Tichá radost

Poselství - červenec 2000

Poselství - červenec 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. července 2000

 

Pane, náš Spasiteli, pomoz nám utišit se. – Abychom se očistili, chceme jít do přírody na širou louku zde u Norimberku, v našem okolí. Opouštíme v duchu tuto místnost a putujeme k louce, kde je kolem dokola pohled do dáli, kde vidíme nebe, mraky. Necháváme za sebou, co v nás bylo ještě za myšlenky.

 

Zatímco putujeme na tuto louku, prší a zároveň svítí slunce. Ačkoliv svítí slunce, prší. Shromažďujeme se v kroužku, pohlížíme do třpytivých kapek, do deště. Jaký div přináší slunce, neboť se třpytí ve všech barvách, dotýkají se nás a snímají z nás vše, co je lidské, takže jsme na této louce už jen s duší. Sloužíme vnitřní mši, chválíme Boha a děkujeme Mu. Ctíme Ho a milujeme Ho z celého srdce.

 

Tím, že se naše vědomí zcela spojuje s Bohem, přitahuje veškerý život, který je kolem nás. Spěje k nám vědomí květů, vědomí ptáků, stromů, trav. Ale dnes se spojujeme s proudem života velkých zářících bytostí, zvaných Devy. Deva je ten, který svojí tvůrčí silou, propůjčenou od Boha, oživuje a udržuje přírodu.

 

Svým proudem života, svým vědomím voláme zářícího Devu, který má svůj úkol pro tuto zem, pro tuto krajinu. Čeká na naše volání, spojení našeho vědomí s ním. Prosíme Devu, aby si pro tuto krajinu, pro tuto zem vzal naši energii lásky pro očistu Země, vzduchu, atmosféry, deště. Co člověk znečistil, nechť je znovu pozvednuto do čistoty plné světla.

 

Uprostřed kruhu před námi stojí v nejnádhernějších barvách od bílé a stříbrně třpytivé až k jemně zelené světelná postava Devy, veliká, jak jsme to nečekali. Protože jsme se spojili s jeho vědomím, naším přáním bylo učinit něco pro vyléčení Země, krajiny, pospíchal k nám.

 

Jeho světlo objímá náš kroužek, jsme v tomto světle. Jeho řeč je barevné světlo, jeho vděčnost, že jsme ho volali, se ukazuje v růžovém světle, které plane plné lásky a přechází až do purpurově červené. Kape na nás v kapkách deště. Pronikají námi. Tak jsme spojeni s velkou bytostí přírodního ducha a také se všemi malými přírodními bytostmi, které jsou také přítomny.

 

Ještě jednou přednášíme svoji prosbu k očistě matky Země. Je nám vyplněna. Barvy se zahušťují, ve středu našeho kroužku se stávají hustým paprskem, který mizí do mračen. Přírodní říše na nás čeká, abychom se k ní obrátili, abychom jí darovali svoji energii lásky.

 

Ó Pane, díky za toto poznání. Milovaný Ježíši, prosíme Tě ze srdce, abychom žili každou minutu tohoto života ve vědomí Ducha a nepromrhávali ji.

 

Loučíme se s přírodními bytostmi, s květinami a travami a putujeme tiše zpět do sebe, vstupujeme do této místnosti, jsme znovu zcela ve svém člověku a děkujeme ještě jednou za vedení.

 

Amen

 

 

Mí ze světla zrození synové a dcery, ticho přírody vás objalo, otevřelo široce vaše nitro, uklidnilo vaše neklidné myšlenky. Zavítali jste do sebe a stojíte před svojí svatyní ve středu svého duchovního srdce. Já, váš Otec s vámi chci hovořit od ‚Ty‛ k ‚Ty‛.

 

Stále znovu zaznívají k Mému uchu vaše otázky: „Otče, proč se mnou nehovoříš, proč Tě neslyším, miluji Tě přece tak moc?“ A Já odpovídám Svému dítěti, tobě, Můj synu, tobě, Má dcero, a proud myšlenek proudí vaším mozkem a vy třesete vztekle svojí hlavou, myslíte si, že myšlenky jsou z vás, a Já, váš Otec, mlčím a neodpovídám vám. Proto s vámi dnes mluvím prostřednictvím Vnitřního Slova.

 

Podívejte, zavítali jste do svého vnitřního chrámu, obrácené ke Mně vás spojuje proud lásky z Mého srdce, který proudí k vašemu srdci a tento Mnou posvěcený proud teče dále vašimi myšlenkami a vašimi myšlenkami vám odpovídám. Nyní se stále znovu ptáte: „Otče, jak můžeme rozlišit své myšlenky od těch, které nám posíláš Ty?“

 

Podívejte, Mé milované děti, Mé impulsy proudí vaším srdcem, spojují se s vaším nejvnitřnějším cítěním a proud tepla lásky se ve vás rozlévá a proudí vašimi mozkovými proudy. Já, jako váš Bůh, jako váš Stvořitel, ale také jako váš Otec, mám moc a sílu – když se Mi zcela oddáte, neboť to je předpoklad – vyřadit vaše myšlenky, které vznikají z vaší vůle, neboť v oddanosti jste, Mí milovaní, prohlásili, že zcela souhlasíte s tím, aby se Má vůle děla, neboť to je základ oddanosti. Největší oddanost je: „Otče, děj se jen Tvá vůle!“ V této pokorné oddanosti se pohybujete jako Můj syn, jako Má dcera, a pak k vám můžu hovořit a vést vás vašimi myšlenkami tak, že vaše myšlenky budou vypnuty nebo že vám dám na srozuměnou, když se ještě vloží myšlenka z vás, že tomu tak je. Hovořím se Svým dítětem jasnou řečí. Položím ihned protiotázku: např. „Nyní, Mé dítě, vyzkoušej, zda tato myšlenka byla tvojí myšlenkou, nebo zda ti je darována z Mé síly a vznešenosti!“

 

Stále znovu jsem vám říkal, že Mým největším přáním je, abych hovořil s každým Svým dítětem od ‚Ty‛ k ‚Ty‛, neboť nyní je doba Ducha. Bude doba, kdy nástroje ustoupí do pozadí, neboť jich už nebude zapotřebí. Budete Mě v sobě vnímat sami a hovořit se Mnou. Budete se ještě setkávat ve společenstvích, modlit se spolu, zpívat spolu, ale každý bude vědět ze svého nitra sám, abych navázal na váš rozhovor, co je špatné a co správné. Ona věta: „Odsuďte hřích, ale milujte hříšníka“ je inspirací ze Mě. Také zde jsem hovořil ve Vnitřním Slově, aniž by to jako takové bylo poznáno. Tak mnoho myšlenek, které jste zde v kroužku vyslovili, jsou Mými myšlenkami, které jsem do vás vložil.

 

V této době zkoušek, které k vám přistupují, které také nyní už jdou po Zemi, bych rád byl vaší oporou a podporou. Raduji se, když na mě věříte, ale podívejte, od víry ke skutečně hlubokému vnitřnímu spojení je ještě krok, neboť od věřících máte dospět k vědoucím. Mnohé, o čem hovoříte, nepatří ještě do kategorie víry. Rád bych z vás ale učinil vědoucí, abyste svým cítěním srdce, které prozařuji, věděli: Tak je to a ne jinak. Z tohoto vnitřního vědění srdce pak budete čerpat moudrost z Mé moudrosti a pocítíte například vůči zvířeti milosrdenství a vyprostíte ho z jeho utrpení, zatímco jinému zvířeti jen pomůžete v pomalém vydechnutí jeho světla života.

 

Poznejte, Mí synové a dcery, že se od vás stále znovu žádá, abyste dospěli k pravému cítění srdce. Jako také dnes v kroužku bylo osloveno, že nemáte zůstávat lpět na určitých článcích víry, dogmatech, ale nechejte hovořit své cítění srdce. Pak už nebudou články víry, protože článek víry bude zrušen opačným jednáním, které bude vyvoláno cítěním srdce. Neboť každá situace žádá jiné jednání, totiž jednání, jak vám ho vnukne vaše srdce.

 

Tak se dotknu krátce také vašeho výletu do světa duchů. Je pravda, že mnohé Mé děti žijí v nižších astrálních sférách ještě s lidmi a jejich závislostmi. Ale to se děje skutečně jen z karmického zákona a ten, kdo pozná karmický zákon, kdo tedy odkryje své vztahy, je zároveň žádán v modlitbě za ty duše, které se věsí na pozemské lidí. Je žádán, aby se pomodlil do světla za ony bratry a sestry. Proč dávám tolika Svým dětem dar jasnozřivosti a oni se leknou před temnými světy, které uvidí? Také tento dar je závazek pro ně, aby se modlili za své bratry a sestry a provázeli je do světla, proto mají tento dar. Jiní mají zase dar léčení, pociťují, jak silně proudí síly jejich dlaněmi, jak se Má láska ukazuje jako horké záření. Má láska, aby pomohla Mým pozemským dětem, aby je podporovala v každé nemoci, proudí těmito nástroji, a také oni jsou vyzváni, aby tyto paprsky lásky nechali přes sebe téct.

 

Kdo se svým cítěním srdce se Mnou spojí ve vnitřním chrámu, neměl by toto spojení stále znovu rozpojovat. Jednou být se Mnou spojen trochu více a pak znovu trochu ve světě a tím spojen méně. Jste Mí ze světla zrození synové a dcery, tak jsem vás oslovil! Jako takoví jste šli na Zem, abyste naplnili své nejrůznější úkoly. Neptejte se Mě: „Ó Otče, co je mým úkolem, ještě pořád to nevím?“ Mé dítě, jdi do svého srdce, zůstaň tam, spoj Se s Mojí láskou a budeš vědět, co pro mě můžeš učinit v každém okamžiku svého života!

 

Modlitba zmůže někdy daleko více, než čin, jako v příkladu, který líčila vaše sestra. Sebevíce slov, sebevíce objetí by nemohly projevit lásku, jako tichá modlitba, a po nějaké době si padli sourozenci do náruče a napětí a podobné už nebylo, neboť modlitbou byla napětí dávnou zrušena a proměněna v lásku.

 

Tak je to také se všemi vašimi myšlenkami, se všemi věcmi, které spočívají ještě ve vaší duši z předešlých inkarnací. Jestliže jste spojeni se svým cítěním srdce, spojeni se Mnou, tak jsou tisíce možností každý den být světlem a zrušit světlem minulé. Každý člověk, který vás potká, je váš bratr, vaše sestra, a světlo proudí skrze vás k němu/ní. Každé zvíře, které zkříží vaši cestu, je spojení s duševní říší zvířat a vaší láskou těm zvířatům pomůžete v evoluci, zrušíte ale současně karmické prohřešky.

 

Příklad, který jste dnes oslovili: V minulých inkarnacích jste strhali koně, nyní v této inkarnaci máte přání vést statek s koňmi, abyste na těchto zvířatech znovu vše napravili. Mohli byste ale udělat ještě mnohem víc, když sami pozvednete tento druh ve své evoluci modlitbou, svým vysíláním lásky k těmto zvířatům.

 

Porozumějte, jestliže tedy máte statek s koňmi, jestliže řešíte svoji vlastní karmu, zvířata vás žádají, musíte zde být pro zvířata, místo toho by ale byla možnost, jestliže máte zvláštní vztah ke koním, poznat, že se zde vyskytuje karmické spojení. Vysíláním do tohoto zvířecího druhu zrušíte jednak karmické dění a současně působíte světelně pro celý zvířecí druh a nebudete zajati ve své oblasti působnosti. Neboť čím více zvířat zaopatříte, tím více se od vás bude žádat.

 

Něco jiného je, když k vám jsou zvířata přivedena. Nechat dít se, Mé milované děti, zde stojí v popředí. Jen jako příklad: Máte velký statek, máte louky a je vám přinesena prosba postarat se o jednoho starého, vysloužilého koně. Jestliže tuto prosbu odmítnete, provinili jste se v učení milosrdenství ke zvířeti. Poznejte na tomto příkladu, že se stále znovu musíte spojovat se svým cítěním srdce, ano, že máte zůstat spojeni se svým srdcem a tím s vibrací lásky ze Mě.

 

Vnitřní Slovo, Mí synové, Mé dcery, proudí vaším cítěním srdce a vytváří s myšlenkami takzvaný malý koloběh. Vaše cítění, myšlení a jednání je skrze cítění srdce se Mnou jedno. Pociťujete, jak to do vás Můj Duch vkládá, hovoříte, jak vám Můj Duch daruje slovo, a jednáte, jak jedná Má láska.

 

Kdysi jste byli skutečně jako Mí čistí synové a dcery v tomto světelném kmitání jedno se svým Otcem a nyní, poněvadž Můj Duch chce znovu uchopit každé Mé dítě a táhnout ke Mně, máte do tohoto kmitání znovu vrůst. Meditacemi jsem vás učil nořit se do svého nitra, a vy stále znovu říkáte: „Otče, je to tak těžké zůstat v nitru. Stále znovu putují naše myšlenky do světa.“

 

Mí synové, Mé dcery, není to těžké, je to jen zvyk. Když jste byli v čistých nebesích, nemohli jste jinak, než působit v jednotě s Mým Duchem. Teprve pádem se stalo, že část Mých dětí padla z pospolitosti do své svévole. A zde na této planetě vládne svévole. Ale nebyli byste v tomto kroužku, nečetli byste Písmo, ano, nezabývali byste se duchovními záležitostmi, kdybyste nebyli Mí ze světla zrození synové a dcery, kteří by v sobě cítili hlubokou touhu po splynutí Mého Ducha s vaším. Splynutí Mého Ducha s vaším, mystický sňatek, je vaše stále spojení s vaším cítěním srdce, vaše spočinutí ve Mně ve vašem Vnitřním chrámu.

 

Pohlížím jako váš Otec do vašeho srdce a vím, jak hluboko každý spočívá ve svém srdci a také se dotazuje svého srdce, jak má jednat, a Já vám říkám, je to skutečně jen malý krůček k onomu „spočinout dokonalý v srdci“ a „jednat ze srdce“, neboť toto je vaše touha v hloubi vašeho bytí.

 

Když vykonáte tento malý krůček, uvidíte tento svět jinýma očima, uvidíte ho Mýma očima. Uvidíte ve svých bližních pak skutečně své bratry a sestry. Např.: Vaše vnější oči neuvidí opilého bratra, ne, budete se dívat svýma očima srdce a tyto oči srdce budou ozářeny Mým světlem lásky a uvidíte svého bratra – tento příklad jsem použil už častěji – nejen z pohledu závislosti, pohlédnete do jeho srdce a poznáte, že bylo ještě mnoho jiných důvodů, proč nyní leží na té lavičce v parku, proč ztratil půdu pod nohama. A pak pohlédnete Mýma očima ještě hlouběji a pak uvidíte hlubokou moudrost, která v takové závislosti může být také ukryta, totiž oprostit se od všech vnějších tlaků, které vám přináší peníze a bohatství.

 

Nemyslím nyní tlaky, neboť nejsou žádné, které jste vzali na sebe, totiž vaše povinnosti. Onen bratr na lavičce v parku vypadl z dráhy, tak říkáte, nemá už povinnost, je nemocný. A nyní ale také vidíte, protože se díváte Mýma očima lásky, že onen bratr není sám, ale že je provázen bratry a sestrami, kteří žijí v záhrobních oblastech. Nyní otevírám své duchovní oči. Také oni se učí od bratra na lavičce v parku. Sice se pokouší – jak jste dnes vysvětlili v kroužku – žít na něm svoji závislost, ale nemohou, neboť alkohol je nemůže uspokojit trvale, a nemohou v tomto požitku, který měli v době svého pozemského života, pokračovat. Pak stojí před nimi Má láska, jako anděl v ztmavlém nebeském rouchu a podává jím ruku a říká: „Pojďte, jak dlouho chcete ještě kráčet dál v temnotě a utiskovat toho bratra, s nímž jste karmicky spojeni. Podívejte, požehnání Otce zrušilo karmické spojení, dost dlouho jste putovali svojí cestou utrpením, neboť také závislost je utrpení, nyní máte jít na rovinu radosti.” A tak se mnohá z těch duší obrátí ke světlu a později je postavena jako pomocný anděl na stranu k závislému.

 

Neboť, Mé milované děti, temnota je sice na straně každého dítěte, které jde po Zemi, tedy nejen tohoto ubohého dítěte, které podlehlo závislosti, také vedle vás kráčí temnota, neboť jdete říší temnoty, ale zástup světlých bytostí na straně Mých dětí je daleko silnější, a je na vaší svobodné vůli, oddat se jednomu či druhému.

 

Jestliže se spojíte se svým cítěním srdce, budete-li ve svém vnitřním chrámu v Mé všudypřítomnosti, nepůjdete už po Zemi slepí, Mí synové, Mé dcery ze světla. Pocítíte pak své bratry a sestry, kteří by vás ještě rádi přetáhli na opačnou stranu, ale všimněte si, jaká volím slova, jsou to vaši bratři a sestry! A ze svého cítění srdce, které je spojeno s Mojí láskou, poproudí vaše láska k těm bratrům a sestrám, kteří jdou na vaší straně ještě temnotou. Modlete se za ně, vysílejte světlo do jejich řad a pozvedněte je, neboť to je také váš úkol.

 

Poznejte, že ve vašich úkolech toho leží tolik, že se Mě nemusíte ptát: „Otče, copak můžu udělat.” Pořád si myslíte, že na vás čeká nějaký určitý veliký úkol. Ó, Mé milované děti, denní tisíce malých úkolů, jsou tím velkým dílem, které zde na Zemi vykonáváte.

 

Nyní se chopím ještě jednoho tématu tohoto dnešního večera. Část z vás kráčela dílem a víte ve svém srdci, co myslím. Víte, že toto dílo už neexistuje tak, jak jsem to chtěl. Jste si tím jisti? Kdo jednou řekl ‚Ano‛ Mému duchovnímu dílu vedení domů, ten stojí od svého ‚Ano‛ do svého posledního vydechnutí zde na Zemi v pověření. Veliké dílo vedení domů všech Mých dětí je plněno vámi na místě, na němž nyní stojíte, ne kde budete stát zítra, ne, tam, kde stojíte nyní.

 

Šli jste nyní světským dílem, ale dostali jste v meditačních kurzech duchovní základ. Připomínám vám: Jak moc jste byli pohnuti slovy z lásky, jak jste je naplňovali, připravovali jste půdu pro své ‚Ano‛ nástroji. Toto ‚Ano‛ Mi dal každý z vás v záhrobních oblastech, ve věčném domově, než jste kráčeli hlubinami, ale také v této inkarnaci, zde jste toto ‚Ano‛ zopakovali. A toto ‚Ano‛ naplníte zcela a úplně, když vkmitáte do svého cítění srdce a zůstanete tam a budete podle něho jednat.

 

Ještě jednou opakuji. Je potřeba jen malého krůčku a pocítíte vše Mými impulsy lásky, které vámi poproudí, uvidíte Mýma očima, budete mluvit Mými slovy a budete jednat z lásky, z níž jste zrozeni, z níž jsem vás volal do duchovního života. Nechejte tedy Mé Slovo v denním životě v sobě proudit. Dávejte pozor na slova, která vám jdou mozkovými proudy, když se Mi oddáte, a vrostete do rozhovoru se Mnou a už se Mě pak déle nebudete ptát: „Otče, proč Tě neslyším?” Přitom hovořím neustále, volám neustále, ano, někdy bych chtěl Svým dítětem skrz naskrz zatřepat, ano třepu jím, ale člověk to nezpozoruje.

 

Tak nechejte Mé Slovo, aby si ve vás našlo prostor. I když je to nádherné, když si zde ve školení jste navzájem oporou a pomocí, tak to není předpoklad pro Vnitřní Slovo. Hovořím s každým dítětem, ať je nyní v nějakém společenství nebo ne. Ve společenství je to jen lehčí, protože si můžete vzájemně pomáhat. A také dítě, které nemůže přijet ke společenství, je přece dotčeno a zahaleno Mojí láskou a Já k němu hovořím.

 

Slyšíš Mě, Můj synu? Slyš Mě! A Tvé otázky utichnou.

 

Mí milovaní synové a dcery, Mé Slovo skrze tento nástroj doznívá, ale žije ve vás tiše dál, v každém jednom z vás zde v kroužku nebo také venku, neboť Mé Slovo je život. Tak vám žehnám, každému jednomu. Slyš Mě, Mé dítě a hovoř se Mnou od ‚Ty‛ k ‚Ty‛! Žehnám vám všem, Mí velmi milovaní synové a dcery, na celé zeměkouli, ať už jste obráceni ke světlu nebo ještě kráčíte dále temnotou, protože si myslíte, že ještě není dostatečně prozkoumána. Mé požehnání se vás dotýká a volá vás. Pojďte domů! A Já vám žehnám, Mí synové a dcery, ve všech sférách, žehnám všem Svým dětem a celému stvoření.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, i když Mé Slovo skrze vaši sestru mlčí, tak k vám chci ještě krátce hovořit skrze vašeho bratra a dát vám ještě pomoc s sebou na cestu. Hovořil jsem, jako jsem to učinil už tak často, o oddanosti a znovu vám říkám: Ve vaší oddanosti leží klíč.

 

Pozorujme, co tato oddanost pro vás znamená. Je to uznání, že se Má vůle ve vašem životě má dít. Je to nejvyšší forma lásky tvora ke Stvořiteli. Tato oddanost způsobí tak mnoho. Myslete na to, že Já jsem láska, a že Já mám všemohoucnost. Co byste dělali, kdyby byly láska a všemohoucnost vaše, a přijdou k vám děti a řeknou: Otče, Tvá vůle nechť se děje v našem životě. Nevynaložili byste vše na to, aby každé dítě, které se s čestným srdcem oddá, co možná nejrychleji putovalo k vašemu otcovskému srdci? Znám vaši odpověď: Ano. Myslíte si, že Já bych chtěl něco jiného a že udělám něco jiného?

 

Od okamžiku, kdy nastane vaše oddanost, bude pro vás připravena nejkratší cesta k Mému srdci. Nic, co se v tomto okamžiku děje ve vašem životě, se neděje náhodou, o níž beztoho víte, že neexistuje. Ale vše a i kdyby to byla nejmenší maličkost, je v Mém plánu, který ovlivňují Moje láska a Moje všemohoucnost. Nic, Mé dítě, absolutně nic, se ti nestane, co není dobré pro tvoji cestu zpět ke Mně. Zakotvi to hluboko ve svém srdci, nechej to stát se součástí své bytosti. Pak hledej ve svém srdci dřívější strach a starosti a už je nenajdeš, neboť oddanost a láska se nehodí ke strachu a starostem. To je Můj slib tobě.

 

Ale oddanost má také ještě jiný aspekt. Potřebuji tě, potřebuji každého jednoho. Jednou jsem to vložil vašemu bratru do jeho srdce, a on to napsal: Já pro Tebe, Otče, a Ty skrze mě. Je toho potřeba udělat tolik, co bych skrze vás rád vykonal. Se svojí oddaností otevřeš dveře, odstraníš všechny závory a Můj Duch bude moci proudit a Já budu moci skrze Tebe učinit na Tvém místě to, co je třeba učinit.

 

Oddanost je bez lásky nemožná. Milióny lidí na tomto světě říkají a modlí se: Věřím v tebe! Přemýšleli jste někdy o významu víry? Víra je nutná, je to předpoklad, ale znamená víra také lásku? Kolik Mých dětí, kteří říkají, věřím v Tebe, říkají s čestným srdcem: Miluji Tě? Můžete věřit v nějakého člověka, můžete věřit v to, že vám je věrný, že se o vás postará, že vás nepodvede, to vše může učinit, aniž by vás miloval.

 

Jestliže chcete, přemýšlejte o této otázce, kterou vám vkládám do vašeho srdce. Můžu z nejhlubšího srdce říct Svému Otci, který je Mým životem: Miluji Tě? Když se to stane, Mé dítě, brána se široce otevře a budu tam stát s otevřenou náručí, a Má láska tě potáhne v míře, jak to budeš chtít. Čekám na okamžik, kdy budeš v Mé náruči a My, tak jako jsme vždy byli a navěky budeme, budeme znovu jedno.

 

Amen

 

 

Tak přináším ještě jednou Své Slovo do vašeho vědomí: Já za Tebe, Otče, a Ty skrze mě. Když toto Slovo učiníte svým heslem, nebudete moci vůbec jinak, než žít a vyzařovat Moji lásku.

 

Já za Tebe, Otče, a Ty skrze mě! Jděte s tímto Slovem svými dny, jděte s tímto Slovem do noci, a nechejte ho ráno povstat ve svém vědomí jako první: Já za Tebe, Otče, a Ty skrze mě.

 

Mé děti, vše bude lehčí, když toto Slovo uchováte ve svých srdcích a budete ho žít. Tak se vydejte s tímto Slovem znovu na svoji cestu domů a pocítíte: Já jsem zde, Já jsem u vás, u každého jednoho se Svojí hlubokou, nekonečnou a věčnou láskou. Mé děti, Já vás miluji!

 

zpět