Tichá radost

Poselství - červenec 2013

Poselství - červenec 2013

zpět

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

 

Pojďte, Mé milované děti, na Mé srdce! Roztáhl jsem Své paže, abych každého objal. Ciťte Mou lásku, jak vás obklopuje! Mé světlo vás obaluje a paprsky Mého slunce lásky se vás dotýkají. Proudí vámi a tečou přes vás dále. Vstupují do vás láska, mír a nebeská radost.

 

Tu a tam vidím tiché usmání se, jak ke Mně stoupá. Ještě vroucněji objímám Mé dítě, těším ho, pomáhám mu a léčím ho, neboť jsem Dobrý Pastýř, který jde s vámi. Láskyplně vás hladím Svou rukou po hlavě. Zhluboka se nadechujete a vydechujete a s každým nádechem pouštíte více a více to, co vás ještě zaměstnává, co vámi v myšlenkách, ale také v pocitech hýbe a ještě vám brání cítit proud Mé lásky a cítit vroucí bytí pohromadě se Mnou.

 

Sesílám mír do vašich srdcí. Mír s tebou! Tak jdu ke každému jednomu z vás a pokládám Své ruce na vaši hlavu a žehnám vám. Mír s tebou! Tak oslovuji všechny Své děti, které pro Mě otevírají své srdce, i vás, kteří Mé řádky čtete, a vy Mě cítíte ve svých srdcích. Pusť, Mé dítě, co tě ještě zaměstnává, co sebou přináší všední den a buď tu nyní zcela pro Mě! Zavítej nyní do ticha tvého nebeského bytí!

 

Ještě jednou říkám: „Mír s tebou!“ To má také kmitat ven – zesílené také skrze vás – aby to dosáhlo všechny ty, kteří po Mě touží, a aby se také dotklo v nitru těch, kteří Můj mír zapomněli. Ať už jsou Mé děti kdekoli, říkám: „Mír s tebou, Mé dítě!“

 

Podporujte se navzájem v lásce! Podávejte si vzájemně ruce k pozdravení pokoje a žehnejte i ty, kteří vám jsou ještě daleko, neboť skutečně, říkám vám: „V Mé Nebeské říši nejsou žádné hranice, u Mě je jednota v lásce a nebeské kmitání je božská láska. Tu jste chtěli přinést na zem.“ Nyní si jste vědomi toho, že jsem váš Otec, že vás miluji a že nesete Ducha Mé lásky v sobě. Tento Duch lásky se chce realizovat přes vaši duši a přes vašeho člověka.

 

Stále hlouběji se nyní ponořujete do svého pravého bytí. Budete a jste pronikáni nebeskou láskou a všechno kolem vás je jedno. Zdi se drolí a sesouvají se. Světlo se šíří a vydává se stále jasnější a jasnější. Teče ve vás do každé jedné buňky a vy přijímáte Můj Božský proud zdraví. Neboť skutečně, říkám vám: „Stvořil jsem vás a znám vaši cestu ke zdraví.“

 

Přitulte se ke Mně a nechte se ode Mě vést! Tak se stanou vaše dny světlejší a světlejší a také zdravější a i v temných časech svítí Mé světlo tak jasně, že cítíte Mou blízkost a víte: Můj Otec je u mě a všechno je v pořádku, neboť láska mě dokáže uzdravit, všechno dokáže uzdravit. „Tak pokládám já, Tvé dítě, Otče, všechno do Tvých rukou. Ať se děje Tvá Svatá vůle ve mně a kolem mě, tak i ve stvoření! Otče, Ty jsi Bůh, Ty jsi Pán, Tobě předávám všechno, Ty působ podle Své Svaté vůle!“

 

Budete cítit, jak se po své modlitbě stáváte svobodní, jak jste neseni Nebeskými zástupy. Putují s vámi neustále, jen někdy jste tak zabraní do pozemského bytí a tím tak zaměstnaní, že si již Mě a i to, co vás z duchovních světů obklopuje, neuvědomujete, i když to je váš duchovní domov.

 

Proto vás prosím a všechny Své posly světla: „Zastavte se! Zajděte do svého srdce a přiviňte se ke Mně, ke svému Bohu a Otci, a zcela se Mi svěřte!“ Co by mohlo existovat, co by se mohlo vtlačit mezi Mé dítě a Mě, vašeho Nebeského Otce? Už jen po krátkém zavolání: „Otče!“, musí ustoupit všechno, co nekmitá v Mé lásce. Čím více na Mě budete myslet a čím častěji utečete do Mé náruče, tím lehčeji se vám to bude dařit také v těžkých situacích. Nebudete již hodnotit, soudit a posuzovat, nýbrž budete vědět: Všichni jsou Otcovy děti a On se stará každé jedno dítě.

 

Váš zrak se nasměrovává stále více na duchovno a  vám pomáhám k poznání, že nakonec jde jen o lásku zde na zemi a v Mém stvoření. Lásce jsem vás učil, když jsem putoval po zemi, a předžil vám ji, i když něčemu ne hned rozumíte. Podobenství se vám rozkryjí, čím více vrůstáte do lásky mezi sebou navzájem a ke stvoření. Každé dítě, které vložilo svou ruku do té Mé, vedu, tak jak to je pro ně dobré, stále dále k dokonalé lásce. Vedu ho stupeň za stupněm stále blíže k Mému srdci lásky a čemu dnes ještě nerozumíte, to poznáte pak krok za krokem.

 

Jsem stále tady a vy Mi můžete všechno svěřit a s klidem vložit do Mé ruky. Přijímám každé dítě takové, jaké je, neboť miluji Své dítě takové, jaké je. Takže také milujte sebe, takové jací jste! Snažte se ale o lásku, snažte se přijít ke Mně blíž! Následujte své srdce! Posílejte lásku a mír a žehnejte, neboť vaše snaha se počítá! Přeji si od Svých dětí lehkost a radost, které vedou vaše kroky.

 

Mnozí touží po lásce a dívají se na vás, i v duchovních oblastech. Tak se děje mnohé, přičemž vy můžete pomoct, aniž si toho povšimnete, jen vysíláním své lásky. I když něčemu nerozumíte, tak Mi to předejte a řekněte: „Otče, Ty víš, pro co je toto dění dobré, postarej se Ty o to, co mám na srdci!“

 

Tak se vyjasňuje svět a v Mém stvoření je světleji. Láska se šíří. Stále více sourozenců si podává ruce k pozdravení míru a putují společně. Tak to má být, i v oblastech duší! Žehnejte duším a i tam podávejte svým sourozencům ruce ke smíření! Vložte je a sebe do Mých rukou!

 

Jak hezké to je pro Mě jako vašeho Nebeského Otce cítit vás zcela u Sebe. Pln lásky vás pak můžu vést, těšit, rozjasňovat vaše nitro, uzdravovat a mnoho dalšího, ještě dříve než si lecčeho povšimnete, co potřebujete. Působím ve vašem nitru a pomáhám Svým dětem, tak dalece jak smím, aniž bych porušil svobodnou vůli. Jakmile je mé dítě u Mě a zcela se Mi svěří, tak je všechno dobré, Moji milovaní.

 

Dívám se do vašich srdcí a vidím vaše snažné prosby, vidím vaše nesnáze. Ciťte, jak jste jedno ve Mně! Z dálky slyšíte Nebeskou hudbu na Mou počest a jásáte také. Děkujete Mi v tichu a skláníte se přede Mnou. Ještě jednou pokládám Svou ruku na vaši hlavu a žehnám vám. Můžete také vždycky prosit o požehnání, ano,  se těším. Vaše srdce jsou u Mě a vaše duše nyní přijímají také Mé projevující se Slovo, které nyní ještě dále vydávám.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Podívejte se do svého nitra, Mí milovaní synové a dcery! Vidíte nekonečně mnoho cest. Ze všech cest nejtěžší byl krok opustit nebe, pro jití do hlubiny, jestli dobrovolně nebo v následování Mé Sadhany, není důležité. Proč, to vám vysvětlím v průběhu Mého Slova k vám.

 

Pokud jste šli dobrovolně na zem, tak začíná vaše cesta jako člověk a bytí člověkem sebou přináší, že se dostáváte se svými bližními do konfliktu. Jakkoli to, Mé věrné stádo, bylo a je nevyhnutelné. I když jste se svým srdcem byli u Mě, Svého Nebeského Otce, a vzpomněli jste si na slib přivést Mi opět domů Mé padlé děti, tak přesto byla na zemi lidská zamotání. Příčina je a byla v tom, že ti, kteří se rozhodli proti Mně, viděli vaše světlo. Vší silou a mocí se snažili toto světlo zatemnit, a protože země je pravomoc temnoty, tak se toto také často podařilo.

 

Tím začaly nespočetné cesty. Když jste se vrátili do šatu duše bylo vám nebe opět blízko a poznali jste, kde byla vaše pochybení a chtěli jste je v dalším životě očistit. Neustále jste měli svobodnou volbu: jít na zem nebo své učební úkoly plnit v oblastech na oné straně, respektive v oblastech na oné straně pomáhat těm, kteří zmatení, zatemnělí, stále znovu nanovo spějí na zem.

 

Současně jste ale také viděli, že je lehčí na zemi pomáhat vašim sourozencům a vést je z temnoty do světla. Podařilo se vám to? Říkám vám: Z části jste byli plni radosti a  jsem se s vámi radoval, když jste to nebo ono dítě, ztraceného syna, ztracenou dceru, přivedli opět ke světlu.

 

Nebyli jste ale s tímto úspěchem ještě spokojení. Říkali jste Mi: „Otče, ještě tolik jich je v temnotě, chci pomáhat, aby ještě mnoho Tvých dětí opět nastoupilo cestu domů. A vyhledali jste si například inkarnaci, ve které jste měli moc, například dopomoci křesťanskému náboženství k průlomu.

 

Byli jste třeba křižáci a nutili jste jinověrce přijmout vaši víru skrze násilí? Myslete na Mé děti Indiány! Nyní řeknete: „Ale Otče, viděli jsme přece náš život dopředu, proč to pak probíhalo jinak, než jak jsme to viděli?“ A zde, Mé věrné stádo, si s duší propojený duch stojí v cestě s člověkem.

 

Bývali jste mohli použít svou moc k tomu vést v lásce a s péčí své sourozence ke Mně, a to jste viděli v oblastech na oné straně. Viděli jste sice před vstupem na zem temné síly, které budou stát proti vašemu budoucímu životu, ale že byste mohli hluboko padnout a tím změnit strany, to jste nemohli a nesměli vidět dopředu. To je jednak kvůli vaší svobodné vůli a jednak proto, protože nemůže a nesmí existovat žádné určení předem vašich cest. Jen  jsem znal vaši budoucí cestu ve všech detailech a také vás varoval, ale víc jsem nemohl a nesměl udělat.

 

I to vychází z Mého zákona, že jednám s každým Svým dítětem stejně. Tak miluji ty, kteří Mě opustili a jsou proti Mně, stejně vroucně jako ty, kteří Mi chtějí Mé padlé přivést zpátky na Mé srdce. Proto je přes přesný průběh vašeho života položen plášť milosrdenství a lásky.

 

Poznejte, že i ve vašich různých životech byly události, které vám uloupily všechno světlo a zatemnily vaši duši! Proto vám stále znovu říkám: „Mí synové a dcery, neposuzujte a nesuďte, neboť nikdo z vás neví, jak už často putoval po temných stezkách.

 

Tato putování po temných stezkách vám slouží, Mé ve světle narozené děti, které jste Mi chtěly být věrně oddány, jako zkušenost. Tyto zkušenosti jsou zaznamenány ve vaší duši. Když vstupujete na zemi opět k nové inkarnaci a už byste dělali jen jeden krok směrem k moci, ano, už bys zvedli nohu ke kroku – abych vám to obrazně ukázal – tak byste v tom samém okamžiku byli konfrontováni s věděním své duše a opět byste svou nohu vrátili: „Můj Otče, skrze pokoru a lásku – ne skrze moc – dosáhnu svůj cíl. Otče, já jsem Tvůj syn, Tvá dcera a jednou jsem vykročil, abych Tě následoval a vzal na sebe v pokoře kříž. Skrze tento přijatý kříž budu Tvým dětem, které ještě putují v temnotě, pomáhat a vést je domů.“

 

Když se tímto zorným pohledem podíváte na inkarnace – o kterých jste dnes mluvili – tak pozná každý jeden z vás, že je mnoho cest, které nakonec všechny vedou domů, i cesty Mých dětí, které prozkoumávají temnotu – zdůrazňuji slovo „prozkoumávají“, neboť oni jdou i pro vás skrze temnotu, aby již na věky nikdy znovu nenastalo temno.

 

Není to nakonec jedno, jestli jste děti pádu, nebo jestli jste ze světlých výšin, spočívajíc na Mém srdci, kdysi řekli: „Otče, pro Tebe jdu ze světla do temnoty, abych tam světlo, které je láska, nechal jasně zářit?“ Možná nyní také rozumíte lépe podobenství o „Ztraceném synu“, především proč ho otec při jeho návratu domů královsky vítal.

 

Když vám stále znovu říkám: Žehnejte všechny, kteří vás potkávají, obalujte je do lásky, sesílejte mír do jejich srdcí a nechte do nich téci zdraví, tak to znamená v hlubším smyslu také, že stále znovu existují lidé, které jste již častěji v nejrůznějších příchodech na zem potkali. Skrze vaše myšlenky plné světla zabalujete své spoluputovníky, a když existují lehká karmická zamotání, tak se mohou už jen skrze vaše myšlenky rozpustit.

 

Lehká zamotání poznáte podle toho, že např. určité lidi nemůžete při prvním pohledu vystát a okamžitě je posuzujete. To ať vám je znamením, neboť, když toho člověka vůbec neznáte, proč vám je tedy nesympatický? Když existuje nepatrná karma, tak může být vyřešena třeba jen úsměvem, tichým žehnajícím pozdravem.

 

Když to jsou vážná karmická zapletení, jak jste je dnes z části popisovali, pak to je váš úkol – i když vy sami nejste zasaženi, nýbrž spíše rodinní příslušníci – být uprostřed této rodiny, neboť tím si dobrovolně dáváte na rameno třísku Mého kříže a spolupomáháte, aby se karmická zapletení v této rodině uvolnila a popřípadě žádný člen rodiny již nepotřeboval se inkarnovat.

 

I v oblastech na oné straně je nekonečně mnoho práce na Mé vinici, která se rozprostírá přes všechny sféry. Mí milovaní přátelé, není tedy naléhavě nutné jít na zem. Jestli se znovu inkarnujete nebo ne, je zcela podřízeno vaší svobodné vůli. Daroval jsem vám tuto svobodu a Já, Váš Pán a Bůh, ale i Otec a Bratr v Ježíši, jsem u vás s nejvroucnější láskou, ať už nyní jdete po zemi nebo nejtmavšími oblastmi na věčnosti.

 

Ano, říkám vám, co jsem vám už často sděloval: V noci, když se váš člověk uloží k spánku, pak putujeme spolu, zatemnělí v našem světlém svitu, skrze leckteré tmavé sféry, plni lásky, a snažíme se pomoci těm, kteří se např. osamoceni a opuštěni ukryli v opevnění hradu. Okna a dveře jsou opatřeny železnými mřížemi a oni sedí před svým zlatem, před svými penězi, v panickém strachu, že budou přepadeni a bude jim ukraden jejich poklad.

 

Jak děsivá hrůza je pojme, když my najednou stojíme v místnosti a řekneme: „Pojď, všechny peníze a jmění je pomíjivé, nemůžeš, jak vidíš, sebe a svůj poklad chránit, neboť duše mohou procházet zdmi! Pojď ven ze svého temného vězení, pusť, co tě ještě váže na pozemské! Pojď s námi do světlejších oblastí!“

 

Trvá to ale dlouho a je málokdy, že bohatý ihned opustí svůj nahromaděný poklad a jde s námi. Proto je také věta z Písma: Spíš projde velbloud uchem jehly – přičemž tím byla označována malá branka v hradbách města – než bohatý do nebe. Velbloud se může sehnout, ale bohatý je pyšný na to, co získal a neumí se sehnout. On sám je obrazně viděno z hliněného zlata, které není ohebné. Toto zlato ale není jasně zářivé, nýbrž černé jako olovo a těžce také leží na ramenou boháče.

To říkám boháčům tohoto světa, kteří lpí na svých pozemských pokladech. Říkám jim ale zároveň také, že nyní začala doba, ve které se hodnoty posouvají. Kdo prochází pozorně dny vaší doby, všimne si, že mnoho lidí již mění své smýšlení, že se snaží o solidaritu s chudými, že pomáhají, kde mohou pomoci.

 

A bohatí tohoto světa začínají přemýšlet o tom, proč nejsou již ponecháváni ve svém postavení, ve kterém mohli jako bohatí všechno spolurozhodovat, vždycky přece platilo: „Peníze řídí svět“, ale nyní postupně ztrácejí moc. Podívejte se do vzbouření národů ve vzdálených zemích! Bohatí byli vyhnáni z trůnu, protože lid hladověl.

 

Vy jste se inkarnovali do této doby, ne, abyste soudili bohaté, nýbrž abyste jim žehnali. Tím sesíláte do jejich srdcí lásku a soucit a probouzíte v nich přání používat jejich bohatství k pomáhání těm, kterým se daří mnohem hůře než vám všem zde ve vaší zeměpisné šířce, přičemž i zde jsou ještě rozdíly, o kterých vaše média stále znovu informují. Řeknu jen klíčové slovo: „nedostatečná mzda“ [Niedriglohn]. Podle něj poznáte, že se svědomí probudilo i u těch, kteří se skrze činnost těch, kteří pracují za nejnižší mzdu, stávají bohatší a ještě bohatší.

 

Vaše myšlenky plné světla spolupomáhají, že se tito cítí nedobře ve svém bohatství. Každý život se jednou přikloní ke konci, i ten vašich bratrů a sester, kteří ještě hromadí peníze a zlato. Pociťují ve svém nitru stále silněji, že přijde den vyúčtování. Ve svých snech sedí již v onom hradě, který je zamřížovaný a kolem je zdánlivě obklopen nejmodernějšími poplašnými zařízeními. Ví při probuzení, že to byl jen sen, neboť na věčnosti nejsou žádná zabezpečovací zařízení.

 

Vy všichni, kteří jste zde shromáždění, ale i vy, kteří Mé Slovo čtete a uchováváte ve svých srdcích, spolupomáháte, aby se všem na zemi dostalo spravedlnosti, aby láska a soucit se všemi vašimi spolusourozenci zvítězil, jedno jakou mají barvu pleti nebo národnost.

 

Tak vás žehnám zde v kroužku a všechny Mé děti na zemi. Žehnám obzvlášť vás, kteří jste ještě u ovládacích pák politiky a probouzím svědomí ve vás. Žehnám ale i vás, vás Mé zde přítomné děti v šatu duše. Odkloňte se od všeho svého jmění, které jste shromáždili na zemi! Všechno je pomíjivé a rozpadá se na prach. Obraťte se a viďte světlo andělů, kteří vás chtějí vést do světlejších rovin!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, tak jsem nyní se Svým milosrdenstvím u vás všech a skutečně, nebe se otevřelo a uzdravující proudy tečou k zemi. Tyto uzdravující proudy tečou prostorem a časem a mají pomáhat, všechny ty kdysi zadané příčiny opět rozplést, aby působení, které často pociťujete jako bolest, mohlo být rovněž uzdraveno.

 

Důvěřujte Mi a pojďte nyní ještě blíže na Mé srdce! Přiviňte se zcela vědomě ke Mně a pocítíte, jak moc vás miluji! Mé srdce je otevřené a chci vás velmi bohatě obdarovat. Ciťte, jak Mé ruce leží na vašich ramenou a přinášejí vám zdraví a požehnání! Žehnám vás! Přijměte všechny Mé dobré dary, vezměte si je sebou na svou cestu!

 

Osvoboďte se od všeho posuzování, od všeho hodnocení! Otevřete své srdce, aby také z vašich srdcí mohly láska a milosrdenství, které vám dávám, proudit ven ještě mnohem silněji a vroucněji, než jak to bylo dosud. Ano, jste Mé nástroje, Mí poslové světla a jste voláni, abyste spolupomáhali, aby dění pádu mohlo být konečně vyřešeno. Nechte Mou lásku zářit ven do prostoru a času, do nekonečnosti stvoření, do šířek jednotlivých sfér! Tak se dotkne srdcí.

 

Vaši sourozenci mohou být skrze to osloveni a může začít obrácení. Všechno se opět uzdraví, neboť všechny Mé děti se postupně vydají na cestu domů. Jejich srdce již nyní nasměrována směrem domů a touha pojala mnoho z Mých dětí, touha směrem k lásce, směrem ke světlu, směrem k pokoře, směrem k milosrdenství.

 

Ciťte ve svém nitru, jak moc vás miluji a ciťte, jak vám Má láska pomáhá! Tak jako vám pomáhá Má láska, tak pomáhá i všem vašim sourozencům. Ciťte Mou touhu, kterou nyní vkládám do těchto slov! Ciťte Mou touhu po každém jednom ze Svých dětí! Ciťte Mou touhu po Mé líbezné dceři Sadhaně! Ciťte Mé požehnání po společenství, ve kterém panuje zdraví a mír, abyste se všichni opět mohli vrátit ke Mně domů!

 

Ano,  vás prosím, Moji milovaní, staňte se vědomí lásky, která ve vás přebývá! Buďte si této lásky vědomi ještě mnohem více, než jak jste si byli doposud, a jděte plni lásky, plni milosrdenství, žehnající po svých cestách, neboť všechno čeká na to, aby láska a milosrdenství, světlo a požehnání proudily v bohaté míře.

 

Tak k vám ještě volám, Mé milované děti: „Mé dítě, miluji tě!“ To je Mé volání, které je směřováno ke každému jednomu z Mých dětí! Toto je Mé volání, které je vložené v jedné z vašich písní, kterou jste Mi ke cti dnes zpívali. Nechte, aby se vás dotklo toto: Mé dítě, miluji tě!

 

Otevřete své srdce Mému volání, Mé lásce, Mému světlu a Mému požehnání! Nechte svá srdce, aby se zcela rozšířila Mým milosrdenstvím! Tak buďte ještě jednou zcela bohatě požehnáni a ciťte Mé požehnání, Mou lásku, Mé zdraví v sobě! Tak jako vás  nyní žehnám, tak žehnám skutečně celé Své stvoření, všechen život a všechno bytí!

 

Amen.

 

zpět