Tichá radost

Poselství - duben 2007

Poselství - duben 2007

zpět

Poselství z 28. dubna 2007

 

(K naší velké radosti nás navštívili bratři a sestry z Česka od Brna)

 

Meditace: 

 

Milí bratři a sestry, půjdeme společně do ticha. Zavíráme své oči a necháváme svoji pozornost ponořit se do nitra. Náš dech se uklidňuje a my cítíme, že nejsme v této místnosti sami. Vnímáme důvěrně známý hlas. Je to hlas našeho bratra a Otce, Ježíše Krista, Který je uprostřed mezi námi. Hovoří k nám: „Mí milovaní, přišel Jsem dnes, abych vám přinesl mír a proto vám udělám dárek.“

 

Sotva tato slova odezněla, vidíme před naším duchovním okem bílou holubici. V myšlenkách k ní natahujeme svoji ruku. Poté, co holubice udělala kruh, sedá si na naši ruku. Díváme se hluboko do očí a hladíme ji něžně po peří.

 

Cítíme mír, který z této holubice vychází a který proudí zcela hluboko do našich srdcí. Vzniká v nás hluboký mír a také naše myšlenky se v tomto proudu uklidňují.

 

Náš bratr, Ježíš Kristus, k nám znovu hovoří: „Milí bratři a sestry, daroval jsem vám mír a naplnil vaše srdce a celé vaše bytí. Mír je v této místnosti, mír je také mezi vámi. Prosím vás nyní, abyste nechali tento dar míru letět tam, kde je mír potřeba.

 

Můžete říct holubici, která sedí na vaší ruce, místo určení a ona se hned zvedne, aby letěla a přinesla tam mír. Je to Můj mír, který pramení z Mé síly lásky a který vyvádí lidi z nejednoty k jednotě, ke Mně, ke všem bratrům a sestrám a ke všemu bytí. Odmlčím se nyní na okamžik, aby každý mohl vyslat svoji holubici na cestu.

 

Nyní se holubice zvedá z vašich rukou. Ještě se s ní loučíte a žehnáte jí v Mém jménu, aby skutečně dorazila tam, kam jste ji poslali a tím tam naplnila své pověření. Prosím vás pro nadcházející dobu především o jedno, abyste nechali proudit mír.

 

Tak zůstaňte nyní v tomto míru, který jsem vám daroval, a spočinete na Mém srdci lásky. Odmlčím se nyní, abyste mohli slyšet projevující slovo nebeského Otce.“

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, Má radost je s vámi, především s vámi, kteří jste se přišli z takové dálky. Čas od času to táhne duše dohromady. Znáte se z věčnosti, odešli jste ode Mě, abyste zde na Zemi byli světlem, zcela jedno ve které zemi. Ve vašem nejhlubším nitru jste spolu spojeni, i když mezi lidmi leží ještě tolik kilometrů. Putujete spolu ruku v ruce a naplňujete pověření, které spočívá ve vašich srdcích, být uprostřed této temné doby světlem.

 

Zemi hrozí zlé katastrofy. Všichni cítíte pod svými nohami nepokoj Země. Všichni poznáváte podle horka změnu klimatu, která se šíří po Zemi. A skutečně, vidíte znamení na nebi i na Zemi. Tato znamení znamenají, že Já, Ježíš Kristus, se zjevím v moci a slávě, už ne ve vzdálené době, ale velmi blízko. Avšak den a hodinu nezná nikdo, neboť přijdu jako blesk, který na východě zableskne a bude zářit až na západ. V sekundové rychlosti se rozšíří Mé světlo po Zemi. Pak, Mí milovaní synové a dcery, budete radostného srdce a budete Mě s jásotem vítat.

 

Ale předtím bude třeba ještě přestát mnoho vážných dnů, týdnů, let. Značně přibude přírodních katastrof. Také proto jste šli na Zem, neboť jsem do vás vložil Svoji tvůrčí sílu, s jejímž prostřednictvím můžete zmírnit všechny kotrmelce počasí. Je na čase, abyste se také v tom cvičili.

 

Když půjdou po Zemi bouřlivé poryvy a ve vašich médiích se objeví varování před škodami, které působí, pak se těmto bouřím postavte. Pozvedněte své ruce a požehnejte duchům vzduchu, kteří se v poryvech vybouří; požehnejte duchům vzduchu, kteří rozsypávají svoji tíhu po Zemi, nechávají vystoupit řeky z břehů, trhají zemi a domy a mnohem více; ale požehnejte i duchům ohňů, kteří svými blesky zapalují lesy a způsobují kilometry široké pustošení v Evropě a také v mnoha jiných zemích této Země.

 

Máte sílu postavit se těmto silám a sice v lásce; neboť tyto síly byly posíleny v jejich ničivé síle lidmi. Vše negativní, co člověk na této Zemi vykonal, se rozdělilo mezi živly oheň, vodu, vzduch a zemi a pokud nenaplníte své pověření, převalí se to přes lidstvo v celosvětových katastrofách.

 

Když tedy uslyšíte varování před hrozícím nepokojem, nechť vaše modlitby, vaše požehnání, vaše láska a blaho proudí do těchto sil, aby se negativní, co do nich lidé vložili, proměnilo a tím mohly být Mé děti uchráněny před velkým neštěstím. Důvěřujte silám ve vás! Čím více se budete cvičit, např. budete darovat nemocným léčení, tím silnější bude síla ve vás, nejen léčit vaše bližní, vaše zvířata, ale také stvoření.

 

Půjdu s vámi, s každým jedním na cestě naplnění jeho pověření. Procitli jste, už nesníte; neboť jsem vás probudil a každý z vás je připraven pomáhat podle svých možností, aby přírodní síly byly ve svém zuření zmírněny.

 

Vybídl jsem vás, abyste se vzájemně podporovali. Přijdou časy, v nichž někteří z vás ztratí veškerý svůj majetek. Budete pak připraveni sdílet příbytek s tím, kdo nemá střechu nad hlavou, dát jídlo tomu, kdo hladoví, podpořit ho útěchou a pomocí? Jestliže se toto nenaučíte v dobrých časech, nepomůžete ani ve dnech, které budou velmi těžké pro všechny lidi, protože se budete starat jen sami o sebe a své nejbližší příbuzné a možná ještě o přátele, známé.

 

Oslovuji vás jako Své přátele a tady by mělo být samozřejmé, že se budete vzájemně podporovat a navzájem si pomáhat. Přeběhněte pohledem po kroužku. Znáte každého bratra či sestru? Víte o dobrých, ale také o špatných dnech? Srostli jste v „my“?

 

Nuže, Mí milí, museli jste každou otázku odpovědět negativně. Proto je nyní na čase, abyste se mezi sebou poznali. Je často těžké, když se zde scházíte, vést rozhovor s jedním či druhým z vás. Ale spatřujte to jako svůj úkol, který vám dávám, že přijdete k bratrům a sestrám, které znáte od vidění, ale o nichž nevíte nic z osobní oblasti.

 

Představte se navzájem. Vyprávějte o sobě a i když to bude jen pět minut, ve vaší údajné patnáctiminutové přestávce – pochopte Můj humor – (Pán to řekl s úsměvem, protože se ještě nikdy nepodařilo dodržet patnáctiminutovou přestávku), tak to stačí, protože jste podali bratrovi, sestře ruku. Tak srostete a budete jednota v „my“.

 

Když se později rozejdete, abyste nesli do světa lásku, mír, požehnání a blaho jako světlo, každý na svém místě, budete spolu přesto spojeni a nebudete mít k dispozici jen vaši vlastní sílu, ale sílu všech bratrů a sester. Naučíte se, když budete pracovat tímto způsobem, dospět od „já“ k „my“ a naplňovat své pověření stále ve společenství všech, samozřejmě také se Mnou.

 

Přitom bude školeno vaše cítění a může se stát, že se před vaším Vnitřním okem vynoří obraz bratra nebo sestry a vy budete vědět, že ten či ta potřebuje pomoc. Pomodlíte se za bratra nebo sestru a pokud budete mít číslo, zavoláte mu/ji a zeptáte se: „Jak se Ti vede?“ Jakou radost bude mít váš bratr, vaše sestra, že není sám v utrpení, ale bude vědět o láskyplných bratrech a sestrách po boku, jak se zpívá v písní: „Každý nechť nese druhého tíhu, abys, Mé dítě, toho nemuselo tolik nést.“

 

Když zažijete tento příklad, srostete také v lidském rouchu ve společenství, jako které jste kdysi vyšli z nebe. To neplatí nyní jen pro vás zde v kroužku, ale jsou osloveni všichni, kteří čtou Mé projevující slovo, také ti nechť vrostou do tohoto jednání a tím uskuteční činnou lásku k bližnímu.

 

Nemusí se to dít vtíravě, jinak byste zranili svobodnou vůli vašeho spolubratra, své spolusestry, ale v láskyplném rozhovoru, který začíná pozdravem, jak je u vás lidí běžné. Pak má bratr/sestra možnost otevřít se u pozdravu a otázky „Jak se vede“ a vyprávět o sobě, pokud chce.

 

Poněvadž Jsem u vás v jednotě s anděly, bude se to stávat častěji, než si to dokážete představit. Neboť se skrze vás chci dotknout ještě mnoha Mých dětí, nejprve v praktické vzájemné lásce. Duchovno vytváří pozadí a teprve když se váš bratr/vaše sestra např. zeptá „Co tě vede k tomu, že pomáháš všem lidem, také mně?“, pak můžete odpovědět a k tomu stačí jen jedna věta: „Láska, kterou nás učil náš Pán a Otec.“

 

Mí synové a dcery, vstupujete do zcela nové doby, už se ohlásila. Je to doba Ducha. Můj Duch jde po Zemi a probouzí každé dítě. Ale Mé děti Mě neslyší a proto potřebují vás, abyste činem lásky připomenuli svým bratrům a sestrám, že je něco, pro co se vyplatí být na Zemi, totiž šířit kolem sebe lásku, nejen k bližním, ale k celému stvoření.

 

Nenechám vás samotné. Budu hovořit skrze vás k vašim bratrům a sestrám, za předpokladu – nyní slyšte znovu Můj humor –, že Mě necháte skrze sebe působit a nebude chtít všechno zařídit sami. Také do této společné práce – Já, Mé dítě, a ty – každý vroste. Všechnu sílu, všechnu lásku vkládám do vašeho nitra a bude ve vás nekonečně velká touha, působit v této době spolu se Mnou v nejvroucnějším sjednocení – duše jako nevěsta a Já jako ženich.

 

Tato touha vám ukáže cestu a tato touha vás nakonec přitáhne na Mé srdce, na němž budete v bezpečí spočívat. A z tohoto ticha a klidu budete působit pro Mě na Zemi. Odmlčím se nyní skrze tento nástroj, ale Mé slovo je ještě mezi vámi.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Už tak často, Mí milovaní bratři a sestry, jsem vás uvědomoval, kým jste a jaká síla ve vás leží. Udělal jsem to také právě přes Má slova. A budu to stále a stále znovu dělat – když to bude potřeba –, abych ve vás probudil přání stát se znovu tím, kým ve skutečnosti jste: zářícími syny a dcerami nebes.

 

Abyste tohoto cíle mohli zase dosáhnout, je potřeba jednak uvědomění a jednak ale také, abyste si vyjasnili, že – pokud chcete tohoto cíle dosáhnout –, je to spojené jen se změnou. Kdekoliv se chcete dostat z jednoho bodu k druhému, musíte něco změnit.

 

To neplatí je prostorově, ale platí to především také pro vaší bytost. Zůstáváte sice dětmi nebes, když je opustíte, ale pokládáte na sebe pozemské roucho a tím zapomínáte – a to má svůj dobrý důvod –, kde je váš domov. Ale mám mnoho možností, abych Svůj dětem připomenul a zavolal je a probudil v nich touhu vrátit se znovu domů na srdce Otce.

 

Jste zde, Mí milovaní, protože jste převzali svůj úkol, totiž pomáhat s návratem padlých. Podaří se vám to o to spíše, čím více se budete cvičit nejdříve v malých věcech tím, že se budete snažit vrůst do svého úkolu. Nad vším musí ale stát poznání. Musí nastat změna, nejdřív ve vás samotných a pak navenek.

 

Toto vědomí, že je potřeba změna, se u mnoha Mých bratrů a sester z nejrůznějších důvodů ztratilo. Nemůžete ale zůstat těmi starými a vrátit se domů ke stolu Otce. Abych použil obraz: Tak, jako děti, které si venku hrály, které zkoumaly okolí, které se přitom – což je zcela běžné – zašpinily, jsou nejdříve vyzvány, aby se umyly a pak přišly k jídlu, tak je to i u vás.

 

Jednou jsem použil slovo: „Kdo chce vstoupit do nebes, musí nosit nebesa v sobě.“ To, Mí přátelé, znamená změnu. Ale nemá vám nahánět strach. Naopak, má vyvolat ve vašich srdcích radost, radost z toho, že jste se dostali do situace, kdy odložíte mnohé, co na vás je ještě lidské. K poznání, že jste synové a dcery, musí přistoupit ale jako předpoklad, že pocítíte také přání vyvolat změnu, neboť máte svobodnou vůli a tak záleží na vás, zda chcete zůstat těmi starými nebo ne.

 

Toto přání je směrodatné pro to, abyste se dostali do situace učinit své okolí světlejší. Poněvadž jste všichni z Mé lásky, nesete také v sobě tuto lásku. Tato láska je hnací síla, která vás, pokud je vámi zažehnuta, přivede zpět do nebes. A na této cestě budete s sebou přibírat mnoho svých bratrů a sester.

 

Je to také touha, která ve vás leží, která musí sílit a sílit, abyste dali své „ano“ dobrovolně. Pomoci a pomoci k vám budou proudit; neboť láska pomáhá každému, kdo by chtěl sloužit zákonu lásky. Pomocí může přitom být, že budete mít před očima následující: Když budete v tichu, přijdete zcela blízko ke Mně a představíte si, že Já, váš bratr a přítel před vámi stojím s otevřenou náručí. Mí přátelé, a je to skutečně tak; neboť jsem stále u vás, volám vás a podávám vám Svoje ruce. Stojím před vámi, otevřel jsem Svoji náruč a prosím tě, Můj bratře, Má sestro, pojď na Mé srdce!“ A s touto prosbou se dotknu velké lásky a touhy, která v tobě leží. Díváš se na Mě, pohlížíš lásce do tváře a nemůžeš jinak, než přijít do Mé náruče.

 

Láska tě přitahuje. Spočíváš v Mé náruči, na Mém srdci a jsme jedno. Pociť, jak jen to je možné, tuto lásku a nechej stoupat své pocity! Dovol, abys byl dotčen hluboko v nitru, a nebudeš moci jinak, než přicházet stále znovu do náruče lásky, abys nakonec byl na věky u Mě!

 

Také v tom se stále a stále znovu cvič a nechej Mě také tímto způsobem v sobě ožít a budeš mít správnou motivaci, Můj bratře, Má sestro, abys řekl: „Ano, změním se.“ Tímto způsobem porazíš svého člověka a uvolníš síly, které svět potřebuje; síly, o kterých jsem hovořil, které budou v nadcházející době zapotřebí.

 

Žehnám vám, Mí bratři a sestry a zářím do každého srdce Moji lásku a nechávám tam – kde je to žádáno – planout oheň lásky více a více, aby se stal magnetem, který vás změní a přivede vás na Mé srdce.

 

Amen

 

 

Projevení z vážnosti

 

Procitněte, procitněte, procitněte, tak volá věčné Já Jsem do nekonečna a prosí o vpuštění do srdcí Mých, kteří příliš často ještě podléhají vábením své nízké povahy a jemné klepání pralásky otce je sotva slyšitelné. – Tak, jako Mě nemohli poznat, když jsem před lety putoval v těle po této Zemi kvůli probuzení Mých jako Ježíš z Nazaretu. –

 

Skutečně, říkám vám, Mí milovaní bratři a sestry, Mým synům, Mým dcerám je svatá tato doba, svatá jako tato hodina; neboť je to doba sklizně, ale je to také doba milosti, které vám neochvějně a věrně znovu a znovu připomíná váš úkol, která vás chvíli jako hřmící slovo, chvíli jako šeptaná prosba vybízí, abyste poznali a vnímali svůj úkol.

 

Co je vaším pověřením? Vraťte se domů a osídlete nebeské nivy s těmi svými bratry a sestrami, kteří jsou připraveni otevřít pro Mě své srdce a zříci se klamu hmoty a bludu tohoto světa!

 

Kdo utiší jejich hlad a jejich žízeň? Já, Mí synové a dcery, skrze vás! A kdy to dokážu udělat? Když budete žít ve stálém úsilí, být průchodní pro Moji vůli. Avšak Má vůle, která je stejná jako věčný zákon, zmůže přijmout podobu a najít výraz jen tam, kde se člověk neustále snaží propůjčovat své pomíjivé sebevztahovačnosti stále méně výrazu a podoby.

 

Tak si buďte jisti, Mí milovaní, když budete plnit tento úkol, že to budu Já, Kdo skrze vás pronese slovo pravdy a bude skrze vás vykonávat čin lásky. A je to jediná cesta, abyste zvrátili a zmírnili nouzi, která zasahuje vaši planetu stále více.

 

Nejste tu proto, abyste posilovali nouzi vaší svévolí a vaší pýchou, ale řekl jsem vám: abyste zmírnili, utěšili a léčili v duchu pokorné a milosrdné lásky.

 

Skutečně, říkám vám, i když se to zdá nepřehlédnutelné a zřetelné, že stále více účinků zadaných příčin otřásá životem jednotlivce i společenství, tak přesto šumění a vření pompézních událostí bude pro mnohé z nich ještě znamením, aby poznali své zaslepení, otevřeli brány a poskytli s ratolestí přístup Mé lásce.

 

Tak se cvičte, Mí věrní, cvičte se v zaměřování a v oddanosti ke Mně! Cvičte se v pokračujícím uvědomování si vaší pravé a zářící vnitřní bytosti, abyste sami zažili, jak chutný nápoj ústí z Mého pramene a chléb z Mé ruky vás zasytí a oblaží! Tak se proto semkněte více! Semkněte se v nitru i navenek! Oprostěte se od své nelásky! Vyzkoušejte se, kdy, kde a proč vám je ještě příliš vlastní! Neboť kde není láska, nebude ani jednota. A kde není láska a světlo, tam je otevřena brána pro ty, kteří chtějí zabránit, aby se naše dílo návratu domů dokončilo.

 

A k těm, kteří po tom dychtí, volám: „Pojďte a obraťte se! Vystupte z chladu temnoty, Mé děti, a obraťte se k Mému hřejivému světlu a Mé útěšné lásce! Já Jsem ten, váš Otec od věčnosti k věčnosti. V Mé lásce, která je také vaší láskou, je a zůstává vítězství. Je nezměnitelná. Má láska a mír a Mé slovo, Mí milovaní, tady i tam, jsou s vámi a mezi vámi.“

 

Amen

 

 

Modlitba skrze jednu sestru z Česka

 

Pane, děkuji Ti za lásku, kterou jsi vyzařoval. Naplnila naše srdce. Nejdříve to byl malý potůček. Pak se proměnil a najednou to byla velká řeka, která vyústila v oceán. Tento oceán se šíří. Je to mocná síla. A každý může čerpat z moře síly. Celé stvoření čerpá ze síly. Pane, vedl jsi nás sem, abychom spolu sjednotili v lásce tyto vodní proudy.

 

Existují překrásné krystaly lásky, které lze najít všude. Bez lásky není život. Je moře lásky. „Ponořte se do moře lásky! Moře pochází z Mé lásky, jako také vy jste z Mé lásky.“ Děkujeme Ti, Otče, za toto moře, které obsahuje také léčivé síly.

 

V tomto těle cítíme lásku jen trochu, ale až toto lidské roucho odložíme, skloníme se před Tebou, před Tvojí vznešeností.

 

Nyní jsme kapky lásky a neseme tyto kapky lásky do světa. Děkujeme, že jsme se mohli zde sejít. Vezmeme si odtud s sebou hodně na cestu. Spojil jsi naše srdce v lásce. Dobrovolně jsme přišli, abychom se zde spojili s bratry a sestrami a také s Tebou, Otče. Děkujeme našim bratrům a sestrám, že jsme sem mohli přijít a zažít s vámi nádherný den.

 

Mockrát díky budiž také tomuto domu na této Zemi, nechť na něm stále spočívají požehnání a mír.

 

Amen

 

 

Závěrečné slovo Otce

 

Mé požehnání se vás dotýká a Můj mír jde s vámi. Je ve vás a doprovází každého z vás. Šíří se a bude mír, mír na Zemi.

 

Žehnám vám, žehnám celému Mému stvoření. Žehnám všemu životu, žehnám Mým dětem.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

(V malém kroužku přijímání slova)

 

Tak jsem nad každého z vás natáhl své ruce. Mýma rukama k vám proudí Mé milosrdenství. Má láska, Mé požehnání a také nebeský mír vás naplňují a Mé božské světlo rozjasňuje vaše myšlenky.

 

Mé božské světlo rozjasňuje vaše stíny, které jsou ve vaší duši. Prosím vás, oddejte se Mi, řekněte Mi „ano“, vašemu nebeskému Otci a bratru, Ježíši Kristovi. Volal jsem vás a podívejte, následovali jste Mé volání. Přišli jste sem a nesešli jste se v tomto společenství poprvé, abyste Mě přijímali.

 

Z mnoha z vás už proudilo Mé slovo, tak Mi řekněte také nyní znovu „ano“ a ponořte se do moře lásky, kterým Já Jsem a padejme z jemných vln stále dále a stále hlouběji do Mé lásky! Čím hlouběji se necháte nést, tím jasněji si uvědomíte, že jsem vám zcela blízko. Ano, cítíte, že to nejsou vlny, kdo vás nese, ale Jsem to Já, Kdo vás nese, nejen v moři lásky, ale na všech vašich cestách. Mějte ke Mně důvěru! Pojďte ke Mně a řekněte Mi „ano“. Má radost je s vámi.

 

zpět