Tichá radost

Poselství - červen 2015

Poselství - červen 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

27. června 2015 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí přátelé, jsem s roztaženýma rukama ve vašem středu a dotýkám se vašich srdcí. Jdu od řady k řadě ke každému jednomu a říkám: „Mé dítě, miluji tě.“ Jdu dále ven z této místnosti ke všem Svým dětem a říkám: „Mé dítě, miluji tě. Zastav se a zaposlouchej se do svého srdce! Cítíš tep lásky v sobě? Cítíš touhu, která v tobě plane? Zastav se a poslouchej Mé Slovo v sobě! Ciť Mou blízkost, přijímej Mé teplo! Mé jasně zářící světlo tebou proudí, aby všechno v tobě prosvětlilo, aby tě připravilo pro Mou léčící lásku, která na tebe v každém okamžiku čeká.

 

Ponoř do moře Mé všemilosrdné, vše uzdravující lásky, jako do moře křišťálově čisté vody, na které se odráží třpytivé paprsky Mé lásky! Ciť se v bezpečí, ode Mě províván a nesen! Ano, nesu tě, Mé dítě. Pojď do Mé náruče, zůstaň u Mě a přijď zpátky do Mé náruče, když se cítíš být daleko ode Mě!

 

Má láska tebou proudí, láska tě uzdravuje, láska tě vede zpátky na cestu, kterou jsem žil před tebou, a kterou ti v každém okamžiku chci ukazovat, kdykoli jsi k tomu ochotný. Jdi do svého srdce! Stáhni se zpátky ze světa a zajdi do svého pravého bytí, které je u Mě a vždy bylo!“

 

Duše jásá, když je u Mě, neboť to je domov u jejího Boha a Otce, který ji tak miluje a přijímá ji takovou, jaká je. Ano, Mé milované děti, Mí synové a dcery, Má touha po všech Mých dětech je velká a vy můžete spolupomáhat, aby všechny Mé děti našly opět cestu zpátky na Mé srdce. Někdy se ptáte, co můžete ve vnějšku dělat. Vždy tehdy jsem se vás dotkl Svou láskou a vy poznáte pravé působení lásky, nehodnotit, nesoudit a být jen láska. Dávám vám také impulsy, jak v dané situaci můžete působit pro Mě na zemi. Zde na zemi není nic dokonalé, stačí, když se snažíte Mou lásku se učit a žít.

 

Tak působím podle Svých pravěčných, svatých zákonů nepodmíněné lásky dále přes všechny hranice. Pro duši existuje jen jedno, v Mém proudu lásky Mě svého Boha a Otce a jednotu všeho bytí poznat a žít. Září své přání do člověka a člověk začíná žít podle svých vnitřních impulsů. Vy víte: jsem ve vás a vy jste ve Mně. Podívejte se zpátky v jednotě se Mnou a poznáte, že jste z této jednoty vyšli jako zářící světlo, abyste byli světlem, abyste byli láskou pro své sourozence a pro stvoření!

 

Je to láska, po které toužíte, po které všechno touží. Již malá kytička se rozzáří ve sluneční záři Mé lásky a tak se rozzáří i lidské dítě, zvířátko nebo podobně skrze láskyplnou myšlenku od vás. Tak působí Má síla lásky na druhé straně od času a prostoru a spojuje spolu navzájem srdce skrze vaše povzbuzující a uzdravující myšlenky. vedu každého jednoho ke Mně a volám k vám ve vašem srdci: „Mé dítě, miluji tě! Jsem v tobě a ty jsi ve Mně!“ Přitiskněte se ke Mně a nechte ať vaše úsilí je: „Otče, s Tebou! Chci Ti sloužit!“

 

Tak buďte požehnáni.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

, váš Nebeský Otec, jsem uprostřed vašeho kroužku. Roztahuji Své paže a objímám vás se Svojí láskou. Tato láska rozšiřuje vaše srdce ještě více než doposud. vás potřebuji, neboť jste Mí přinašeči míru. Vyzařujete lásku ven do světa, a to obzvláště zdůrazňuji! Vy, Moji milovaní, a také všichni, kteří se v jiných kroužcích se Mnou spojují, si stále ještě myslíte, že nedokážete nic ovlivnit, ale není tomu tak! Skrze své myšlenky míru a lásky nakonec láska zvítězí a mír zavítá na zemi. Díváte se do zemí, ve kterých jsou již dětem vtiskány zbraně do rukou a jste zděšení z činů svých bratrů a sester v těchto zemích.

 

Každý z vás procházel různými životy a každý život znamená zisk zkušenosti. Podívejte, Mé malé, věrné stádo, vaše země je ovlivněna dvěma světovými válkami, tím se vaše duše rozšířily a myšlenka: „Již nikdy válku!“ se vpálila hluboko do vašeho nitra. Skrze tyto zkušenosti můžete mocně posílat z vnitřního přesvědčení mír ke všem těm lidem, jejichž země proti sobě ještě stojí ve válce.

 

Podívejte se se Mnou nyní do Izraele a Palestiny! Mezi těmito oběma zeměmi je vybudovaná vysoká zeď a dokud tato zeď bude existovat, nebude také žádný mír mezi těmito dvěma národy a tento svár září dále do všech sousedících zemí.

 

Podívejte se nyní na svou zemi! Není to ještě tak dávno, co byla i vaše země rozdělena vysokou zdí. Zeď padla a národy, které kdysi stály proti sobě ve válce, nyní pokojně žijí dohromady. Již nejsou žádná cestovní omezení, a není také žádné vzájemné vyrovnávání, jako např. skrze ty, kteří kvůli válce ztratili svůj domov, i oni uzavřeli mír. Tento mír, Moji milovaní synové a dcery, který nyní zažíváte v Evropě, se nakonec rozšíří i v zemích, které proti sobě navzájem ještě bojují.

 

Potřebuji vás jako přinašeče míru. Buďte si vědomí toho, že myšlenky vyzařují enormní síly! Myšlenky vedly k tomu, že ve vaší zemi padla zeď mezi východem a západem, a myšlenky také strhnou zeď mezi Izraelem a Palestinou. Až si lidé těchto dvou národů podají ruce, tak se mír rozšíří na Blízký Východ a bude mír mezi všemi národy. Mé děti pak procházely nejhlubším utrpením a nasbíraly tím zkušenosti. Tyto učební zkušenosti byly často dělány ve více inkarnacích, až si jednotlivé dítě přeje již jen mír a chce na zemi proměňovat lásku v čin. Pak bude putování po zemi uplynulé a Mé dítě blaženě bude putovat k nebeským nivám.

 

Tak vás vyzývám jako Své přinašeče míru a prosím vás, abyste stále znovu posílali myšlenky míru a lásky k těm národům, které proti sobě ještě stojí v boji. Zabalujte přitom také všechny své bližní, kteří se obávají o svůj život a museli utéci ze svého domova, aby našli ve vaší zemi přístřeší. Viďte v nich své bratry a sestry a vítejte je ve svém nitru!

 

Pamatujte přitom na to, že jste putovali vícero inkarnacemi a poznali jste tím nejrůznější národnosti! Kdybyste se mohli podívat do své duše, tak byste již nevěděli, ve které zemi na zemi je váš domov. I to patří ke zkušenosti Mých dětí, že jsou doma v jednom domově, ve Věčném domově v nebesích.

 

Mír musí být uskutečněn u každého jednoho v jeho bezprostředním okolí, skrze myšlenky, slova a činy. Vše co se děje na zemi, je jen zkušenost pro jednotlivé dítě, ale i zkušenost pro národy, až také všechny vlády budou mít již jen jedno přání: mír na zemi! Pak začne doba, kdy se otevře nebe pro všechny Mé děti po celém světě. Mí andělé jsou již nyní ve velkém počtu na zemi a posílám ještě více andělů, aby vám pomáhali, proměňovat tuto zemi v útočiště míru a lásky. Pak přijdu a povedu všechny Své děti, jedno k jakému patří náboženství, do Věčného domova do Věčného doma na Své srdce.

 

Pro vás nyní začíná čas dovolené a prázdnin. Nemají to ale být prázdniny ode Mě, nýbrž prázdniny se Mnou! , Ježíš, jsem přece stále u vás. Ať již vyhledáte místo svého odpočinku v údolí, u vod nebo v horách, všude vám ukazuji Své stvoření, jak vám zaplavené světlem leží u nohou. Již déle se nemáte dívat na své okolí jen lidskýma očima, nýbrž i se svou duší, a stále silnější se bude stávat vaše cítění, že je všechno obývané rozličnými duchy země, vody a vzduchu.

 

Všichni přírodní duchové s vámi chtějí komunikovat a radují se, když na ně myslíte. U toho nebo onoho se duše otevře pro tento duchovní svět a skutečnost, že by např. na polích neuzrálo žádné zrno, kdyby duchovní bytosti nepomáhaly při růstu, aby ze stébla vznikl klas, a zrno dozrálo k vaší potravě. Myslete vždycky na to, že když v rukou držíte ovoce, u všeho spolupomáhaly duchovní bytosti, aby vám toto ovoce sloužilo jako potrava! „Člověk nežije jen z chleba“ znamená také, že si uvědomíte duchovní pomocníky, kteří v lese, na polích a rolích spolupomáhají a starají se o vaši bohatou stravu.

 

Vrátím se ještě jednou k zemím, ve kterých panuje válka. Přírodní bytosti tam snášení nesmírně mnoho utrpení, myslete i na ně a zahrnujte je do své modlitby! Máte v sobě nezměrné síly, buďte si jich vědomi! Jsou to síly anděla, kterým jste kdysi byli, sestoupeného do hlubiny, aby nasbíral zkušenosti, ale i aby působil pro světlo. Našli jste cestu ke světlu, radujte se z toho a buďte Mí poslové světla!

 

Každý má svůj úkol, ať to je ve výchově dětí, v péči příbuzného nebo v práci, ať už kdekoli, nezapomínejte ale proto na své duchovní úkoly! Posílejte myšlenky plné světla, ty se spojí spolu navzájem a nebeské síly se šíří po zemi a zavítá nebe na zem. Pak přijdu v moci a nádheře a povedu všechny Své pozemské děti domů do jejich pravého domova, do nebe.

 

Můj čas není váš čas a tak uplyne ještě lecjaký rok, než se mír na zemi prosadí. Nebuďte skleslí, nýbrž si buďte jistí, že každá myšlenka plná světla působí tak dlouho, než všechno bude opět jedno a bude spočívat na Mém srdci!

 

Když máte starosti, tak proto nezapomínejte na radost! Dívejte se na zem, jak se ukazuje i ve své nádheře květů! Když procházíte těžkým časem, tak vás chce příroda utěšovat a dávat sílu. jsem ve vašem nitru, nesu vás skrze tento čas, čas, který jste si sami vybrali.

 

Moji milovaní synové a dcery, všechny zkušenosti jsou hvězdy světla pro vaši duši, a až jednou budete opět doma, tak se na sebe dolů podíváte a uvidíte, že na vašem nebeském šatě září nespočetné hvězdy. Přitisknete se ke Mně a nebudete moct pojmout štěstí, že vás všechny zkušenosti obklopují jako světlo. Daleko zářící pak budete Má duchovní stvoření a budete putovat nebem na věky a budete kolem sebe šířit světlo, které jste si kdysi tak těžce na zemi vydobyli.

 

Když je v noci nebe volné, nezakrývají ho žádné mraky, tak se podívejte vzhůru ke hvězdám! Takový oděv s hvězdami budete jednou nosit, hvězdy světla, které si nyní v současném životě vydobýváte! jsem po vašem boku a jdu s vámi těžkými časy a dávám vám sílu. I Mí andělé vám pomáhají a se raduji s vámi, když těžká doba je za vámi a vy vidíte cestu, po které můžete lehkou nohou jít Mně vstříc.

 

Žehnám vám, Moji milovaní synové a dcery, buďte za oboje vděční, za temno i za světlo, neboť kdo nepoznal temno, nedokáže si cenit světla. Amen, Moji milovaní.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, zaplavená světlem je tato místnost a vaše srdce se nyní úplně rozšířila. Vaše srdce jsou otevřená a nasáli jste Mou lásku jako suchá houba, která nasává vodu. Tak jste nyní ve své duši ode Mě posílení a nakrmení Mým nebeským pokrmem. Tento pokrm ale nezůstává jen v duši, nýbrž se rozdává dále vašemu tělu, do vašeho myšlení, do vašeho vědomí, až úplně hluboko do vašeho podvědomí.

 

Jste ve svém nejhlubším nitru láska z Mé lásky, a tato láska je třeba žít. Abyste byli schopní lásku žít a tím rozdávat své nejhlubší bytí ven, tak vám pomáhám tím, že vám dávám Svou lásku a Své milosrdenství v hojnosti.

 

Tak by mohla Má slova, která jsem vám dal ve Svých projeveních, padnout jako semena na úrodnou zemi, abyste vy, jako Moji milující, se svým světlem bohatě obdarovávali stvoření. Tak nyní prochází léčící kmitání nejen vás, nýbrž veškeré stvoření a dotýkají se všeho v duchovní, stejně jako v materiální oblasti. Pociťujete nyní hlubokou jednotu se Mnou, se všemi vašimi sourozenci a se vším bytím.

 

Poznáváte Mě ve všem, co je, a působím v celé mnohotvárnosti Svého stvoření. V této rozmanitosti jde vždy jen o to, abyste dospěli ke zdraví a stali jste se opět láskou. Zůstaňte nadále otevřeni pro Mou lásku, kterou vám v tak přehojné míře dávám! Nechte Mé Slovo, Mou lásku a Mé milosrdenství v sobě působit, abyste mohli být požehnáním pro celé stvoření!

 

Tak buďte ještě jednou požehnáni a obdarováni hojností Mých nebeských darů! Jste Mé děti, a toto Slovo směřuji ke všem Svým dětem, které nade vše miluji a po kterých tak moc toužím.

 

Amen.

 

zpět