Tichá radost

Poselství - červen 2013

Poselství - červen 2013

zpět

Modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, stojíme radostně před Tebou a naše srdce je široce otevřené pro Tebe. Prosím naplň ho Svou svatou, léčící láskou! Daruj nám to, co potřebujeme, pro člověka nebo pro duši! Věnuj nám to, co můžeme dále předávat a dále rozdávat!

 

Jsi ten, který nás žehná každým okamžikem a bohatě obdarovává, a Tobě se chceme v lásce zcela odevzdat a přivinout se na Tvé srdce. Víme, že Ty nás srdečně objímáš a Tvou láskou prostupuješ. Tak Tě prosíme, veď nás dále, zde, ale i v našem životě, v našem bytí, směrem k lásce, ke všemu tomu, co bys skrze nás chtěl dávat a přes nás působit!

 

Otče, pokládám všechno do Tvých rukou a prosím Tě nyní o Tvé Slovo.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, s úsměvem stojím ve vašem prostoru a dívám se do vašich srdcí, které jsou u Mě plné radosti, a vaše duše jásají. Nastoupili jste cestu domů a jste připraveni sloužit Mi na zemi.

 

I když člověk ještě chce jít po leckteré cestě, vaše duše ví o cestě a chce se přes vašeho člověka realizovat. Touží po lásce. Touží po tom, tuto lásku, kterou ode Mě přijímá, přenést na člověka, aby tento rovněž mohl jít v lásce, aby Mě následoval.

 

Mnoho se vám toho dochovalo o Mém životě na zemi, co vám může sloužit jako pomoc a podnět. Kladu vám mnohé do vašeho srdce, tam, kde jsem neustále přítomen, tam, kde s vámi mluvím a mluvit chci. Tam, kde bych chtěl být ve vroucím hovoru s vámi, Otec a dítě. Cítíte v sobě lásku a touhu po Mně.

 

Někdy přijmete záplavu blaženosti a  řeknu: „Pojď, Mé dítě, nedívej se zpátky, nýbrž vlož svou ruku do té Mé! Vedu tě. Jsem tvůj Spasitel a znám tvou cestu, po které jdu s tebou. Pojď, Mé milované dítě, Má milovaná duše, vstup do Mého světla a ciť, jak blízko ti jsem! Ciť, jak každá buňka tvého těla vibruje a je proniknutá láskou!“

 

Vydechujete a všechno těžké z vás ustupuje, je vám lehčeji u srdce a vaše duše je prozářena láskou, proniknutá Božskou jiskrou, kterou jsem Já ve vásTak jste jedno se Mnou a v každém okamžiku vás mohu touto jednotou oblažit, když se ke Mně přivinete.

 

Ciťte, jak vámi proudí Mé zdraví! Teče skrze krevní řečiště a lymfy, do všech orgánů, do kloubů a kostí. Můj proud zdraví se rozlévá hlouběji a hlouběji a dotýká se vaší duše a vašeho celého bytí. Mír a zdraví se ve vás šíří a se šťastným úsměvem vzhlédnete ke Mně.

 

Mír ať je s tebou, Mé dítě! Co hledáš ve světě? Nenajdeš to tam, zde ve svém srdci najdeš Mě. Zde, v tichu, přijímáš také Mé Slovo. Když se tvá touha stane příliš velká, tak Mě zavolej a přiviň se do Mé náruče! Já, tvůj Otec, vím o všem. Znám tvou cestu a volám tě v každém okamžiku.

 

Mé volání probíhá ke všem Mým dětem, ať Mi jsou nyní blízko nebo ještě daleko. Má láska kmitá s nekonečnou touhou, která není lidskými slovy popsatelná, ven do všech srdcí, aby i je ve svobodě objala. Když poznají, že je jejich cesta přivedla do slepé uličky, mají všeho dost a natáhnou své duchovní paže po Mně, jsem tu a řeknu: „Pojď, Mé dítě, podej Mi svou ruku! Podívej, miluji tě a chci tě přivést zpátky na Své srdce! Ciť Mou blízkost a jak moc tě miluji!“

 

Tak jdu ke všem Svým dětem. A zvu i vás, vás, kteří Mě milujete a chcete Mě následovat, abyste stále vroucněji setrvávali na Mém srdci a modlili se za své sourozence, aby se láska šířila. Podívejte, láska již zbořila mnohé zdi, což jste mohli zažít ve vlastní zemi. Tak si sami sobě nestanovujte žádné hranice, nýbrž žehnejte svým sourozencům, žehnejte všechno, co je. Žehnejte v Mém jménu, v Mém Duchu a tím pokládáte všechno do Mé Božské vůle. A Mou vůlí je, aby nastal mír a všechny Mé děti opět byly se Mnou jedno.

 

Svou vůli vám mohu jen po krocích do hloubky vyložit, neboť je nekonečná. Kladu vám ale, Mé milované děti, stále znovu na srdce, nasměrovat se na Mou Božskou vůli a pokládat všechno do Mé Božské vůle, abych vás mohl vést tak, jak si to vaše duše předsevzala, neboť vás chci vést k jednotě, k lásce. Tak vám žehnám a dávám vám dále Své Slovo.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Já, Otec Pra, jdu po této malé planetě Zemi od města k městu, od země k zemi, od jednoho kontinentu k dalšímu. Žehnající a milující otevírám Svou náruč a volám všechny Své děti jejich jménem. Dotýkám se jich v jejich srdcích, aby se probudily a poznaly, co to znamená být člověkem.

 

Co rozumím pod pojmem člověk? Pod „být člověkem“ rozumím Své bytí jako Ježíš, jako který jsem Otec Pra, šel po zemi. Skrze Mé dotýkání se všech Mých dětí vzniká velký neklid. Ty z Mých dětí, které v sobě nesou nenávist, pociťují tuto nenávist a ona ještě sílí, neboť nenávist také z předešlých inkarnací se tlačí na povrch. A tak to musí být, aby se Mé dítě mohlo stát člověkem. Dívejte se se Mnou do jednotlivých náboženství a poznejte, že boje, které jsou vedeny v Mém jménu, jsou století staré. Ve všezahrnujícím vzbouření se se každý boj a nenávist mezi náboženstvími a národy vyplaví na povrch.

 

Mnohé z Mých dětí hledají pomoc zde ve vaší krajině a také v sousedních evropských zemích. Nejsem to , který klepe na dveře a prosí, aby ho vpustili? Vezměme si spolkovou republiku, ve které zde žijete. Jak zachází s těmi z Mých dětí, které prosí o azyl? Jsou to křesťané, kteří přibouchnou dveře, ano, kteří ani neotevřou dveře svého srdce, nýbrž uzavřou všechno, co se jen uzavřít dá. Utrpení, bolest má zůstat venku. Přitom  stojím prosící, hladový a chvějící se chladem před dveřmi těch, kteří stále ještě žijí v bohatství a míru.

 

Masy vody přetekly mnoha zeměmi, ne jen ve vaší zemi, nýbrž i v sousedních zemích, a také i na jiných kontinentech. Viďte v přeneseném smyslu v této vodě, která všechno strhává pryč, Mé slzy žalu, které prolévám kvůli Svým dětem, kvůli Svým dětem, které v jiných zemích trpí hladem a žízní, kvůli Svým dětem, které jsou vykořisťovány a z toho, co vydělají, mohou sotva vyžít. To platí i pro vaši zemi.

 

Bolest Mých dětí, které musely svou vlast opustit, protože se obávají o život a nyní živoří v obrovských utečeneckých táborech, je také Mou bolestí. Jsem skutečně všechno ve všem. Dívejte se hlouběji do souvislostí a poznejte, co jsem vás už tak často učil: Všechno a všichni jsou vzájemně propojení. Tak by to měl být také váš žal, vaše bolest!

 

Stvořil jsem Své syny a dcery z lásky a daroval jim svobodu. Rozhlédněte se nyní po vaší zemi! Nedá se všude pozorovat boj o svobodu? Svoboda, ve které každé lidské dítě může samo určit, jak chce žít, a ne, jak je to nyní, že musí živořit?

 

Nejde ale jen o všechny Mé děti na zemi, nýbrž jde také o stvoření. I stvoření trpí. Zemi jsem v její kráse vytvořil k tomu, aby se Mé děti, které se na zem inkarnovaly, trochu rozpomněly na to, co kdysi ztratily, svůj věčný domov.

 

Ale svoboda, kterou jsem Svým synům a dcerám, Svým dětem, dal, byla také zneužita k tomu působit zvířatům nekonečně velké utrpení a ničit Mé stvoření. Ale za každou zasazenou příčinou následuje účinek. Z těchto následků se mají Mé děti učit navrátit se zpět k lásce a být člověkem, jak jsem to předžil .

 

A ne jen v Mé době, jako Ježíš, jsem učil Své děti, nýbrž od počátku pádu, jsem mluvil se Svými dětmi – pomyslete na Kaina a Ábela! Neptal jsem se Kaina: „Kde je tvůj bratr Ábel?“ Ale v následující době uzavřely Mé děti přede Mnou své uši. Proto jsem stále znovu posílal proroky, kteří učili cestu zpátky ke Mně.

 

Mluvili jste dnes o tom, jak se můžete ke Mně navrátit. Mluvili jste o duši, o čistém duchu. Mluvili jste o člověku. Být člověkem je milost, protože cesta v lidském šatě může vést přímo do nebe.

 

Co je duše? Víte, že z čistých oblastí, z domova sem stále znovu sestupují andělé, aby působili na zemi. Ryzí duch, syn nebo Má dcera, se obaluje každým krokem do hlubiny temnotou. Tak to musí být. Temnota je zároveň zapomenutí nebeských světů. Krok za krokem jde tedy Mé duchovní dítě do hloubky a klade kolem sebe z volných kousků plášť za pláštěm. Toto obalení plášti je označováno jako duše. Přičemž v duši je skryto Mé ryzí duchovní dítě, syn nebo dcera.

 

Když se člověk narodí, dospívá, pak je s tímto opláštěním konfrontován, v případě dřívějších andělů dobrovolným opláštěním. Tak některý anděl na zemi zabloudí, ale pak přijde okamžik, kdy pozná své duchovní bytí a probudí se touha. A anděl, kterým on kdysi byl, člověka prozáří a člověk se připodobní životu, který jsem jako Ježíš předžil, nebo v dřívějších časech skrze proroky Své děti také učil.

 

Není důležité, jestli dítě je kdysi padlý anděl nebo dítě, které neustále padalo hlouběji, protože chtělo být jako  a usilovalo o moc. Také dítě se probudí a nyní je čas, kdy mnoho Mých kdysi padlých dětí se probouzí. A nyní se vracím k začátku Svých projevených slov. U tohoto probuzení je všechno z hloubky bytí vymrštěno nahoru.

 

Mé věrné ovečky, poznejte v těch svých bližních, kteří hlásají nenávist, ty, kteří se právě probouzejí! Poznejte v nich Mého ztraceného syna, Mou ztracenou dceru, pro které jsem již roztáhl Své paže! Neodsuzujte, nýbrž modlete se za ně! Žehnejte jim, obalujte je do Mé Božské lásky, tím rychleji se může nenávist, která byla vymrštěna nahoru, proměnit a tím rychleji si podají ruce jednotlivá náboženství na zemi a řeknou: „Ano, je jen jeden BůhOn, který je Otcem nás všech, nás miluje a tak jako Onmiluje nás, chceme se také my všichni navzájem milovat.“ Bude mír. Říše míru půjde po zemi.

 

Má slova jsou vážná, Mí milovaní, chovejte je ve svých srdcích a pozorujte se důkladně, kde ještě posuzujete a soudíte! Neboť kdo jiný než vy, Mí milí, může začít s tím být člověkem, tak jako jsem  jako Ježíš byl člověkem, tedy milovat a převádět ve skutek to, co jsem zanechal také v kázání na hoře.

 

Milujte své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí! Jen jedna věta z Mých rozsáhlých slov chválení blahoslavených a vysvětlování Mých přikázání. Otevřete svá srdce a nechejte ještě více než doposud lásku, požehnání a pokoj proudit především k těm, kteří ve skutečnosti bojují sami se sebou, když hlásají nenávist!

 

Má radost je s vámi. Viděli jste včelu, která sem do místnosti v letu zabloudila, snažili jste se jí zavést k otevřeným dveřím, aby našla cestu zpátky do svého úlu. To je jen malý příklad vaší lásky. Vím, jak procházíte stvořením, kolik lásky již nyní šíříte, jak se vděčně radujete z nádhery květů, kterou vám příroda dává, a jak stále znovu ke Mně pozvedáte své srdce a tisknete se ke Mně.

 

Skutečně, spočíváte na Mém srdci. Vím o každé myšlence světla a jemně, pln radosti vás často hladím po vaší hlavě. Ale všední den vás vždy znovu zajme. Zkoušejte ještě vroucněji společně se Mnou procházet vaším všedním dnem! Jsem přece neustále u vás. Co se ale někdy nalopotíte! Rád bych vám pomohl a nesmím, protože respektuji vaši svobodnou vůli. Jenom jediné zvolání: „Otče, pomoz! Nebo Otče s Tebou!“ a všechno těžké ve vašem všedním dni zmizí z okamžiku na okamžik. Světlo nebes ve vašem nitru svítí, Mé světlo lásky, a dává vám sílu, ve které vyrostete nad sebe.

 

Tak byste se mohli odvážit nového začátku: „Od teď, milý Otče, budu usilovat o každý okamžik, aby neuplynul ani jeden, ve kterém bych s Tebou nebyl spojený.“ Vím, že to zní trochu obtížně, a přece Mé milované děti, čím častěji se ke Mně přivinete, tím intenzivněji vás mohu Svou silou prozářit a touha ve vás bude nesmírně velká, takže po nějakém čase již nebudete moct jinak, než ponechat svou ruku pevně v té Mé a se Mnou putovat skrze všechny ty těžkosti, které vám všední den na zemi přináší, těžkosti, které jste sami chtěli, abyste se očistili a mohli po tomto životě na této zemi spět k domovu.

 

Samozřejmě že to je cesta přes mnoho rovin, sedm krát sedm, kdo ale šel na zemi se Mnou za ruku, jde i skrze těchto sedm krát sedm rovin za Mou ruku. A na každé rovině vykoná to, co ho pozvedne vzhůru na další rovinu: Šířit kolem sebe lásku a vzít sebou všechny ty, kteří stojí vlevo a vpravo na kraji cesty. To je cesta domů.

 

Tak vám žehnám, Mí milovaní, vás zde v kroužku, ale také vás, kteří Mé projevené Slovo čtete. Žehnám vás, duše, a také vám říkám: „Návrat domů znamená, šířit kolem sebe lásku, všechno odpustit a vzít sebou ty, kteří stojí po levé nebo pravé straně vaší cesty.“

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní, oceán lásky vás obklopuje. Jste stále hlouběji ponořeni do Mé lásky. Zatímco jsem k vám mluvil, rozšířila se vaše srdce a z oceánu lásky mohla proudit láska do vašich srdcí. Láska prokmitává nyní i skrze vaši duši. Láska proudí skrze vaše tělo.

 

Záříte jako jasná hvězda v noci. Díváte se za paprsky, které proudí z vašich srdcí, a můžete pozorovat, že se paprsky spojují s mnoha dalšími paprsky. Tak se stává noc světlejší, neboť záření více sílí a dotýká se i vašich bližních, kteří to celé zatím jen pozorovali. Dovolí ze svobodné vůle, aby se také jejich srdce naplnila. Také oni začínají zářit a je jasněji a jasněji.

 

A tak, Mí milovaní, si můžete představit cestu skrze sedm krát sedm rovin. Je to cesta, kterou si nemůžete vymyslet, protože to je cesta srdce, cesta lásky. Otevřete se lásce a láska se vydává. Čím víc se této lásce odevzdáte, tím vroucněji, tím silněji se vydává.

 

I když někdy zapochybujete, když zavřete svá srdce, což se během vašeho bytí člověkem děje stále znovu, tak záření začne znovu, když se opět otevřete. Když se záření z vašich srdcí spojí se zářeními z jiných srdcí, tak bude láska ozařovat vaši planetu a bude stále sílit a země se začne uzdravovat.

 

Také země se otevírá, otevírá svou duši, a i ona plna lásky odpoví na vaše myšlenky, které jí dávají světlo a lásku. Všechno se začíná uzdravovat. Země se začíná uzdravovat, ano každý atom. Představte si atomy, které ještě vydávají radioaktivitu, jsou léčeny, neboť kmitání lásky se stará v atomovém jádru o rovnováhu. Tak je to v přeneseném smyslu ve všem, co představuje matérii. Všechno kmitá a všechno přichází k narovnání.

 

Tak to bude také s veškerým životem. Vaše duše se budou uzdravovat a také vaše těla se uzdraví. Již nyní se léčí, neboť každý paprsek lásky vám dává Mé Božské zdraví a věnuje také léčení okamžiku.

 

Představte si, že stojíte před obrovským losovacím bubnem a každý z losů v tomto bubnu popisuje jeden okamžik vašeho bytí. Sáhnete dovnitř a ponoříte okamžik do oceánu lásky, do vody života. Tak to opakujete mnohokrát a sice tak často, že ty okamžiky již nemůžete počítat. Máte všechny okamžiky naplnit láskou. Jsou tam okamžiky přítomnosti a jsou mezi nimi okamžiky, u kterých myslíte na minulost. A nacházíte ale také okamžiky, které jsou nasměrované do budoucnosti. Děláte si starosti a máte strach.

 

Ale i tyto okamžiky ponořujete do lásky a  vám říkám, Mí milovaní, všechno je v pořádku, neboť láska je nezávislá na čase a prostoru. Tak může být okamžik z minulosti, na který ještě myslíte plni bolesti, převeden do léčení, protože Mi ho věnujete a když jste připravení, plni lásky, očistit to, co vás ještě z minulosti zatěžuje. A to, s čím si děláte starosti a strachujete se do budoucna, položte do Mé lásky a ta bude působit, až se onen okamžik stane přítomností!

 

Rozumějte, co vám chci říct! Každá myšlenka, kterou myslíte, je myšlenka, která stojí za to, aby byla naplněna láskou. Každá situace, do které se dostanete, je okamžik, který chce být naplněn láskou, i tehdy, když to je něco, co je pro vás nové, i tehdy, když narazíte na své hranice, máte rozdávat sílu lásky!

 

Tak jste na své cestě skrze příslušné roviny, ve které se otevřete také pro svou sestru, pro svého bratra, a své sestry a bratry bohatě obdarováváte láskou! A také oni jsou plni radosti, když vás mohou obdarovat láskou. Co myslíte, kolik vašich sourozenců čeká na to, aby mohli něco takového prožít? U každého příkladu lásky nachází také odvahu otevřít srdce a následovat Mě v lásce.

 

Nesčetně mnoho duší je kolem vás a také ony se dívají na každého jednoho z vás, a mnohé by se chtěly otevřít pro lásku, ale ještě lásku nepoznaly. Když rozdáváte paprsky lásky, tak můžou také ony poznat, co to znamená, bezpodmínečně milovat. Tak se budou také ve sférách duší stále silněji šířit paprsky lásky.

 

Na těchto příkladech, Mí milovaní, byste mohli poznat, co znamená proměnit se k lásce, žít lásku. Vidíte, kolik dobrého můžete působit a kolik požehnání můžete šířit. Proto vás prosím, abyste zůstali v lásce a abyste se tak často, jak to jen jde, otvírali pro lásku, neboť celé stvoření čeká na lásku. Obdarovávejte ne jen stvoření, nýbrž celé univerzum láskou a budete spolupůsobit, aby i ti, kteří ještě přede Mnou zavírají oči, se mohli otevřít pro Mou zdraví přinášející lásku!

 

Víte, Mí milovaní, že je vysoký čas návratu domů. Vy všichni jste na cestě a  vás vedu s Mou láskou na cestě domů, neboť  jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřijde k Otci, jenom skrze Mě, tyto věty jsou stále nanejvýš aktuální.

 

Tak stojím nyní u každého jednoho z vás. Cítíte, že záření lásky ještě jednou sílí. Ano, Mé ruce jsou nad každým z vás roztažené a proudy lásky, milosrdenství, světla se přes vás rozlévají, ke všem vašim sourozencům, ano do celého stvoření. Buďte požehnané, Mé milované děti, a vezměte Mé volání sebou, vezměte Mé poselství sebou. Vezměte sebou, že vás miluji! Mé dítě, miluji Tě.

 

zpět