Tichá radost

Poselství - červen 2012

Poselství - červen 2012

zpět

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, s úsměvem stojím ve vašem středu a každého z vás jsem požehnal. Mé ruce jsou nad vámi rozevřené, ano, byl jsem již celou dobu u vás, tak jako jsem pořád.

 

Poznávejte Mě ve všem, neboť jsem ve všem, a ve všem vám chci být pomocí! Jsem váš Přítel, který je vám tak blízko a chce vám v každé situaci pomoci. Přijďte nyní ke Mně se vším, co vám ještě leží na srdci! Otevřete Mi svá srdce! Mé srdce je pro vás doširoka otevřené a je v něm nekonečně mnoho lásky, která proměňuje vše, co Mi dáte. Dejte Mi všechno, co vámi ještě hýbe! Nechte, abych vás osvobodil od všech starostí a zátěže!

 

Podívejte se nyní na Mě, který jsem láska! Chci jen to nejlepší pro každého jednoho z vás. Jsem láska ve veškerém životě, ve všem bytí. Vpusťte nyní tuto lásku do svého srdce a ciťte Mě! Ciťte Mou blízkost a ciťte, jak vámi proudí Můj dech od hlavy až po chodidla!

 

Vše ve vás pulsuje. Láska vstupuje do všech vašich orgánů, do všech vašich buněk. Láska vstupuje do vašeho myšlení – nyní! Je čas lásky, ve které je obnovováno vše, co se Mi odevzdá v nepodmíněné lásce. Je to proměňováno podle věčně svatých zákonů Mé lásky. Nechte padnout všechny podmínky!  jsem váš Bůh a Stvořitel, Já jsem váš Otec a tak moc vás miluji. Nechte se zevnitř proměňovat skrze požehnání, skrze světlo, které je ve Mně, a protože jste zrození ze Mě, je toto světlo také ve vás! Vaše nejvnitřnější podstata je světlo, je láska a tuto lásku chci ve vás nechat plně působit.

 

Ano, nyní se Mi odevzdáváte a Má láska proudí. Již s tou nejmenší láskyplnou myšlenkou, s něžným dotekem, s přátelským pohledem, skrze modlitbu, skrze vědomě vyslovené požehnání pro vaše sourozence nebo pro přírodu, pro duše nebo pro stvoření šíříte světlo kolem sebe a jdete se Mnou ve spojení v zářícím jasu po této zemi.

 

Ve sjednocení se Mnou jste světlo, kterým jsem Já, a říkáte Mi ano: „Ano, Otče, Ty působ skrze mě, ne já, nýbrž Ty skrze mě v mé celé bytosti, v mém celém bytí, neboť Tě miluji!“ Přesto, Moji milovaní, máte vždycky svobodu. Nebuďte smutní, když si někdy myslíte, že jste nejednali v Mé vůli, nebo když se váš člověk opět nedal udržet a se situací se nevypořádáte!

 

Podívejte,  vám pomohu se vším a čas u Mě nehraje žádnou roli! Lákám vás, dívám se do vašeho srdce a říkám: „Mé dítě, miluji tě! Miluji tě i takového, jaký teď jsi. Když budeš nadále mít pevnou vůli Mi sloužit, následovat Mě v pokoře a vždy znovu se ke Mně obrátíš, položíš se do Mé náruče a necháš se ode Mě vzít vroucně na srdce, takže budu moci prozářit tvé celé bytí, pak tě mohu utěšovat a budovat tě. Řekni prostě: „Tady jsem, Otče, Tvé dítě! Ty mě nyní veď, ty jednej skrze mě! Sám se dál nedostanu, nevím, co teď mám dělat, ale Ty to víš a já Ti ve všem důvěřuji!“

 

Co myslíte, Mé milované děti, jak moc toužím po tom, abyste se vším přišly ke Mně. I v radosti byste mohly být u Mě a obrátit se na Mě: „Otče, děkuji, cítil jsem, že jsi tu dneska byl! I když jsem zrovna ještě byl zlostný nebo se hádal, tak jsem přesto hned myslel na Tebe a žehnal, a nyní je mé srdce opět lehké. Díky Otče, jsi úžasný! Miluji Tě a vím teď také, co to znamená milovat svého bratra, svou sestru a šířit kolem sebe ještě více lásky i do stvoření. Tak chci nyní jít dál a právě to, co mi leží na srdci nebo mi dělá těžkosti, položit do Tvých rukou, postavit do Tvého světla a požehnat a spolehnout se na to, že pomůžeš. Ty jsi světlo světa, jako takové jsi přišel na zemi a předžil jsi nám život v lásce.“

 

Ano, Moji milovaní, podívejte se na Můj život a poznejte, jak jsem se jako člověk k této lásce, kterou jsem v nitru byl a jsem, také vždy znovu probojovával! V důvěře v Otce ve Mně jsem se vždy znovu narovnal, neboť bylo zakryto, že  sám jsem byl Otec a zrodil jsem se a jako Jeho láska šel po zemi, abych Své ztracené děti opět přivedl domů.

 

Tak jsem byl člověk, tak jako vy, a znám život jako člověk. Ale čím více jsem se odevzdával lásce a vytvořil vnitřní spojení se Svým Otcem ve Mně, tím více jsem ho mohl vnímat a z Něj žít až k vyvrcholení Mého života, když jsem šel křížovou cestou a vyzvednutý na kříži odevzdal Svého ducha.

 

Láska zvítězila nad člověkem a síla Mého Otce tekla ke Mně. A nyní jsem šel do oněch říší, ve kterých byla Má prvorozená Sadhana, abych i ji skrze pokornou lásku pohnul k obrácení a jen skrze lásku se to podařilo.

 

Co všechno dokáže láska, víte skrze mnoho událostí a příkladů z Mého života a ze života mnoha Mých dětí, ale i z vašeho života, ve kterém jste udělali podivuhodné zkušenosti, které i v nejtěžších situacích dále pomáhaly.

 

Tak leckterá květinka roste zcela ve skrytosti a  vás chci povzbudit: „Procházejte s bdělýma očima stvořením, svým životem! Zdravte květinky na okraji cesty, žehnejte kočce, žehnejte ptáčku, a on se vznese do Mých rukou a šťastný poletí dále. Neviďte konec života, nýbrž viďte vzkříšení, proměnu! Tak jako se z housenky – když jich je moc, tak je nazýváte žravé housenky – stane nádherný, skvostný motýl, který se vznese do vzduchu, vám pro radost a pro radost stvoření, tak se všechno promění, není žádná smrt.

 

Zvířata žijí v jiném světě, ještě tomu nemůžete rozumět, ale láska nakonec zruší všechny hranice, a skrze lásku pak uvidíte mnohé, co teď ještě nedokážete vidět. Vaše zvířata žijí u Mě v ráji, odtud se někdy vrací zpátky k vám, aby se dále zdokonalovala. Všechno je vývoj. Když se lidé změní k láskyplnému „spolu navzájem“, pak se změní i zvířata. A oni žijí svůj pravý úkol a určení. Tak se celé stvoření proměňuje skrze lásku, a to vám kladu na srdce.

 

Jsem s vámi i nadále.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, zde v místnosti, ale i v blízku a dáli. , váš Nebeský Otec, vás zdravím a Má radost je s vámi, když si dáte tu námahu překládat Mé Slovo do příslušného národního jazyka, aby ho mohlo ještě mnoho Mých dětí číst a uvnitřňovat.

 

Skutečně, jdu po zemi a probouzím všude Své posly světla, kteří Mi kdysi slíbili být na zemi světlem a šířit Mé Slovo lásky a milosrdenství. Ještě jednou říkám: Nyní je čas lásky a milosrdenství. Není to žádný protiklad, když vám říkám, že se dotýkám všech Svých lidských dětí se Svou láskou a milosrdenstvím, jedno k jakému patří náboženství a v jaké zemi mají pozemský domov.

 

Není to také žádný rozpor, když při tom myslíte na zemi, ve které ještě úřadující panovník nutí svůj národ s ozbrojenou mocí, aby ho nadále uznávali. Proč to není žádný protiklad? Není to, co se děje, v rozporu s láskou a milosrdenstvím? Viděno z vnějšku, ano. Říkám vám, v každé zemi, o které nyní mluvím, je shromážděno nespočetně Mých andělů, aby útěšně drželi lidi v jejich zoufalství v náruči a když zemřou, osvobozují duši a vkládají do ní lásku. Jak mohou ti, kteří byli tak brutálně i už v jejich miminkovském věku zavražděni, cítit lásku?

 

Mí andělé vysvětlují všem těm, kteří jim mohou rozumět, že šli jako mučedníci do smrti, neboť někdy – a  vám říkám, že v nejkratší době – bude míra naplněna a i onen panovník bude muset předat svůj trůn jiným silám a bude nakonec stát přede Mnou, aby skládal účty ze všech těch strašných činů.

 

Není pro vás jednoduché rozumět, že nejprve musí tolik utrpení postihnout národy, aby se tam lidé probojovali ke svobodě, k bratrství, k životu, jaký vy znáte ve svých zeměpisných šířkách. Co můžete udělat, aby se tato proměna uskutečnila rychleji? Žehnejte! Žehnejte národu, žehnejte zemi, žehnejte ale i tomu krutému panovníku, neboť požehnání oslabuje jeho moc!

 

Rozumějte, kolik síly v sobě nesete! Jako Moji synové a dcery jste mocnější než ten nejmocnější vládce této země. S vaším požehnáním proběhne proměna rychleji a nechá Mé děti v oné zemi dojít klidu. I ony najdou cestu k životu, ve kterém ukončí boj proti sobě navzájem a společně dobudou svobodu, aby mohli v budoucnu žít v míru.

 

Jsou ještě i jiná krizová ohniska, která jsem již zmiňoval. Na jedné straně, Mí synové, Mé dcery, jste vy zde v kroužku, ale i všude, kde Mé Slovo čtete, lidé uprostřed jiných lidí, ale na druhé straně jste ještě mnohem víc. Přišli jste na zem, abyste spolupomáhali při proměně, aby konečně nastal mír mezi všemi Mými lidskými dětmi a láska a milosrdenství spojovaly všechny spolu navzájem.

 

Tak budou postupně Mé děti vrůstat do jednoty, že tu je jedno dítě pro druhé a že všechny Mé lidské děti společně pomáhají, aby už skončilo utrpení na této zemi. Neboť na Novou zemi, Mí synové a dcery, mohou vstoupit jen ti, kteří jsou mírumilovní, kteří vysílají lásku ke všemu bytí, kteří spolupomáhají, aby se všechno opět uzdravilo, a kteří nechávají proudit požehnání – Mou sílu – do stvoření a ke všem bližním. Neviďte se tedy jen a stále znovu jako bezmocný člověk, zapojený do malého okruhu působnosti, do kterého jste se pro tento život narodili!

 

Modlíte se ke Mně – jak se to děje v kroužku – a prosíte o život ptáčka, který je ohrožován kočkou, a na zemi umírají tisíce a tisíce dětí, protože hladoví.

 

I tady Mě můžete žalovat: „Otče, proč to připouštíš? Jsou to nevinné malé děti a musí umírat hlady!“ Poznejte, že jsem Svým dětem dal svobodnou vůli a že skrze svou svobodnou vůli, kterou vykonávají, musí samy najít cestu zpátky ke světlu. I ty děti, které Moji andělé houpají v náruči, jsou synové a dcery z nebes, které opustily svůj domov, aby zkusily svobodu.

 

, Nebeský Otec, nemůžu a nesmím zasáhnout. Ale vy, jako Moji synové a dcery, se můžete starat o to, aby se potrava, která by stačila pro všechny děti na zemi, rozdělovala spravedlivě. Dal jsem vám svobodnou vůli, na kterou nesáhnu, a sice těm, kteří Mě opustili, aby poznali temnotu, zrovna tak jako i vám, kteří v této inkarnaci chcete sloužit světlu. Přičemž se nemá žádný z vás cítit lepší než ten jiný, který ještě prochází temnotou. Nevíte, jak často a jak dlouho jste vy sami šli temnotou. A je to dobře, že to nevíte.

 

Nyní se počítá jen a jen to, že jste poznali, že Mi chcete pomáhat přivést všechny Mé děti domů a  vám znovu říkám: „Přivádění domů vstoupilo do své poslední fáze.“ V této poslední fázi se ještě jednou temnota vzpíná s velkou silou, proto přicházejí i ty strašlivé boje, při kterých se nezastavuje ani před malými dětmi.

 

Světlo zvítězí, láska zvítězí! Každý jeden z vás zde a všude nese tolik lásky v sobě, že světlo lásky mezitím s velkou silou obklopuje celou zemi a milosrdenství ji obaluje. Dvojitá paprsková ochrana ze světla přináší změnu. Ale tato nejsilnější moc nebe se dotýká i všeho, co se ještě nachází v negativním kmitání, a vyvolává velké otřesy.

 

Mé děti, když vidíte, že na zemi ještě panuje „žrát a být sežrán“, tak myslete na to, že jsem Svým dětem věnoval ráj, boj přišel na zem skrze Mé padlé duchovní bytosti a jejich boj se přenesl na vznikající druhy zvířat. Neboť skutečně, říkám vám, i zvířata by se mohla živit tím, co jim země dává za plody, trávu, různé byliny a semena. Tak to také opět bude na Nové zemi, proto může jehně ležet vedle lva. Ano, lev bude láskyplně olizovat beránka a dávat mu tím najevo svou náklonnost.

 

Nebuďte tedy zarmoucení a nedívejte se se svýma smutnýma očima a smutnými myšlenkami na Mě, svého Stvořitele a Otce, který nezasahuje, aby tomuto utrpení zabránil, nýbrž poznejte, že jsem i proto procházel sám utrpením až ke smrti na kříži. Žádné z Mých dětí nemůže říct: „Otče, však Ty jsi byl vždycky v nebesích, zatímco my jsme procházeli hlubinami.“ Ne,  sám jsem šel na zemi, abych pobýval uprostřed Svých dětí, uzdravoval jejich rány, učil je zákonu lásky a milosrdenství a pak přesto na Sebe vzal utrpení až po smrt.

 

Konec vážných slov, Moji milovaní, vždy znovu jsem vám také říkal: „Přeji si veselé děti! Radujte se ze všeho, co vás obklopuje! A nenechávám pro vás rozkvétat ty nejkrásnější květy a květiny? Nedávám vám ty nejnádhernější plody, v takové rozmanitosti, že někdy nevíte, po čem máte dříve sáhnout? – Slyšte Můj humor! – Radujte se ze slunce, ale i z deště, který všechno chrání před uschnutím, a žehnejte v lásce a milosrdenství všechno to, co skličuje vaše srdce! Obalujte do uzdravování všechno, co je na zemi nemocné, a viďte nyní tento pojem „nemocný“ velmi široce! Nezapomínejte sesílat mír do všech lidí, kteří jsou bez míru, především ale i do oněch vládců, kteří stojí proti sobě navzájem s těmi nejhoršími zbraněmi!

 

Mí přátelé, tak jděte do letního času a když budete myslet na prázdniny, na dovolenou, tak by to nemusely být prázdniny, dovolená beze Mě, nýbrž se Mnou, neboť  vás chci stále stejně provázet jako váš Dobrý Přítel skrze vaše dny. Žehnám vám v tomto kroužku a žehnám i všem, kteří jste v blízkosti i v dálce ve službě světla a působíte na této zemi jako Moji poslové nebes. Žehnám všechny Své děti.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, Jsem se Svou všezahrnující láskou a se Svým milosrdenstvím uprostřed mezi vámi. Skutečně jste otevřeli svá srdce doširoka. Přijali jste Mě v sobě a tak provívá Můj vítr lásky vašimi srdci a se Svou léčící silou se dotýkám vás všech.

 

Ve vašich srdcích mohu číst jako v otevřené knize. Čtu o zraněních, která vám dělají problémy, která vedou k tomu, že onemocníte nebo jste již nemocní. Tak chci rozdat Své zdraví, ale ne jen vám, nýbrž celému stvoření. Jste pozvaní, abyste si v duchu podali ruce nebo položili ruce kolem ramen ostatních a vytvořili kruh zdraví.

 

Podívejte, je stále více těch, kteří sem proudí, kteří vás prosí, aby směli vstoupit do kruhu, a ochotně berete i tyto sourozence za ruce. Díváte se do jejich srdcí a poznáváte, že i v nich kmitá láska a milosrdenství. Kruh se stává stále větší a větší. Udiveně Mi říkáte: „Otče, tolik?“, a  odpovídám: „Mé dítě, skutečně si myslíš, že všechny tvé modlitby zůstaly nevyslyšené? Svýma lidskýma očima dokážeš poznat jen zlomek, ale v srdci vidíš skutečně dobře, a ve tvém srdci to jsem , kdo ti dává ty správné impulsy.

 

Tak se podívejte jednou na tento kruh a světlo, které se z tohoto kruhu rozlévá, a  jsem střed v tomto kruhu a v každém jednom z vás a i ve stvoření!

 

Cítíte, jak otevírám vaše srdce stále víc a víc, jak je stále rozšiřuji. Cítíte v sobě lásku silněji a silněji. Cítíte, jak vámi proudí nekonečné milosrdenství a jak se ve vás šíří mír.

 

Ano, Moji milovaní, můžete nyní v sobě uzavřít mír, sami se sebou, se svou duší, se svým člověkem, mír ale také s celým stvořením. Ciťte to blaho a co to znamená být se vším v souladu! Ciťte se v souladu se všemi sourozenci, ať jsou v lidském nebo duševním šatě, se zemí, s rostlinami a se všemi zvířaty. Zdůrazňuji zcela vědomě „se všemi zvířaty“.

 

Tento mír se nešíří jen ve vás, nýbrž proudí ven do stvoření a Má léčící láska a milosrdenství se dotkly mnohých a probudily v nich touhu po Mém zdraví. Opět k vám přistupují sourozenci a duchovní bytosti, které vás prosí, abyste otevřeli kruh, aby mohly jít do středu a mohly se usadit.

 

Opět otevíráte ochotně své ruce. Vidíte prastaré duše, ostudně zřízené, vidíte zvířata, která sebou vzala všechno své utrpení, ano, nyní jsou přítomné dokonce stromy, které přicházejí na svých kořenech. Když se podíváte pořádně, tak nyní přicházejí do kruhu i přírodní bytosti, přinášejí sebou kameny, které kdysi byly drahokamy, a jiné poklady říše minerálů.

 

Ano, velmi mnoho se nyní přidružuje. Moře a řeky, celé národy a státy se zbraněmi a municí. Všechno má v kruhu místo. Místo má také ještě všechno to, co vy sami chcete do kruhu zdraví vložit. Můžete to klidně udělat. Jednoho si všímáte: Všichni, kteří přišli, přicházejí v míru. Je to mír, který byl vyslán a každého a všeho se dotknul.

 

Tak i nyní uzavíráte opět kruh v míru. Necháváte své vědomí sestoupit ještě mnohem hlouběji do svého srdce. Každý z vás Mě chytá za ruce. Opět cítíte ten mocný proud lásky a se svým vědomím, svými myšlenkami řídíte proud z lásky a milosrdenství, z léčící síly směrem do kruhu. Ano, je to jako očisťující bouře a nad ní se jako zářící oheň klene duha. Všechno to, co bylo ještě přítomno jako nezdravé, je nyní uzdraveno skrze Mou lásku a milosrdenství.

 

Vidíte nádherně zářící duše, které plny vděčnosti a lásky padají na svá kolena a přitom opět předávají dále lásku zemi. Vidíte, jak si válečníci leží v náruči a z jejich zbraní nyní náhle vyvstává zářící oheň lásky. Vidíte přírodní bytosti, které září ve světle lásky, a vidíte, jak začalo uzdravování v říši minerálů.

 

Vidíte zvířata, která již nenesou žádné utrpení, vidíte, jak se v lásce k sobě navzájem přiklánějí. Ovce a lev, tygr a antilopa, medvědi, lišky a slepice jsou plné vzájemné lásky a náklonnosti. I stromy jsou uzdravené. Na jejich větvích raší listy ze světla a zaznívají v jemné melodii ve větru lásky. Z kmene a z větví září daleko světlo.

 

 jsem uprostřed tohoto kruhu a usmívám se na vás a říkám: „Moji milovaní,  jsem cesta, pravda a život, nikdo nepřijde k Otci než skrze Mě. Tak by vám mohly tyto obrazy sloužit jako opora, když si někdy myslíte, že to již nejde dál, když si myslíte, že jste moc slabí, tak si vzpomeňte, že ve Mně najdete zdraví.  občerstvím všechny, kteří jsou smutní a obtížení, a že to jste vy, Moji milovaní, to přece vím a proto jsem tu, abych vám pomohl, abych vás podpíral, abych vás miloval a abych vás v lásce instruoval.

 

Na každé z vašich cest vám ukazuji situace, kde si myslíte, že na ně již nestačíte, ale ve skutečnosti stojím již zcela blízko u vás, abych vám ukázal cestu, která opět povede k lásce.

 

Tak přicházejte vždy znovu ke Mně, nemohu vás dost často zvát! Přijďte ke Mně, mluvte se Mnou, modlete se ke Mně, ano, přitiskněte se ke Mně, položte se do Mé náruče, na Mé srdce! Ó, Moji milovaní, co myslíte, jak moc se raduji, když hledáte bezpečí a uzdravení u Mě, který jsem přece zdraví. Skutečně, Mé srdce taje radostí a odevzdáním se a vy cítíte, jak vámi záplava Mé lásky prochází a pak vám je okamžitě opět líp.

 

Nenechte, aby pochyby nad vámi získaly moc, nýbrž láska, neboť láska je pravá moc a , váš Nebeský Otec, jsem láska!  jsem láska, která v sobě sjednotila moc, mohutnost a sílu. Tak buďte požehnaní a buďte tisíckrát, ba milionkrát milovaní!

 

Chci vám ale také ještě poděkovat za vaše milosrdné dílo, že jste se nyní ještě shromáždili v tomto kruhu, který se Mnou společně vysílal zdraví a požehnání. Buďte požehnaní a milovaní.

 

zpět