Tichá radost

Poselství - červenec 2007

Poselství - červenec 2007

zpět

Poselství z 28. července 2007

 

Meditace:

 

 Milí bratři a sestry, zavřete oči a soustřeďte se na dech! Hluboce se nadechujeme a během výdechu necháváme z hlavy projít vlnu uvolnění tělem až do noh. Jsme uvolnění a nadechujeme tolik vzduchu, kolik dokážeme. Znovu pomalu vydechujeme a myslíme si přitom: „Dech je život.“

 

Obracíme se duchovně k národům západu. Necháváme zářit světlo ke všem národům, k lidem, kteří tam potřebují naši pomoc. Mnoho lidí je zoufalých, protože deště neustávají. Posíláme mír k politikům na západě a jejich pomocníkům. Posíláme mír, požehnání, zdraví, harmonii a moudrost našim bratrům a sestrám, kteří nesou zodpovědnost, neboť národ, ba i lidstvo může být ovládáno jen s moudrostí srdce. V duchu zvedáme ruce a posíláme lásku ke všem lidem západu. Skláníme se před nimi.

 

Nyní myslíme na národy v jižních zemích. Naše srdce jsou široce otevřená a světlo lásky, zdraví a míru proudí. Naše pocity jdou k elementárním bytostnostem ohně. Žehnáme jim ve jménu Ježíše Krista. Záříme k nim lásku; neboť vše má v božím světě své místo, také oheň. Zvířata se mohou zachránit rychleji než lidé, protože vytuší oheň. Ale stromy a všechny ostatní rostliny shoří. A žehnáme stvoření plni slitování. Myslíme nyní na lidi, kteří jsou na útěku před ohněm a znovu otevíráme svoji náruč a posíláme světlo, lásku, mír a zdraví ke všem lidem a každému tvoru ve jménu Ježíše Krista. Znovu se skláníme.

 

Nyní se obrátíme na sever a pošleme lásku národům severu. Ještě nejsou ohroženi. Našimi myšlenkami se chceme dotknout jejich srdcí, aby ti, kteří jsou ještě ušetření velkého neštěstí, pomohli zmírnit nouzi v oblastech postižených katastrofami. Severské národy mají za úkol pomáhat druhým národům ze svého míru, ze své svobody příkladem, aby ostatní národy také dospěly k míru a svobodě.

 

Skláníme se ve svém Vnitřním chrámu s díváme se na našeho Pána: „Ach, přemilovaný spasiteli, když prosíme, dáváš; když klepeme, široce otevíráš brány; a když chceme s Tebou jít, bereš nás za ruku a pomáháš nám naplnit duchovní úkoly.“ Ježíš pokládá Svoji ruku na naše temeno a my cítíme, jak do nás září nekonečný mír. Duchovně poklekáme plni vděčnosti a děkujeme z nejhlubšího srdce našemu Pánu. Jsem připraveni poslechnout si Jeho slovo.

 

 

Projevení z vážnosti

 

Lidskými ústy zaznívají slova z pravěčného Já Jsem. Nikdy vám však, Mí milovaní, slova, která zní jen ve vašich uších, nedokáží zprostředkovat hojnost oné síly a vznešenosti, kterou jsem je Já, váš Otec, opatřil. Tak se nakloňte v této posvěcené hodině k nebesům a obalte se do Mé nezměrné lásky a do Mého otcovského míru, které jsou jako světlo beze stínu, jež tepe Mým stvořením od věčnosti k věčnosti.

 

Ach, oddejte se a ponořte do proudu lásky a světla, aby mohl pozvednout vaše nitro a tím vpluje síla Mých slov do hlubin vašich srdcí! Neboť tam, v chrámu, který je Mým příbytkem, tam jste se Mnou jedno, tam chápete, co zůstává vnějším smyslům a lidskému rozumu nepochopitelné a uzavřené.

 

Skutečně, říkám vám: „Zavítejte do říše nitra! Brány jsou široce otevřené tomu, kdo v pokoře a s čistým srdcem žízní po věčné pravdě a touží a hladoví po Mé otcovské lásce.

 

Nechejte se uvést dovnitř svatou, neutišitelnou touhou po Mně, která v každém z vás tvoří hnací sílu, která vede domů navzdory všem zábranám, odporům a překážkám každé Mé dítě!

 

Touha, Mí milovaní, kterou jsem vryl na dno vašeho srdce, je rovněž naprogramována na návrat domů; neboť láska touží sama po sobě, po sobě rovné. Je to následnictví, Mí věrní, které pomocí činné, milosrdné služby lásky vašim bratrům a sestrám, Mému stvoření na všech vašich cestách rozdmýchává touhu ve vašem nitru ke svatému ohni srdce.

 

Pojďte ke Mně, kteří toužíte po pravdě a spravedlnosti, po milosrdenství a odpuštění! Pojďte, kteří toužíte po útěše a léčení, a pojďte ke Mně, kteří toužíte po opoře, bezpečí a vedení! Já Jsem dárce všech dobrých darů. Daruji vám je; neboť nikde jinde nebudete mít skutečně podíl na takových darech jako jen u Mě, vašeho Otce, Který je láskou.

 

Odvraťte se od vnějšího hledání; neboť podívejte, je marné! Neboť ve vnějším světě je možné najít jen pomíjivé. Ta pravá, čistá touha je však zaměřená na nepomíjivé a jen cenné dary z věčnosti ji skutečně dokáží utišit.

 

Mí milovaní, Já Jsem velký, věčný dárce. Neméně Jsem také velký, věčný, trpělivý napomínatel a říkám vám: „Nesrovnalostmi a vzdálením lidí od Boha se vše vnější zpochybňuje a je blízko čas, v němž bude pro člověka stěží existovat něco, co bude důležité, aby se toho držel.“

 

Ale jakkoliv budou všechny změny pro tuto Zemi i jednotlivce vypadat a jakékoliv budou mít důsledky, přesto v tom bude vládnout Má milost a milosrdenství a Má bezmezná otcovská láska pro dobro a k blahu každého dítěte.

 

To, Mí synové a dcery, neste ve svém srdci a vyprávějte o tom! Mé světlo a Má láska vámi pronikají.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní synové a dcery, tak vás nazývám, když k vám hovořím jako váš nebeský Otec; a Mí bratři a sestry vám říkám, když je Mým dětem blízko láska, která se vtělila do Ježíše Krista. V každém případě je to ale stejná láska a jestli ve svém srdci přijdete k Otci, k Ježíši Kristovi, k synovi, k věčné lásce, není rozhodující. Rozhodující je vaše otevřené srdce a vaše upřímná snaha.

 

Já Jsem vše. Mimo Mě není nic. Tím jsem život ve vás, váš prazáklad, váš pramen, váš věčný domov, vaše láska. Jsem vaše útočiště. Jsem pro vás blahem a pomocí; neboť každé Mé stvoření je na věky se Mnou spojeno.

 

Bytosti v čistě duchovních nebesích mohou kdykoliv ke Mně, svému Otci, přijít a činí to a jsme spolu ve vnitřní spojení nás dvou. Ale když ke Mně přijdou, tak pro ně nejsem útočištěm, ale jsem jejich Otec, Který je pln lásky drží v náruči a tak si vyměňujeme naši vzájemnou lásku.

 

Útočištěm jsem ale pro Své lidské děti; neboť na Zemi existuje mnoho starostí a utrpení, mnohé, co Mé děti trápí. Pro ně jsem záštitou bezpečí, když ke Mně přijdou. Utíkají před svým strachem a nouzí a přicházejí do Mé náruče, přicházejí do svého nitra ke Mně. Útočiště a jistotu najdete jen ve Mně ve svém nitru.

 

Ve vašem světě neexistuje skutečná jistota. Je to klam, když si myslíte, že se před něčím můžete chránit, pojistit, o čem si myslíte, že vás v nadcházející době negativně potká.

 

Tak také útočiště ke Mně podléhá – jako vše, co řídí Mé stvoření – určitým zákonitostem, a ty jsou výhradně vymezeny Mojí láskou. Kdo chce zažít pravé bezpečí, kdo chce najít pravou ochranu v nitru a vnějšku, ten nechť přijde ke Mně se srdcem, které je široce otevřené, se srdcem, které se Mi oddalo.

 

Přitom, Mí synové a dcery, nejde o slova, jde o váš pocit. Jde o to, že nemusíte být dokonalí, ale vaše snaha musí být nesena upřímností, vaší touhou dostat oporu a pomoc tam, kde je skutečný život, kde Jsem Já. Tuto upřímnou snahu Mi podejte; neboť Já se dívám do srdcí Svých dětí, nedívám se na jejich slova. Dívám se na dno jejich srdce a vidím tam jejich touhu a jejich přání vrátit se domů k lásce.

 

Touha je klíč, který vás nechá najít. A kde tato touha ještě není vyhraněná, lze zase prosit o ni, a pak zapálím ve vašich srdcích oheň touhy. Přijďte tímto způsobem ke Mně, tak pro vás mohu být útočištěm ve všem, co vás lidsky zatěžuje.

 

Takový krok předpokládá vnitřní rozhodnutí, rozhodnutí pro Mě a pro život v žité lásce. Učinit takové rozhodnutí není pro mnoho Mých pozemských dětí vůbec snadné. A tolik si jich myslí, že takové rozhodnutí učinili a diví se, že se nic zásadního v jejich životě nemění.

 

Chci vám k tomu dát obraz, na němž můžete poznat, jak vážné to je pro každého z vás s jeho rozhodnutím. Dal jsem vám podobné podobenství už jednou na jiném místě: Když máte přání navštívit přítele ve vzdálené zemi, když své přání sdělíte tomuto příteli, ale chybějí vám finanční prostředky na cestu, přítel vám poskytne pomoc, která vám k návštěvě chybí. Tato pomoc může být různá, ale je to podaná ruka, která reaguje na vaše přání – Je mnoho kroků, které udělám směrem k vám, když vy učiníte jeden. –

 

Jak vážné to bylo s vaším rozhodnutím, se ukáže následně. Jestliže vám váš přítel poslal peníze, použijete tyto prostředky na cestu, např. si obstaráte jízdenky a uděláte vše pro to, abyste cestu uskutečnili. Váš přítel na vás bude čekat a vaše touha po tomto setkání bude veliká. Vše ostatní se poddá, když se uvidíte a padnete si do náruče. Jestliže to proběhne takto, bylo vaše rozhodnutí upřímné, neboť jste v důsledku učinili nutné kroky. Jestliže ale po pár týdnech nebo měsících stále ještě nejste u cíle, ještě jste možná ani neudělali přípravy, pak, Mí milovaní synové a dcery, byste se měli zeptat, jak vážné to bylo s vaším přáním navštívit vašeho přítele.

 

Všichni rozumíte, co myslím. Rozhodnutí, která přicházejí z milujícího srdce a která ve svém důsledku s sebou nesou oddanost ke Mně, lásce, a upřímnou snahu, taková rozhodnutí jsou nesena vážností Mé lásky a povedou vás na Mé srdce.

 

Mnohé stále nepůjde ve vašich očích zcela hladce. Možná budete muset udělat pár takzvaných objížděk, ale budete na cestě. Na věcech, které se pak ve vašem životě změní, budete moci poznat, jak vážné to bylo s vaší oddaností a vaším rozhodnutím a jak velká je vaše touha. Jestliže ve vás hoří plamen lásky, srovnám coby váš přítel vaše cesty, pak budu vaším útočištěm, k Němuž budete moci přijít se vším, co vás trápí, a Který promění váš pláč a nářek v radost nebes.

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Mí učedníci a učednice, ze Své lásky k vám hovořím Já, váš přítel a bratr. Nechejte v sobě toto oslovení doznít a uvažte, co znamená, být Mými učedníky a Mými učednicemi.

 

Označuji vás jako takové, protože bez výjimky ve svých srdcích usilujete o následnictví, tedy jste přijali svoji osobní křížovou cestu a jdete ji statečně po Zemi. Tím se ale stane také následující: Máte stát jako skála v příboji, když vámi budou bouře tak mocně otřásat a zmítat, vaše důvěra, vaše láska budou pevně zakotvené ve Mně, Který jsem vaší pevností, na níž a v níž spočívá skála.

 

Potkají vás těžké časy, to jsem vám už častěji projevoval. V těchto časech máte být příkladem pro Mé děti, vaše bratry a sestry. A abyste nezakolísali v bouřlivých dobách, které budou následovat, je každý z vás zkoušen ve své pevnosti v jeho lásce ke Mně.

 

Stále znovu stojí jakoby zlatými písmeny napsáno: „Co, Mé dítě, miluješ více? To nebo ono nebo Mě?“ Z této jedné otázky a odpovědi, která by měla následovat z vašich srdcí, vyplývá vaše denní jednání. Mnozí z vás, nejen zde v kroužku, ale také ti, kteří čtou Mé poselství, bojují se zády ke zdi. Mnozí z vás ke Mně prchají: „Otče, nedělám to všechno pro Tebe, proč pak tyto potíže? Proč se nedaří nic, co musím ve svém každodenním životě zvládnout?“

 

Nemám čas se s Tebou v nitru spojovat, spočinout u Tebe v klidné meditaci a cítit se bezpečně na Tvém srdci lásky. Místo toho bojuji o práci; místo toho jsou řemeslnické práce špatně provedené; místo toho ztrácím práci a peníze nestačí k životu; místo toho jsem nemocný a nemohu se pořádně pustit do díla se slovy: „Otče s Tebou“. Dosud tato jedna věta vždy pomáhala, proč už teď nepomáhá?“

 

A Já, váš přítel a bratr, stojím po vašem boku, pokládám Svoji ruku na vaše temeno, nechám vproudit Svoji lásku, ale lásku nepocítíte, protože vás tísní denní starosti, které jsem právě vypočetl a ještě více, a vyvádějí vás z rovnováhy.

 

Co, Mé dítě, miluješ více? Svoji denní práci, své zdraví, to všechno, co si nabalíš, proběhne hladce, aby byl mír v rodině a žádný spor? Bezpočet příkladů bych mohl ještě uvést. Položte si tuto vše rozhodující otázku a poznejte zkoušku u odpovídajících událostí, zkoušku, kterou procházíte – a s vámi mnozí další; neboť vaše odpověď musí nakonec znít: „Tebe, ó Otče, Tebe; Tebe, můj Ježíši, miluji více!“ Všechno ostatní je nepodstatné.

 

Když dospěješ k této odpovědi, Můj příteli, Má přítelkyně, budeš skálou v bouři a pro všechny své bratry a sestry daleko zářícím příkladem; neboť budeš láskou, jedno s Mojí láskou, jedno s Bohem, svým Otcem.

 

Dívám se do vašich srdcí a znám vaše pochyby, vaše obavy, vaši nouzi, vaše starosti. Znám lidství, proto k vám promlouvám jako Ježíš. Také Já se musel probojovat k „Otče, jen Ty jsi cesta a život a k tomu směřuji,“ takže jsem mohl říct: „Já Jsem cesta, pravda a život.“ A také vy máte tuto větu moci říct v jednotě se Mnou.

 

Nyní můžete říct: „Ano, ale Ty jsi byl Bohem v lidském rouchu.“ Odpovím vám: „Byl jsem člověk, tak jako i vy jste lidmi“ a proto je možné, abyste také vy dospěli k odpovědi: „Otče, miluji Tě nade vše a jinak nic.“ Když se probojujete a když všechny lidské touhy, které s sebou nese váš denní život, už nebudete považovat za tak důležité, pak, Mí milovaní přátelé, od vás odstoupí všechny nouze, všechny starosti, všechny nemoci, všechny potíže.

 

Netáhl jsem se Svými učedníky a učednicemi od města k městu a nenašel jsem snad vždy střechu nad hlavou? V Mé době příprav jsem často neměl ani kámen pod svoji unavenou hlavu. Ale v době Mého učení jsem pronikl ke Své cestě, kterou jsem jako člověk Ježíš šel po Zemi, pronikl jsem k žitému slovu: „Otče, Tvá vůle se děje, Má láska je Tvá láska.“

 

A mohl jsem dělat zázraky, o nichž je podána zpráva v Písmu, jako např. nasytit velké množství lidí trochou jídla, které mi bylo dáno, pěti chleby a dvěmi rybami. A jak víte: Koše nestačily na zbytky, které se posbíraly. Ještě mnohem více je vám toho dochováno: Nemocní se dotýkali lemu Mého roucha a uzdravili se. Čím se uzdravili, Mí přátelé? Láskou, kterou vyzařovala nejen každá buňka Mého těla, ale také roucho, které jsem nosil, naplněné láskou. Každý atom kolem Mě byl láska.

 

A tak to má být také u vás. Myslíte si: „Ó Pane, zdali k tomu někdy můžeme dospět?“ Říkám vám: To, co jsem vykonal Já, vykonáte i vy a ještě více“. Když projdete dobou zkoušek a posunete vše světské na druhé místo a bude vás zcela a úplně naplňovat láska, Má láska, jako svatá síla, pak se stane, že chromí zase budou chodit, slepí uvidí, nemocní se uzdraví.

 

Mí přátelé, i když musíte přestát tolik osobních útoků, poznejte rovněž v tom zkoušku. Následujete Mě, proto vás nazývám Svými učedníky a učednicemi; neboť vaše cesta je Moje cesta. Jdeme ji společně ruku v ruce a v každé konkrétní situaci myslete na Má slova, která jsem dnes na vás směřoval a na otázku: „Co, Mé dítě, miluješ více?“ Pak se podívejte do svého nitra ke Mně a řekněte: „Pane, Tebe, jen Tebe, zcela jedno, jak situace dopadne, nechám věci, ať se dějí, a tím se bude dít Tvá svatá vůle.“

 

Když spadne dům, který jste pracně stavěli, např. po bouři, dokážete pak také ještě říct: „Tebe, Otče, miluji víc“? Přezkoušejte se! Je vám teď dán nějaký čas, v němž můžete popřemýšlet o Mém slovu, které jsem vám dal. Doba prázdnin, doba odpočinku, doba uvolnění, ale také doba ohlédnutí pro ty, které nazývám učedníky a učednicemi.

 

A až se zde v této místnosti zase sejdete, pak, Mí přátelé, Mé přítelkyně, má být vaše rozhodnutí pevné a jasné: „Otče, v každém případě, cokoliv se stane, Tebe miluji víc.“ A říkám vám, nebe je otevřené, dále vás provází a andělé vám pomáhají na vaší cestě následnictví a vykonání toho, co jsem vykonal a ještě více. Toto poselství směřuje nejen na vás, ale mnoho Mých učedníků a učednic Mě slyší ve svém nitru a také jim dávám toto poselství na celé Zemi.

 

Stále znovu se bude stávat, že budete potkávat lidi, jimž pohlédnete do očí a budete vědět: „Známe se.“ Je to poznávací znamení světla, lásky, které září z očí vašeho protějšku a z vašich očí a spojuje se s Mojí láskou. Neputujete tedy sami, ale ve velkém spolku mnoha inkarnovaných poslů světla, kteří vykonávají svoji službu lásky na Zemi společně s vámi.

 

Žehnám vám, Má věrná skupinko. Mé slovo je ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Ano, Mí milovaní synové a dcery, Mé učednice a učedníci, Mí přátelé, Jsem skutečně ještě mezi vámi a vylil jsem na vás bohatě Své požehnání. Byl jsem u každého z vás, v době tichého naslouchání a o tom, co jsem vám projevil prostřednictvím Svých nástrojů, jsem s každým z vás diskutoval. A přitom jsem se každého jednoho z vás dotknul Svojí láskou a Svým milosrdenstvím.

 

Byli jste dnes na počátku svého setkání dlouho sjednoceni v modlitbě se Mnou a tak i dnes zase proudily Má síla lásky a Mé milosrdenství z této milosti všude tam, kam jste své modlitby řídili. Skutečně, stál jsem v místnosti a řídil paprsek lásky Svojí božskou rukou a paprsek lásky a milosrdenství nechtěl skončit.

 

Prosím vás, abyste zavítali do svého nitra a stále znovu se Mi oddávali a říkali: „Otče, děj se Tvá vůle.“ Když se Mnou budete takto spojeni, budete také spojeni se všemi, kteří jsou jedno se Mnou v lásce. Tak můžete nechat proudit Moji božskou sílu lásky a milosrdenství do pravěčnosti v prostoru a čase i tehdy, když budete zdánlivě sami.

 

Tak vykonáte ve společenství se Mnou skutečné zázraky. K tomu vám daruji ještě jeden obraz: Stojíte všichni před studnou. Tato studna je obyčejná, ale voda v ní je čirá. Když se podíváte do této studny, spatříte, že je bezedná a přesto uvidíte, že se na vás usmívám dobrotivýma a milosrdnýma očima.

 

Když se v modlitbě spojíte a necháte proudit Moji lásku a milosrdenství, uvidíte, jak do tichého a hladkého povrchu vody proniká pohyb. Vodní paprsek směřuje mocně z hlubin vzhůru a přetéká přes okraj studny. Je to voda života, kterou Já Jsem. Stále více vody tryská ze studny a rozděluje se po Zemi a vy zjišťujete, že Země pije a pije, že její žízeň je nezměrná. Nikde nezůstává ani louže, vše je vysáto; neboť vše žízní po Mé otcovské lásce.

 

Dokud budete se Mnou spojeni, dokud necháte Moji lásku proudit, tak dlouho bude proudit voda ze studny a všude tam, kde voda zkříží Zemi, uvidíte změnu. Úžasné, pestře zářící květiny vám budou zářit vstříc v plném květu. Přijdou zvířata a také přírodní bytosti se přiblíží a v jejich srdcích uvidíte spojení mezi vámi a jimi skrze proud Mé lásky.

 

Když se podíváte do svých srdcí, budete skrze proud lásky spojeni se vším bytím. A bude skutečně jasno; neboť je to Mé božské světlo, které vše rozjasňuje a které se stále více šíří. Cítíte útulné teplo a cítíte se v bezpečí v proudu Mé lásky. Je to tak, jako bych kolem vás položil Svoji ruku a pošeptal vám: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Ano, Mé dítě přesně tak, jak to nyní zažíváš, skutečně tě miluji, miluji každého jednoho z vás také tehdy, když si často myslíte, že Jsem vám zcela vzdálen. Právě pak Jsem pro vás blízký Bůh, právě pak nejen že šeptám, ale volám na vás. Proto stále znovu rozjímejte: „Otče s Tebou!“, a budete moci uslyšet Mé volání. A kmitáte do Mé božské blaženosti a poznáte, že vaše milosrdná služba šíří blaženost.

 

Tak pochopte tedy také Mé slovo, které jsem kdysi řekl: „Blažení jsou milosrdní; neboť přijmou milosrdenství.“

 

Amen

 

 

Projevující slovo skrze jednu sestru

 

Tak stojím před každým. A nyní, Můj synu, Má dcero, ti podávám Své ruce: „Chceš jít se Mnou, chceš Mě následovat?“ Jdu jako Tvůj bratr, Ježíš Kristus vedle tebe. Krok za krokem tě provázím na všech tvých cestách a Má otcovská láska k tobě nepřetržitě proudí.

 

Obrať se ke Mně, k lásce, ke světlu, a následuj Mě a všude tam, kam tě povedu, budeš šířit světlo, Má láska bude proudit a ty budeš plnit své pověření! Jsi láska a působíš pro lásku. Pojď, Můj synu, pojď, Má dcero! Volám vás, vás všechny, kteří zde nejste. Žehnám vám Mojí otcovskou láskou.

 

zpět