Tichá radost

Poselství - duben 2008

Poselství - duben 2008

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

26. dubna 2008 v Norimberku

 

Meditace: 

 

Milí bratři a sestry, jdeme do ticha. Naše srdce je naplněno láskou k našemu nebeskému Otci, našemu Pánu a Spasiteli. Otevíráme se zcela tomuto zářícímu světlo v nás a necháváme se naplnit Jeho láskou. Vše, co nás ještě znepokojuje, mizí v proudu Jeho světla, Jeho všeobjímající lásky. Je v nás tišeji a tišeji.

 

Láskyplně se díváme do svého srdce a cítíme, jak se šíří proud lásky a jak teče dál. Jdeme se svým vědomím do našich nohou a cítíme, jak teple a láskyplně plyne proud k matce Zemi a ta ho plná radosti a vděčnosti přijímá.

 

Vydáváme se duchovně do nádherné přírody. Vidíme kvetoucí keře v bílé, žluté, růžové barvě a jarní květy ve všech barvách a jsme dotčeni hojností květů. Vlévá se do nás vlna lásky a vděčnosti.

 

Jdeme dále a s každým krokem necháváme proudit lásku k matce Zemi a do stvoření. Plní radosti hned tancujeme po lučinách, které nyní stále více září ve svých květech do žluta. Je to láska Otce, která nás činí radostnými a šťastnými, a z našeho nitra stoupá přání: „Otče, chceme už jen jedno, sloužit Ti.“ V pokoře se před Tebou skláním: „Zde jsem, Pane“, říká naše srdce, „zde jsem jako člověk, ale také jako Tvá dcera, jako Tvůj syn, jako Tvé dítě. Požehnej mi, Pane! Jsem připraven jít ruku v ruce s Tebou.“

 

Jsi uprostřed nás, spočíváme na Tvém srdci a prosíme Tě o Tvé projevující slovoOtče, milujeme Tě a radujeme se.

 

Amen

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní synové a dcery, Jsem už drahný čas uprostřed mezi vámi. Jak by to také mohlo být jinak, když spočívám tak rád mezi těmi, kteří Mě milují. A u Mě je mnoho andělů, ale také mnoho duší z oblastí blízkých Zemi, kteří přišli dobrovolně, přitáhnuti magnetizmem lásky; a o tom chci trochu prohloubit vaše vědění.

 

Každá duchovní bytost, která se inkarnuje, odkládá vedle své vzpomínky na předchozí život, na věčný domov, –ve většině případů – také schopnost zaposlouchat se a podívat se do záhrobních oblastí. Jste tedy odkázáni na svých pět smyslů a to vás velmi často svádí k mylné domněnce, že jedinou realitou je hmota, na níž žijete.

 

Sice jste četli a slyšeli o tom, že existuje bezpočet světů jemnohmotného druhu od pekla až k čistým nebesům, ale velmi často vám schází pocit, že tyty neviditelné světy vás bezprostředně obklopují.

 

Vše má své kmitání, to víte. A také víte, že vaše duše jde po takzvané tělesné smrti do oblastí, které odpovídají jejímu kmitání. Co myslíte, kde jsou tyto světy? Jsou bezprostředně kolem vás a proto jsou tady nepřetržitě také bytosti, které vás pozorují z těchto oblastí a které – pokud se jedná o nízké duše – se vás snaží ovlivňovat.

 

Když si vzpomenete na situace, které byly silně emocionální, vystoupí ve vás podobný pocit jako v prožité situaci. Neříkám, že máte dělat takový malý experiment; ale představte si, že je vaše nitro naplněné strachem nebo vztekem. Není tady nic než tyto pocity. Když nyní odpadne váš vnější svět, jsou přesto tyto pocity zde.

 

Jsou tedy oblasti, které se skládají z těchto a nekonečně mnoha jiných negativních a pozitivních pocitů. Je to svět, kterým je přitahována každá duše, svět, který odpovídá vašemu duchovnímu postoji. Přitom není myšlen jen krátký okamžik strachu nebo vzteku, ale duchovní postoj je souhrn vašeho charakteru.

 

Tak jako je bezpočet charakterů, tak je také bezpočet míst, kde pobývají Mé děti. Nebyl bych Ten, Který Jsem, kdyby nebyl v Mém zákoně princip, který přivádí každé Mé dítě zpátky na Mé srdce. Říkáte: „Jsi láska“ a říkáte, že láska je největší síla. Uvažujete také pak o tom, že láska představuje největší magnetizmus, který v Mém stvoření existuje a že této přitažlivosti nic a nikdo věčně nemůže odolávat, ani duše, která kráčí nejhlubšími hlubinami a už Mě ve svém nitru necítí?

 

Magnetizmus působí a ať už ve vzdálených časech, tak i ve vás. Silou přitažlivosti Mé lásky jsem zaručil, že jediné Mé stvoření se nemůže ztratit, také tehdy, když ve svévoli myslí, že se ode Mě může oddělit. Jednou vypukne v každé duši přání přiblížit se tomuto ještě neznámému pocitu. Má síla lásky začíná přitahovat Mé dítě blíže ke Mně.

 

Tento princip působí na Zemi jakož i v jemnohmotných oblastech Mého stvoření. A jak reálně působí, poznáváte podle toho, že jste zde; neboť jste se nechali, mnozí z vás už před lety, Mnou přitáhnout a jdete nyní krok za krokem ke svému cíli.

 

Stejné to je v záhrobních oblastech. Také tam mají duše – tak jako vy – svoji absolutní svobodu. Mohou se rozhodnout pro nebo proti Mně. Ale jednou přijde okamžik, kdy Můj magnetizmus zasáhne a pak učiní duše rozhodnutí, totiž vydat se na možná nesnadnou cestu, podobně jako ztracený syn, který jde domů k Otci.

 

Také ve hmotě se takové rozhodnutí činí. A od okamžiku, kdy padne vaše svobodné „ano“, začíná zasahovat Můj zákon v zesílené míře. Jak si to lze představit? Vaše „ano“ – a sice tím myslím přítomné duše a přítomné lidí a navíc všechny ty, kteří čtou mé slovo – způsobí, že k vám přijdou pomocníci, že najednou uvidíte cestu, pro kterou byly vaše oči předtím zavřené.

 

Tato pomoc může být různého druhu, vždy přizpůsobená vědomí a možnostem, které Mi Mé dítě nabízí. Stále je ale přitahováno silou, která ho krok za krokem a tím také úkol za úkolem přibližuje ke Mně.

 

Tento princip přitažlivosti platí z Mého pohledu, protože tím přitahuji Své děti na Mé srdce, ale platí také pro vás, kteří jste zde na Zemi a kteří máte přání být pro mě činní. V tom okamžiku skrze vás působí Můj magnetizmus a sici působí v míře, jak to dovolíte. A tím není myšleno povolení, které se omezuje na to chtít o Mně vědět víc, studovat Mně, ale je tím myšleno, že se Mi Mé dítě oddá, že se pozná a že se pak dá do úkolů, které Mé dítě potkají v každodenním životě.

 

Tak rozvíjí každý z vás více či méně silný magnetizmus a ten zase přitahuje ty, kteří čekají na to, že Mnou budou zavoláni. Tento princip platí – opakuji Se – v celém Mém stvoření. A neplatí jen mezi lidmi, ale platí rovněž ve vztahu vás k duším. Je dobré a správné se modlit za vaše bratry a sestry v záhrobních oblastech, nutně potřebují vaši lásku, ale stejně tak důležitý, Mí milovaní, je váš život.

 

Ještě jednou vám připomínám, že nejste nikdy sami, že u všeho, co děláte, jsou bezprostředně vaši bratři a sestry z onoho světa, kteří vás pozorují, kteří vidí vaše chování a hodnotí, zda to, co říkáte, také uskutečňujete. A když pak vidí, jak je váš život lehčí a lehčí a jak postupujete na cestě světla, je to pro ně pobídkou také dát své „ano“.

 

Bezpočet duší, které jsou u vás, se neshromáždilo v této místnosti čistě náhodou. Cítí v sobě touhu, kterou si ještě tolik duší nedokáže vysvětlit. Zažívá vás, cítí vaše vyzařování, slyší, co říkáte, dívá se do vaší aury a když se jí to, co vidí, zdá upřímné, dá své „ano“ a tím dá svému duchovnímu životu rozhodující obrat. A  vám říkám: „Až se zase rozejdete, když opustíte tuto místnost, tak se tolik duší rozhodne změnit svůj stav k lepšímu tím, že přijmou pomoc, kterou jim může duchovní svět nabídnout.“

 

To, Mí milovaní, je také váš úkol jakožto poslů světla. Nečekají na vás jen lidi, čekají také vaši bratři a sestry, kteří už překročili práh k onomu světu. Když jim budete vzorem, jak je třeba jít cestu po Mém boku, stanete se spoluspasiteli v mnohem větším rozměru, než si to dokážete představit; neboť pak působí Má láska, Má síla přitažlivosti skrze vás.

 

Žehnám vám, Mí synové a dcery nebes.

 

Amen

 

 

 

Projevení z vůle

 

Skutečně, skutečně, skutečně,  Jsem láska. Jsem láska od věčnosti k věčnosti a protože Jsem láska, přicházím k vám. Nebe se sklání k Zemi a , váš nebeský Otec, Jsem uprostřed mezi vámi.

 

Je to vážná doba, je to vysoká doba a protože tomu tak je, musím troubit ke všem Mým dětem, které jsou na scestích a zaměstnaní jen svým lidským světem a nestarají se už o svoji duši.

 

 Jsem cesta, pravda a život. Jsem moc, síla a vznešenost od věčnosti k věčnosti. A to, co začalo před 2000 let, má být nyní dokončeno tím, že všechny Mé děti budou přivedeny do nebes; neboť jsem připravil příbytky pro Mé děti a Jsem tam, ale také u vás.

 

Jsem láska od věčnosti k věčnosti a žádné Mé dítě se neztratí. Nechejte si říct, jedno jaká učení jsou na této Zemí, jako např. věčné zatracení: Já Jsem láska a milosrdenství a Má láska zvítězila a Mé milosrdenství zvítězilo. Žil jsem lásku a milosrdenství jako vzor pro vás, když jsem jako Ježíš Kristus, váš Pán a Bůh, váš Spasitel šel po Zemi.

 

Já Jsem život a volám k vám všem, Mé děti, které jste pro Mě šly na Zem: „V zástupech jste se vydali z nebes a inkarnovali jste se.“ Jste na Zemi a jste na rovinách očisty a volám k vám všem: „Zastavte se a vnímejte Mé volání: Obraťte se od lidského, neboť je nyní čas, kdy máte nastoupit na to, co jste Mi slíbili, když jste stáli před Mým trůnem.“

 

Nebe je váš skutečný domov. Nepatříte na Zem; neboť pozemský život je jen přechod a jste zde, abyste znovu přivedli všechny padlé bytosti a všechny bytosti na scestích s Mojí pomocí zpátky ke Mně domů.

 

Já Jsem váš Pán, váš Bůh a skutečně, je to vážná doba! Vašimi lidskými slovy nemůžete nikdy pochopit a vyjádřit, jak vážná je tato doba; neboť boj mezi světlem a temnotou vstoupil do závěrečné fáze a stále ještě, ačkoliv jsem už tak často volal do temnoty, si temný pán a jeho zástupy myslí, že Mě mohou porazit.

 

Tak se stane, že bude muset sklonit svoji hlavu a s ním všichni, kteří k němu patří.  Jsem vítěz. Jsem Pán, váš Bůh, láska dosáhla vítězství a láska drží vítězství v rukách. Každé jedno dítě se dostane do svého nebeského domova a bude navěky v Mé otcovské náruči. Už nikdy nepocítí smutek a utrpení a nedostane se na scestí. Neboť bude Nové nebe a Nová Země, kde budou žít všichni spolu v míru a budou spaseni. Ti, kteří jsou se Mnou, budou dále pracovat na tom, aby všem, kteří ještě nenašli cestu ke Mně, pomohli, aby ke Mně dorazili.

 

Bude říše míru. Ale skutečně, říkám vám, bude to říše nitra a ne město někde na této Zemi. Říše míru bude uvnitř ve vás a Já Budu váš Pán a Bůh a budu pobývat a zůstávat v této říši míru a vy se Mnou. A skutečně, říkám vám také, neboť stojí znamení na horizontu, na nebi: „Nezjevím se jako člověk, jako Ježíš Kristus na této Zemi, zjevím se v Duchu. Tak nechoďte tam, kam chodí ten, který se vydává ze Mě, aby vás svedl, aby vás přilákal sladkými slovy, aby vás pak, až se kolem něho všichni shromáždí, uvedl do utrpení, bolesti a nářku.

 

Já Jsem váš Pán, váš Bůh a Já se zjevím v Duchu na obloze a ti, kteří jsou se Mnou, Mě uvidí, ti, kteří jsou se Mnou, Mě poznají, neboť to vložím všem do srdce.

 

 Jsem váš Bůh a skutečně, říkám vám ještě jednou: „Obraťte se, jděte do svého nitra!“ Volám přes tuto místnost na Zemi a do všech míst očisty, také k vám, duše, které jste se zde shromáždily: „Obraťte se a upusťte od všech mylných cest!“  Jsem láska, Já Jsem milosrdenství a vy jste obklopeni světelnými bytostmi, které čekají jen na to, aby vám pomohly, abyste našli svoji cestu.

 

Nebojte se! Tak často jsem volat tato slova jako Ježíš Kristus také skrze Své nástroje, skrze Své proroky. Ale mnozí byli mučeni, popraveni a zabiti a tím byly všechny Mé pokusy přechodně zničeny. Ale Můj Duch se nedá zakázat a tak vám říkám: „Když se jedny dveře zavřou, tak se otevřou druhé.“

 

Vy, kteří jste zde shromážděni, jste všichni nástroje Mé lásky. Ale vybízím vás: „Nestavte žádné nástroje na podstavec! Nestavte žádné mluvící nástroje na podstavec; neboť u Mě neexistuje žádné nahoře a dole. Všichni jste stejní, a posluchači dneška jsou potenciální mluvící nástroje zítřka, které jsou připravovány Mnou, Mojí láskou, Mými nástroji na svůj úkol.

 

 Jsem, Který Jsem od věčnosti k věčnosti, tak to je. Já Jsem, Který Jsem od věčnosti k věčnosti a i když jsou Má slova vážná, tak vám říkám: „Skutečně, jsou vyřčena z mého milujícího otcovského srdce skrze Mé nástroje.“ A skutečně, budou následovat ještě další vážná projevení.

 

Obraťte se, Mé děti, obraťte se do nitra a nenechte se svést! Nechoďte na léčení, pokud to není léčitel, který léčí v Mém jménu! Jděte do svého nitra, když hledáte vyléčení, a  vás povedu tam, kde najdete skutečné léčení pro svoji duši!

 

Já Jsem život a vy máte žít ve Mně a budete žít ve Mně; neboť všichni dospějete ke Mně domů.

 

Amen

 

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Mí milovaní, pojďte na Mé srdce a otevřete svá srdce zcela zeširoka, abych je mohl naplnit láskou a milosrdenstvím a zůstaňte pak ve svých srdcích, aby vše, co děláte, co myslíte a co říkáte, se dělo z lásky a v lásce. Pak poproudí Můj proud z vás všude tam, kde jsou láska a milosrdenství potřeba.

 

Tak, jako jste se dnes modlili, naplní pak Má láska šedé mraky a ty se rozplynou. V lesku Mé lásky zazáří vše nové. Tak se má stát, jak jsem vám řekl: Novou Zemi a Nové nebe pro vás učiním a vy, Mé nástroje, vy, Mí poslové světla, Mi s tím pomůžete.

 

Skutečně, volám vás vaším jménem, ale nemůže to navenek slyšet, nýbrž Mé volání zaznívá ve vašem srdci. Každé srdce, které miluje, bude vnímat Mé volání. Každé srdce, které miluje, zná Můj hlas. Každé milující srdce, které vnímá Můj hlas, se zachvěje radostí. Úžasný pocit vámi prostupuje. Zůstaňte u Mě, Mí milovaní, a nenechejte se už svést tím, co se děje kolem vás!

 

Pravdu, která je pro vás důležitá, se máte dozvědět ode Mě ve svém srdci, proto poslouchejte Můj hlas, poslouchejte to, co vám musím říct. Pak povede vaše cesta po této Zemi ke Mně po cestě světla. Tato cesta je stavěná na pevném základě a půdě, totiž na lásce. Putuji po ní s vámi a vedu vás stále znovu na kraje této cesty a očima lásky se pak díváte na ty, kteří stojí na kraji.

 

Podívejte se na ně dobře! Jsou to všichni vaši bratři a sestry a vkládám impulz do vašeho srdce. Půjdete tam, vezmete svého sourozence do své náruče a pronesete slova útěchy. Zodpovíte jejich otázky, položíte na ně ruce nebo za ně a s nimi řeknete vnitřní modlitbu. Pak, Mí milovaní, Se skloním ze Svého milosrdenství k vaší sestře, vašemu bratru. Ano, požehnám vašemu bratru, vaší sestře a srdce se začne otvírat a on/ona se podívá na Mě a váhavě položí své ruce do Mých.

 

Žasnete, ale je to jen váš člověk, který žasne. Ve svých srdcích chápete pravdu lásky-milosrdenství, která zde mocně působí, a slzy radosti jsou ve vašich očích. Plní vděčnosti se na Mě díváte a říkám vám: „Mí milovaní, tak to má být.“ Láska vede všechny zpátky ke Mně a pokorně se díváte na Mě a poznáváte: „Otče, na odpočinek už teď není čas a na delší přemýšlení také ne; neboť vidím už dalšího bratra, další sestru.

 

A pak ti říkám: „Tak to má být, Můj synu, tak to má být, Má dcero.“ Podívej se na kraj cesty a vezmi své sourozence do náruče; neboť vím, že v jejich srdcích hoří touha! Rozdmýchej tuto touhu v plamen a pak zde budu  a řeknu Svému dítěte: „Pojď domů, tvá cesta trvá už tak dlouho. Dej Mi všechny své potíže, ponesu je za tebe, a zatímco se Mnou půjdeš, promění se všechna námaha, kterou jsi nesl, v čirou lásku, takže Mi také ty budeš moci sloužit z milujícího srdce.“

 

Tak vás chci vést, Mí milovaní, a Mé vedení je neseno láskou a milosrdenstvím a dostane se k vám ve správný čas. Využijte čas, abyste se připravili! Využijte čas, abyste vrůstali stále hlouběji do lásky! Mé požehnání je s vámi a při vás. Vložte nyní svoji ruku do Mé a nechejte se Mnou vést, Mnou, vaším nebeským Otcem Bratrem, Ježíšem Kristem, Který vás nekonečně miluje.

 

Amen

 

 

 

Projevení z lásky

 

, Otec Pra, ti říkám, Můj synu z paprsku božské vůle, že jsem ti vložil slova modlitby do tvého srdce, neboť je Mým přáním a Mou vůlí, aby Mé dílo vedení domů všech Mých dětí procitlo k novému životu a aby všichni ti, kteří čtou Má slova, se znovu cítili osloveni ve svých srdcích.

 

Nedívejte se už na to, co se v tomto díle ode Mne vzdálilo! Vše, co se stalo, byl proces učení. Vciťte se do hloubky svého srdce, aby to bylo Mé dílo a aby toto dílo existovalo tak dlouho, než projde poslední dítě růžovou branou.

 

Má být pastýř a stádo. Pastýřem Jsem  a  Jsem všudypřítomný u všech Mých oveček. Volám je, vábím je, pozvedám s napomenutím Svůj hlas, ano, žadoním o slyšení, ale Mé ovečky Mě nechtějí slyšet. Rozptýlily se do větru. V mnoha náboženstvích, společenstvích proti sobě bojují, místo aby se vzájemně respektovaly a uctívaly v lásce a z této lásky poznaly jednoho Boha, Kterým  Jsem.

 

Nyní potřebuji obraz, který vysvětlí tento kroužek zde – ale též takové na jiných místech, kde se schází více bratrů a sester. Existuje tedy pastýř a stádo. Co chybí, Mí milí? Psi, kteří stráží stádo, kteří shání ovce dohromady. Nyní se můžete zasmát Mému humoru. Ale pochopte srovnání! Potřebuji vás, Mé nástroje, abyste se vydali a láskyplně vedli do Mé náruče všechny ty ovečky, které k vám přijdou a jsou dobré vůle.

 

Jak to bylo v pracírkvi před 2000 let? Nedal jsem Svým apoštolům a učedníkům pověření, aby se vydali a učili všechny ty, kteří chtějí být učeni? Tak také jděte odsud tam na vaše místo určení a vytvořte tam malé kroužky a  Budu uprostřed mezi vámi a budu moci k vám přivést všechny ty, kteří mi pak „naženete“ do Mé náruče lásky (řečeno s úsměvem a s výslovným přáním, napsat slovo „naženete“ v uvozovkách).

 

Dívám se do budoucnosti a říkám vám: „Vznikne bezpočet domácích kroužků, kde se budou Mé děti spolu modlit, vzájemně si pomáhat, probírat své starosti a smutky a podporovat se v každé nouzi.“

 

Nemusíte prodávat své obydlí. Ne! Ale dejte své obydlí – co jsem vám daroval – k dispozici svým bratrům a sestrám, tak jako se to děje tady. Zde je otevřený dům pro každého, kdo by rád přišel, pro každého, kdo potřebuje podporu. Tak to má být také u vás. Otevřete své dveře, i když jsou to dveře bytu, abych vám mohl duchovně přivést Své ovečky.

 

Ve společenství pak dospějete ke světelné cestě: „Tak to bylo také praspolcích a tak to mělo být i v Mém díle vedení domů.“ Ptáte se: „Proč se dobrý začátek poté obrátil v opak?“ Slyšte, Mí synové a dcery, kteří stojíte nyní mimo: „Nikdo není zralý vůči nebezpečí, že při své inkarnaci zakolísá nebo spadne.“ A  vám říkám: Čím větší je pověření, tím silnější jsou útoky, tím sevřeněji se staví temnota proti poslu nebo poslům světla. Nikomu nepřísluší v jakékoliv formě vyslovovat odsouzení; neboť uvažte: Kdo soudí, ten je už sám odsouzen.

 

Vaší sestrou a těmi, kteří ji provázejí, vám byly ukázány všechny léčky pýchy, o které můžete také zavadit a zakopnout. Šla před vámi a zažila mnoho pádů a – pokud tak chcete – také na sebe vzala, že i vás upozorní na nebezpečí, abyste mohli jít cestu bez těchto potíží. Kdo to může pochopit, nechť to pochopí.

 

Proto, Mí synové a dcery, nenoste už v sobě vztek a hněv a nebuďte zoufalí, protože jste Mě ztratili. Neztratili jste Mě. Byl jsem stále u vás a každý z vás musel udělat svoji zkušenost učení, protože – z pohledu jeho duše – to tak chtěl, aby se už neděly ty stejné chyby.

 

Tak Mé dílo znovu ožije, také skrze vás, kteří ještě nyní stojíte mimo; neboť se vás v tomto okamžiku dotýkám Mojí převroucnou láskou a voláním: „Můj synu, Má dcero, šel jsi na Zem, abys byl světlem a ne, abys žil ve světě a byl ze světa. Vzpomeň si na slib, který jsi kdysi dal. Povstaň! Nezůstávej ležet v prachu této Země! Povstaň, Mé dítě, a buď zase Mým synem, Mojí dcerou z nebeské říše! Mé dítě, otevři zeširoka brány svého srdce a neuzavírej se už před Mojí láskou, která tě znovu volá!“

 

To, co jsem zvěstoval prostřednictvím Své božské vůle, říkám také prostřednictvím Své lásky: „Doba je vážná a nemáte už déle spát, ale procitněte, abyste v této vážné době povolali do života Moji církev lásky – církev lásky, v níž je jeden pastýř, Kterým Jsem , váš nebeský Otec, a jedno stádo na celé Zemi.“

 

Po této Zemi přejdou ještě mocné útrapy, než všechna náboženství poznají, že může existovat jen pospolitost a ne protivenství, že je jen jedno přikázání, které se učí ve všech náboženstvích: přikázání lásky, které obsahuje – opakuji – respektovat a uctívat jeden druhého.

 

Tak zaznívá z tohoto kroužku volání po Zemi k vám všem, kteří čtete Má slova na internetu, kteří jste Mi chtěli sloužit a dosud Mi vždy odpovídali: „Pane, byl jsem tady, zasazoval jsem se celou svou silou a kde jsi byl Ty? Proč se mohlo stát, co se stalo?“ Vysvětlil jsem vám pozadí, nemáte už výmluvu.

 

Až jednoho dne vyměníte rovinu, spící, neprobuzení ke svému pověření, přijde na vás nekonečně velký smutek a přesto vám řeknu: „Z Mého milosrdenství existuje pro vás ještě další šance.“ Ale rodit se ještě jednou jako kojenec – prodělávat všechny ty starosti a námahu vyrůstání k dětství, dospívání ve světě, který se vám bude jevit ještě daleko horší, než jako je tomu dnes – když byste mohli naplnit své pověření teď?

 

Tak pojďte, Mí synové a dcery, slyšte Mé slovo ve svém nitru a už nepochybujte, že  Jsem, protože vám tyto pochyby byly vloženy do vašich srdcí! Já Jsem ten, Kdo ve vás k vám hovoří a rozechvívá vaše srdce. Podejte Mi znovu svoji ruku a kráčejme spolu k naplnění vašeho pověření! Teprve pak budete šťastní; neboť teď nejste. Jste zoufalí, jste smutní, život ztratil svůj hlubší smysl – mnoho takových myšlenek jde vaší hlavou. Toto vše je minulost. V minulosti jste se učili, nyní jste dosáhli zralosti, abyste zaujali místo jako Mé nástroje, které jste slíbili vyplnit na Zemi svojí službou.

 

Tak vám žehnám, Mí synové a dcery, zde v kroužku a po celém světě, kteří čtete Mé poselství. Tolik vás je dotčeno ve svém srdci; nechejte téct slzy, duše se očišťuje! Pojďte ve svém nitru domů na Mé otcovské srdce a naplňte, co jste slíbili! Žehnám ale také vám, přítomné duše a žehnám Mému stvoření.

 

Amen 

zpět