Tichá radost

Poselství - červen 2004

Poselství - červen 2004

zpět

Poselství z 26. června 2004

 

Meditace: 

 

Pozorujeme svůj dech, stále více se utišuje. Všechny naše antény stahujeme do nitra. Zaměřujeme se na Boha Otce, na Jeho svatou lásku, na Jeho pomoc. Vdechujeme světlo boží a to nás zcela naplňuje. Prozařuje všechna naše centra vědomí a proudí našima nohama do matky Země. Vdechujeme světlo boží a darujeme ho naší planetě Zemi. Kořeny jsme spojení se Zemí.

 

Náš dech je méně hluboký, putujeme v myšlenkách do svého Vnitřního chrámu a prosíme, aby se brána otevřela. Vstupujeme do tohoto úžasného chrámu síly, světla a lásky. Vidíme světlo našeho Pána a Boha. Prosíme Tě, ó Otče, abys nám poslal silné pomocníky anděly. Cítíme, jak nás andělé obklopují. Prosíme je, aby podporovali naše vyzařování lásky co nejsilněji, abychom mohli rozpustit a ovlivnit tmavé mraky .

 

Naše těla zůstávají v této místnosti, andělé berou naše duše vysoko do kosmu, takže můžeme shora pozorovat naši matku Zemi. Přidává se k nám bezpočet duchovních pomocníků. Vidíme pod sebou planetu a blížíme se k ní, až můžeme poznat jižní Německo.

 

Je brzké ráno, většina lidí ještě spí. Slunce právě vychází, nebe je modré a pod námi se vznáší několik oblaků. V tuto brzkou ranní hodinu jsou letadla pryč, vypouštějí do mraků olovo a barium. Vypouštějí to křížem krážem po zemi a vytváří se nepřirozené kondenzované pruhy. Rozšiřují se, roztahují se a mají vliv na celou planetu. Z naší výšky vidíme, jak se nad Zemí šíří šedá, mlžná mračna. Nemůžeme už vidět pod sebou Zemi.

 

Do těchto mraků posíláme spolu se svými andělskými pomocníky světlo, lásku a duchovní očistu. Silné záření světla proniká těmito mračny, stále více je projasňuje, aby rozstříkané chemikálie nemohly ohrozit zdraví starých, slabých, nemocných a dětí, aby ani Země nebyla znečištěna.

 

Ó Pane, všemocný Bože, nechej toto očistné světlo proudit všude, kde je potřeba a veď naši lásku tam, kde může léčit, ale také k pilotům těchto letadel, kteří tyto akce provádějí.

 

Putujeme se svými žehnajícími myšlenkami do Francie a Španělska. Nad oběmi zeměmi byly chemikálie rozstříkány ve větší intenzitě. Také tam posíláme světlo očisty do šedých, špinavých mraků. Cítíme velkou sílu našich pomocníků.

 

Jsme v jednotě a necháváme toto světlo dále zářit. Jsme jedno se všemi bytostmi, se všemi dušemi, se všemi lidmi, se všemi národy, ale také s těmi, kteří nevědí, co dělají. V jednotě kmitá požehnání, kmitá světlo lásky a šíří se léčení. Pán říká: „Když uvidíte nepřirozené pruhy po letadlech a budete vědět, oč jde, udělejte proti tomu něco, neboť vina může vzniknout také nečinností.“

 

Vznášíme se nad země, v nichž vládne válka, také tam jsou tmavé mraky. Rozpouštíme je naší láskou, naším světlem. Myslíme na své bratry a sestry, kteří se nacházejí uprostřed války, ale nechtějí ji. Ve jménu našeho Pána, Ježíše Krista, žehnáme všem duším, které v těchto zemích trpí. Vysíláme světlo lásky, ale také světlo očisty. Je to čistě bílé světlo a současně jako silný blesk projasňuje temná mračna.

 

Naši andělé nás berou za ruce a vedou nás zpět. Říkají nám: „Zavolejte nás, až nás budete potřebovat, hned budeme u vás. Sloužíme Pánu, ale také vám.“ Provázejí nás zpátky do našeho Vnitřního chrámu. Děkujeme jim z hloubi srdce a děkujeme našemu Pánu, Ježíši Kristu.

 

Nebeský, milovaný, všemocný Bože, jsi náš přítel, náš Otec, bereš nás stále znovu za ruku a ukazuješ nám, co je třeba udělat. Děkujeme Ti.

 

Otevírá se brána našeho srdce. Vstupujeme znovu všemi svými smysly do svého těla, jsme znovu zcela při sobě. Brána se zavírá. Přesto zůstávají srdce otevřená, pro Tebe, milovaný Ježíši.

 

Amen

 

 

Asi před 2000 let jsem se Já, stvořitel všeho bytí, Otec všech dětí rozhodl, že jako člověk půjdu na Zem, abych byl Svým dětem blízko jako bratr, stal se jejich přítelem a ukázal jim cestu domů do otcovského srdce. Tato cesta je cestou lásky. Ve všech Mých činech Mí učedníci poznávali, že láska stojí nad vším, že láska zrušila stávající zákony v tehdejším židovském náboženství, např. léčení nebo činnost v sobotu, dni Pána.

 

Jako Bůh jsem hovořil k Mojžíšovi v deseti zákonech: Máš ctít den Pána. To byl zákon a tento zákon byl považován výš než láska, než milosrdenství. Přesto jsem v něm připravoval národ na Svůj příchod. Byl to vyvolený národ. Prošel mnoha strádáním, aby dozrál k tomu, aby přijal svého Pána a Boha jako člověka, slyšel Mé učení lásky, přijal ho v srdcích a proměnil v čin.

 

Léčil jsem v sobotu a porušil jsem tím zákon: „Máš ctít den Pána!“. Tehdejší kněží a učenci se Mnou promlouvali a Já je poučil, že láska a milosrdenství stojí nad zákonem. Nemůže se stát, aby zvíře, které padlo do jámy, v ní nuzně zašlo, jen protože se to stalo v sedmý den. Každý sedlák vysvobodí své zvíře, pomůže mu z jámy.

 

Věnoval jsem se Svým dětem, které byly slepé a chromé a postižené těžkými vyrážkami – nemocné leprou, vyhnané ze společnosti – tam jsem byl a tam jsem léčil a ukazoval cestu lásky a milosrdenství.

 

Na konci Mě tato cesta zavedla do zajetí římských vojáků. Petr tasil svůj meč, aby Mě bránil. Co jsem řekl? – „Zasuň svůj meč, neboť kdo bojuje mečem, ten mečem sejde. Musí se stát, co se má stát, aby bylo písmo naplněno.“ A Já, váš Bůh a stvořitel v lidském rouchu jsem Se odevzdal pochopům a ti Mě přibili na kříž.

 

Má slova na kříži byla: „Otče, odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí.“ Mluvil jsem jako člověk Ježíš k Otci v Sobě, k Božství v Sobě. To je cesta žité lásky a to by měla být cesta křesťanství.

 

Z dějin víte, že v následující době touto cestou kráčelo jen málo lidí, neboť síly temnoty, které proti Mně nastoupily, se od samého počátku snažily zase uhasit světlo lásky a milosrdenství. Ale poněvadž jsem Svou krví srdce do každého dítěte na Zemi a na všech sférách mimo čistě duchovní nebe vložil oporu k návratu domů, nemohla temnota Mé zapálené světlo uhasit a nezvítězí, neboť také v Mých dětech, které jsou ještě proti Mně, působí Má opora a přiměje je nakonec k obratu a návratu domů.

 

Mí milovaní synové a dcery, stojíte uprostřed boje mezi frontami a pro každého platí Mé slovo: „Zasuň svůj meč, bojuj láskou a v pokoře.“

 

Co myslíte, co se stane, když voják stane proti svému protivníkovi? Voják vytáhne svoji zbraň, aby protivníka zastřelil. Tento protivník však odloží svoji zbraň a řekne, „Bratře, žehnám ti ve jménu Božím.“ Bude voják moci střílet? Říkám vám, nebude. Rozhlédne se, zda ho někdo pozoruje a když nikoho neuvidí, také on odloží svou zbraň stranou a oba se obejmou a poznají jako bratři.

 

Co se stane, když bude pozorován a za ním bude stát spousta těch, kteří se rovněž chopí zbraně? Budou moci střílet? Která síla bude silnější? Síla lásky? Možná ve svém nitru potřásáte hlavou a říkáte: „Pane, když jich proti mně bude stát sto, dvě sta nebo ještě více, kteří mě budou chtít ve své nenávisti zabít, a já tu budu stát a říkat: Pane, žehnám ve tvém jménu svým bratrům. K tomu už je potřeba velmi mnoho síly. Nemám snad také rodinu, děti, rodiče?“

 

Proč vám přináším tento příklad? Stojíte nyní v té situaci. Jsou dvě fronty, na jedné straně světlo, na druhé straně temnota a každý z vás podstupuje útok ze všech stran. Čím silněji ve vás plane světlo lásky ke mně, tím mocnější jsou také útoky. Budete pak stát uprostřed těchto útoků a žehnat?

 

Myslíte si, že v líčeném příkladě je velmi snadné poznat, kde působí temnota a kde stojí světlo. Je snadné říct: Všichni vojáci, kteří dali zbraně na ramena, kteří sedí v tancích nebo letadlech a bojují zbraněmi, jsou na straně temnoty. Jestliže budete takto smýšlet, odsuzujete. Nejde o váš protějšek, ale jde jen a pouze o vás samotné, jak se chováte. Jste Mí bojovníci lásky? Skláníte se pokorně? Žehnáte v Mém jménu? Činíte dobro těm, kteří vás nenávidí? Odpouštíte těm, kteří vyhubili vaši rodinu?

 

Můj milovaný synu, oslovuji tebe, který pocházíš ze vzdálené země (Afghánistán) a zažil jsi a protrpěl tolik lidského utrpení. Podívej, jestliže můžeš také ve svém srdci říct „Otče, odpusť jim, neboť nevěděli, co činí!“, pak, Můj synu, Tvá duše jásá a ty dospěješ k Bohu, ne v nějakém náboženství, ale k Bohu ve svém srdci, neboť tam jsem Já a čekám na tebe, abych tě sevřel do Své náruče.

 

Říkám ti, že všichni z tvé rodiny, kteří jsou v záhrobních oblastech, se na tebe dívají, jak se chováš, zda spěješ k lásce a milosrdenství. Jestliže učiníš průlom ke světlu, k lásce, vezmeš ty, kteří byli s tebou na Zemi příbuzní, na své cestě do světla, domů do věčné blaženosti u mě, vašeho nebeského Otce, Který na vás s velkou touhou čekám.

 

Nyní se vrátím k vám, ke každému jednomu. Útoky jsou tak subtilní, že si jich často nevšimnete. Ať je znečišťován vzduch, nebo vaši zvířecí mazlíčci musí být označeni čipem, stojí za tím rafinovaná strategie. V prvním případě je pilotům sugerováno, že zadrží klimatickou katastrofu, ve skutečnosti jsou lidé oslabováni, atmosféra a obal jsou znečišťovány. Ve druhém případu jste opatrně připravováni na své označení, „znamení zvířete“, jak vám bylo popsáno v apokalypse. Prostřednictvím čipu budete učiněni ovlivnitelnými.

 

Pomalu, v malých krůčcích, jste připravováni na dobu, která má přijít, ale nemusí přijít, dobu toho, který povstane proti Mně, ano už mezi vámi žije. Bude mu dáno konat bezpočet zázraků. K jeho plánu patří dokonalé napodobení Mého působení na Zemi. Když se dostane k moci, bude léčit nemocné, chromí budou chodit, slepí uvidí, chudí budou nasyceni, bohatí budou radostně dávat ze svého bohatství a bude to vypadat, jakoby na Zem konečně zavítal mír. Stále více národů se k němu bude obracet. Bude usilovat o moc a vládu na celé Zemi. Tím by měl také moc nad sférami blízkými Zemi a bude si myslet, že Mě pak porazil.

 

Vůči jeho moci budete stát pokorně a v lásce, a budete mu žehnat v Mém jménu. Cítíte rozdíl mezi oběmi výroky? Kdo z vás pak bude stát skutečně pevně a jistě v lásce ke Mně, když už nebude moci koupit a prodat, aniž by přijal znamení zvířete?

 

Ale nyní působíte jako Mí poslové světla a můžete se této síle postavit s láskou a prostřednictvím lásky. Ráno se se Mnou spojujete. Snažíte se, abych byl skutečně vaše první a velká láska, následujete věrně Mé kroky, ale potřebuji vás jako bojovníky za světlo, neboť každý odvozuje svoji sílu a moc od svých přívrženců, vy však od Mně.

 

To znamená, že víckrát za den budete obalovat do světla lásky své bratry a sestry a žehnáte Mojí silou a v Mém jménu, aby se nekonala poslední konfrontace pro obyvatelstvo Země nebo aby byla zmírněna. Nyní máte ještě možnost vysvětlovat svým bratrům a sestrám a poukázat na stav věcí v lásce.

 

Říkám vám, že Mým učedníkem Janem předpověděná apokalypsa nad lidmi nevypukne, protože Já, váš Otec, bych vás tím chtěl otřást a pokárat. NE! Je to dílo Mého protivníka. Rány, které přejdou přes lidstvo, jako např. bouře ve vaší zemi, která byla tak mocná, že měla rozměr tornáda, nebo housenky v jedné z vašich blízkých zemí, které sežraly širé lány země. (Maďarsko: Asi 20 kmbukových lesů, ovocných stromů jsou zcela bez listů jako v zimě – odstrašující zážitek). Ještě mnohé plánuje Můj protivník, protože Mé děti mají dozrát pro zachránce této Země, který je Mým protihráčem. Máte vědět, že tyto rány jsou vyvolány jeho magickými silami.

 

Vaším úkolem je posílat světlo lásky do všeho, co se děje, co sami zažíváte, Tak stále znovu žehnejte a ukrajujte ze síly Mého protivníka největší silou vesmíru, láskou, která je tvůrčí silou. Pak se bude moci mnohé proměnit, ano bude možné zabránit převzetí moci Mým protivníkem. Ale při veškerém svém konání myslete vždy na to, že tento protivník je váš bratr a Mé velmi milované dítě, po kterém toužím a které bych rád přivedl domů na Své srdce.

 

Jsem dobrý pastýř a pasu Své ovečky; i když tornádo zničilo domy, tak září do Mých dětí Má láska-milosrdenství a ty si navzájem pomáhají, aby znovu postavily zničené domy. Když nálet hmyzu sežere celé lesy a stojí tam ovocné stromy bez listů, tak způsobí vaše žehnající láska, že bude následovat jeden bouřkový déšť za druhým a darují stromům zase sílu, aby vyhnal nové listy. Když můj protivník vystoupí se zázraky a pokusí se tímto způsobem na sebe navázat Mé ovečky, bude Má láska skrze vás proudit velkou silou a bude jednomu nebo druhému moci vysvětlovat, dokud se neobrátí ke svému srdci a ve svém srdci, jak dnes bylo líčeno v kroužku, pocítí: „Musím se rozhodnout. Půjdu pohodlnou cestu nebo budu následovat Ježíše?“

 

Jak se vám to může stát? I kdybyste už nemohli kupovat a prodávat, myslíte si, že Já ve Své lásce, ve Své všemohoucnost nepovedu každého z vás jako Své velmi milované děti touto dobou, které potrvá jen tři a půl roku? Jak krátká je tato doba?

 

Kdyby se snad Můj protivník dostal k moci, nebude snadné zůstat na cestě lásky-milosrdenství. Budete snášet posměch a urážky a nejednou si vzpomenete na Mou cestu, která vedla na Golgatu, kde masy lidí křičely: Ukřižujte ho, ukřižujte ho!

 

Mí synové a dcery, musím s vám hovořit vážně, abyste plnili vší silou své pověření a myšlenkami požehnání a lásky mysleli na bratry, kteří usilují o moc. Také abyste statečně odolávali útokům a zůstali v lásce. Protivník zná vaše slabiny lépe, než se znáte vy a tam na vás také utočí.

 

Přesto bych vám ještě rád dal na cestu útěšná slova. Uprostřed duchovního boje mezi světlem a temnotou jste obklopeni nebem, které jste v sobě prostřednictvím lásky odkryli a v nejtvrdších bojích také sami se sebou se budete jen muset podívat na Mě, na Mě ve svém srdci a uvidíte otevřená nebesa.

 

Světlo a zář pak bude kolem vás a sice v takové intenzitě, že – nyní se vrátím na příklad na začátku – by proti vám mohly stát stovky protivníků a nemohli by na vás zaútočit, neboť jsem to Já skrze vás, Kdo obaluje Své děti v lásce. V přeneseném smyslu – složí své zbraně a pokorně skloní svoji hlavu před silou a mocí lásky.

 

Mí synové a dcery, stále znovu budete v této době vidět obraz: Světelnou cestu, která vychází z pahorku na Golgatě, vzhůru do otcovského srdce a s jásotem uvidíte, jak se děti houfně vracejí ke Mně domů, protože jim vaší láskou, vaším požehnáním, vašimi modlitbami a vaším vysíláním lásky pomáháte znovu dorazit domů.

 

Také otevřu vaše oči a uvidíte vedle sebe anděly. Když se podíváte do svého srdce, uvidíte zpočátku Mé světlo, toto světlo bude nabírat na síle, podle toho, kolik můžete tohoto světla unést, jak moc se ke Mně obracíte ve své lásce, až Mi pohlédnete z očí do očí. Uvidíte Mé natažené ruce, které vás obejmou a vezmou na Mé srdce. Stále znovu vám budu dodávat odvahu, když to bude pro člověka na Zemi v boji za Mně příliš těžké.

 

To vám daruji jako útěchu, Mí synové a dcery. Tak jděte do nadcházející doby a zasazujte se za lásku, za milosrdenství na Zemi. Žehnám vám, žehnám všem Svým dětem, žehnám Svému stvoření, jsem ve slově ale ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry. Když vám Já, Ježíš Kristus, říkám, že si nemůžete udělat představu o velikosti Mé lásky, není to výtka, ale má vám to naopak dodat odvahu a posílit vaši důvěru pracovat s Mojí silou, která je nejen neporazitelná, ale která zvítězí.

 

I když Má slova byla velmi vážná, dávám vám přece stále znovu pomoc a vysvětlení a to chci udělat i dnes, abyste to, co probíhá a co nazývám bojem temnoty proti lásce, lépe chápali a lépe prohlédli.

 

Problém všech Mých bratrů a sester, kteří žijí ve hmotě, je nutně ten, že se více či méně ztotožňují se svým lidstvím a že pozorují všechno z pohledu hmoty. A tím nepoznávají daleko důležitější a závažnější události v jemnohmotné, v duchovní oblastí a proto je také do svých úvah nemohou zahrnout nebo je zahrnují málo.

 

Vaši vědci dávno zjistili, že hmota neexistuje, že hmota nepředstavuje nic jiného než zhuštěnou energii. Zhuštěná energie je jen forma a těch je bezpočet. Můžete je srovnat s frekvencemi svého rádia. Láska, kterou jsem, je největší a nejsilnější síla a kmitá na nejvyšší frekvenci.

 

Když uhodíte do struny nějakého nástroje, když tedy zadáte příčinu, můžete vnímat tón, ačkoliv očividně mezi hudebním nástrojem a vašim uchem není žádné spojení. Ale víte, že je médium, které tento tón, tuto vibraci přenáší, neviditelný vzduch a že vaše ucho tuto vibraci a v ní obsaženou informaci přijímá.

 

Přeneste tento příklad na vysílač a na rádio jako příjemce. Zde už nepůsobí vzduch jako médium, jsou to radiové vlny, které procházejí neviditelně atmosférou. Když je přijímač správně naladěn na vysílač, nebude přijímat jen vibraci, ale pozná také informaci, kterou tato vibrace obsahuje, ať už to jsou zprávy, hudba nebo něco jiného. To znamená: Hmota je obklopena neviditelnými oblastmi a přijímá jako v případě rádia informace z  oblastí, které nejsou alespoň pro vašich pět smyslu vnímatelné.

 

Nyní přeneste tento příklad do duchovních oblastí. Myslíte, že vy, i když se tak domníváte, že jste sami, že jste skutečně někdy sami? Jste zapojeni do nepřehlédnutelného počtu vibrací, energií, informací, které nepřetržitě procházejí jemnohmotnou oblasti, které jsou vysílány vašimi pocity a myšlenkami (v tomto případě jste vysílačem) nebo které jsou vámi přijímány (v tomto případě jste přijímačem).

 

V každém okamžiku vašeho života na této hmotě, také později v jemnohmotných oblastech a též v čistě duchovních oblastech nebes jste obklopeni energiemi. Ještě jednou. Nejvýše kmitající energie je Má láska, která představuje Můj život a tím váš život. Každá energie, každá informace si hledá svého příjemce.

 

Ve zmíněném boji temnoty proti světlu je v neviditelných oblastech bezpočet nízko kmitajících informací, které hledají a nacházejí své příjemce. Mohou působit jen tam, kde se shoduje frekvence přijímače s frekvencí vysílače. Nyní vám je jasnější, jak jste z těchto oblastí ovlivňováni, neboť cílem je vždy vázat člověka nebo ho zadržet, pokud povstane, aby Mě následoval.

 

Zda tyto vibrace ve vás mohou na něco narazit nebo něco podnítit, záleží tedy na tom, co ve vás je, a jakým směrem, na jaký vysílač nebo jakou frekvenci své cítěni, myšlení, řeč a jednání zaměřujete. To, co se vyznačuje navenek ve hmotě, je vždy jen odraz tohoto, co se odehrává v duchovnu a představuje vždy jen důsledek příčin, které byly zadány v duchovnu.

 

Duchovnem myslím v tomto případě účinek vašich myšlenek. Takto viděno ve hmotě neexistují problémy, ale všechny problémy a potíže jsou duchovního druhu a musí být tedy také vyřešeny duchovní cestou.

 

Můj boj a boj všech Mých bratrů a sester, kteří se chápou jako Mí poslové světla, je duchovní boj a Mé pověření na všechny, kdo ho přijmou, je duchovní pověření a toto pověření zní: „Žijte Moji lásku!“ Kdo v sobě pocítí touhu, kdo v sobě pozná rozpuk lásky ke Mně a svému bližnímu, bude postaven před rozhodnutí zaměřit svoji anténu.

 

Nabízím vám zaměřit ji na nejvyšší vibraci, na Moji lásku, neboť kdo je zaměřen na Moji lásku, nemůže přijímat nic jiného než Moji lásku. Vybaveni mečem lásky a štítem moudrosti budeme čelit všem, kteří bojují proti světlu, ale nebudeme se na ně dívat jako na své nepřátele, ale jako na své bratry a sestry, kteří později jednou rovněž najdou cestu do světla.

 

Mí milovaní bratři a sestry, uchovejte si tento obraz zaměření svého přijímače stále znovu před očima a buďte si jisti, že k vám poplyne láska a jen láska, když bude vaše srdce u Mě. Žehnám vám!

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, tak jako jsem volal vaším jménem vás, volám všechny Své děti jejich jménem, abych je přivedl na cestu lásky. Dobrotivýma očima pohlížím na každé Své dítě, pokládám na požehnání Své ruce na hlavu, abych dítě naplnil Svým světlem lásky.

 

Tak jsem také nyní uprostřed mezi vámi ve vašem kroužku a stojím před každým, dívám se na každého z vás láskyplnýma a dobrotivýma očima. Vím, že to, co jsem vám dnes projevil, vás zaměstnává a přece ti říkám: „Mé dítě, nestarej se, ale vlož svoji ruku do Mé, aby tě Má láska mohla vždy vést, aby v duchovnu bylo také jasně poznat, pro jakou cestu ses rozhodlo, totiž jít cestu se Mnou, se Mnou jako láskou po svém boku.“

 

Buďte si toho stále znovu vědomi a otevřete svá srdce pro Moji lásku. Má láska je jako štít, který vás obklopuje a který vámi proniká. Má láska je most, na němž najdete svoji cestu nejen ke Mně, ale také do stvoření, most, na němž jste se vším jedno, a most, na němž v odpouštějící lásce dospějete jeden k druhému.

 

Berte se takové, jací jste. Miluji vás takové, jací jste; když vás takové mohu milovat, můžete se pak také sami přijmout a milovat takové, jací jste? Vedu vás tam, abyste mohli rozjasnit své stíny a zrušit své vazby. Ale pochopte, řešení najdete jen prostřednictvím Mé lásky.

 

Tak spojeni se Mnou jděte nadcházející dobou. Ještě jednou roztahuji Své ruce nad vámi a nechávám nad vámi a nad celým stvořením proudit Své požehnání. Miluji vás!

 

Amen

 

 

Mé milované děti, řekl jsem vám: Já jsem cesta, pravda a život a mnozí z vás znají tuto cestu, neboť z lásky jsem sestoupil na Zem. Mé celé záření, celá Má bytost byla láska.

 

Mnohé není známo, děti, jak jsem je miloval; lidi, které jsem potkával. Tak bych vám rád dal s sebou obraz.

 

Uvědomte si, Já váš bratr, Ježíš Kristus, jsem ve vás. Díval jsem se na lidi v lásce a také vy se můžete těmito očima dívat, očima lásky, bytostí lásky, kterou ve vás jsem.

 

To je cesta, která vede k pravdě a tím domů ke mně.

 

Amen 

zpět