Tichá radost

Poselství - červenec 2012

Poselství - červenec 2012

zpět

Božské projevení z trpělivosti

 

„Mé dítě, miluji tě!“, tuto píseň jste právě zpívali a ještě kmitá v této místnosti, kmitá ve vašich srdcích a kmitá ven do stvoření ke všem Mým dětem. S touto písní jste pro Mě otevřeli svá srdce a  beru každého jednoho z vás zcela láskyplně do Své náruče. Žehnám ti, Mé dítě. Ciť, jak tebou Má láska pulsuje a tvé oči ke Mně radostně vzhlíží!

 

Tvé srdce bije v tepu Mé lásky: „Otče, také Tě miluji!“, tak tluče. S úsměvem ke Mně vzhlédneš. Láska proudí a pojímá celé tvé bytí. Láska pojímá celého tvého člověka a cítíš, jak tvé tělo začíná vibrovat. „Mé dítě, když otevřeš své srdce a přemístíš se do svého nitra, tak ucítíš paprsek světla, který se v tobě rozlévá.

 

Stojím za tebou s otevřenou náručí a Mé ruce leží nad tvou hlavou. Mé zdraví k tobě proudí. Ciť, jak se Mé zdraví vylévá přes tvé nohy, přes chodidla do matky země! Svazky paprsků za svazky paprsků – pospolu to je mocný proud světla – pronikají vaší planetou. Ale ne jen přes vaše nohy se rozlévá Má láska, nýbrž i přes vaše ruce, přes vaše srdce, které je taktéž se Mou v nejvroucnějším spojení, ano, přes celé vaše bytí, které se Mi odevzdalo. Tato láska se dotýká vašeho bližního na blízku, proudí ale i dál a dál do dálky. Sourozenci, jejichž srdce jsou otevřená, vidí toto záření a připojují se.

 

Prokmitávají vámi myšlenky: „Otče, miluji Tě, co to je za lásku, která mě pojala? Připomíná mi domov. Je to můj pravý domov, který jsem už dlouho hledal? Je to, jako bych přišel domů. Co to je, Otče?“ A ve svých srdcích víte: Já, váš Nebeský Otec, jsem to a říkám: „Mé dítě, přiviň se těsně do Mé náruče, jsi u Mě a  tě provázím od počátku, vždy jsem po tvém boku. Cítil jsi Mě a nyní pojď, nech temnotu za sebou a dívej se do Mého světla! Vidíš v paprsku světla svůj pravý původ a poznáváš, že jsi už vždycky byl a jsi u Mě doma. Tvé pravé bytí, tvůj duch nikdy nebyl ode Mě oddělený. Jsi jedno se Mnou. Tvůj duch, tvé pravé bytí je nejryzejší láska. Díváš se na Mě, a vidíš Mě v lesku nebeské dokonalosti ve světle, které tvé oči sotva mohou vydržet. Ano, Mé milované dítě, Mé světlo v tobě září, a Má láska je v tobě. Jsi svobodný a ve svobodě jsi vyšel, dolů do temnoty, abys tam přinesl světlo a šířil lásku.“

 

Opět se na Mě díváš a říkáš: „Otče, jsi tak daleko, když jsem zde na zemi a Ty v Tvém nebi.“ A  ti řeknu: „Mé milované dítě, odlož všechno, všechno, co tebou nyní ještě hýbá, a ciť jen Mou lásku, ciť Mou přítomnost, Mé bytí u tebe, a jak tě láskyplně zabaluji do Svého nebeského světla.“

 

Mé záření je stále jasnější a ty se cítíš svobodný. Hranice již neexistují. Láska je. Pociťuješ v sobě hlubokou, vroucí lásku, a otevíráš doširoka své srdce a cítíš tuto lásku v sobě a kolem sebe. Jdeš nyní duchovně k těm sourozencům, které vidíš v utrpení, v nouzi, a i tam se rozlévá přes tebe Má láska. Žehnáš svým sourozencům, bereš je duchovně láskyplně do náruče. Prosíš Mě o pomoc pro své sourozence.

 

Věz, tvá duše zná cestu a i tvůj člověk tomu řekl ano. Tak tě mohu vést, kdykoli si to přeješ a ve svobodě se Mi odevzdáš, ve svobodě vložíš svou vůli do té Mé. Dívám se hluboko do tvé duše a do duší všech Svých dětí. Znám souvislosti a vím, co je pro všechny nejlepší na cestě k Mé nepodmíněné lásce.

 

Tato cesta je lehčí než si myslíte. Jistě, je k tomu potřeba vás vždy znovu přivést zpátky z minulosti nebo budoucnosti do přítomnosti a upamatovat vás na to, že  čekám na to smět pro vás působit, pomáhat vám a mnoho dalšího. Má láska sahá mnohem dále, než kdy budete moci pochopit. Vašemu lidskému myšlení jsou stanoveny hranice, ale Má nebeská láska hranice zrušila a v každém okamžiku je znovu ruší.

 

Již jen jediná krátká myšlenka stačí: „Otče, Ty pomoz, Otče, nyní Ty skrze mě!“, a již jsem těšící a pomáhající u Svých dětí. Nikdo není sám, jste všichni spolu navzájem propojeni a spojeni a Můj paprsek lásky se dokáže nekonečně rozdělovat a dostihnout mnohých. 

 

Nechal jsem vám krátkou chvíli čas, abyste prozkoumali Má slova a dali prostor kmitání Mé lásky. Cítíte nyní, jak nápomocné to může být zažít okamžik ticha, ať už vědomě nebo nevědomě? Jak vyplyne tento okamžik ticha? Nemohlo by to být, že to jsem Já, kdo toto ticho ve vás vyvolá, aby vám vložil Svou lásku do srdce? V krátkém momentu ticha se toho může stát nesmírně mnoho.

 

Chci vám s povzbuzením vložit do srdce, abyste ke Mně zavítali a ve svobodě, v pokoře a odevzdání se řekli: „Otče, tady jsem, Tvé dítě! Tady jsem, Tvůj syn, Tvá dcera! Otče, miluji Tě!“, a možná Mě dokonce plni radosti bouřlivě objali. Možná se ale také zcela pevně přitisknete do Mé milující otcovské náruče a řeknete: „Otče, obejmi mě Svou náručí a pochovej mě, potřebuji nyní Tvou útěchu, Tvou pomoc! Ty mě posiluj!“ Co jiného bych udělal radši?

 

Máte vědět, že vás miluji, takové jací jste, neboť se dívám na to jasně zářící dítě v prazákladu vašeho bytí. Vidím vás jasně zářící, plné lásky, dobroty a milosrdenství, plné trpělivosti a mírnosti. Cítím vaši touhu po Mé blízkosti. Cítím vaši touhu po tom, žít lásku, a beru vás do náruče a říkám: „Pojď, Mé dítě, podávám ti Svou ruku, vlož tu svou klidně do ní!  tě povedu, kdykoli si to budeš přát, po cestách lásky, a tvé srdce se bude rozšiřovat a vroucnost ke Mně bude krásnější než kdy jindy, neboť tě vedu do jednoty se Mnou.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Já, váš Nebeský Otec, jsem naslouchal vašim rozhovorům, vidím a viděl jsem vaše starosti, vaše nesnáze. S mnohým jste si dělali své lidské starosti, jak se máte ve všedním dni správně chovat, abych s vámi byl spokojený. Nyní si všimněte Mého úsměvu!

 

Před dlouhou dobou jsem dal Svým dětem 10 přikázání. Kdo těchto 10 přikázání pozorně pročte, všimne si, že tato přikázání již tehdy byla obsažena v tom jednom přikázání, kterému jsem jako Ježíš učil Své děti: „Máš milovat svého Pána a Boha nade všechno a svého bližního jako sám sebe!“ Vysvětlil jsem vám, že toto jsou tři přikázání v přikázání lásky. V kázání na hoře jsem Svým dětem dal ještě další pokyny.

 

Nyní se dívám do vašich srdcí a v mnohých vidím: „Ale, Otče...“, např. „Ale Otče, nemůžu přece být svévolný, zlostný, nespravedlivý a ještě mnoho dalšího?“ Vezměte nyní tyto tři příklady a zobrazte je v zákonu lásky! Když se odsuzujete, protože jste svévolní, tak se nemilujete takoví, jací jste.  oproti tomu vás miluji, aniž bych nad vámi vynášel nějaký rozsudek. Když jste zlostní a přitom zraňujete své bližní, tak jste nedodrželi přikázání lásky vůči svým bližním. Stejně tak se to má s nespravedlivostí. Tak jste správně poznali, že pak poprosíte o odpuštění a tím opět kmitáte v zákonu lásky.

 

Mí synové, Mé dcery, děláte si příliš mnoho starostí s tím, jak se máte chovat v každodenním životě, místo abyste jednoduše byli Mé dítě, Mé dítě, které se přitulí na Mé srdce a již brzo ráno řekne: „Otče, s Tebou celý den!“, a zůstane spočívat na Mém srdci.

 

 jsem láska,  jsem milosrdenství,  netrestám, to víte! Mé děti, které Mě opustily, se samy ode Mě vzdálily, protože porušily zákon lásky a milosrdenství. Skrze to vznikl vesmír, všechny hvězdy, všechny planety, země a ty různé sféry, na kterých Mé děti nyní rozmnožené putují opět k věčnému domovu. Vůdčí hvězda Mého světla je láska a milosrdenství, v nich vás všechny vedu domů. Protože jsem láska a milosrdenství a vy jste Mí synové a dcery, tak se i vy všichni máte opět stát láskou a milosrdenstvím.

 

Znám vaši otázku: „Otče, co je nyní s Božským pořádkem, Tvou Božskou vůlí, Tvou Božskou moudrostí a Tvou Božskou vážností? V nekonečné trpělivosti, která k lásce a milosrdenství patří, jsem všechny Své nástroje v nejrůznějších dobách učil:

 

Pořádek, vůle, moudrost a vážnost

musí být založené na lásce a milosrdenství.

Pokud nejsou, tak na nich nekmitá Můj zákon. Můj zákon je láska a milosrdenství!

 

Když v pořádku není obsažena láska, tak dochází ke státům, které jsou řízené diktátory. Udržují svou moc zbraněmi – tak jak jste to museli poznat v poslední době – a vytvářejí pořádek ve svém státě s nejhorším násilím.

 

Stejně tak, Moji synové a dcery, se to má s Božskou vůlí. V lidském šatě nemůžete kmitat výlučně v Božské vůli, nemohli byste v tomto vysokém stavu kmitání jako člověk žít. Rozhlédněte se kolem sebe na zemi! Kde se děje Má Božská vůle, která je prodchnutá láskou a milosrdenstvím? Vaše lidské srdce by prasklo bolestí, kdybyste viděli utrpení ze zorného úhlu Mé Božské vůle. Proto, Moji milovaní synové a dcery, je pro vás Má Božská vůle zakryta. V říši temnoty se děje, ať již v přírodě nebo mezi lidmi, jen strašlivá bolest a velké utrpení. To není Má Božská vůle! Tuto bolest a toto utrpení byste nemohli nezakryté snést. Proto jsem přes to položil Svůj závoj. Víte sice, že se zvířata navzájem loví a zabíjejí, a vy sami jste se také zvířaty živili, a vaše srdce přesto bije klidně a pravidelně.

 

Nyní se podíváte na svou svévoli, kterou každý z vás má, a řekněte opět: „Otče, ale...“ a  odpovídám: „Podívejte, i přes to pokládám Svůj plášť z lásky a milosrdenství.“ To samé platí pro mnoho vašich slabostí, nad kterými se viděno z pohledu člověkem zlobíte. Přemýšlejte ale, co se děje, když se zlobíte? Je kmitání zvednuto nebo oslabeno? Víte to! Milujte se takoví, jací jste! Opakuji: I  vás miluji takové, jací jste.

 

Nyní se společně podíváme na Božskou moudrost. Pomyslete na své vědy! Vaši vědci jsou toho přesvědčení, že věda musí být zároveň spojena také s moudrostí.  vám ale říkám, že vaší celé vědě moudrost chybí. Lékaři se starají o své nemocné a jsou se svými srdci u svých pacientů, chtějí jim pomoci, tím jsou spojeni s Mou láskou a milosrdenstvím. Přesto nečerpají z Mého pramene moudrosti, protože lpí na vědě, která dalekosáhle vylučuje duševní příčinu onemocnění.

 

Podívejte, Moji milovaní, jak by bylo důležité vnášet ještě více lásky a milosrdenství do světa. Neboť skutečně, když ve vážnosti nekmitají zároveň i láska a milosrdenství, tak dojde ke všechno ničící válce, která má být vedena s těmi nejhoršími zbraněmi. Říkám „má“. Tato válka je naplánována ve všech detailech, a není pomýšleno na to, kolik mrtvých by mohlo být skrze atomovou válku a skrze nasazení jedovatých plynů.

 

To je cíl Mých dětí, které chtějí dobýt vítězství nad Mou smrtí na kříži. Snaží se tuto zemi zničit, aby nic nepřipomínalo Můj příchod na zemi. Nepodaří se jim to ale, neboť s vámi mám miliony poslů světla na zemi, kteří mocně přeměňují lásku a milosrdenství v čin, a sice v denním životě, ale i skrze sílu myšlenek, prostřednictvím které žehnají i těm, kteří jsou ještě tak daleko od Mého srdce. Zabalují do své lásky ty, kteří před láskou prchají, kteří vládcům ovládaným temnými mocnostmi, kladou do srdcí mír a kteří vzařují zdraví do vší bolesti tohoto pozemského stvoření.

 

Proto je také na zemi pořádek, vůle, moudrost a vážnost prozařována láskou a milosrdenstvím a je dobýváno vítězství nad temnotou. „Buď světlo!“, jsem řekl na počátku tvoření a nyní říkám opět vám a všem Svým poslům světla: „Buď světlo skrze vás, a je světlo!“

 

Nepřemýšlejte tedy stále znovu nad svými člověčinami! Vaše skutečné bytí je duch, duch z Mého Ducha, a tento duch musí být oděn do člověka. Člověk je materie a materie je tmavá od nízkého kmitání. Mohli byste – což jsem vám už také zjevoval – jako člověk bez chyb jít po zemi? Ne! Odmaterializovali byste se, neboť jakmile je kmitání zvednuto nad určitý stupeň, ruší se lidský oděv.

 

Buďte tedy vděční za člověka, buďte mu vděční, neboť umožňuje vaše působení na zemi. Identifikujte se tedy také se svým člověkem, neboť jedině tak Mi můžete na zemi sloužit v plné síle vašeho duchovního bytí, se silou, která je nesmírně velká.

 

 vím, Moji věrní, že každý z vás má své osobní lidské problémy. I to patří k bytí člověkem. Připravovali jste se na toto bytí na zemi. Již několikrát jste chodili po této zemi a je nutné rozpouštět karmické vazby, proto také přicházejí rodinné těžkosti nebo těžkosti na pracovišti.

 

I o tom jsem vás už poučil, jak můžete tyto těžkosti řešit: „Otče, s Tebou!“, jedno jakým hlasem to vyslovíte, plni důvěry nebo také, když by někdy mělo jít do tuhého, s rozzlobeným podtónem. Usměji se ve Své lásce a milosrdenství a pohladím vás láskyplně po vaší rozzlobené hlavě, a tím jste již zase o něco utišení.

 

Nyní existují ale také onemocnění, cesta, kterou jste si sami vybrali. I tady vám říkám: „Mějte důvěru! Jistě, jednou se lidský šat odloží a většinou k tomu vede nemoc. Někdy je ale onemocnění také zkouška, kterou naloží protistrana [Job]. Např. máte strach – a zde mohou navázat ty z Mých dětí, které jsou ještě daleko od Mého srdce – a onemocníte tím, z čeho jste měli strach, a pak jdete k lékaři a máte pak ještě větší strach, protože symptomy nemoci dávají z lékařského hlediska podnět pro starosti.

 

Nezadržuji vás od návštěvy lékaře, neboť i lékaři jsou ve své lásce k pacientům často, aniž si je toho povšimnuto, vedeni Mnou. Nechte si od nich pomoci, ale zároveň se plni důvěry vložte do Mé náruče! Duše ví, kdy přijde její čas. A často, ano, velmi často říkám: „Mé dítě, tvůj čas ještě nepřišel, ještě nesmírně mnoho toho můžeš na zemi pro Mě vykonat.“ [Nyní následuje osobní promluva k jedné sestře, která se připravuje na to, že opustí zemi. Toto poselství bylo zaznamenáno a přineseno jí jejím duchovním bratrem.]

 

Ale oslovuji i vás, Moji milovaní, kteří si děláte starosti o své děti, o své sourozence, o své rodiče, svého partnera, manžela nebo manželku. Vložte všechny své starosti na Mě, tím, že ty, o které si děláte starosti, položíte do Mé náruče! Kde je o ně nejlépe postaráno? Kde jim může být nejvíce pomoženo? Když spočívají na Mém srdci, když vaše modlitba jde tímto směrem: „Otče, kladu Ti ... na Tvé srdce. Ty pomáhej dále!“ Nic více a nic většího pro ně nemůžete udělat.

 

Jinak vás prosím, Mí milovaní synové a dcery, abyste v zacházení se svými sourozenci, s nimiž jste zde na zemi příbuzní nebo známí, měli trpělivost a opakuji: „Trpělivost patří k lásce a milosrdenství.“ Kolik trpělivosti mám Já, než nakonec všechny Mé děti budou opět doma? Nemůžete mít o maličko víc trpělivosti pro své bližní? To vám kladu ke konci Mého projevujícího se Slova z lásky do vašeho srdce.

 

Žehnám vás, žehnám všechny Své děti, i vás, kteří ještě přede Mnou prcháte. Žehnám vás, duše, které jste zde přítomné. Odpusťte a proste o odpuštění a vaše cesta vás povede do světla, andělé ať vás provázejí! Žehnám i vás všechny, kteří Mé projevující se Slovo čtete a uchováváte ve svých srdcích.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak jste nyní bohatě obdarováni Mými nebeskými dary, které jste se zakusili z Mé lásky a milosrdenství. Díváte se na cestu lásky a vidíte ji před sebou, viděno pohledem srdce, jako cestu, která před vámi leží jako řeka. Proud, který neustále teče a který se vlévá do oceánu lásky a milosrdenství.

 

Do tohoto oceánu lásky a milosrdenství se můžete vždycky ponořit a dát si léčící a občerstvující koupel. „Pojďte všichni ke Mně, kteří jste unavení a obtěžkaní!“ Jako volání zní tato věta časem a prostorem. Ano, jste neustále zvaní, abyste si odpočinuli od své cesty po zemi, která si vás žádá a při které vždycky znovu dospějete do bodu, kdy si myslíte, že to již nejde dál. Tehdy se opět ponořte do oceánu, i když by to bylo jen na krátký čas, neboť čas se zdá krátký nebo dlouhý jen vám, protože v lásce není žádný čas, nýbrž jen tečení, kmitání a záření.

 

Tak jste, když se ponoříte do moře lásky a milosrdenství, nesmírně bohatě obdarováni. Cítíte novou odvahu a cítíte radost v srdci. Cítíte, jak proud lásky protéká vaším tělem a vaší duší. Vaše buňky se napily z lásky a přes základ vaší duše se ztratily temné mraky a majestátně krásně svítí ve vás světlo z Mé lásky a milosrdenství.

 

Na co tedy chcete čekat? Chcete si lámat svou hlavu s neustále vířícími myšlenkami nebo chcete udržovat svůj život v běhu? Nu, myslím, že každý z vás nyní ví ve svém srdci správnou odpověď. Tak Mě, svého Nebeského Otce, Ježíše Krista, vezměte sebou na svou další cestu!

 

Stojím před každým jedním z vás a Mé ruce jsou roztažené nad vaší hlavou a ještě jednou vámi proudí Má léčící síla. Cítíte ten proud, cítíte to jemné vibrování. Povzbuzuji vás, abyste do tohoto proudu vložili všechno, co vámi hýbe, co vám brání na vaší cestě!Není nic, co bych vám nemohl odejmout a namísto toho vám ukázal novou cestu. Klidně vložte svou ruku do té Mé a ciťte, jak ji pevně obejmu!

 

To vám připomíná dny vašeho dětství, kdy jste vkládali své ruce do rukou svých rodičů. Ano, tak jste také Mé děti a tak také můžete být Mými dětmi, které přicházejí ke svému Otci. Tak Mě můžete vzít sebou na svou další cestu a cítit se skrze stisk Mé ruky v bezpečí na vašem putování tímto tmavým světem. Se Svou láskou a milosrdenstvím vás provázím a vedu po správné cestě.

 

Tak buďte nyní ještě jednou požehnáni a naplněni Mým Božským zdravím. Opakuji to ještě jednou:

 

Jste požehnáni a naplněni Mým Božským zdravím!

 

Má láska je ve vás a kolem vás jako ochranný šat. Ano, je to plášť lásky, který jste si vzali kolem ramen. Tento obraz jsem vám již jednou dal. Tak máte také kapuci, kterou si můžete přes hlavu přetáhnout, abyste se cítili jistí a v bezpečí.

 

Tak jděte v lásce a v milosrdenství a šiřte lásku a milosrdenství a Mé Božské požehnání a Můj Božský mír.

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, jsme hluboce naplněni, potěšeni a prodchnuti Tvou božskou, svatou láskou a skláníme se před Tebou v hluboké vděčnosti. Dnes jsi nás tak bohatě obdaroval a věřím, že mluvím za všechny, že jsi skutečně a citelně byl a jsi přítomný v našich srdcích.

 

Je krásné, že tě můžeme milovat a je ještě krásnější vědět, že nás vždy miluješ. Vždy a všude nás přijímáš jako Své děti, takové jací jsme a smíme být a jací být chceme.

 

Ano, Otče, jsi skutečně dobrý Otec a vždy jsi útěcha a podpora, když nevíme jak dál. Jsi svatý, dobrotivý a milosrdný a Tvé zdraví a Tvé požehnání ať je s námi a se všemi, které potkáme.

 

zpět