Tichá radost

Poselství - červen 2014

Poselství - červen 2014

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. června 2014 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Zdravím vás z nebes, věčného domova, Moji milovaní synové a dcery, Mé děti. Kdekoli se nacházíte a přijímáte Mé kmitání, jsem u vás , váš Bůh a Otec.

 

jsem láska a v Mé lásce jsem nyní uprostřed mezi vámi. V Mé lásce jsem vždy u vás a zvu vás, abyste se položili do Mé lásky. Úplně se Mi odevzdejte! Zaposlouchejte se do sebe, poslouchejte kolem sebe! Co vnímáte? Je to tiché švitoření ptáčka, jsou to jemné kapky deště, které padají na střechu?

 

Jste uprostřed tohoto světa a vás zvu ve vašem nitru, abyste přišli do Mého světa. U Mě najdete klid a bezpečí. V Mém Božském světle bledne svět kolem vás a vy zcela vědomě několikrát vdechujete Mého Ducha. Vdechujte Mě a všechno lidské vydechujte! Pak se Mi odevzdejte! Mír ať je s vámi! Mír ať je s tebou, Mé dítě. Dotýkám se tě něžně v tvém srdci. Otevíráš se pro Mě? Jsi připraven Mě přijmout? Jsi připraven Mě následovat? Všechno je pro tebe možné.

 

Důvěřuj Mně a Mé lásce a budeš zažívat bezpečí a mír! Nech Mé světlo se v tobě jasně rozzářit! Jsi Mé! Připomínám ti to úplně něžně. Mé milované dítě, Můj synu, Má dcero, stojíš přede Mnou v zářivě bílém šatu a tě vidím Mýma očima, očima lásky. Všechno v tobě je láska. Přijmi a pojmi tuto lásku! Věz, vždy když Mi řekneš ano, proudí tebou Má láska a ty ji také vnímáš. Vzpomínáš si, odkud přicházíš a že , tvůj Bůh a Otec, jsem tě stvořil jako Svůj věrný obraz. Tak jsou Má láska, Můj mír a Má radost v tobě a radostné lákání nebe zní v tobě dále, ať se nyní nacházíš v pozemském šatu nebo v šatu duše.

 

Záleží to na tvém vědomí, je to na tobě, Mé dítě, aby ses podívalo na Mě. Udělám krátkou pauzu, abys ve svém nitru cítilo, co tebou hýbá a na co se díváš. - - - Nyní s tím pojď ke Mně, polož se do proudu Mé lásky a také všechno, co tebou hýbe! Má svatá a léčící láska tebou proudí, protéká tvým celým bytím a dává ti sílu plnit tvůj úkol být světlem pro zemi, být světlem tam, kam jsem tě postavil a kde se nacházíš.

 

Ať jsi nyní v myšlenkách zde nebo se nacházíš ve vzdálených zemích, když jsi se Mnou spojený, tak jsem tam přítomný a Můj mír se šíří. Sestupuje nejen do tvého srdce, nýbrž i do přírody, do stvoření a do všech lidí, na které myslíš. Láska je bez hranic, je volná a každý může ve svobodě a lásce se Mnou putovat. Kdykoli chce, může Mi podat svou ruku a spěchat na Mé srdce, přitisknout se ke Mně, modlit se ke Mně nebo Mě volat o pomoc.

 

Způsob, jak ke Mně dítě přijde, nehraje žádnou roli, neboť vím o každém hnutí, které ke Mně proudí, neboť jsem se Svou láskou v každém okamžiku u všech Svých dětí v každé části Mého stvoření. Vy všichni jste se Mnou a spolu navzájem v jednotě spojeni. Má láska naplňuje a proudí všemi. Odevzdali jste se Mi, vložili jste se do Mé Boží vůle a Má vůle je, aby se každé z Mých dětí mohlo ze svobodné vůle vrátit zpátky ke Mně, lásce. Dveře ke Mně jsou neustále otevřené a radost nebe z každého dítěte navráceného domů je nekonečně velká.

 

Tak vám do vašich srdcí vkládám radost. Ciťte radost nebe, ciťte společné putování spolu navzájem v jednotě se Mnou! Ciťte v sobě pramen, jak ve vás pulsuje proud Mé lásky, proudí vaším pozemským tělem, dotýká se každé jedné buňky, dává vám uzdravení, které se vylévá do pospolitosti! Ciťte, jak Má láska proudí a propulsovává vaším celým bytím! Vytvářejte mír i tam, kde stále znovu jako lidé zápasíte o pravou lásku, pravou pokoru a o všechno, co sebou bytí člověkem přináší! Již se na to dále nedívejte, nýbrž se dívejte na Mě, lásku, která se stala člověkem!

 

jsem Bůh, váš Otec, váš Stvořitel, a vás miluji všechny stejně. vás miluji všechny a krev Mého srdce se v každém okamžiku nanovo vydává, aby všechny Mé děti opět přivedla domů. Vítězství lásky je jisté a radost nebe se vydává navěky. Jak moc si přeje každé dítě i v lidském šatě, aby již existovala jen radost a již žádné utrpení! Říkám ti: „Mé milované dítě, vždy když ke Mně přijdeš a spočíváš na Mém srdci nebo na Mě myslíš a tak podobně, jsi doma. U Mě jsi doma, u Mě jsi doma. Nech tato slova v sobě znít dále, když budu mlčet skrze tento nástroj a budu se projevovat dále skrze jiné nástroje!

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, opakuji Svá poslední slova: „U Mě jste doma.“ Je doma nádhera nebe, šíře věčného bytí, jak vám to nemůže být krásněji popsáno? Nakonec to bude váš domov, ale až tehdy, až Mé poslední dítě, Má Sadhana projde bránou k Věčnému domovu a klesne do Mé náruče.

 

Pak pomine veškeré stvoření, které nazýváte pozemské, až na zemi, která zduchovnělá bude opět přijata do nebe. Tak nekonečně velké je univerzum, že jste potřebovali miliardy let, abyste tímto světem proběhli. Jak divuplný pak teprv musí být váš věčný domov v nebesích? Šli jste na zem, odvážní, stateční a plní radosti, abyste zde na zemi šířili kolem sebe světlo, sesílali světlo lásky, míru a žehnání do srdcí všech Mých dětí.

 

Tato země je odlesk, začerněné zrcadlo nebe. Když jdete pozorně přírodou, vidíte všechnu tu nádheru květů, tvořící se plody, které Mým dětem slouží jako potrava, pak se uklidňují vaše nervy a vy cítíte radost. Pozorujte zvířata, rozmanitost v jejich bytí, stejně jako je také mnohotvárnost Mých lidských dětí, nejsou všechny stejné! Tak jako se žádná sněhová vločka nerovná žádné jiné a každá kapka deště je odlišná od té druhé, tak je také každé dítě odlišné od jiného na zemi a v nebi.

 

Země je dar Mým dětem, které Mě opustily, aby prozkoumávaly hlubiny, hlubiny, které vedou až do propastí, které vás především v současné době ve vašem nitru obzvlášť silně děsí a dotýkají se vás. Jak krutě zachází lidé spolu navzájem, ale také i ještě se zvířaty. Přesto je tato země obalena Mým světlem lásky.

 

Prvního člověka země jsem učil lásce. Co je ve vašich biblích napsáno, je myšleno obrazně. Jablko ze stromu poznání není jablko jako takové, nýbrž vůle všechno poznat, i ty nejhlubší hloubky a ty projít, a to znamenalo opustit ráj. Udělali tedy Adam a Eva hřích, který se jako dědičný hřích přenesl na všechny Mé pozemské děti? Když jsem Otec lásky a milosrdenství, může to být, že bych všechny Své děti trestal, všechny, které kdy po zemi šly, jdou a půjdou?

 

Podívejte, daroval jsem Svým dětem svobodnou vůli. Měly svobodu blaženě žít ve věčných nebesích. Tak jako jsou rodiny na zemi, tak jsou také rodiny v nebesích.

 

Když se proti Mě vzbouřila Sadhana, byly od sebe odtrženy rodiny. Část z nich šla se Sadhanou, aby zažili nejen výše a šíře světla a jásající plni radosti byli v Mé přítomnosti, nýbrž zkoumali i to temné, vzdálení se ode Mě. Poznejte, Moji milovaní synové a dcery, že to leželo ve svobodné vůli, kterou jsem daroval Svým dětem! Tato svobodná vůle umožnila – to jsem věděl od počátku – aby Mé děti procházely i hlubiny, vzdálení ode Mě.

 

A tu jsem vždy znovu tázán: „Proč, Otče, jsi nám pak dal svobodnou vůli, když jsi všechno to utrpení, které se i nyní na zemi děje, viděl dopředu?“ Chtěl jsem svobodné děti, ne jen děti, které jako loutky leží v Mé ruce a jejichž vedení mám , nýbrž děti, které v absolutní svobodě v lásce ke Mně vzplanou, ale poznají také vzdálení ode Mě, aby po této zkušenosti již nikdy nedošlo k pádu.

 

Stvořil jsem vesmír a do něj vnořenou planetu, zemi. Přes vaše slunce ozařuje Má láska tuto planetu a jak jste dnes zmínili v rozhovoru, tak mnoho Mých dětí naváže úzký vztah v lásce. Ožení se v lásce, zplodí v lásce děti a pomáhají duším se inkarnovat, jdou společně – tak se o to snaží – po své cestě po zemi, jsou příkladem svým dětem a když přijde čas, rozloučí se s touto zemí v lásce a vděčnosti. Poslední pohled jde ještě jednou zpátky a pak vidí světlo, které jsem . Ještě je zastřené, aby se Mé dítě neleklo.

 

To znamená, některá manželství jsou uzavírána v nebi, a to spočívá na pravdě. Manželský pár, který tímto způsobem jde po zemi, již také v nebesích šel ruku v ruce, odjakživa duálový pár, ženský a mužský anděl, a v nebi přijali z přírodních říší nesčetné děti, vychovali, vložili jim do srdcí lásku ke Mně, aby Mi je pak přivedli a prosili o požehnání, aby se staly Božím dítětem.

 

Každý z vás je Boží dítě, jestli jste původně duálový pár nebo ode Mě požehnané Boží dítě je nedůležité, neboť také Boží děti naváží úzký vztah jako duálové a za jásotu nebe je žehnám. Na rozdíl od země se v nebesích nežení, duální pár cítí Mou lásku, která je od počátku spojuje. Již jako děti duálního páru putují společně nebeským stvořením a doplňují se ve všem navzájem.

 

Vězte, i anděl, který plní dalekosáhlé úkoly, se sklání ve vší své nádheře v hluboké pokoře a lásce před děťátkem, které přichází z přírodních říší a je připravováno na to být Božím dítětem. Všechny Mé děti jsou stejné, i když jsou úkoly různé.

 

Tak by to mělo být také na zemi. Podívejte se do přírody, jak se velký strom sklání nad svým semenáčkem, dává mu stín, aby ho slunce nesežehlo.

 

Citát z pohádky líčí jedinečným způsobem, jak velký starý strom chrání svého malého bratra. Proto je to zde otištěno. V pozdějším dění pak Sněženka a Růženka stromeček opět narovnaly:

 

Malý stromeček: Těžkým krokem člověka

jsem byl zraněn jeho stoupnutím.

Sešlápnut k zemi,

ach, co se ze mě teď má stát?

Velký strom: Bratříčku, pomoci nemůžu

Ale mé větve rozložím

chránící, milující nad tebou.

 

Jak láskyplně zachází každá zvířecí matka se svým mládětem, olizuje ho něžně a dává mu životodárné mléko. Pozorujte nebeské ptáky, kteří staví svá hnízda, zahřívají svá vajíčka a pak krmí mladé až jsou opeření a schopní letu a i pak je ochraňují. Vidíte tu nesmírně velkou lásku, která je i na zemi, vedle všeho toho temného, nenávisti, závisti a strašných válek mezi lidmi.

 

I v nebesích jsou zvířata, také překrásní motýli – milovaná dcero, která jsi to napsala – ale v kráse a nádheře, jakou země nemůže dát. A přesto hrozí všude na zemi nebezpečí. Tak např. je straka, která pozoruje ptačí hnízdo, aby ho vykradla. Přesto ale existují také zázraky ve světě zvířat, jako např. tygr, který sežral matku opičky a nyní se starostlivě o tu malou opičku stará, opečovává, aby ji odchoval – jak o tom i informovali ve vašich médiích.

 

Podívejte, v tomto a v mnoha podobných případech pojal paprsek Mé lásky, ale i vaše paprsky lásky, které stále znovu vysíláte, to zvíře a ono jedná podle nebeských zákonů. Láska je ta nejsilnější moc, je to tvořivá síla, v síle paprsku, která v sobě slučuje všechny ostatní Božské vlastnosti. Láska bez završujícího milosrdenství a nekonečné trpělivosti neexistuje.

 

Boje, které se ještě nyní dějí mezi náboženstvími jsou nakonec vzpíráním temnoty proti světlu lásky a říkám vám, že se Svými anděli jsem nejen na straně všech utečenců, nýbrž prodlévám i u těch, kteří obrazně viděno prudce útočí s mečem a přináší smrt a zkázu, neboť ještě nevědí, že odzvánějí konec všeho násilí.

 

V jedné modlitbě, která byla Mnou inspirována, bylo řečeno, že když všichni lidé, kteří Mě ve svých srdcích milují, jedno v jakém náboženství, se spolu navzájem duchovně spojí, tak vytvoří sílu míru a lásky nepředstavitelného rozsahu. Mohly by to být miliardy, jejichž jasně zářící světlo stojí mezi utečenci a bojujícími. Všichni Mí andělé jsou v této době na zemi, aby skrze velké střety a válečná dění mohl konečně nastat mír.

 

Žádný člověk nedokáže nekonečně bojovat, neboť jsem člověku dal den a noc. Ve dne může řídit tank a zbraněmi zabíjet lidi, v noci, když je jeho duše volná, vidí na jedné straně všechny ty zavražděné, kteří volají po spravedlnosti, vidí ale také na straně druhé fanatismus, dostat zapravdu, ovládat ostatní a chtít jim diktovat jejich víru. Bdělá duše je nabádána provázejícím andělem. V rozporu pocitů končí noc a duše vstupuje do těla. A říkám vám, Moji věrní: „Každá válka doposud byla ukončena, to víte.“

 

Nyní začal konečný boj a je úporně bojován všemi těmi, kteří jsou proti Mně, kteří se ještě staví proti lásce. Ovlivňují lidi a stále ještě věří, že mohou dobýt vítězství. Ti mladší mezi vámi ale zažijí, že i oni přede Mnou skloní svou hlavu a řeknou: „Skutečně, ten kdo zemřel na kříži, je Syn Boha.“

 

Co znamená „Syn Boha? V přeneseném smyslu to znamená, že jako Ježíš jsem část Boha, neboť vedle lásky, korunované milosrdenstvím a obalené do nekonečné trpělivosti jsem také zákon z pořádku, vůle, moudrosti a vážnosti. Ve všem bytí panují také Mé zákony v nebi a na zemi.

 

Proč lidé oddělují Mě, svého Božího Otce, od Ježíše? Nestojí v Evangelii podle Jana: „Na začátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a Bůh byl to slovo. To samé bylo na počátku u Boha. Všechny věci jsou skrze to samé udělány...“ Když by Mé lidské děti dosadily místo výrazu „Slovo“ Lásku, pak by se dostaly pravdě blíže. Kdo z vás se, Moji milovaní, modlí k Ježíši a raději se přivinuje k Němu, protože se zdám příliš mocný, mohl by nyní zjistit, že spočívá v náruči svého Nebeského Otce. Až jednou budete opět doma, Moji milovaní synové a dcery, poznáte, že , váš Nebeský Otec, jsem ve Své lásce sám – jako Ježíš – šel po zemi, abych Své ztracené děti opět přivedl domů.

 

Nyní promluvím ještě krátce o síle myšlenek, kterou každý z vás má, k tomu by mohl posloužit jeden příklad. Žene se bouře, nebe je černé, lidé se bojí orkánu, je mezi nimi ale jeden, který pozvedne své ruce a říká: „Vy mocnosti neštěstí, které jste ze zákonu pořádku, který lidé neustále porušují, ve jménu Boha vás žehnám!“ Hukot prochází vzduchem, ale nyní se orkán uklidňuje a jemně žene ve větru dešťové mraky nad zemí a léčící vláha smáčí zemi a dává jí vodu, kterou ona tak nutně potřebuje.

 

Moji milovaní, toto dokáže už jednotlivec. Co byste mohli, spojeni spolu navzájem v jednotě, na nesmírné moci vykonat pro mír a lásku ve všech náboženství, vy, kteří jste kdysi přišli z nebes, abyste jako lidé kolem sebe šířili světlo! Je jen jeden Bůh, který jsem !

 

Nyní byste mohli, Moji milovaní, i večer, když se odeberete do klidu, se spojit se všemi posly světla této země [např. ve 21 hod.] v jistotě, že jsou s vámi všichni Moji andělé a podporují vás v síle. Sesílejte mír do srdcí všech, co jsou bez míru, obalujte je všechny do Mé lásky, do lásky, která se obětovala na kříži, aby všechny Mé děti přivedla opět domů do věčného domova!

 

Toto duchovní spojení se děje především v oblasti duše, proto není důležitá hodina pro celou zemi. Když se ve svých zeměpisných šířkách navzájem spojíte a budete myslet na všechny posly světla na zemi, pak je to duchovní síla, která vás na úrovni duše spojuje a působí. Když se např. naladíte na to postavit se mezi fronty bojujících a prchajících, pak např. budou skrze tuto sílu vojáci oslabeni a utíkající posíleni. Zároveň se ve vojácích probudí myšlenka, že jsou unaveni bojováním. A pro obě strany neviditelně bojují andělé spolu s vámi za mír a lásku.

 

Myslete na to, že již jednou byla ve vaší kdysi rozdělené zemi síla, která zdolala hranice a přivedla zdi k pádu! Skrze co, Moji milovaní, skrze boj? Ne, nýbrž skrze spojení pokojných lidí, kteří se zapálenými svíčkami šli klidně a tiše společně ulicemi za mír, za jednotu.

 

Tak žehnám vás zde v kroužku, ale i vás, vy Moji poslové světla všude na celé zemi. Probuďte se, je načase! A i vás, kteří Má slova čtete, žehnám. Žehnám ale i všechny Své děti, které jsou ještě proti Mně. Mé volání se rozléhá a jejich duše ho slyší: „Pojďte domů!“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak vás prosím, Moji milovaní, zůstaňte ještě u Mě, zůstaňte ještě v tichu a vciťte se ještě do lásky, kterou vám dávám! Jsem uprostřed v této místnosti, jasně zářící světlo. Mé paprsky se vás dotýkají, laskají vás a září skrze vás a vydávají se do pravěčnosti času a prostoru.

 

Ano, jsem váš střed a vy jste v Mému středu, tak jsem nejen v tomto prostoru, nýbrž jsem v každém z vás pramenem nikdy nevysychající lásky. Když to chcete, tak jsem váš pramen života a sám jsem ten, kdo vás vede skrze prostor a čas. Ano, jsem ten, kdo vás doprovázel do tohoto života. jsem ten, kdo vás vede tímto životem a jsem ten, kdo vás nechává se opět ponořit do věčného domova.

 

Mé milované dcery, Mí milovaní synové, je tolik setkání mezi každým jedním z vás a Mnou. Vždy tehdy, když na Mě myslíte, tak jsem již tu, jasně zářící a léčící a vy v tomto okamžiku můžete nechat, že zcela klesnete do Mých rukou. Nespadnete hluboko, nespadnete těžce, nýbrž cítíte v tomto momentu, že vás nesu a slyšíte Mě, jak vám říkám: „Mé dítě, miluji tě, miloval jsem tě již vždycky a budu tě milovat navěky.“

 

Cítíte, jak vámi nyní Má láska pulsuje. Nechte se to dít, Moji milovaní! Dovolte, aby vás kmitání Mé Otcovské Lásky obsáhlo, aby vás ona naplnila, ano abyste vy sami kmitali tak, že budete láska! Myslete na to, že nejste sami, nýbrž že spojeni navzájem v Mé lásce putujete společně po této zemi stejně jako skrze prostor a čas!

 

Rozdávejte Mou lásku, rozdávejte ji, tak často jak jen můžete, neboť všechno to, co temného vidíte, všechno to, co vidíte za utrpení, nemoc, je všechno výkřik po lásce! Mír přijde. Čím více je rozdáváno lásky, tím větší budou jeho kroky a vy, Moji milovaní, můžete a máte myslet myšlenky plné světla a míru.

 

Tyto myšlenky vám dávám okamžik za okamžikem ve všech situacích. Když jste ve Mně hluboce ponořeni, jsou i vaše myšlenky uvedeny do kmitání lásky, aby to pro vás bylo opět snadnější rozdávat lásku a mír. Jdete všichni společně se Mnou za ruku, Já, Dobrý Pastýř, a vy jako Mé ovce.

 

Země je vinice, o které jsem vždy znovu mluvil. Na této vinici máte být také Moji pracovníci. Tak Mi věřte a budete vidět, jak z vinné révy vyrážejí výhonky a každá ratolest se nanovo vydává v překrásných plodech! Tak je země přetvářena se světlem a mírumilovně. Zazáří v novém světle. Tíže země zmizí. A konečně se také země spolu se všemi Mými nebesy vydá na cestu domů.

 

Moji milovaní, vždy znovu jsem vám říkal: Již je čas návratu domů. Ano, je svrchovaný čas návratu domů a vy putujete se Mnou za ruku vstříc věčnému domovu. Tak důvěřujte, Moji milovaní, a milujte všechno, co vás potkává!

 

Tak vás nyní ještě jednou zdravím z věčného domova pozdravem Mého míru: Mír ať je s tebou, Mé dítě, Mír ať je s vámi všemi, mír ať je se zemí a mír ať je se stvořením! Tak přijměte ještě jednou Mé Božské požehnání! Ano, žehnám vás všechny Mé děti a Mé požehnání působí v prostoru a času a pojímá všechen život a všechno bytí.

 

Amen.

zpět