlížíte na svůj život v „Tady“ a „Teď“. Nejsou vaše starosti a nouze nepa­trné, když pohlížíte na utrpení Země? Mé milované děti, v okamžiku, kdy si uvědomíte své synovství a dcerství, když stanete v naplnění a tím v hojnosti svého pověření, ustoupí všechny pozemské starosti, také nemoc bude muset ustoupit, alespoň do té míry, že nebudete omezeni ve svém pověření.

 

Také v malém kroužku vaší rodiny, vašich přátel, vašich známých jste Mými posly. Stále vy­zařujte toto světlo, toto požehnání, vnitřní pocit štěstí, bezpečí ve Mně! Nebudou žádné problé­my, když spočinete na Mém srdci, neboť každý domnělý problém se rozplyne v momentě, kdy budete se Mnou převroucně spojeni. Jestliže na vaší cestě ještě leží nemoc, nebojujte proti ní, ale oddejte se do Mé vůle, neboť každý boj posiluje onemocnění. Vložte se s důvěrou do Mé svaté vůle a milujte!

 

Vysílejte lásku, pokoj, světlo a požehnání a vaše duše se uzdraví, takže pozvolna se bude moci uzdravit také vaše tělo. Jestliže máte existenční starosti, myslete na to, že nejste z tohoto světa, tedy také jsou někdy prostředky tohoto světa nízké. Když se Mi svěříte, postarám se o vás, jako se starám o lilie na poli a o ptáky ve vzduchu. Když se už starám o Své stvoření rostlin, o Své stvoření zvířat, oč víc se postarám o vás, Mí milovaní synové a dcery. Ale ně­kdy stojí proti Mé starosti o vás vaše vůle. Pokuste se prozkoumat svoji vůli a nechat ji při poznání své svévole vyústit v Moji vůli, takže se o vás budu moci postarat.

 

Jestliže je obtížná vaše cesta stářím, přiviňte se ke Mně o to pevněji, abych vám mohl odejmout závoj před věčnými nebesy, takže na poslední cestě po zeměkouli už budete moci ulovit pohled do věčného domova, a tak vám obtížná cesta už nebude připadat tak těžká. Rychle budou pospíchat vaše nohy k věčnému nebeskému domovu.

 

Mí synové a dcery, z kmitání Mého Slova pociťujete nekonečnou lásku, kterou mám ke kaž­dému jednomu z vás. Buďte horliví v následujícím školení, abyste se upevnili ve Vnitřním Slovu nebo nechejte toto Vnitřní Slovo v sobě vypuknout, abych ve vás mohl hovořit od „Ty“ k „Ty“, abyste se ujistili v přijímání Mého svatého Praslova. Nedívejte se na pramen, který je na počátku ještě trochu nečistý, všechno vaše chtění musí nejprve vytéct, ale kon­centrujte se na to Já-Jsem-Kterým-Já-Jsem, láska od věčnosti v každém jednom z Mých dětí, láska, život.

 

Žehnám vám, Mí poslové světla, nebuďte malomyslní v lidském šatu a neváhejte, neboť jste si vědomi své nebeské síly. Nyní jdu od místa k místu, pocítíte na své hlavě Moji ruku. Jednotlivě vám žeh­nám a duchovně vás objímám, teď. Já vás miluji! Hluboký pokoj klesá do každého srdce! A Já miluji všechny své děti, Mé požehnání proudí touto Zemí a dotýká se každého dítěte. Mé požehnání proudí do veškerého stvoření ke každému Mému dítěti, ano ke všemu, co je. Mí synové, Mé dcery, Mé Slovo doznívá, ale Já jsem ve vás všudypřítomný, přijďte ke Mně, neboť nepřetržitě volám ve vnitřním chrámu ve vás.

zpět