Tichá radost

Poselství - červen 2001

Poselství - červen 2001

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 30. června 2001

 

Meditace:

 

Dýcháme klidně, odkládáme své myšlenky a uvědomujeme si, že jsme částí velkého a celého. Dýcháme tiše a hluboce, necháváme dech procházet, dít se; necháváme se vést Pánem.

 

Vede nás tuto nádhernou sobotu do zahrady, do přírody, o níž jsme hovořili. Vede náš pohled od velkého a celého k detailu. Díváme se vědomě na jednu květinu. Cítíme její život, cítíme její vůni, její barvu. Cítíme, jak je tady nezištná, postavena na toto své místo, na němž roste a žije, než zajde.

 

Vciťujeme se do ní svým dechem, poznáváme, že spojení k této květině je stále vroucnější. Cítíme lásku této rostliny, jak se rozdává, a vděčně se před ní skláníme.

 

Náš pohled padá na malého broučka, také on patří k životu. Prohlížíme si ho, zůstává stát, obrací k nám svoji hlavu a my cítíme to stejné. Uvědomujeme si, že ve všem je stejný život a přesto vytváří tuto nekonečnou pestrost.

 

V celé zahradě k nám proudí klid, hluboké ticho, v němž kmitá harmonie boží. Tyto vibrace se dostávají do naše nitra a přenáší se na nás. Zatímco pozorujeme trávu, keře, květiny a stromy se všemi jejich zvířaty, obraz se mění a je to jako bychom mohli prohlédnout hlouběji.

 

Naše vnitřní oči se otevírají. Skrze hrubohmotnou zahradu se díváme do jemnohmotné. Barvy se mění, vše je nádherně jemně uspořádáno, vše kmitá v nádherném rytmu a najednou poznáváme i spoustu duchovních pomocníků, přírodních bytostí, našich přátel, kteří jsou rovněž zde, aby nám sloužili.

 

Vidíme jejich horlivé, mravenčí působení, jejich snahu, jejich pečlivost, jejich lásku ke každé rostlině, která jim byla svěřena. A rozumíme trochu více, co to znamená sloužit a co to znamená žít v jednotě.

 

Obraz kmitá. Máme před sebou ve všech svých nádherných barvách znovu tuto hmotnou, zcela normální zahradu, ale víme o životě, který neviditelně působí za ní. Bereme si s sebou pokoj tohoto pozorování, i když obraz této zahrady nyní prchá.

 

 

Jste naladěni na Mé stvoření, v němž působí a vládne Můj život, Mým tvorům pro radost, ale také proto, aby se ze stvoření učili, jak si vše navzájem slouží.

 

Já, váš otec z věčnosti, jsem vybavil tuto planetu Zem takovou krásou, že Mé děti, které jsou podle jejich vědomí ode Mě vzdálené, si vzpomínají na krásu věčného domova, aby se v nich probudila touha znovu se vrátit domů do Mé věčné říše absolutní, dokonalé lásky.

 

Ve vašich zeměpisných šířkách máte prázdniny a tak se mnoho z vás zabývá myšlenkou odjet, vidět jiné země, jiná města. Vezmete Mě s sebou jako svého přítele a bratra Ježíše Krista?

 

Podívejte, kamkoliv vás vaše cesty povedou, ať už do horských výšin nebo na pláž, kde se moře rozpíná do šíře, ať už budete putovat lesy nebo zůstanete doma, rád bych naplnil vaše dny leskem nebe.

 

Poněvadž vidím do vašich srdcí, vím o tom, co s sebou nesete. I kdyby byl osud sebetěžší, Mí milovaní, nesu ho s vámi, proto radostně pozvedněte svoji hlavu a nevěšte unaveně hlavu, vzhlédněte ke Mně, předejte Mi své starosti, předejte Mi nemoc, předejte Mi utrpení srdce a budete volní, jako byste složili ze zad těžký batoh. Pak bude moci vproudit do vašeho pozemského utrpení Má životní síla, která vás posílí pro vaši cestu po Zemi.

 

Až budete o prázdninách cestovat po cizích zemích, uvidíte všude bratry a sestry. Buďte Mými požehnanými posly světla! Nechejte proudit do moře proudy světla, aby každá kapka byla Mnou požehnána! Až stanete v horách, požehnejte zemi pod vámi! Až půjdete lesy, žehnejte, žehnejte stále znova!

 

Žehnání je to, čím Mé děti světla působí. Porozumějte, ve vašem dnešním rozhovoru zaznělo, že část Mých dětí pracuje s vnějšími zázraky (např. zhmotnění předmětů). Mé posly světla člověk nepozná podle nějakých zázraků, ne, Mé posly světlo pozná člověk podle toho, že ze sebe vyzařují světla a žehnají. Požehnání je nejsilnější síla lásky, kterou jsem vložil do rukou Svých dětí, než šli do temnoty. A čím více Mé dítě světla žehná, tím intenzivněji ho mohu prozářit a o to více Mého světla může do dítěte vproudit.

 

Vaše dovolená nechť vám slouží také k tomu, abyste byli tiše a nenápadně Mými žehnajícími posly světla. Jak často jsem vám už říkal, že s každým krokem proudí na Zem požehnání, když po ni kráčíte vědomě. S požehnání pak poroste zcela sama i komunikace se stvoření, neboť pocitový svět se vám odkryje, který je tak bohatý, že by se vaše téměř rozskočilo, kolik lásky ze stvoření k vám proudí zpět. I ten brouček, jak jste slyšeli v meditaci, kterému jste požehnali, k vám nechá tuto jiskru světla proudit zpátky dvojnásobně a trojnásobně.

 

A ještě něco, Mí věrní, kolik bratrů a sester jde přírodou bezohledně a okrádají se tak o nejkrásnější zážitky. Malý příklad, který zažil nástroj, skrze který nyní promlouvám. Před terasou stojí několik chrp a přilétne párek stehlíků, houpají se na chrpách a zobou zralá semena. Nebojí se, ani jeden z těchto ptáčků, ačkoliv se od nich pohybují asi dva kroky lidé, oni klidně zůstávají sedět a nedají se rušit. Proč? Protože lidské dítě vyzařuje žehnající sílu.

 

A tak je to i s vámi, když se stále znovu budete snažit kráčet přírodou s požehnáním, nebudou už před vámi zvířata utíkat, ale půjdou k vám, nejdříve trochu váhavě, ale časem stále důvěrněji. Už se pak nebudete ptát na to, co vás spojuje se stvořením, ale spojení zažijete. Zažijete živý dech ve všem bytí.

 

Například také ve vlnách moře poznáte dech a vkmitáte do něj, pak srostete se zkušeností, že už není jen tady člověk, tam moře, ale v okamžiku budete jedno s vlnami moře. Zavřete své oči a budete mořem a vaše myšlenky vás ponesou před všechny vlny, neboť nyní už nebudete jen mořem, ale také větrem, který pění vodu. Lehce proběhnete dálkami a pak nebudete už jen větrem, ale budete mraky, nebem, budete sluncem, budete Mnou. Ty, Mé dítě budeš Já – už neodděleni.

 

Toto bych vám rád zprostředkoval v tomto školení: abyste vkmitali do věčně tvůrčího bytí, abyste vkmitali do vědomí „Otec a já jsme jedno“. Pak budete skřivanem, který se vznáší ve větru, budete motýlem, který létá z květu na květ, budete broučkem, který pospíchá svojí cestou, budete vším ve všem, jedno se vším životem ze Mě.

 

Rozšířili jste své vědomí ke kosmickému vědomí. Pak z vás nebude kmitat jen myšlené, ale i cítěné, zažité požehnání. Porozumějte malému rozdílu! Myšlené požehnání je na počátku: Necháte proudit síly, síly, které vám daruji, ale nejste si jisti, zda tyto síly proudí. Cítěné požehnání nechá vibrovat i vaše tělo, neboť budu skrze vás žehnat se vzrůstající silou.

 

A vy zajásáte, když třeba uvidíte stádo ovcí: „Otec veškerenstva nechť vám požehná, každé ovečce z vás!“ Nebo když třeba uvidíte člověka jiné barvy pleti nebo jiného jazyka než vy: „Otec nás všech nechť požehná každému z vás, Mí bratři, Mé sestry!“ A toto vyřčené slovo „Bratři a sestry“ nebude řečeno jen tak, ale bude cítěno z pocitu jednoty, hlubokého cítění z jednoty „Vše je jedno“.

 

Když nastoupíte do svých vozidel, i pak žehnejte, žehnejte všem, kteří jsou s vámi na cestách, neboť ne každá nehoda je současně karmou. Jestliže budete přikloněni k světlu, jestliže budete nechávat působit světlo stále znovu skrze sebe, nastoupí na bojiště protisíla, pokusí se vás svrhnout, napadnout vás a sice tam, kde jste právě slabí. Můžete to dát za vinu andělu strážnému: „Proč si na Mě nedával pozor?“ A anděl strážný odpoví: „Podívej, můj bratře ze světla, má sestro ze světla, nesměl jsem zasahovat, na základě tvé svobodné vůle. Smím tě chránit jen tehdy, když se oddáš do mé ochrany.“

 

Když světelné dítě pokročí na cestě světla, platí tento zákon. Každé dítě má svého anděla strážného a ten ho chrání a střeží. Světelné dítě jich potřebuje dokonce více, ale zde platí zákon a i kdyby bylo sebevíc andělů, nesmí zasahovat, dokud se dítě světla pro ochranu neotevře. Když světelné dítě žehná, stojí pod silnější ochranou lásky, v požehnání, slouží.

 

Tak putujte svými cestami, Mí synové a dcery a buďte si vědomi toho, že vás nebe provází, často s mnoha anděly. Buďte si ale také vědomi toho, že všechny přírodní bytosti, o nichž jste dnes hovořili, touží po požehnání dětí Božích a že komunikaci s přírodními bytostmi začínáte vy prostřednictvím požehnání. Tak jako se cvičíte ve vnitřním slově, poproudí k vám tu a tam také slovo z přírody.

 

Nechtějte však nic, zaměřujte se stále na to nejvyšší, že jsem ve vás, vše ostatní se stane zcela samo. Přírodní bytosti potřebují vaše požehnání, neboť smutná je jejich služba, kterou musí zde na Zemi vykonávat, myslete na spoustu zabitých zvířat, ale také na rostliny, lesy, které byly vykáceny, prastaré stromy, které získaly spojení mezi nebem a Zemí, jsou ničeny. Nechejte do všeho, o čem vám přináší média zprávy, proudit požehnání a budete Mými syny a dcerami světla, skrze které poputuji po této Zemi.

 

Tak vám žehnám, také vašim prázdninám. O prázdninách opouštíte práci, ale neopouštějte nitro; naopak, ať to jsou prázdniny právě pro nitro, to by bylo Mým přáním. Každého se nyní s láskou dotýkám. Žehnám Svému stvoření, žehnám všem přírodním bytostem. Mezi vašima nohama není volné místečko a mnohým se do klína usadila malá přírodní bytost. Žehnám všem Svým dětem ve všech oblastech.

 

Amen

 

 

Moji milovaní bratři a sestry, požehnání je láska a láska je požehnání. Kdo žehná a cítí, ten miluje a kdo ze srdce miluje, ten žehná. Já jsem láskou nebes a tím požehnáním nebes, Já, vás bratr, Ježíš Kristus. Jsem jako láska služebníkem Svého stvoření, neboť milovat znamená současně sloužit. Čím více vrostete do Mého vědomí, tím více budete poznávat, že Mé stvoření je vystavěno na jednoduchých principech.

 

Jeden z těchto principů bych vám dnes rád přiblížil. Jsem láska a tedy zákonem a kdo zákonu slouží, tomu slouží zákon. Jednoduchá zásada, řeknete, a budete souhlasit. Ale chápete velikost a hloubku tohoto principu?

 

Jako láska jsem přišel na tento svět. Učil jsem vás lásku a žil jsem ji. A Mé lidské děti se vydaly, aby do této lásky vrostly a rovněž ji žily. Prosil jsem vás, abyste Mě následovali. Také toto následnictví je tak snadné k pochopení, neboť neznamená nic víc, než abyste se zdokonalovali v lásce a vrostli do tohoto zákona. Všichni tvorové nebe slouží. Služba je nejvyšší formou života. Jestliže začnete chápat tento zákon, budete kontrolovat svůj den, zda to byl den služby, ať už bližnímu nebo přírodě, služba nedělá rozdíly.

 

V míře, jak budete kráčet touto cestou, se zákon skloní, aby vám sloužil. Budu to Já, kdo vezme váš život do ruky, neboť jste řekli svým rozhodnutím, svoji snahou své „ano“, a Má ruka, která vás povede, je Mojí ochranou. Tak půjdete svými dny více a více ve službě a požehnání, což je v principu a účinku totéž. Otevřete se pro Mě a Já budu váš větší a větší služebník.

 

Váš bratr, skrze něhož promlouvám, včera zaslechl větu, která ho ve své prostosti rovněž fascinuje a od toho okamžiku nepustila, protože má mnoho aspektů. Ta věta se dobře hodí k tomu, co jsem řekl předtím o prázdninách, dovolené a o cizích zemích. Ale má navíc hluboký duchovní význam. Vaši námořníci, piloti, poutníci mají přísloví, které zní: Kdo ví, kde je, může být, kde chce být. Dobře o tom přemýšlejte.

 

Máte svobodu tato slova obměnit: Kdo ví, kým je, ví, kde je jeho cíl, zná svůj domov a své úsilí směřuje k tomu, aby dospěl domů. Přitom nehraje žádnou roli, v které zemi je, co právě dělá, co ho zaměstnává.

 

Mí milovaní bratři a sestry, provází vás Má láska, která je totéž co Můj život. Jsme jednotou a v této jednotě se všemi, kteří žijí na Zemi. Se všemi na Zemi a v duševních říších bojuji a prosím také vás, abyste bojovali o tuto svobodu.

 

Amen

 

 

Moje milé děti (v kroužku byly i děti), které otázky vám teď ještě leží na srdci? Otázka zní, jak můžu milovat, jak můžu žehnat, jak to můžu.

 

Mé milé děti, je to tak jednoduché, nemusíte si lámat hlavu, je to tak jednoduché: Láska je také radost. Radujte se, radujte se také z Mého stvoření, ale i z malých věcí, které jsou kolem vás, které vás potkávají, ano chtěl bych říct: I z těch nejmenších věcí.

 

Co počítáte k nejmenším věcem? Je to květina na kraji cesty, je to kámen, za kterým se ohnete, který vezmete do ruky a rádi byste s ním začali komunikovat? To nejmenší je to, co vás potkává v „tady a teď“. Píseň ptáka, motýl, ano může to být i komár.

 

I malý komár, který tančí ve svitu slunce, ve vás může vyvolat jiskru radosti. Radujte se z něžného tvorečka, z něžných křidýlek! I malý komár zvěstuje Moji lásku, i tehdy, když si sedá na vaši kůži a rád by se z vás napil. I malý komár chce žít. A když se ho jednoduše nebude snažit zabít, zničit toto malé stvoření, když se ho budete snažit třeba odfouknout – i to bude cesta, abyste měli z komára radost.

 

Ano, radujte se, když na vaše ruce kape voda z vodovodního kohoutku, radujte se z hromady malých věcí, radujte se! Hledejte radost! A když budete mít jiskru radosti, budete vědět, je to mé požehnání. Raduji se a to je mé požehnání a toto požehnání se zvětší. To, z čeho máte radost, bude malý tvoreček, který ponese radost dál, motýl, komár a malý mravenec.

 

Ano, dávejte pozor, ti nejmenší tvorové. Jsou ještě mnohem menší, které vidíte nebo už nemůžete vidět. Dávejte pozor na ty nejmenší tvory, které můžete vidět, i když se k vám pak přiblíží přírodní duchové, neboť jsou to přece oni, kteří slouží těmto nejmenším tvorům.

 

Radost v říši přírodních bytostí je velká, když dáváte pozor na stéblo trávy a neodlomíte nevšímavě hlavičku květiny, ano, pak přijdou přírodní bytosti, plaše a řeknou: „Podívej, můj malý trpasličí bratře, je lidské dítě také bytostí světla? Pojď, půjdeme blíž k němu a budeme kolem něj tancovat.“

 

Ano, Má milá pozemská dítka, ještě nevidíte své malé bratry trpaslíky, ale pozvolna je můžete cítit. A až vám jednou pak bude zcela lehko kolem srdce a přijde radost, mohla by být vyvolána nějakým dítětem-trpaslíkem.

 

Pokuste se prožívat radost také v tomto létě, myslete na to, že přijde sama od sebe, když budete mít otevřené srdce a oči a to bude také požehnání to bude také láskou. Nejen takovou, jakou přijímáte, ale bude to také dávající láska a dávající požehnání.

 

Tak jděte nyní do letních dnů, které leží před vámi, s láskou, požehnáním, s otevřenými očima, s otevřenýma rukama a především, Má milovaná pozemská dítka, s široce otevřeným srdcem. Ještě jednou vám žehná váš bratr, Ježíš Kristus. Amen

 

Zvláštní zpráva: Milovaná sestro, šla si dalekou cestu až sem, také prostorově jste odděleni od tohoto společenství a cítíš se někdy tak opuštěná a osamocená, ale nyní cítíš Moji blízkost.

 

Nesu vás oba přes těžká skaliska a překážky, neboť cesta, kterou jste si vybrali, není lehká. Tak Mi ve Svém srdci důvěřuj a otevřete se v každé době pro Moji proudící sílu a břemeno bude ležet na vašich ramenech s menší tíhou.

 

Hovořím v Tobě, také v Tobě, Můj synu. Buďte si navzájem oporou, také ve Vnitřním slově. Když bude jeden unaveny z putování, ať ho druhý podpoří a přijme slovo ducha, Mé slovo lásky, takže už nepůjde po Zemi s pocitem, že je sám.

 

Žehnám vám, cítíte na své hlavě Moji ruku, žehnám vám také pro spojení, do kterého jste spolu vstoupili. Každý ať nese tíhu toho druhého a vašemu sňatku je požehnáno, putujete ve světle nebe a v Mé ochraně. Posiluji vás Svoji silou, objímám vás s hlubokou vroucností a beru vás na Své srdce. Tento pocit si vezměte s sebou, až zase pojedete domů, stále spočíváte na Mém srdce.

 

Amen

zpět