Tichá radost

Poselství - červenec 2002

Poselství - červenec 2002

zpět

27. července 2002

 

Meditace:

 

Milí bratři a sestry, pojďme do ticha! Vciťte se do těla, k páteři, ke krku a hlavě, jak sedíme zpříma. Dále pociťujeme svými nohami podlahu. S naším výdechem posíláme svým tělem proud, svými nohami do Země. Svým vdechnutím se spojujeme s nebeskými světy. Jsme také zcela vroucně spojeni s duší Země. Je to meditace za jednotu, abychom ji poznali ve všem, co je.

 

Budeme nyní hledat radost, radost, kterou jsme dnes zažili. Vidíme radost před sebou, jak rozkvetla v našem srdci. Díváme se na radost a vidíme, že má nádherné, jasné a rychlé kmitání, které směruje vzhůru nad Zemi a dále ke Slunci.

 

Poté si prohlížíme vlídnost, o níž jsme mluvili v kroužku, a zkoumáme, zda jsme ji dnes už zažili, sami vůči sobě a vůči jiným. Vidíme, jak má vlídnost měkké vibrace, jak je vyvážena v pozitivním i negativním pólu. Zážitek vlídnosti nás opouští a nádherná energie stoupá také ke Slunci.

 

Jaký krásný zážitek každý z nás ještě toto ráno prožil? Dobrý pocit, dobrou myšlenku nebo dobrý čin? Zažili jsme to a také zde vidíme kmitání plné světla, jak se pozvedává ke Slunci. Vše, co cítíme, myslíme a konáme, co je ve vůli Pána, nás opouští jako úžasná, božská energie a kmitá vzhůru ke Slunci.

 

Všechny ty světelné energie Slunce přijímá (jsou to naše tvůrčí energie) a daruje je pak ve svých paprscích dále Zemi, lidem. Je to nepřetržitý proud, který vychází z každé duše, kmitá do kosmu, je přijímán hvězdami a vrací se zpátky k nám. Jsme zapojeni do kosmické jednoty. Vědomí, naše duše v nás je obšťastněna, když vidí, jaké účinky mají naše myšlení, cítění a naše konání.

 

Představujeme si, jak každý člověk dál nevědomě vede všechny ty pozitivní vibrace, zcela jedno, jaký je, každý člověk se vyrovnává s vesmírem a Zemí. Když kmitáme vědomě, cítíme: Jednota je Bůh všude, Jeho Duch je v nás, v bližních, ve zvířeti, ve stéblu trávy, v každé rostlině.

 

Cítíme jednotu s přírodními bytostmi, s dévy, zářícími přírodními bytostmi, které se o nás starají. Jsme v dokonalé jednotě se stvořením. Toto vědomí nechává zevnitř všechno ozařovat. Každá duše zde vyzařuje své štěstí, že se cítí bezpečná v jednotě. Také toto štěstí září do kosmu. Je to věčný koloběh. Spojení s hvězdami je skutečností. Také spojení s našimi hvězdnými bratry a sestrami je možné cítit; i spojení s našimi anděly a duchovními pomocníky je stále zde a my ho nyní cítíme.

 

Všímáme si, jak v nás vystupuje nebeská svázanost, zcela nás vyplňuje. Předáváme ji se svým výdechem matce Zemi. Vkládáme svoji blaženost hluboko, hluboko do Země a kolem nás k našemu bližnímu a pobližnímu. Jemný, šťastný úsměv probíhá našimi rysy a také Pán se v našich srdcích usmívá a raduje se z nás a žehná nám. Jsme v Jeho Duchu.

 

Naše vědomí se vrací k našemu dechu; pozorujeme, jak klidný je proud dechu a jak klidně a něžně tluče srdce. Tak jsme dobře připraveni na slovo Pána.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, prostřednictvím meditace jste naladěni na jednotu, o níž dnes s vámi budu mluvit. Podívejte, člověk si převážně ještě myslí, že je osamocen, necítí spojení, které existuje ke všemu bytí kolem něj. Kdybyste se mohli vidět duchovně, viděli byste, jak z vás vyzařuje tisíc krát tisíc vláken, která vás spojují s okolím.

 

Příklad: Jste spojeni se všemi lidmi, kteří vás potkávají. Žádné setkání není nesmyslné, nýbrž každé setkání má svůj hlubší smysl. Jste spojeni se všemi lidmi, kteří zkříží vaše cesty, jste spojeni s mnoha zvířaty. Jste spojeni s rostlinami, které vám dělají radost, ale také s rostlinami, na které se díváte jako na plevel.

 

Těchto tisíc krát tisíc spojení jste vytvořili během svého pozemského života. Jdete společně se Mnou cestu lásky. Čím více se snažíte, tím více se budete stávat láskou a bezpočet spojení bude prozářeno láskou.

 

Pak jste ale také navázali mnoho, mnoho vláken v předešlých inkarnacích a všechna vaše setkání jsou většinou z minulých inkarnací, proto je tak důležité, jakým způsobem jednáte se svým bližním. Vrátím se nyní k vašemu rozhovoru. Je zcela jedno, zda váš bližní v tramvaji pociťuje vaše žehnající myšlenky a očima oplácí, nechejte ho klidně číst noviny nebo věnovat se jinými činnostem. Vyšlete v myšlenkách požehnání a lásku a skrze spojení poproudí láska a tak se rozplyne tolik nepřátelských slov, tolik negativně navázaných pozemských pout.

 

Sousedé, kteří kolem vás bydlí, jsou s vámi spojeni mnohem pevněji, neboť často vedle nich žijete dlouhá léta. Kolik negativních sousedských vztahů je ve vašem dalším sousedství, kde si lidé spolu nerozumí! Jste v této inkarnaci na tomto světě, abyste se sami stali nejen světlem, ale abyste toto světlo vyzařovali do svého blízkého a vzdáleného sousedství.

 

Že jste úzce spojeni se svojí rodinou, to víte a také zde stále znovu platí: Staňte se láskou, ano, buďte láskou. Když na vás zaútočí negativní myšlenky, zcela jedno zda v rodině, zda na ulici, pak pomyslete na spojení, které jste eventuálně právě nově vytvořili a vysílejte do tohoto spojení hned zase lásku a požehnání.

 

Příklad: Vidíte sestru, která nosí nemožný klobouk, musíte se tomu smát a vysíláte negativní myšlenku: „Jak si s tím může troufnout na ulici?“ Negativní spojení je tu. Podívejte se do srdce své sestry a pošlete do tohoto srdce ihned jiný proud, totiž požehnání a lásku. V tomto okamžiku, Mí milovaní přátelé, Mí synové, Mé dcery, ve vás procitne poznání, že vaše sestra, která tady jde po ulici, potřebuje lásku. A protože žádnou lásku nedostává, musí nosit tento nápadný klobouk, aby si ji člověk alespoň proto všiml.

 

Pochopte, Mí věrní, že vše kolem vás je vám školením a sice školením k chápající lásce, abyste z tohoto porozumění skutečně kráčeli po Zemi jako Mí poslové světla.

 

Jiný příklad, který zažil tento nástroj: Jde po horské stezce a na úzké cestičce přichází naproti stádo krav. Žehná stádu – potud se naučil – přesto sklání kráva-vůdkyně svoji hlavu a rohy se povážlivě přibližují. Jestliže vystoupí strach, jak se stalo v tomto případě, nekmitá nástroj ještě v lásce. Kdyby byl nástroj v dokonalé lásce, věděl by ve stejném okamžiku, že tato kráva chrání stádo a toto zvíře by objal paprsek chápající lásky. Zvíře by se pak neřítilo dál vpřed.

 

Ve všem, co vás potkává, říkám vám ještě jednou, pro sebe spatřujte školení. Stále znovu jde o to, abyste se znovu poznávali a snažili proměňovat se. Jestliže máte ve svých rodinách potíže – oslovuji také modlitbu za obě děti – je třeba v tomto případě, aby matka neodsuzovala syna, ale aby ho milovala v jeho slabosti a přijala ho. Když se dítě cítí přijato, milováno, tak jako tomu je, nebude se dál uzavírat, zamykat ve svém pokoji, ale bude znovu přistupovat k lidem a bude otevřenější.

 

Vím, jak těžké je pro matku, když musí přihlížet, jak její syn směřuje k propasti. Slyším modlitby matek, které naříkají pro své děti. Jsem zde, když dítě padá. Uchopím ho. Ale někdy musí nejdřív dojít k pádu. To stejné platí, jestliže máte příslušníka rodiny, který moc pije a vy máte strach, že propadne alkoholu. Předpokladem pomoci je nejprve láska, přijmout druhého takového, jaký je.

Myslete přitom vždy na Mě, Já miluji Své dítě vždy, zcela jedno, jak se chová. Božská láska neodsuzuje, božská láska miluje. Abyste se touto láskou stali, k tomu vám pomohu.

 

Když se bližní ve své závislosti cítí přijat, milován, může nastat další krok, krok láskyplné pomoci. Ale také zde platí, že nevíte, co se duše učí. Možná musí duše zažít pád. Možná musí být mezitím pochopena nemoc. Přijďte ve svých těžkostech ke Mně a spolehněte se zcela na Moji pomoc.

 

Slyším každou modlitbu a každá modlitba je také zanesena do vaší knihy života jako paprsek světla, který skrze spojení probíhá mezi prosebníkem a tím, za nějž se modlíte. Tento paprsek světla působí, není marný. Co bych byl za Otce, kdyby bylo všechno vaše prošení a naříkání marné? Chyba je často na vaší straně, neboť si myslíte, že změna stavu musí nastat ihned. Nevíte však, co se duše musí naučit; proto při své modlitbě neočekávejte, ale vkládejte vše s důvěrou do Mých otcovských rukou.

 

Jestliže si myslíte, že veškeré modlení v pozemském životě toho, za nějž jste se modlili, bylo zbytečné, když např. bližní zemře na své pijáctví, tak vám říkám, že duše zářivě vystoupí z tohoto těla, že každá modlitba, která byla pro tuto duši vyřčena, duši osvětluje. Duše září všechny vaše modlitby zpátky. Dívá se na sebe dolů a vidí mnoho světelných spojení, které existují mezi duší a modlicím se a plna vděčnosti se dívá na vás, neboť vy jste ji připravili cestu na věčnost. Závislost musela být na Zemi jako učební proces, ale nyní směřuje duše vzhůru, směrem k nebi, podpořena vaší modlitbou. Andělští učitelé podávají duši ruku a provází ji na stanoviště, kde může pomáhat jiným duším, duším, které neuměly překonat svoji závislost a za něž se nikdo nemodlil.

 

Také poslední věta nechť vám slouží k přemýšlení. Kolik je těch, za něž se nikdo nemodlí? Když se např. modlíte za bratra či sestru, myslíte také na ty mnohé, kteří možná mají stejnou nemoc, kteří jsou osamělí, za něž nikdo neprosí a nemodlí se? Necháváte své modlitby vyzařovat do tohoto světa ke všem, kteří bojují s nějakou nemocí, ke všem, kteří např. mají rakovinu? Spojení tím stoupají do nezměřitelných rozměrů, ale jsou to světelná spojení. Až jednou budete zase doma, uvidíte, kolika svým bratrům a sestrám jste touto často jen krátkou modlitbou pomohli, aby se přiblížili světlu.

 

Potřebuji silné modlitebníky, řekl jsem vám jednou, to ale neznamená, že máte trávit hodiny jen ponořeni v modlitby – slyšte Můj humor, Mí milovaní! Zcela správně bylo poznamenáno, že celý váš den může být modlitbou, když je žit pro bližního v lásce. Jak úžasná modlitba je tato modlitba: žít pro bližního. A když Mě při svém konání budete stále znovu zapojovat jako skutečného pomocníka a léčitele, budete putovat na světelné stezce vstříc k věčnému domovu. A bezpočtem spojení poteče zároveň Mé požehnání.

 

Stvoření kolem vás čeká na myšlenková spojení s vámi. Když budete stále znovu vědomě kráčet stvořením, např. půjdete parkem, budete pracovat v zahradě nebo pojedete na cestě do práce kolem stromů. Jediný dík pro stvoření, které vás obklopuje, které vám činí radost, vás spojí s každým stromem, s každým keřem, s každým stéblem trávy. Tělesně jste už spojeni, neboť bez přírody kolem sebe byste nemohli žít. Příroda vás potřebuje a vy potřebujete přírodu, jste na sobě vzájemně závislí. Když ale poproudí těmito spojeními vaše žehnající myšlenky, tak pozvednete stvoření kolem sebe do duchovního světla.

 

Když jsem stvořil tuto Zem, utvořil jsem ji také a právě kvůli vyhnání z ráje nádherně. Neboť krásou stvoření jsem chtěl volat Své děti. Když se podíváte do květu, s jakým dokonalým řádem stojí tyčinky kolem pestíku a kolem obojího se seskupují kvítky, září zde nebeský řád.

 

Vám, Svým synům a dcerám, mohu říct, že jste sami spolutvořili a spoluutvářeli nebeské květiny. Podíleli jste se na stvoření domova. Když zde na Zemi vidíte svět rostlin, má vám to nyní připomínat, že ve vás spočívají tyto zázračné stvořitelské síly, které budete moci znovu plně používat na nové Zemi.

 

Také teď, Mí milovaní, jste se stvořením spojeni do té míry, že – jak jsem vám už jednou projevil – kolem vás rostou rostliny, které mohou pomáhat vašemu tělu. Vítr zavane semínko a vy si myslíte, že ho vítr vane „někam“. Já vám ale říkám: Nic není náhoda. Když např. ve vaší zahradě stojí vysoké kopřivy, potřebujete tuto rostlinu; přijměte vděčně mladé lístky a napijte se čaje z nich a dejte tím tělu to, co potřebuje. A s díkem jste vyslali do pole všech kopřiv lásku a už déle to nebude obtížný plevel.

 

Tak můžete dále pokračovat s mnoha rostlinami, na které se díváte jako na plevel. Nyní slyším vaši námitku, jak je to pak se zvířaty? Např. se šneky, o nichž jste už tak často mluvili.

 

Mí milovaní přátelé, také zde je důležité, aby se nevytvářelo k tomuto světu zvířat negativní spojení. Vidíte, že šneci jsou škůdci, kteří se vzmáhají všude v zahradách a na polích. Škůdci se však stanou teprve poté, když člověk vytvořil negativní spojení ke zvířatům. Čím negativněji člověk myslí – nyní vám znovu připomínám vaše stvořitelské síly, které ve vás dřímou a také teď už jsou používány – tím silnější a větší je tento živočišný druh, který požírá vaše užitkové rostliny. Nechejte proudit vašimi spojeními požehnání a lásku a Já vám říkám, že šneci se vaší zahradě vyhnou obloukem. Ale dobře se přezkoušejte, až do nejhlubších hlubin, zda jste skutečně láskou a jen láskou. Tato láska působí na přírodu a populace šneků se zmenší. Člověk, Mé dítě, se musí učit a jen prostřednictvím zkušeností se může učit.

 

Díváte se na vaši změnu klimatu. Vidíte spoustu záplav a na jiných místech horko, které vysušuje zem. Podívejte, také zde potřebuji Své nositele světla, neboť máte sílu a moc, abyste prozářili světlem mnoho negativních spojení k přírodě, které navázali vaši bratři a sestry a z části vy. Znáte příčiny, které vyvolaly zhoršení klimatu. Já vám ale říkám, že negativní pocity, negativní myšlenky a negativní činy jsou daleko horší než oxid uhličitý, jímž je vzduch otráven a který pokládáte za zodpovědný za zhoršení klimatu. Vložil jsem do Země, kterou jsem stvořil, tolik síly, že si stále znovu může pomáhat. Ale k tomu potřebuje lásku lidí.

 

Všechny jedy, které člověk používá, mohou být neutralizovány láskou, kterou budete denně vyzařovat do stvoření. To platí pro všechny Mé posly světla po celém světě a oni to ve svém nitru také ví. Jednoho dne už Země nebude. Učiním vše nové, tak jsem pravil. Ale vy, kteří se nacházíte v tomto stále se zhoršujícím prostředí, se už nyní učte zacházet se svými stvořitelskými energiemi, abyste jednou na nové Zemi mohli být učitelé pro ty, kteří začínají váhavě pracovat se svými stvořitelskými silami.

 

Mí velmi milovaní synové a dcery, vaše pole působnosti je nekonečně velké. Není zapotřebí vašeho nepřetržitého žehnání a modlení, takže se už nedostanete k žádné jiné práci – slyšte znovu Můj humor – ale je třeba jen vaší lásky, vaší lásky k bližnímu, vaší lásky ke stvoření, to stačí.

 

S těmito slovy končím skrze tento nástroj. Mé požehnání je s vámi a se všemi Mými dětmi na všech rovinách.

 

Amen

 

 

Mé milované děti! Nazývám to „dospět do jednoty“. Můžete to pojmenovat také jinak, „jít cestu ke Mně“, „odkrýt v sobě nebesa“ nebo „znovu se stát láskou“. Vždy jde o to, abyste měli před očima cíl a abyste tomuto cíli dobrovolně přitakali.

 

Láska, kterou jsem, dala všemu, co stvořila, svobodnou vůli. Tato svobodná vůle není většinou Mých lidských dětí chápána správně. Přitom je to středobod všeho, co se vám děje. Zároveň je řešením všech vašich problémů, jestliže vložíte tuto svoji lidskou svobodnou vůli do Mých rukou.

 

Svobodnou vůli jsem dal Svým bytostem, protože je miluji a protože jsem nechtěl mít po boku žádné otroky, ale bytosti, v nichž žije láska a které se vyznávají z lásky ke Mně a z lásky ke Mně naplňují Moji vůli.

 

Považte, že špatným použitím svobodné vůle došlo k pádu se všemi následky, které znáte. Nejhlubší místo pádu je překročeno a vše se nachází na cestě vedení zpátky ke Mně. Jak snadný nebo jak těžký tento návrat pro jednotlivce je, určuje každý sám. Vstoupil jsem na tuto Zem jako láska a žil ji jako Ježíš Kristus, abyste měli příklad. Mé učení bylo prosté, tak prosté, že ho může žít každý člověk této Země. Mé učení znělo: Miluj a jinak nic! Tato cesta lásky vás vede zpátky do jednoty. Ale mnozí z vás žijí ve své svévoli. K nim Mé volání nedorazí. Jednou ale přijde pro každého okamžik, kdy vloží svoji ruku do Mé.

 

Rád bych vám to ozřejmil na jednom slově. Je rozdíl, zda jdu Já s vámi nebo zda jdete vy se Mnou. Načrtnu vám obraz: Člověk, který je zapleten ve své svévoli, je jako tulák, který vstoupil do tunelu a nachází se v úplné temnotě. Nevidí ani východ ani místo, kde do tunelu vstoupil. Už není vidět žádné světlo. Tak jde, myslí si, že směrem, který považuje za správný, zakopává, naráží a zraňuje se. Je sám a cítí se opuštěný. Ale jakkoliv temný je tunel, neopouštím žádné Své dítě a jdu také vedle toho, kdo nemůže vidět světlo na konci tunelu.

 

Svobodná vůle drží takového člověka v jeho temnotě v zajetí. Život, řekli jste, je jako učební proces a Já vám říkám: Je jako učení nepřetržitě, od prvního nadechnutí až do poslední. Neboť proto jste přišli na tento svět, abyste se naučili to, co ještě chybí vašemu duševnímu vývoji.

 

Jednou jsem vám řekl, kde spočívá Můj zájem. Mým největším zájmem je přitáhnout každé Mé dítě na Své otcovské srdce. Když se nyní jako otcové a matky ptáte, kdepak leží váš zájem vůči vašim dětem, bude to přesně stejný zájem, když pocítíte, že se vám vaše děti odcizily. A co budete dělat jako otcové a matky, když milujete své děti, přesně totéž co Já. Vsadíte vše na to, aby se k vám dítě vrátilo.

 

Můžete si tedy být jisti, že udělám vše pro to, aby vaše duše zrála, aby váš člověk poznal, než ve vašem srdci nakonec nastane „ano“. Jen a pouze to je smysl úloh, které vám nepřetržitě dává život, tzn. vaše okolí, vaši bližní.

 

Toto učení řídím Já. Tak také pobízím Své dítě v nejtemnějším tunelu, aby se začalo ptát, hledat, prosit o pomoc a to je začátek směřování k východu, neboť tam se objeví světlo, Mé světlo.

 

Jsem stále ještě u Svého dítěte, ale dítě získá snadnější přehled, ukáží se překážky. Jsem schopen dávat impulzy, které může Mé dítě přijmout. Tak se přiblížíme v době, kterou určí každé dítě samo, světlu východu. V posledních metrech naroste důvěra. Vystoupí láska. Dítě uchopí Moji ruku a vstoupíme společně do tohoto nádherného světla.

 

Podívám se na Své dítě a zeptám se tě: „Až dosud jsem šel Já s tebou, půjdeš teď ty se Mnou?“ Oči Mého dítěte se rozšíří radostí a ze srdce vyrazí „ano, Otče“. A teď půjdu cestou napřed. Cestou, kterou znám jako jediný. Dítě, které se už nepustí Mé ruky a jehož „ano“ přišlo z nejhlubší vrstvy srdce a které toto „ano“ také nevezme zpátky, když cesta bude kamenitější, toto dítě vedu s jistotou, kterou jste už někteří z vás ve svém životě poznali.

 

Vciťte se do nitra, co to znamená, když Já, váš Otec mohu přejmout váš život, protože jste tomu řekli svoji svobodnou vůlí „ano“! Vciťte se do nitra, co tím začíná! To, co tak často označuji jako velké dobrodružství. Nechali jste za sebou temnotu tunelu a nyní víte: Jsem veden rukou, která je všemocná a je láskou. Je něco krásnějšího? Nerozbuší se vám při této myšlence srdce? A ptáte se: „Otče, proč jsem toto bezpodmínečné „ano“ nedal už mnohem dříve?“

 

Mnohým, kterým se to zdá příliš jednoduché, říkám: Máte falešnou představu o svém Otci, který je láskou, o cestě, která vede ke Mně. Vaše práce, kterou musíte dělat, je mnohem menší, než se obáváte. Dejte Mi své „ano“ a zažijete zázrak, jak se váš život uspořádá, protože Já, zákon, jsem směl vzít váš život do ruky. Zahrnuji vás do Své nekonečné lásky a žehnám vám.

 

Amen

 

 

Mé milované děti, dám vám obraz. Podívejte se na slunečnici, roste vstříc světlu, otáčí svoji hlavu za slunečními paprsky, vedle ní na poli další slunečnice.

 

Dívejte se na sebe jako na tyto slunečnice. Natahujete se vstříc světlu. Hledáte světlo a ve vás zrají semena, bezpočet semen dozrává ve světle. Nevíte, kam tato semena padnou. Tak jako si slunečnice nedělá žádné starosti s tím, ale roste a zraje, tak si také nedělejte žádné starosti s tím, kam padne vaše láska, váš paprsek světla, vaše semeno. Ale buďte si jisti: Na své cestě roztrousíte bezpočet semen a bezpočtu semen požehnám.

 

Důvěřujte mi tedy, důvěřujte lásce! Vyrůstejte vstříc světlu a nechejte Mě starat se o to, kam má vaše semeno padnout a kde vzejít!

 

Amen

 

 

Mí milovaní, když jsem dokonal Své stvořitelské dílo, řekl jsem: Udělejme člověka podle našeho obrazu. Uvažovali jste už někdy, co to znamená? Pokoušeli jste se už někdy najít odpověď na tuto otázku? Udělejme člověka podle našeho obrazu. Co dělá člověka, je to jeho tělo nebo je to jeho nitro? Čím je vaše tělo? Není vaše tělo tím, co bylo přeneseno zevnitř ven? A co dřímá hluboko ve vašem těle, co se probudilo k životu?

 

Jsem to Já, Mí milovaní, kdo vám zasadil jiskru do vaší bytosti. To se myslí tímto Mým výrokem z počátku stvořitelských dějin. S touto božskou jiskrou, která leží v každém z vás, jste tak Mým obrazem, obrazem světla, obrazem lásky. Buďte si vědomi, co to znamená.

 

Jste tak dítětem Božím. Když srovnáte nyní své vlastní dětství s dítětem božím, neskrývá se za tím růst, učení, sbírání zkušeností? Určitě je to těžké učit se, růst zde na této Zemi. Dal jsem vám dnes mnoho příkladů, jak můžete růst, co se ještě máte naučit, abyste v tom všem poznali, co vám bližní, Země, příroda a stvoření zrcadlí. Všude se můžete najít. Když si ale budete vědomi své skutečné velikosti, že jsem to Já, Kdo do vaší bytosti zasadil božskou jiskru, může vám tato skutečnost určitě pomoci učinit rozhodnutí a říct: „Ano, Otče, s Tebou chci růst, s Tebou se chci učit, s Tebou chci zkoumat život na této Zemi“.

 

Když toto rozhodnutí učiníte, když řeknete své „ano, s Tebou, Otče“, tak mi dovolíte, abych také Já byl prostřednictvím vašeho nitra přenesen ven. A to prostřednictvím láskyplných myšlenek odpuštění a modlitbami, svým požehnáním pro Zem, pro jiné lidí, pro vaši stravu, pro vaše oči, s nimiž můžete pozorovat vše v odpouštějící lásce, prostřednictvím vašich úst tím, že budete vyslovovat láskyplná chápající slova, svým srdcem, které tluče v lásce pro vás, ale také pro vše ostatní v tomto stvoření, prostřednictvím vašich rukou, s nimiž můžete láskyplně obejmout ostatní, skrze něž ale můžou téct také Mé proudy léčení, lásky, světla pro druhé.

 

Mí milovaní, nechejte Mě působit skrze všechny své smysly, a zjistíte, že učení a růst je najednou jediný předpoklad. Předpoklad v Mém Duchu, předpoklad v Mé lásce a zjistíte: Je to vše vlastně úplně jednoduché. Tím chci skončit a ještě jednou vás zahrnout do Své lásky a zasypat Svým požehnáním.

 

Amen

 

 

Ještě jednou nad vámi roztahuji Své ruce. Jsou naplněné Mým požehnáním. Mé požehnání a Má láska vás provází na vaší cestě. Tisknu vás na Své otcovské srdce a říkám každému z vás: Mé dítě, Můj synu, Má dcero, miluji tě a jsem to Já, Kdo s tebou dokoná tvoji cestu na této Zemi. Zaznamenávám Svoji lásku do Tvého srdce, Mé dítě, jsi Mé! Má ruka je nad tebou natažena s požehnáním a na ochranu, Mé dítě, Můj synu, Má dcero.

zpět