Tichá radost

Poselství - duben 2012

Poselství - duben 2012

zpět

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, Já, Ježíš Kristus, Nebeský Otec, jsem ve vašem středu. Stojím před vámi s roztaženýma rukama a říkám: „Pojď, Mé dítě, do Mé náruče! Vedu tě na zelenou louku a posiluji tě pro tvou cestu, po které jsi připraveno pro Mě jít na zemi.“

 

Nechte do sebe proudit Mé světlo! Přijměte ho! Otevřete svá srdce a ciťte, jak vás prokmitává Mé světlo! Je ve vás světleji a světleji a s každým nádechem Mě vdechujete. Všechno temné několikrát zcela vědomě vydechněte a vdechněte Mé světlo! Uvnitř jste se ke Mně přitiskli. Jste Mi nyní zcela blízko a cítíte se v bezpečí na Mém Otcovském Srdci. Volně a lehce proudí váš dech a je ve vás stále více prostoru a více světla. Všechna omezení mizí a Mé světlo proudí přes vás ven. Vaše ruce a nohy, ano, vaše celé bytí, vyzařují nyní Mé světlo ven a ve vás kmitá Má láska.

 

Světlo, láska a i Mé zdraví nyní proudí ve vás dále a dále do každé nejmenší buňky, do každé kapičky krve, do lymfy, do vašich kostí a do všech tkání. Překrásné záření a světlo od vás vychází. Cítíte se spojeni spolu navzájem zde v místnosti, ale i dále mimo tuto místnost. Všechny hranice mizí. Cítíte se spojení se všemi Mými dětmi a i pohled do stvoření je nyní jiný. Vidíte zář od okvětních lístků květin, které vám svítí vstříc. Skláníte se před uvnitř přebývajícím Duchem, kterým jsem i v květinách, v přírodě, ve stvoření. Všechno Mě nese v sobě a všechno nese Mého Ducha.

 

Do těch míst, kde je tma, září slunce Mé lásky, a i tam je světleji a světleji, tak jasno jako je ve vás. Jasně zářící stojíte přede Mnou, svým Otcem, a skláníte se přede Mnou a říkáte: „Otče, milovaný, tady jsem. Vzpomněl jsem si a vím, že má cesta je působit zde na zemi pro lásku, vydávat své světlo a především jít a působit sjednocený s Tebou. Ze sebe nedokáži nic, ale Tvůj Duch uvnitř dokáže bořit hranice a otevírat brány. Tak působíš v nás a skrze nás a my rozdáváme Tvé dary, které jsi každému jednomu ze Svých dětí daroval, abys vysvobodil to, co podle Tvé Svaté vůle vysvobodit potřebuje.

 

Pln radosti do vás sesílám Své proudy milostí, které vás nepřetržitě prokmitávají. Kde některé Mé děti tu a tam ještě mají pocit oddělení nebo ještě nepřijímají světlo, postupně mizí i toto, a i ony poznávají, že i jejich cesta nakonec vede domů. Mé světlo je vede tam, kde mohou vykonat to, co si pro tuto cestu na zemi předsevzaly.

 

Tak volám ke všem Svým dětem: „Otevřete svá srdce! Podívejte se na světlo, které se rozprostřelo! Je to i pro vás, neboť i vy jste Mé milované děti!“ Něžně se dotýkám každého z vás ve vašem srdci a říkám: „Pojď na Mé Otcovské Srdce! Miluji tě!“ Jsem tvůj Bůh a Stvořitel a přece jsem ti tak nesmírně blízko v Ježíši Kristu, ve kterém jsem jako sama Láska šel po zemi. Tato láska, kterou jsem vám předžil, i tobě, Mé dítě, tě nakonec dovede domů, kdykoli budeš připraven.  čekám! Dal jsem ti svobodu, a jen láska tě může přimět k tomu, aby ses bez nucení, bez nátlaku obrátil. Vidíš to na svých sourozencích.

 

Otevřu ti, pokud budeš chtít, krátce tvé oči a ztlumím Své světlo, neboť jsem u všech Svých dětí a tak i u tebe. Ukazuji ti, jak můžeš milovat, aby ses osvobodil z diktatury temnoty. Odevzdej se Mi, odevzdej se lásce a spatřuj v každém svého bratra nebo svou sestru! Je to Mé dítě, které je nyní konečně – tak jako ty – na cestě a vrací se domů! Spasil jsem všechny Své děti a spasitelskou jiskru jsem vložil i do tvého srdce, která čeká na to, aby opět dospěla k planutí a k ohni lásky.

 

Tak vám ukazuji ve vašem nitru, jak pro Mě můžete na zemi působit. Radujte se, že jsem ve vás vstal z mrtvých, ať už to vypadá jakkoli, ani zde nemusíte hodnotit! I zde působí Má milost a Můj dar milostí v pravý čas, tak jak to je pro vás dobré, pomáhá vám dál a vede vás dál. Putujte ve zcela těsném spojení se Mnou a nakonec se osvoboďte pro své pravé bytí! K tomu vás nyní povedu dále se Svým projevujícím se Slovem.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, , váš Nebeský Otec, ale i Bratr Ježíš, jsem s vámi putoval velikonočním týdnem, někdy s úsměvem, někdy vážně, a vložil vám leckteré cítění do srdce. Cítili jste to a v myšlenkách jste se zabývali tím, co jsem vám dal.

 

I když jste velikonoční týden nemohli slavit tak, jak jste si to předsevzali, protože se stalo ledacos, co vás zdržovalo od toho se Mnou putovat, přesto procházela vaše duše se Mnou velikonočními dny, a na Velikonoční neděli se skrze Mou milost a milosrdenství ve vás všech probudil vnitřní duch. Ale, abych mluvil vašimi slovy, je ještě trochu rozespalý.

 

Rozumějte Mému humoru, neboť radostně máte se Mnou putovat a vrůstat do svého úkolu. V jednotlivých dnech jste mohli poznat, kde bude ležet vaše těžiště v nadcházející době, který úkol jste si předsevzali, abyste ho naplnili.

 

Kdo na Zelený čtvrtek se Mnou mohl bdít a modlit se a viděl v sobě nejen Mé utrpení, nýbrž i utrpení po celém světě ve stvoření a u bližních, ten se před touto inkarnací rozhodl pro úkol, který má těžiště v uzdravování. Skutečně, uzdravování potřebuje tento svět, ať již matka země, příroda, zvířata nebo vaši bližní. Tak si vždycky znovu udělejte trochu času a nechte zdraví – Mé zdraví – téct přes vás! Skrz to se probudí váš vnitřní duch a postupně prozáří vašeho člověka takovou silou, jakou si nedokážete představit.

 

Když roztáhnete své ruce, tak vibruje vaše tělo, protože Má síla zdraví přes něj teče a je předávána dál přes vaše ruce. Ale nejen přes vaše ruce proudí Mé zdraví, nýbrž postupně přes vaše celé bytí. Vkládejte nadále svou ruku do té Mé!  putuji s vámi a stále intenzivněji pociťujete, že zdraví chce přes vás téct.

 

Kdo z vás prožil obzvlášť silně Velký pátek, šel se Mnou křížovou cestou, a kdo kromě toho cítil i bolest těch, kteří umírají skrze války, povstání, skrze bombové útoky a mnoho dalšího, cítil, že touží po míru na zemi.

 

Kolik z vašich sourozenců jsou nevinní strženi do smrti! – Nevinní v tomto životě – duše ale nese vinu, jen proto mohla smrt takovým způsobem na Mé děti přijít, aby mohlo dojít ke karmickému vyrovnání. Co jsem ale učil? Že pouto karmy, to nešťastné zřetězení přes více inkarnací, se musí přetnout mečem lásky.

 

Jako Ježíš jsem celý pád nesl na Svých ramenech, když jsem šel křížovou cestou. Vzal jsem na Sebe vinu všech Svých dětí. Nesl jsem ji, aby snadněji našly cestu ke svému úkolu v tomto životě, aby rozpustily svou vinu.

 

Pokud jste tedy byli obzvlášť v tento den, na Velký pátek, se Mnou vroucně spojeni, a zabývali se utrpením každého stvoření a především vašich sourozenců z blízka i dáli, pak zde leží těžiště vašeho úkolu. Tento úkol zní: Posílejte mír do srdcí Mých dětí, aby mohla být karmická spletení uvolněna mečem lásky! Posílejte Můj mír do všech krizových oblastí, především k těm, kteří nesou odpovědnost!

 

Ty, Mé dítě, vrůstáš se Mnou po tvém boku krok za krokem do svého úkolu, proto jsem nyní přešel k „ty“, abys Mou blízkost obzvlášť cítil, neboť tento úkol není lehký, Mé dítě. Abys mohl vysílat mír, musíš nést mír také v sobě. Vytvářej mír kolem sebe a pak působ jako Mé světlo pro mír na zemi!

 

Kdo z vás, Moji milovaní, našel právě na Bílou sobotu klid, aby se se Mnou vroucně spojil, ten Mě, Ježíše, provázel do nejhlubších hlubin, aby vašim sourozencům, Mým dětem, které jsou ještě tak hodně vzdálené od Mé lásky, dal trochu světla. Koho srdce je plné soucítění s těmi, kteří pro vás všechny procházejí temnou temnotou, aby již nikdy znovu nemohlo dojít k pádu, ten zde našel těžiště svého úkolu.

 

Tento úkol potřebuje vždy to nejvroucnější spojení se Mnou, neboť kdo se přikloní k temnotě, aby v této temnotě byl světlem, je na něj silně útočeno. Když ale Mé dítě kmitá v lásce a je si v každém okamžiku vědomo, že  jsem při tomto úkolu vedle něho a chráním ho, a balím ho celého a prozařuji světlem lásky, tak ani tento úkol nebude nebezpečný.

 

Posel světla je při vykonávání svého pověření vždy tehdy zcela chráněn, když svůj úkol plní v nejvroucnějším spojení se Mnou. Toto pověření znamená ve všech úkolech, které posel světla může mít, šířit lásku a milosrdenství.

 

Nyní, jaký úkol máte vy, Mí synové a dcery, kteří jste Velikonoční neděli, Mé zmrtvýchvstání, slavili s radostí? Co znamená zmrtvýchvstání v širším smyslu? Znamená, co jsem vám předpovídal: „Podívejte, udělám všechno nové, Nové nebe a Novou zemi!“ Úkol, který zde můžete splnit, je takového dosahu, který si budete jen postupně uvědomovat, neboť znamená, že spolupracujete na tomto uskutečňování se nového.

 

Vaše láska pak kmitá zesíleně do všeho bytí, takového jaké nyní je, a probudí se ve vás velká touha, že to takto již nadále nemůže a nemá zůstat.  propůjčím těm, kteří spolupůsobí na tomto úkolu, odpovídající duchovní dary – jako všem Svým poslům světla – které jim pomohou spolupracovat na proměně tohoto pozemského bytí. Vyberu nyní příklady, abyste Mi rozuměli, kdo najdete těžiště v tomto úkolu.

 

Když procházíte svými dny, potkávají vás události, které sami zažijete nebo přes vaše média, které se dotknou vašeho srdce a probudí ve vás velké přání: „Pane, jak dlouho mají ještě zvířata trpět, jak dlouho mají ještě umírat hlady, jak dlouho ještě, Otče, má temnota na zemi mít moc ve svých rukou?“ Jemně vyzařuji do vašeho zarmouceného duševního bytí: „Mé dítě, kdy, to vím jen Já, ty ale u toho celého nemusíš nečinně stát! Buď Můj pomocník a proměňuj ve svém okolí již nyní všechno, co se proměnit nechá!“

 

Lidstvo této země se probouzí a k tomu můžeš přispět tím, že budeš intenzivně sesílat do stvoření světlo lásky a bližním, které potkáš, budeš pokládat lásku do srdce. Tvé myšlenky budou kroužit kolem lásky a milosrdenství a tvá duše se vznese jako orel a neuvidí již tmu země, nýbrž uvidí, jak se krok za krokem všechno ke světlu nejprve přiklání a pak se v něj mění. Skrze tyto myšlenky plné světla a se proces proměny zkrátí, zatímco skrze negativní myšlenky se prodlužuje.

 

I tebe, Mé dítě, provázím a upozorňuji tě na to, co se již změnilo: Cítění lidí pro sebe navzájem, cítění lidí se zvířaty, ale i s přírodou. Podívej, ještě před pár lety by mnoho z vás sklidilo posměch, když by řeklo, že se stravujete tím, co vám příroda dobrovolně dá. Stále více lidí se probouzí a mění se z vegetariánů na vegany, protože v sobě pociťují, že všechno, dokonce i bylinky, když je trháte pro jídlo, cítí bolest, pokud chybí dík.

 

Jaká to je radost utrhnout ze stromu zralé jablko nebo jiné ovoce a poděkovat mu! I když nemáte žádný strom, který vám dává ovoce, neboť ne každé Mé dítě má zahradu, tak se přesto můžete při nákupu ovoce spojit se stromem, který vám to ovoce dal, a poděkovat mu. V tom okamžiku se zruší prostor a čas a vy vidíte strom před sebou a cítíte jeho radost.

 

Vše se dává lidem a dává se rádo, a postupně se člověk proměňuje k tomu bytí, kterým bude na Nové zemi. Na Nové zemi se sytíte tím, co vám strom a keř dobrovolně dá.

 

Nikdo z vás ale teď nemá mít pocity viny! Vše je vývoj, jeden je na cestě pár kroků vepředu, jiný je na jiné cestě a ve vašem „spolu navzájem“ se doplňujete, obohacujete se vzájemně svými pocity a myšlenkami a vrůstáte do nového života.

 

Předtím jsem vás nechal v nejistotě o tom, jaký význam budou pro vás mít jednotlivé velikonoční dny, jinak byste se byli snažili, přes veškeré potíže, toho úkolu, který cítíte jako svůj, bezpodmínečně dosáhnout skrze prožívání toho příslušného dne. Teď jsem vám dal vysvětlení. Přesto je to pro vás všechny ještě kus cesty až ke splnění úkolu.

 

Nyní jste právě začali s tím, že vás vnitřní duch je probuzený, ale jak jsem už řekl, ještě je rozespalý. Skrze plnění vašich úkolů bude duch bdělejší a bdělejší a převezme tak postupně vládu na člověkem. Spolupracujte nadále jako doposud na nejrůznějších úkolech! Vysílejte zdraví, mír do srdcí lidí a do stvoření, obalujte každého a všechno do lásky a nechejte proudit požehnání!

 

Vaše úkoly se mají nyní plnit ještě v rodině nebo na nejrůznějších místech, i když jste přesto Moji poslové světla. Úkoly, které vám osud na zemi předkládá, čekají na vyřešení. – Nechci nyní použít slovo „muset“, neboť máte svobodnou vůli – ale nakonec vám nezbude nic jiného, než tyto úkoly vyřešit.

 

Musíte je vyřešit, abyste se osvobodili od balastu, který vám rád odeberu. Osvoboďte se od ruksaků, které ještě táhnete na zádech, a také ještě možná od těžkých kufrů, které nesete v rukou! Rozumíte, co těmito symboly myslím? Váš člověk musí být nejdříve volný, volný pro úkoly, volný tedy bez příliš těžkých kufrů, bez ruksaku, což všechno ještě znamená „svět“. Všechno je vývoj, Mí synové a dcery, a na zemi potřebuje všechno svůj čas.  vám pomohu při tom uvolňování a při nasměrování se na to duchovní.

 

Má radost je přesto s vámi všemi. Přesto tu a tam by mohly Mé děti – po delší době školení z lásky – být odvážné a jít se Mnou do rozmlouvání. To je Mé největší přání k vám! Chci s každým dítětem být v hovoru, v nebi to tak je. V hovoru se Mnou vás mohu utěšovat, dávat vám oporu, dávat vám, když jste skleslí, sílu, vysvětlit vám vaše těžká zavazadla a osvobodit vás od toho, když to budete chtít, a mnoho dalšího. Ano, chci také s vámi trochu žertovat, abyste se sami nad sebou museli smát.

 

Dnes jste ve společenství mluvili o tom, že stálé spojení se Mnou přes celý den odpovídá ustavičné modlitbě. Přičemž se nemusíte na tom slově „modlitba“ zarazit, neboť modlitba je mluvení s Bohem. Jen, viděno ze strany modlitby, je to trochu jednostranné. Jděte se Mnou skrze den a vtahujte Mě do všeho, co děláte, i když zakopnete, když jste rozzlobení, ano dokonce i když musíte říct: „Můj Ježíši, teď se prosím prostě dívej stranou!“  se usměji!

 

Přeji si takovýto život s vámi, neboť pak vás mohu krok za krokem vést do vše spojující jednoty, a v této jednotě vás budu učit neosobní lásce, která všechny a všechno miluje stejně. O tom budeme mluvit někdy příště více.

 

Moji milovaní synové a dcery, Velikonoce jsou pryč, ale svatodušní svátky jsou přede dveřmi. Vstoupit se Mnou na nebe ještě nemůžete, ale připravovat se na svatodušní svátky, můžete. Ciťte Můj humor!

 

Letnice jsou záření Mého Ducha, a říkám vám již dnes, že vás Můj Duch z Mé lásky a milosrdenství chce prozářit a chce duchovní dary, které v sobě nesete, posílit, pokud to je i vaše vůle. Změní se pak vaše zorné pole směrem do duchovního, změní se pak vaše cítění do duchovního, ano vaše celé bytí se změní v tom smyslu, že člověk zase o krok ustoupí, aby ve vás mohl duch ještě silněji působit.

 

Připravovat se můžete skrze spojení se Mnou, ale i ve spojení se vším, co vás obklopuje. Dávejte lásku a ještě jednou lásku vašim bližním, zvířatům, stvoření, vysílejte zdraví, pokládejte mír do srdcí Mých dětí a nechávejte přes sebe proudit Mé požehnání!

 

Žehnám nyní vás zde, každého jednoho, žehnám ale i vás, kteří Mé Slovo čtete!

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný nebeský Otče, děkujeme Ti za Tvá projevující se slova. Děkujeme Ti za lásku, kterou nám vždy znovu dáváš, za vysvětlení, se kterými nám ukazuješ souvislosti a za trpělivost, kterou máš s každým jedním z nás, aby každý mohl jít svou osobní cestou a mohl také plnit všechny úkoly, jak jsi nám to dnes řekl, každý svým způsobem, aby zpátky přišel do Tvé náruče.

 

Otče, bereme Tě zcela pevně za ruku a úplně pevně ji stiskáváme, abychom věděli, že nemusíme jít sami po naší cestě, nýbrž s Tebou jako Přítelem a Otcem že máme průvodce, který s námi jde všemi cestami skrze tento život. Ještě jednou díky za všechno!

 

zpět