Tichá radost

Poselství - červenec 2004

Poselství - červenec 2004

zpět

31. července 2004

 

Meditace: 

 

Milovaný nebeský Otče, prosíme Tě o Tvé požehnání a Tvoji ochranu pro tuto meditaci. Zaměřujeme se na Tvoji svatou lásku.

 

Utišujeme se a pozorujeme dech. Cítíme na temeni sedmé centrum vědomí božského milosrdenství a u kostrče první centrum vědomí božského pořádku. Současně se hluboce nadechujeme v sedmém a prvním centru vědomí, než se oba proudy energie setkají v srdci. S výdechem se v našem srdci vytváří koule světla. Světlo se šíří, vytváří se nádherně zářící malé slunce v našem srdci.

 

Představujeme si, že jsme nyní na louce s kvetoucími letními květinami, kterou se vine potůček. Na kraji louky je les. Rozhlížíme se a dotýkáme se světlem větví a listů stromu. Spojujeme se se stromem a přinášíme mu svoji lásku. Když se rozhlížíme, obalujeme do své lásky také květiny, trávu, vodu v potoku a také kameny ve vodě.

 

Vše, čím nás matka Země obdarovává, je tak nádherné a krásné, takže se svojí láskou dotýkáme ve vděčnosti všeho, kam až můžeme dohlédnout. Sedáme si do trávy a cítíme obal Země. Necháváme své pocity vnikat hlouběji a hlouběji. Naše vědomí opouští horní oblast a vydává se do hlubiny matky Země. Dostáváme se k podzemním vodním proudům. Se vší svojí láskou žehnáme vodě.

 

Jdeme ještě hlouběji, otepluje se a cítíme žluto-oranžovou zář ohnivé lávy. Stojíme před ní, nebojíme se. Žehnáme tomuto ohni a necháváme proudit svoji lásku do ohnivé masy. Oheň nás obaluje, ale nezraňuje nás. Cítíme, že k nám z ohně proudí síla.

 

Putujeme dále. Je stále větší tma, ale naše světlo nám září na cestu k srdci matky Země: „Ó milovaná matko Země, zdravíme tvoji duši. Naše pozemská nádoba, naše tělo je z tebe a tak jsme také tvé děti. Uctíváme tě, milujeme tě a přinášíme ti se svým světlem všechnu sílu pro tvé vzestoupení, pro tvé přežití.“

 

Utišujeme se a každý poslouchá to, co mu matka Země odpovídá. – Děkujeme Zemi za její odpověď. Země nám daruje svoji lásku a s tímto darem lásky se vydáváme na cestu zpátky. Blížíme se k zemskému povrchu a cítíme kyslík vzduchu. Děkujeme tomuto prvku, který nás provázel také do hlubiny. Žehnáme vzduchu, jeho větrům a bouřím.

 

Ještě nejsme zcela na povrchu Země, ale procházíme síní s nádhernými drahokamy. Matka Země nám ukazuje tyto cennosti minerálů, září, svítí a třpytí se ve všech barvách. Každý z nás je přitahován zvláštním, úžasným kamenem, jdeme k němu, bereme ho do rukou, hladíme, pronikáme světlem a žehnáme mu. Něco tak úžasně zářícího pod Zemi jsme ještě nikdy nezažili.

 

Ale stromy a květiny nás volají zpátky. Opouštíme síň minerálů a jsme se svým vědomím zase na matce Zemi, uprostřed louky. Děkujeme matce Zemi. Ještě jednou dýcháme v prvním a sedmém centru vědomí a vidíme v srdci zářit úžasné slunce a cítíme jeho teplo. Tuto sílu lásky vysíláme do nebe k našemu nebeskému Otci, Který je nám také Matkou.

 

Ó Pane, Tvé stvoření na matce Zemi je tak nádherné. Děkujeme Ti naší láskou, která nyní proudí z našeho srdce k Tobě. Slyšíme odpověď našeho Otce. Bere nás do Své náruče. Je kolem nás světlo. Všechna tato malá slunce se rozšířila, vše je zářící láska-světlo a náš Otec je uprostřed mezi námi a dává nám Své požehnání: „Mí synové, Mé dcery, milujte se v každé sekundě vašeho života v nyní. Buďte požehnáni!“

 

Ještě jednou normálně dýcháme, necháváme dech přijít a odejít, už ne tak hluboce, zase se uklidňujeme a jsme zcela schopni přijímat slova našeho Pána.

 

– – –

 

Proč asi zvoní budík ve vašem středu? Já, váš nebeský Otec, ale také bratr, Ježíš Kristus, jsem s vámi a u vás. Není nic, co vás potká, z čeho nemůžete něco poznat nebo se naučit. Probouzím vás ze spánku tohoto světa, Mí synové a dcery.

 

S úžasem vidíte do vzdálené země, v níž jsou milióny Mých dětí na útěku před vodními masami. V jiné zemi jsou zabíjeni vaši černí bratři a sestry, ať už jsou mladí nebo staří, ano i malé děti, jen protože mají jiné náboženství. Vyprávíte o tornádech, které pustoší také vaši zemi a je ještě bezpočet příkladů, kde Mé děti a Mé stvoření prožívají utrpení, které je také Mým utrpením.

 

Nyní stojím před vámi, kteří jste Mými posly světla. Nechejte nyní toto slovo proniknout zcela hluboko do sebe! – Posel světla – Nesete zodpovědnost za veškeré dění na této Zemi. Vy a všichni, kteří s vámi ruku v ruce jdou po Zemi, aby byli světlem pro tuto Zemi a na této Zemi.

 

Když Můj nástroj bloudí lesem, ztratí cestu, cestu (při pátrání po cestě v bažinaté krajině pro naši společnou vycházku), je to také výzva a každý z vás zažívá podobné symboly. Dáváte pozor na to, co vám chci říct, když např. zakopnete? Zeptejte se: „Otče, proč jsem teď zakopnul, co mám poznat?“ Uvažujete nad sebou, jste skutečně od srdce pokorní a nevyvyšujete se nad nic a nikoho?

 

Vyzývám vás dnes ze Své otcovské lásky, neboť vidím hlouběji. Vidím Svoji duchovní dceru, Svého duchovního syna a vím o pověření, kterou každý z vás přijal a chce ho na této Zemi naplnit. K tomu patří také léčení a vaší odměnou je boží odměna. To jinými slovy znamená, že za svůj čin nic neočekáváte, ani věčnou blaženost, ale vše, co děláte, se děje z lásky, z lásky k vašemu bližnímu, z lásky ke stvoření, k rostlinám, zvířatům, minerálům a také z lásky k přírodním bytostem, které nyní velmi tvrdě pracují. To vše konečně také ukazuje, jak moc milujete Mě.

 

Pořád si ještě nejste vědomi sil, které ve vás spočívají. Vložil jsem do vašich rukou tvůrčí síly. – Jak často jsem už tuto větu říkal! Nejdete po Zemi jako člověk, ne, po Zemi jde syn, dcera z nebes a jako takoví se máte v každém okamžiku svého života cítit. Vím, že to je velký požadavek a přesto vás vyzývám, abyste si toho byli vědomi.

 

Přijdou na vás časy, kdy vás, Mí synové a dcery, budu potřebovat a sice se vší silou, která ve vás leží, neboť s touto silou budete léčit, budete pomáhat svým bližním. Budete svým požehnáním, svojí láskou činit přítrž bouřím, ne svým rázným slovem, ale žehnající láskou. Budete zatlačovat vodu, zase žehnající láskou, budete žehnající láskou zadržovat vulkány, které vypuknou a mohly by zničit celá města.

 

Vaše řeč nevyjádří to, co skutečně myslím, proto poslouchejte Má slova a vezměte je do svého srdce a uvažte, co znamená pracovat v žehnající lásce s prvky ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Tyto mocnosti jsou nabité enormně negativními vibracemi. Budiž vám dán příklad: Když jsou mýceny lesy ohněm, je to negativní oheň a tento oheň často přeskočí a zpustoší širé kusy země. Mstí se. Kde pak budou Mí poslové světla, kteří požehnají tomuto ohni a zneutralizují ho?

 

Vše je duch. Ciťte se jedno s duchem Země, s duchem ohně, s duchem vody a duchem vzduchu a z této jednoty přeneste kmitání svého božského bytí do prvků a proměňte vše negativní. Máte zde na Zemi naplnit tolik úkolů a Já vás stále znovu musím budit, abyste si uvědomili, kým ve skutečnosti jste.

 

Mí synové a dcery, když dnes opustíte tyto prostory, má ve vás Mým buzením a s ním spojeným zářením lásky procitnout váš duch, to znamená, že má stát nad člověkem, ano také nad vaší duší. Když opustíte tuto místnost, budete si vědomi, že jste Mým synem, Mojí dcerou.

 

I když jste mladí. Mé milované dítě, oslovuji nyní tebe: Jsi tak plné strachu a Já jsem ti tak blízko! Neneseš Mé jméno? Stále znovu pokládám Svoji ruku bratrsky kolem tebe a ty váháš a otálíš. Také ty jsi v nitru mocná duchovní bytost plná síly a vznešenosti. Nejsi slabý člověk, který je ustrašený. Pokládám své ruce na tvoji hlavu a žehnám ti, Mé milé dítě. Nes hrdě své jméno, buď si jisté, my dva jsme spolu hluboce spojeni a je ti dovoleno vše, nic není zakázáno.

 

Jdi mládím plné radosti, neboť také Já jsem v radosti. O svatbě v Kanaán jsem tančil a také ty si máš užívat radosti mládí. Půjdu s tebou a budu vždy po tvém boku, kamkoliv se obrátíš. Až přijde okamžik, poproudí tebou Má silná, léčivá síla a také Mým slovem budeš moci darovat mnoho útěchy a lásky.

 

A vy, Mí synové a dcery, také na vaši hlavu pokládám Svoji ruku a vy cítíte, jak vámi teče silný budivý proud – Teď – Buďte si od tohoto okamžiku vědomi své vnitřní moci a vznešenosti, moci a vznešenosti syna, dcery a jděte jako takoví do světa a působte v Mém jménu, kdykoliv, tiše a nepoznaně.

 

Rozdejte se v lásce, tak jako jsem se rozdal na kříži všem svým dětem Já. Chtěli jste mě přece následovat, tak udělejte to, co jsem udělal i Já.

 

Někdy musí láska říct také vážné slovo. Také to můžete vidět na Mém příkladě. Nevyhnal jsem kupce a směnárníky z chrámu? Tak budete tu a tam muset zaujmout postoj, ale nikdy v pýše, že se snad budete považovat za něco lepšího, ale budete kmitat v lásce a budete pokorní. Když se pak spojíte se Mnou, budou vaše slova Mými slovy a vaše činy Mými slovy.

 

Žijete v těžké době, stále znovu jsem vám to říkal, a říkám to dnes znovu, v době, v níž se odděluje zrno od plev a vy jste vyzváni, abyste poznali plevy a zrno, ale obojí milovali. Chápete nyní hlubší smysl? Neboť nic a nikdo není ztracené. Nebyl jsem u ztracených, u vyhnaných? Právě tam vás také posílám, tentokrát ke ztraceným v přeneseném smyslu slova.

 

Jsou bratři a sestry, kteří lpí na Kristovi, který se vydává za Mě a který je Mým protivníkem, neučil jsem vás stále znovu, že je máte zcela zvlášť milovat, protože se tím také spasíte? Tedy, když budete rozlišovat, musí s tímto rozlišováním z vás vycházet současně také proud lásky k těm, kteří ještě putují v temnotě a jdou temnotou pro vás. Také to pro vás není nové, ale také to patří k Mému buzení.

 

Mí synové a dcery, bylo to vážné slovo, které jsem na vás směřoval a nechci proto už mluvit přes tento nástroj, neboť máte hluboko v sobě uvažovat o těchto slovech a proměnit se a toto místo opustit jiní, než jste přišli.

 

Tak žehnám vám zde v kroužku, ale také vám všem, kteří čtete Mé slovo, neboť všichni patříte ke společenství Mých světlonošů. Žehnám všem Svým poslům světla na celé Zemi, žehnám všem Svým dětem, žehnám Svému stvoření.

 

 Amen

 

Mí milovaní synové a dcery, žehnající láska znamená žitou lásku, a milovat tímto způsobem znamená dávat ze svého nitra, rozdávat se.

 

Něco dát může ale jen ten, kdo něco má. Poznáváte na tom, že nejde o to nebo nejde jen o to prosit Mě, abych udělal něco pro stvoření, pro tu či onu zemi, pro toho bratra a tamtu sestru, ale že dávat tuto pomoc je vaším úkolem.

 

A já vám říkám ještě jednou: Síly ve vás jsou nepředstavitelně velké. Otázkou tedy není, zda je k vám nechám proudit, zda existují, ale zda se sami svým „ano“ a láskou ke Mně vpravíte do situace pracovat s těmito tvůrčími silami.

 

Má láska ke všem tvorům je stejná. Žádné Mé dítě není upřednostňováno nebo znevýhodňováno. To je pro vás těžké na pochopení a především ještě nemůžete pochopit velikost této lásky k vám. Ale ještě jednou vám říkám, miluji každé Své dítě stejně. Že se všichni necítíte milováni stejným způsobem, že se mnozí hádají, mnozí Mě odmítají, nezáleží na potenciálu lásky, který je k dispozici každému Mému dítěti.

 

Také vaši bratři a sestry, které ze svého člověka označujete jako špatné, násilí činící a chtivé zabíjet, jsou milováni stejnou láskou, jako dítě, které ve svém nitru ke Mně dospělo.

 

Když vám říká, že tato láska ke každému je také ve vás, poznáváte svůj úkol, milovat každého, cokoliv si myslí, říká nebo dělá, tak jako ho miluji Já. Proud Mé lásky k vám, blaho, zdraví, bezpečí, důvěra, štěstí, spokojenost a mnohem více znamená, že vámi nemůže být jednak zvětšen, protože je tak velký, že je dokonalý a jednak nemůže být uveden do pohybu způsobem, který spočívá mimo princip lásky.

 

Není možné chtít si vybojovat Moji lásku mentálními cviky, tělesnou námahou, technikami a mnoha dalšími věcmi. Je jen jedna cesta a vy tuto cestu znáte: Vaším „ano“, které Mi dáte, vaší oddaností ke Mně, vaší denně novou a vážnou snahou zvýšit proudění světla do vaší duše a do vašeho těla. Poněvadž Můj proud lásky vám je k dispozici v nezměrné síle na vaši žádost, ale na základě vaší svobodné vůle rozhodujete o okamžiku a o síle tohoto proudu.

 

Šli jste do hmoty v důležité a vážné době z lásky ke Mně a svým bratrům a sestrám, a proto bylo a je Mé volání, Mé oslovení také vážné. Potřebuji vás a potřebuji vás nyní, ne někdy.

 

Hovořili jste o tom, že každý žák je současně i učitelem. To je pravda, Mé děti! Ale není na čase, aby Mí poslové světla byli učitelé tam, kde na ně čekají žáci? Kdo bude trávit den se Mnou, kdo zůstane se Mnou spojený, kdo stále více a stále znovu bude vrůstat do našeho vroucného vztahu, k tomu poproudí nejen více sil, ale jeho vědomí se rozšíří, zvětší se jeho intuice, jeho chápání a cit pro to, co druhý potřebuje.

 

Zde začíná váš úkol, který můžete naplnit ale jen tehdy, když z části své pozice školáka vrostete do pozice učitele, která vám umožní skutečně pomáhat. Čeká na vás bezpočet úkolů. Čeká na vás bezpočet lidí a nemusíte se bát, že je nenajdete nebo že oni nenajdou vás. Věřte klidně v Mé duchovní zákony a Mé možnosti, že vám přivedu ty, kteří potřebují v pravém okamžiku pomoc, kterou jim můžete dát z vaší žité lásky.

 

Jistě to není vždy snadné, neboť jdete po ostré hraně. Na jedné straně jste mnoho zažili, vaše vědění se zvětšilo a na druhé straně se máte stále více stávat pokorou. Jak rychle myslíte v rozhovoru s vašim bližním na to, co všechno už umíte a víte a je to pochopitelné, aniž byste padli přímo do duchovní pýchy, přesto existuje nebezpečí, že se budete nad bližního vyvyšovat.

 

Právě zde temnota rozložila své pasti tím, že vás svádí k pýše, kterou sami nepoznáte nebo stěží a s touto pokorou není myšlena arogance, se kterou předstupujete před svého bližního. Už každá myšlenka, která nekmitá v lásce k bližnímu, je pýcha, protože tím se nad něj vyvyšujete.

 

Ale Mí milovaní, jakkoliv nebezpečné toto putování bude, máte Mě po svém boku a Mě v sobě a věřte Mi, se Mnou zvládnete každé putování, i kdyby se zdálo sebenebezpečnější. Mí věrní, ale musíte ke Mně chodit, vždy a stále znovu. Vytvořte tento svazek, který ale už mezi námi existuje, nechť bude pevnější a pevnější, vroucnější a důvěrnější, a společně budeme řešit úkoly, které před vámi leží! Vaše tvůrčí síly už nebudou ležet ladem a budete se Mnou jednat z lásky a bude to žehnající láska, protože v sobě odkryjete lásku.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, neřekl jsem, že jsem u vás ve všech dnech? Ano, skutečně jsem u vás. V každém okamžiku vašeho života stojím při vás a vedu vás. Ptám se vás: Jste si toho také vždy vědomi?

 

Není to automaticky tak, že když jsem u vás, že jste také vy u mě; příliš často jste odvedeni svojí prací, svými – jak si myslíte – povinnostmi, ale také všemi dráždidly, které může hmota nabídnout. Jak rychle pak ve vás může vzniknout pocit: Nemám teď čas jít k Otci, nebo prostě zapomenu jít do ticha.

 

Prosím vás, Mí milovaní, jděte vědomě svými dny! Nemůžu pro vás už více učinit než vám nabídnout Svoji pomoc. Jak jsem už řekl: Jsem u vás, ale váš krok ke Mně, ten vám nemůžu odejmout. Záleží na vás, abyste ho sami udělali.

 

Jděte do ticha a přijďte ke Mně a poznejte v tichu Moji lásku a Mé vedení! Naslouchejte Mým impulzům, které vám v tichu dávám a budete vědět, co to znamená být poslem světla a budete tak působit, jak jsem vás o to dnes prosil! Jistě, patří k tomu také vaše pokora přijít ke Mně. Prosím vás ještě jednou zcela naléhavě: Následujte Mé volání a pojďte ke Mně do ticha, abyste byli jedno se Mnou a tím také s celým Mým stvořením! Směřujte svoji lásku, kterou posílím Svojí láskou tehdy, když budete se Mnou spojeni ve svém srdci, tam, kde je potřeba!

 

Já vám s tím přece pomůžu. V žádném okamžiku svého života nejste sami a Má láska k vám proudí v nepředstavitelné míře, za předpokladu, že působíte v jednotě se Mnou. Mí synové a dcery, probuďte se a uvědomte si svůj úkol! Potřebuji vás, stvoření vás potřebuje a společně můžeme dát tomuto stvoření a všemu životu lásku, kterou tak nutně potřebuje. Mé požehnání je u vás, roztáhl jsem nad vámi Své ruce a žehnám vám ještě jednou a všem vašim bratrům a sestrám. Vždy na to myslete, miluji vás!

 

Amen

 

 

Tak vás zdravím, kteří jste slyšeli Mé slovo a vítám vaše vnitřní rozhodnutí. Volal jsem vás ve vašem srdci, ve vaší duši a vy jste toto volání vnímali. Nyní následuje čin. Buďte v „tady“ a „teď“! Oprostěte se od své minulosti, jen vás zatěžuje! Buďte se Mnou a pro Mě, tak budete také pro své bližní, to je Mé přání k vám, Má prosba! 

zpět