Tichá radost

Poselství - červenec 2005

Poselství - červenec 2005

zpět

30. července 2005

 

Po modlitbách mnoha bratrů a sester

 

Mí milí synové a dcery, Má radost je s vámi! Kdybyste nyní mohli pohlédnout do stvoření Mýma očima, uviděli byste, jak se rozlévá celým stvořením proud teplého, jasného světla. Je to síla, kterou přinesla vaše modlitba.

 

Má láska působí vaší modlitbou a s jistotou cíle, vedené Mojí božskou rukou, proudí toto světlo ke všemu a do všech oblastí, za něž jste se modlili. Také všichni andělé strážní, všichni duchovní pomocníci byli Mnou vysláni, aby tam poskytli pomoc, o níž jste prosili.

 

Tak neustávejte v modlitbách, ať už se schází kroužek nebo se modlíte zdánlivě sami. Vaše myšlenky modlitby se vždy napojí na jiné takové myšlenky a spojené pak budou vykonávat sílu, kterou si nedokážete představit. Mějte prostě důvěru v sílu modlitby, kterou vyslovíte ze svého srdce, ve spojení se Mnou, a vložte vše, o co žádáte, do Mé vůle. Buďte si jisti, že Má pomoc přijde. Působí tak, jak je to nejlepší pro vaše přání.

 

Žehnám vám, žehnám vašemu kroužku, žehnám vašemu odpoledni, žehnám ale také všem a všemu, celému Mému stvoření a také duším, Mým dětem ve sférách blízkých Zemi, za něž jste se také modlili.

 

Amen

 

 

Meditace: Otevíráme svá srdce a utišujeme se. Všechny myšlenky, které procházejí kolem, vydechujeme a předáváme je Ježíši. Když se nadechneme, nadechujeme trpělivost, kterou nám daruje Ježíš. Dýcháme k Ježíši své pocity a prosíme Ho, aby je uklidnil. Vdechujeme Jeho lásku. Dýcháme k Němu své slabosti a vdechujeme Jeho sílu.

 

Naše lidské myšlenky dýcháme k Ježíši a vdechujeme Jeho moudrost. Tak se stále více přibližujeme, člověk, jeho duše a Ježíš Kristus člověku. Dýcháme k Němu naši svévoli a prosíme Ho, aby ji poznal a vdechujeme vůli našeho Boha. Stále vroucněji jsme spojeni s Bohem. Cítíme, že vdechujeme Ježíše a vydechujeme našeho člověka.

 

Ó milovaný příteli a bratře, matko a otče, jsi v nás a my jsme v Tobě. Utišil jsi nás. Děkujeme Ti. Vše v nás je široce otevřené. Cítíme vedle sebe naše anděle, naše duchovní průvodce. Prostor je naplněn bezpočtem andělů, kteří nás obklopují Také jim děkujeme Pane, jsme velké ucho, které poslouchá, co nám máš říct:

 

 

Projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, žijete v době převratu a není pro vás nic důležitějšího, než dospět k velké jednotě v lásce.

 

Kolik různých názorů je jenom v církvích, které se nazývají křesťanské. To si beru dnes jako podnět, abych vás vedl hlouběji do Své moudrosti.

 

Já, Otec Pra, Jsem jako Ježíš šel na Zem a nositelka božského milosrdenství, v duchovnu nazývaná „Pura“, na Zemi Marie, Mě v nejhlubší pokoře počala. Už v tomto početí leží zázrak. Jako rozpory byly v uplynulých staletích jen o tomto bodu. Jsem Bůh, stvořitel všeho bytí? Proč bych tedy neměl zrodit sám sebe? Výkřik by šel nejrůznějšími křesťanskými náboženstvími: „Nikdy, neboť Bůh neporušuje pozemské zákony!“

 

Jen na tomto bodě vám ukazuji, jak je těžké dospět k jednotě ve víře. Proto, Mí synové a dcery, jsem vás vyvedl z víry k lásce. Láska chápe vše. Láska nevede hádky, láska sjednocuje, neboť nakonec je na Zemi zcela jedno, v co se věří; není to přece nebeská pravda, poněvadž nikdy nedokážete pojmout nebeskou pravdu. Můžete ale dospět k lásce. Tato láska vám otevře také přístup k Mé moudrosti. Z této moudrosti čerpáte a poznáváte, že je zcela jedno, jaká učení a názory existují také v jiných náboženstvích. Ten, kdo dospěl k lásce, nalezl Mě.

 

Kde jsem? Jsem v buddhistických chrámech? Jsem v křesťanských chrámech? Jsem v mešitách? Jsem ve vašich srdcích, tam Mě najde každé dítě.

 

Ale také jsem řekl: „Kde se dva nebo tři v Mém jménu sejdou, tam Jsem uprostřed mezi nimi.“

 

V počátcích prakřesťanství se scházeli v rodinách, na počátku ještě tajně, poněvadž Mí učedníci byli ještě až letnic plní strachu. Později vyšli ven a kázali na ulicích. Ale také se stále znovu scházeli v nejrůznějších prostorách, aby se spolu modlili, tak jak jsem je to učil.

 

Já jsem křesťanský král. Král má také svůj královské obydlí, tak si mysleli v pozdějších dobách křesťané. Copak ho našemu králi nepostavíme? Z počátku to byla jednoduchá místa setkání a přesto byly stále ještě malé kroužky, kde si bratři a sestry mohli popovídat, kde se spolu modlili a spolu zpívali, než začalo pronásledování křesťanů.

 

Vezměte nyní tento kroužek jako příklad: Kdyby tento nástroj zde tvrdil, že je Mým toho času jediným, tento dům by už vůbec nestačil, musel by se nají větší prostor, za nějž se musí zaplatit nájem. Začalo by se počítat a velmi rychle by vzniklo další náboženství, poněvadž by se zase postavila budova podobná kostelu. A odtud až k nároku na absolutní pravdu onoho nově vzniklého náboženství není už daleko: „Existuje už jen tato pravda a žádná jiná.“ Tento příklad vám ukazuje, jak to proběhlo v pracírkvi.

 

Nevětší duchovní síla byla mezi Mými dětmi v katakombách, hrobkách, v nichž se křesťané tajně scházeli. Tam zářil do každého jednoho Můj čistý Duch a naplňoval Vnitřní chrám a Mí učedníci se odvážně vyznávali ke Mně a šli radostně na smrt, která se týká vlastně jen tohoto pozemského šatu.

 

Ale jak lze tuto soudržnost prakřesťanů porušit? Uvažte, jak byste to udělali – prohlásit za státní náboženství, jak se stalo, vytvořit osnovy víry a především zničit Vnitřní chrám! Nemohl být zničen v duchu, ale díky moci Mých dětí, které proti mně vší silou bojovaly, mohl být zavřen tím, že se vybudoval vnější chrám a prohlásilo se, že jenom tam je Bůh přítomen. Velmi jednoduchá metoda, ale převelice účinná; neboť pozvolna Mí učedníci zapomínali předávat dál poselství, že je možné najít Mě v chrámu srdce.

 

Také Mí učedníci pak vzhlíželi k nebi a hledali Mě, Boha, někde v dálce, tak daleko od srdce Mých dětí, takže se už nedokázali v hluboké úctě ke Mně modlit a zapomněli, že Já, Otec, miluji každé dítě stejně a jsem všudypřítomný – což bylo velmi dobře učeno –, ale ne, že jsem ve vlastním srdci. Učilo se, že je možné přijmout Mě do srdce, požehnaným chlebem, který mohl být zase předáván jen vybranými; tím byla vynucena vazba na církev.

 

Všímáte si, jak ode Mne bylo Mé dítě odvedeno ve zcela malých odstínech?

 

Stále znovu jsem posílal posly světla. Všichni vaši mystici hovořili o Bohu ve svém srdci. Co se udělalo s mystiky? Bojovalo se proti nim a mnozí byli dokonce zabiti.

 

Ale nebyl bych všemohoucí Bůh, kdybych proti tomuto tahu s černými figurkami nenasadil tah s bílými figurkami. Když se Mé děti scházely v domech božích, slavily spolu eucharistii, myslely na Můj život a smrt, tak jsem byl ve Své všudypřítomnosti uprostřed mezi nimi a síla modliteb se stala mocných pilířem světla v každém domu páně.

 

Ale tomu byla tmavými figurkami ihned učiněna přítrž – viděno v tomto obrazu šachové partie. S příkazy „když budeš dělat to či ono, budeš ztracen, na věky v pekle,“ se odbourala tato mocná síla světla; neboť Mé děti, které tolik miluji, měly strach z trestajícího Boha a z trestajícího soudu, který nad nimi vypukne. Nepřicházeli už do domu páně z lásky ke Mně, ale velmi mnozí ze strachu. To ničilo pilíř světla. A přesto mám všude Své posly světla také v jednotlivých církvích, ve všech náboženstvích a stále znovu Mí poslové světla vyprávěli o Mé velké lásce ke každému jednomu dítěti.

 

To byl malý přehled.

 

Nyní je doba návratu domů. Posel světla šel na Zem a přijal ode Mne a zapsal Můj život do nejmenších detailů. Také zde – jako u všeho, co sděluji skrze nástroje na Zemi – se tam dostaly také ještě lidské představy. Neboť, Mí synové a dcery, jak chcete chápat nebeské slovo, které je pocitem, jak jsi, milý bratře, řekl: Pocit, který nelze popsat. Je tedy přetransformováno směrem dolů na stupeň, na němž mu mohou Mé lidské děti rozumět. A pak je u každého nástroje také ještě přítomné osobní zabarvení.

 

Ale jednomu už nemohly Mé děti, které stojí na temné straně, po nichž nejvíce toužím, protože jsou od Mě nejvíce vzdálené – zabránit, aby se prosadilo vědění z nebes: Bůh je láska a pobývá ve Vnitřním chrámu každého člověka, každé duše; neboť toto nitro je jednoho ducha s Mým Duchem. V duchu neexistuje oddělení, je to vědomí, které se z nebeské sféry vydalo do hlubiny, aby zde prozkoumalo svobodu ve všech odstínech.

 

Nyní jsou tyto hlubiny prozkoumané. Když čtete zprávy, posloucháte je: Může lidstvo padnout ještě hlouběji? Je doba obratu a přesto Mé děti, které se obrátily proti Mně, vynakládají všechnu sílu, aby – jak si myslí – přesto dosáhly vítězství nade Mnou. Vítězství by bylo rozpuštěním Mého stvoření, jak se učí v jednom náboženství: Vstup do prastavu věčného nic, které znamená současně vše.

 

Já jsem bez začátku bez konce, srovnatelný s kruhem. Ty Mé děti, které jsou ještě ve tmě, věří v začátek a konec stvoření. Já Jsem prasvětlo, vždy jsoucí, ale poněvadž Mé zaslepené dětí si myslí, že existuje začátek Mého stvoření, myslí si také, že mohou přivodit konec a tím Mě porazit.

 

Zde spočívá chybný úsudek; neboť Mé stvoření je rovněž bez začátku a bez konce ve Mně. I když jsem ho vyjmul ze Sebe, je přesto bez počátku. Různá stvoření jsem zase vdechl; ale toto vdechnutí není koncem stvoření, ale znovu jsem je přijal do Sebe. Také vy, Mí synové a dcery, jste bez začátku a bez konce, stále jsoucí ve Mně. To nechápou děti, které se ode Mě vzdálily.

 

V této závěrečné fázi podnikají nejrůznější strany mocné útoky. Především, Mí milovaní, symboly, které vám jsou tak důvěrně známé z nejrůznějších směrů víry. Křesťané vidí kříže v zářícím světle na nebi a na domech. Vytryskují prameny, tam probíhají léčení – zrovna teď, ne před nějakou dobou. Buddhisté vidí svá znamení, která zvěstují obrat. Můj národ, do něhož jsem Se narodil, očekává Mesiáše a uvidí jeho vlastní znamení a tak bude ve všech náboženstvích pozvednutá nálada, že spása je blízko.

 

Neprorokoval jsem vám před 2000 let skrze Svého učedníka, že krátce před Mým opětovným návratem se bude říkat: „Zde je Kristus, tam je Kristus.“? Nechoďte tam, nehledejte Mě ve vnějším světě, hledejte Mě v srdci – to nestojí v písmu, protože to bylo škrtnuto –, tam je místo, kam ty Mé děti, které jsou proti Mně, nemohou vniknout. Tam je chrám a tento Vnitřní chrám září ven a vytvoří duchovní chrám ze světla. Tento duchovní chrám je vytvořen podle Mého výsostného sídla na pracentrální hvězdě. Nebe se skloní k Zemi a mnoho světelných chrámů vznikne kolem Země v každém náboženství, neboť všude jsou Mí poslové světla a všichni se spojí v jedno stádo, jehož pastýřem Jsem Já. Také to jsem slíbil před 2000 let.

 

Tyto duchovní chrámy světla budete moci obdivovat na nové Zemi a s radostí se budete scházet a tam se se všemi anděly připojíte do sboru zpívaného k Mé poctě: Svatý, svatý, svatý, svatý je Pán! Budete se Mi dívat tváří v tvář a rychle zapomenete mnohé utrpení staré Země, ale ne nabyté poznání.

 

Ale předtím ten, jenž chce vystoupit proti mně, pokládaje kolem sebe plášť lásky, vpadne jako vlk do stád Mých oveček a bude rozsévat pochybnosti. Není už práce, tolik Mých dětí neví, z čeho mají žít – také ve vaší zemi; zástup chudých bude stále větší; to, co znáte pod pojmem „terorismus“, bude ještě mocně narůstat. Také to patří ke strategii Mého protivníka, který neví, jak velmi ho miluji a toužím po něm.

 

V knize knih se můžete dočíst, co nyní už všude začíná působit. Ale nebojte se, neboť mnohé, co tam stojí psáno, se už stalo. Bojte se jen jednoho: Že ztratíte Mě ve svém srdci!

 

Jestliže Mě najdete ve svém srdci, můžete jít tam, kam chcete; také v buddhistickém chrámu je modlitební světlo, také tam ucítíte světelný chrám, duchovní chrám, který je vybudován nad oním náboženstvím, vybudován z lásky.

 

Má slova k vám jsou vážná, protože potíže nyní stále více narůstají a sice na všech polích. Řekl jsem vám, že živly se už staly mocnostmi, rozpory sahají až do rodin, boje o zlato této Země drasticky narůstají a úplné zmatení situace na této Zemi nahání strach tolika Mým dětem, že touží po uspořádávající moci.

 

To přesně je rozhodující bod; neboť tato touha může – nemusí – dát sílu tomu, kdo proti Mně vystoupil v duchovnu. Chopí se své vlády ve světě zde na této Zemi, bude pracovat se silou svých přívrženců, s níž vykoná také všechny ty zázraky, o nichž jsem vám vyprávěl a bude se vydávat za toho, kdo lidstvu přináší lásku, mír, kdo stvoří novou Zemi, nové nebe. Slova, která vám všem jsou důvěrně známá.

 

Kdo pak nebude spočívat pevně ve svém srdci u Mě, začne pochybovat a když pak také ještě uvidí, jak je skutečně bohatým bráno zlato a rozdělováno mezi chudé, jeho pochyby se zvětší, začne věřit tomu, že onen je asi přece jen vyslancem Boha. Nezažili jste něco podobného už někdy ve své zemi? Ale tentokrát to obsáhne celý svět. Velmi rychle už nebudou existovat hladovějící národy.

 

Toto všechno jsem vám předpověděl a také jsem vám řekl, že tato doba bude velmi krátká, podle vaše počítání času jen 3 ½ roku.

 

Když však ve svém srdci budete u Mě a ve Mně pevně zakotveni a plni lásky vůči všem vašim bratům a sestrám, kteří ještě věří, že mohou dosáhnout vítězství nade Mnou, pak bude jejich síla oslabena, ano, může být oslabena tak dalece, že on nebude moci vystoupit. Snaží se už několik let, ano téměř desetiletí na sebe strhnout vládu.

 

Mí milování synové a dcery, proto je tak důležité, abyste se už nekoncentrovali na venek a na to vnější, ale zavítali do svého nitra, uvědomili si své synovství, a jako poslové světla, vybaveni silami nebe a ozářeni a prozářeni Mojí láskou a milosrdenstvím, na této Zemi působili. Jste protipól. Ještě jednou – protipól, který je láskou.

 

Mé slovo předám nyní dalšímu nástroji, odmlčím se skrze tento nástroj.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní synové a dcery, Má řeč, Má slova byly vážné, ale kdo je poslouchal svým srdcem, ten v nich cítil lásku, která má jen jediný cíl: přivést své děti zase domů.

 

Slovo „Já Jsem, Který Jsem“ kmitá v nekonečnu od věčnosti. Není nic jiného než Mé Já Jsem. Může vám být sice ve slovu sice trochu přiblíženo, ale dokud jako člověk půjdete po této Zemi, nemůžete ho zcela pochopit. Není nic vně tohoto Já Jsem. Obsahuje Moji všudypřítomnost, Moji všemohoucnost, Moji vznešenost a majestátnost, Mé vysoké kněžství, Moji moudrost, ale také Moji lásku k Mým tvorům.

 

Mí věrní, nejste jen z této lásky, jste láska. Nesete v sobě potenciál, který netušíte. Touha ve vašem srdci je větrem, který vede loď vašeho lidství zpátky k pramenu, k lásce.

 

Můžete se svýma vnějšíma očima vidět, můžete se svýma vnějšíma ušima slyšet. Jak je to s vaší schopností vidět vašima vnitřníma očima, slyšet vašima vnitřníma ušima? Chci vám pomoci. Podívejte se hluboko do svého srdce. Když se podíváte dostatečně hluboko a dostatečně pozorně budete poslouchat, přijmete Mé slovo, které zní: „Zvěstujte Moji lásku!“ Tímto slovem připomínám všem Svým dětem, které opustily nebesa, aby podporovaly své pozemské bratry a sestry, které dobrovolně řekly „ano“ své spolupráci na díle vedení domů.

 

Toto slovo, Můj synu, Má dcero, je zapsáno v tvém srdci. Jestliže ho chceš naplnit, jestliže tedy chceš zvěstovat Moji lásku, musíš nejprve ujít sám kus na cestě lásky. Pak budeš stále nezávislejší na věroukách; neboť se budeš ptát svého srdce a budeš cítit a slyšet odpověď. Otevře se v tobě pravda a moudrost a pochopíš hloubku a současně jednoduchost Mého učení, které jsem přinesl a žil před 2000 let.

 

Hovořil jsem o tom, jak postupoval Můj protivník, aby ochromil rozpuk a radost prvních let a desetiletí; jak se mu podařilo oživující a úžasné křesťanství přeměnit v organizaci. V průběhu staletí se stal obal důležitějším než obsah a mnoho Mých učení bylo buď škrtnuto, jak jsem vám vysvětlil, nebo změněn jejich význam.

 

Tomuto škrtání padl za oběť také jeden zcela ústřední výrok, který se sice nachází ve vašem písmu ještě na jednom místě, kterému se ale už nevěnuje žádná pozornost. Tím, že odpadlo toto učení, ztratilo všechno svůj smysl a Já jsem se z boha lásky stal bohem nespravedlnosti.

 

Hovořím o zákoně příčiny a účinku, který může pro svoji jednoduchost pochopit každý člověk a který pramení z Mé lásky; který konfrontuje každé dítě s následky, aby se dítě poznalo a změnilo se.

 

Jako největší a nejkrásnější dar jsem dal všem Svým tvorům svobodnou vůli. A tato svobodná vůle zakazuje, abych kladl meze. Současně ale musím také ubezpečit, že Mé děti u všeho svého konání dospějí ke Mně, lásce. Zákon příčiny a účinku, který se objevil teprve s pádem, se stará o to, aby se žádné dítě neztratilo.

 

Když pozorujete dění ve světě, musíte současně zjistit, že věci se zhoršily; neboť všude narážíte na působení příčin, které byly vytvořeny v dřívější době.

 

Nyní jsou dvě možnosti, jak tyto účinky vyrovnat a vyrovnání musí být učiněno a sice tím, kdo způsobil nerovnováhu. Jedna možnost vyrovnání spočívá v odčinění, které někdy nastane tehdy, jestliže předtím neproběhl vhled. Toto odčinění není trestem z Mé strany, ale k původci přistupuje jeho vlastní působení. Odčiněním může být tedy něco vyrovnáno; poněvadž jste však na cestě, která vede k lásce, musí se také rozvíjet láska. Samotné odčinění ale současně nepodporuje růst vaší lásky. Vaše zrání a růst mohou proběhnout jen poznáním, vaším rozhodnutím a, pokud je to možné, opětovným napravením.

 

Nyní přeneste tento princip na vaše světové dění, na to, co nazýváte „terorismus“, který má své kořeny v nespravedlnosti, s níž bohaté země po mnoho desetiletí potlačovaly své bratry a sestry v chudších zemích. Jestliže je zde poznání a následuje rozhodnutí, ztratil by váš terorismus najednou půdu pod nohami a sice tím, že sumy, které jsou vydávány za váš válečný materiál, by byl s prosbou o odpuštění dán k dispozici podmaněným a vypleněným.

 

Dokážete si představit, co se stane v srdcích těch, kteří jsou požádáni o odpuštění? Dokážete si představit, že by u toho byly milióny a milióny andělů, aby pohnuli tato srdce, aby uchopili ruku, která jim byla podána? Je těžké si dále představit, že by tím zmizela velká část potenciálu moci v tomto světě? Že by současně byly zpracovány účinky ze světa?

 

Toto, Mí přátelé, je princip. Každý ho může pochopit a každý ho může žít. Tento princip jsem učil. Nebo si vážně někdo dokáže představit, že zákon setby a sklizně, který lidem vysvětlovali předtím mnozí učitelé moudrosti, bych vám Já, váš Bůh, zamlčel?

 

Nuže, poněvadž o tom víte, je vaším úkolem zvěstovat svým životem Moji lásku. Neurčuji tím vaše činy, ale jenom vám připomínám slib, který jste dobrovolně dali před Mým trůnem. Bezpočet pomocníků je na vaší straně a Já, váš Bůh, váš Otec, vaše Matka a váš Bratr v Ježíši Kristu Jsem ve vašem srdci. Společně zvítězíme.

 

Amen

 

 

Projevení skrze další nástroj

 

Mí milovaní synové a dcery, Já Jsem skutečně ve vás a uprostřed mezi vámi. Dívám se do vašich duší a vidím, že jste se ke Mně naklonili a Má slova lásky a moudrosti, která jsem k vám směřoval, vámi pohnula. Když pohlédnu skrze stíny, skrze roušku vaší duše, vidím v ní skutečnou dceru a skutečného syna. Mé děti, přijímáte Má slova, a i když má váš člověk někdy ještě pochybnosti, jdete přesto cestu lásky.

 

Tuto cestu lásky, na níž vás provázím Já a bezpočet pomocníků, jdete všichni zcela různě. Žádná cesta, kterou jde jeden z vás, není stejná jako cesta, kterou jde někdo jiný. Proto respektujte různé cesty, které jde každý z vás, ale také každý člověk po této Zemi.

 

Pozemský život znamená získávat poznání. A poznání můžete sbírat jen tehdy, když děláte zkušenosti a jste konfrontováni na své cestě přesně s těmi situacemi, které vás skutečně posunou dál. Proto je tak důležité, abyste se neuzavírali cestě, která před vámi leží, ale abyste byli otevření pro mnoho zážitků a událostí, které provázejí vaši cestu. Samozřejmě se můžete pokusit jedné či druhé události vyhnout, ale nemyslíte – navážu nyní ještě jednou na zákon příčiny a účinku –, že by to bylo jen odsunutí? Všechny zkušenosti, které jsou pro vás důležité, vás potkají; neboť jsou vyznačené ve vaší duši.

 

Mohli byste se teď zeptat: „Kde zůstává Má svobodná vůle?“ Avšak, Mí milovaní, svobodná vůle jde ještě mnohem hlouběji, neboť nezačíná a nekončí vaším pozemským životem, ale svobodná vůle je ve vás jako duši, jako synu, jako dceři, jako duchovní bytosti. Tak je vám vaše pozemská cesta s jejími možnostmi, které vám otevírá, ukázána před vaší cestou na Zem, a vy jste řekli „ano“. Proto jděte tuto cestu! Nejdete ji sami, neboť Já Jsem u vás a ve vás.

 

Láska je největší síla stvoření. Láska je vše a kdo je v lásce, nemusí mít strach, strach z té či oné situace, strach, zda je to správná cesta. Spojte se se Mnou, spočiňte ve svém Vnitřním chrámu, v němž jsem přítomen, a jděte pak správnou cestu. Tak dospějete k vnitřnímu klidu, který vám umožní podívat se na vše, přijmout vše, co je pro vás důležité. I když váš rozum říká „To nezvládnu“ nebo když vás utiskují pochyby, spojte se se Mnou a můžete jít cestu utěšeni.

 

Když se ohlédnete za svojí pozemskou cestou, šel Jsem nynější cestu také už s vámi a vždy jsme dospěli až k nynějšímu bodu. Rád bych vám dnes ještě jednou zcela důrazně ukázal, jak důležitá je úzká vazba mezi vámi a Mnou, neboť s takovou vazbou můžete obstát v tom, co před vámi ještě leží na vaší cestě.

 

Věřte Mi – tak jako jsem vám dnes už také řekl –, na vaší cestě ještě leží události, jejichž rozměr nebo jejichž intenzitu si nedokážete představit. Možná se na to nyní vůbec neodvažujete myslet, ale přesto přijdu. Dobře těm, kteří se včas naučí spočinout ve Mně, kteří se včas naučí zaposlouchat se do nitra a dostávat ode Mě odpovědi, které vám váš rozum nemůže dát.

 

Nebojte se, cokoliv se stane! Já u vás budu až do konce všech dní. Tak vložte svoji ruku do Mé a Já vložím Svoji ruku na vaše temeno a požehnám vám ještě jednou. Žehnám ale také všem ostatním Svým dětem, zvláště také vám, kteří jste přítomní v šatu duše. Žehnám Svému stvoření.

 

zpět