Tichá radost

Poselství - duben 2016

Poselství - duben 2016

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

30. dubna 2016 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba

 

Milovaný nebeský Otče, skláníme se v pokoře před Tebou a pokládáme všechno, co nám leží na srdci nebo námi hýbe, do Tvých léčících, svatých rukou, Tvých božských rukou, a prosíme Tě: „Ty naplňuj naše srdce láskou a milosrdenstvím! Dej, ať jsme spojeni se všemi posly světla na zemi a dále se všemi, kteří mohou přijímat Tvé světlo jako milost!“

 

Chceme ho nechat téci všude tam, kde je ještě temno. Ano, skláníme se před Tvou svatou smrtí na kříži, neboť jsi sestoupil dolů do říše smrti, abys nás všechny skrze Svou nekonečnou lásku znovu vysvobodil a přivedl Svou líbeznou Sadhanu domů. Jsi v našem středu, stejně jako jsi přítomný i v srdcích nás všech, a prosíme Tě o Tvé svaté projevující se Slovo. Děkujeme Ti, milovaný Otče, pokládáme všechno do Tvých rukou. Tvá vůle se děj!

 

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, klepu na dveře vašich srdcí stále a stále znovu a říkám: „Jsem tu!“ Přes všechny hranice dále zvěstuji Své milující Slovo a rozdávám se ve zdraví a požehnání. Můj světelný kříž jasně září na Golgatě. Září za hranice vašeho pozemského bytí až do hlubin temnoty. Je velikonoční ráno, některé z Mých dětí slaví až nyní Mou svatou slavnost zmrtvýchvstání, která se slaví každý rok.

 

Velikonoce, jaro má ve vás nastat, má být. Tak jako přichází světlé ráno, vychází slunce, všechno zahřívá a udržuje při životě, tak klepu okamžik za okamžikem na dveře srdcí Svých dětí. Usměji se na vás a řeknu: „Pojď, Mé dítě, Já, Tvůj nebeský Otec jsem u tebe, miluji Tě!“

 

Otevřu Svou náruč doširoka, abych zavinul Své děti, všechny, které se vydaly na cestu, všechny nyní konečně vedu domů skrze Svou lásku, kterou i vy nesete v srdci. Působte mezi sebou navzájem pro Mě a služte Mi v lásce! Vaše nitro srdce se rozšířilo a ztišilo se. Ciťte nyní Mou zářící sílu lásky a vdechujte lásku! Váš dech je lehký a volný a začíná ve vás proudění. Proudění se šíří od srdce k srdci. Je to proudění Mé lásky, Mé svaté lásky, která všechno pojímá, co je ve vás a kolem vás.

 

Mocně stojím ve vašem středu s doširoka roztaženými pažemi a hojné požehnání proudí přes Mé ruce s jizvami. A dále proudí Mé požehnání ke všem Mým dětem, které kromě jiného i trpí, i tam, kde je temno v Mém stvoření, tam proudí Mé světlo, aby léčilo, utěšovalo a napřimovalo. Jste všichni jedno, jedno ve Mně, jedno mezi sebou navzájem, neboť jste ze Mě a ve všem jsem Já. Všechno je ve Mně jedno, vy ve Mně a ve vás, jedno se vším, co je. Rozdávejte lásku mezi sebou navzájem a ve stvoření, myslete přitom na Mě a posílím sílu vaší lásky! Je to láska, která všechno léčí a všechno a všechny vede opět zpátky ke Mně. Tak zůstávejte v Mé lásce, ať již nyní jdete ven do přírody a těšíte se ze zpěvu ptáků, pupenů květů! Všechny stromy a keře se otevírají pro slunce a květy se rozevírají.

 

Všechno je zázrak Mé lásky, žádný člověk to nemůže vytvořit nebo napodobit. Je to jako božské požehnání pro vás. Vám pro radost, ale i jako potrava vám je darována příroda stvoření. Poznáte to ve svém nitru, co vám pomáhá, co vás živí a posiluje. Přijímejte vděčně to, co dostáváte od přírody a stvoření, ve kterém jsem i Já! Tak jste příkladem pro mnoho z vašich sourozenců a působíte v tichosti pro lásku. Vaše srdce se rozšiřuje a vy poznáváte stále více, jak vás vedu. Poznáte Mě po svém boku a víte: tam jsem v každou dobu. Toto vědomí, že jste jedno se Mnou, po kterém toužíte, vás vede hlouběji a hlouběji do divuplných tajemství Mého stvoření.

 

Jsou to cesty lásky, po kterých každý jde, i když by to mohlo i vypadat jinak, jsou to vždy tehdy cesty lásky, když všechno a všechny pokládáte do Mého světla a žehnáte. Co pokládáte do Mého světla, se může proměňovat a vy jste spolutvůrci a přispíváte k míru na zemi, ve stvoření a mezi lidmi. Tak vás okamžik za okamžikem vítají Mé božské léčící dary, které jsou ve vás. Vystupujte vždy znovu z bytí člověkem a pojďte do svého srdce, tam, kde jsem Já, neboť nebe je ve vás a kolem vás! Nikdy nejste sami! Tak jděte radostně se Mnou za Mou ruku dále! Tak neste lásku a radost ve svých srdcích, ukazujte úsměv na své tváři a mnoho dalšího, co můžete rozdávat! Všechno se sděluje. Všechno působí v Mém stvoření.

 

Stále ještě stojíte v proudu Mé lásky, neboť vás uzdravuji pro vaše působení lásky. Zůstávejte v proudu Mé lásky, myslete na to přes den stále znovu! Večer, když se uložíte ke klidu, pak se přiviňte ke Mně a předejte Mi uplynulý den a proste o Mé požehnání! Pak jste volní pro noc, abyste se Mnou putovali a byli pomocí. Ráno se přiviňte do Mé náruče a řekněte: „Otče s Tebou do tohoto dne a skrze tento den! Těším se na těch mnoho překvapení, která máš pro mě připravená, neboť vím, že mi slouží k tomu, abych zrál v lásce. Je hezké s Tebou putovat.“

 

Tak se dívejte plni světla do přicházejícího dne a upamatovávám vás na to brát Mě všude sebou, ať u snídaně, při procházce, při práci, vezměte Mě sebou a nechte Mě být vaším přítelem po vašem boku. Tak putujte společně se Mnou dále, zůstávejte v srdci se Mnou spojení a přijímejte dále Mé projevující se Slovo, které nyní pokračuji.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, vaše srdce jsou otevřená a vaše celé bytí spočívá ve Mně, když ale pak vyjdete do všedního dne, slyšíte a čtete zprávy, pak vás opět dostihává osud, který tolik z vašich sourozenců zažívá v jiných zemích. Vždy znovu se Mě ptáte: „Otče, co můžu dělat?“, a s úsměvem vám odpovídám: „Nejste si ještě vědomi světla ve vás!“ Toto světlo lásky ke Mně je tak mocné, že může pomoci každému z vašich sourozenců v nejtěžších situacích jako útěk, vyhnání a strach být zabit.

 

Světlo jim dává důvěru, že nakonec všechno utrpení musí skončit. Představte si následující příklad: Jedna rodina je na útěku před válkou. Otec má nejmenší dítě v náruči a matka drží svého chlapce pevně za ruku. Malý je již vyčerpaný z chodění a už nechce dál. Najednou vidí světlo a to ho láká: „Pojď!“ Ve svém jazyce tomu rozumí a dostává novou sílu. Odkud přichází tato síla? Mí synové, Mé dcery, vy vysíláte tuto sílu, když např. zrovna vidíte zprávy nebo čtete v novinách o osudu svých bližních a vysíláte své myšlenky plné světla.

 

Nejste si této moci a síly – opakuji to – vědomi, jinak byste vždy při čtení zpráv ve svých novinách nebo zpráv, které vám jsou ukazovány přes televizi, vysílali myšlenky plné světla k těm, kteří prochází zlými osudy. I během dne byste stále znovu mysleli na ty, kteří ztratili svůj domov a nacházejí se na útěku.

 

Mocné a silné je světlo ve vás, neboť to jsem Já, kdo zesiluje síly vaší duše. Otec, který v nejvyšší nouzi prchá se svou rodinou, myslí jen na to, vyváznout z toho živý, aniž by se modlil. Ale vaše modlitba pomáhá, vaše myšlenky plné světla pomáhají. Buďte si vědomí této vnitřní síly a moci, a budete putovat bok po boku s těmi, kteří prochází utrpením a budete jim pomocí na jejich cestě. Tato země pomine až tehdy, když se Mé lidské děti postupně naučí žít spolu navzájem v míru.

 

Dokud spolu ještě národy bojují, budou se stále znovu na zem inkarnovat lidé, až najdou cestu k míru, neboť když se to nenaučili na zemi zacházet spolu navzájem mírumilovně, tak to neumí ani jejich duše v oblastech na oné straně a stojí i tam v boji proti sobě. Podívejte se zpátky, jak dlouho již lidé obývají zemi a ještě stále není žádný mír!

 

jsem šel na zem, abych přinesl mír. I když jsem věděl, že na konci na Mé cestě stojí kříž, vzal jsem to na Sebe, aby se kříž stal znamením vítězství. Kříž symbolizuje světlo a lásku, které jsem přinesl na zem a která od Mé smrti na kříží září do srdcí všech lidí. Je to opora pro mír a světlo nebe.

 

Když lidské dítě v sobě probudí první myšlenku po míru a najde cestu k lásce k bližním, tak se Má milost míru šíří kolem něho v širokém kruhu. Tato milost nakonec obsáhne všechny lidi na zemi a planeta země již nebude nadále potřeba a pomine, protože Mé děti jsou všechny na cestě návratu domů, domů do věčného nebe.

 

I ty, o kterých si myslíte, že musí navždy – jak se to z části učí – setrvávat v pekelném ohni, i oni se vrací domů. Cesta je ale obtížná. Skutečně si myslíte, že chci i jen jedno jediné dítě ztratit? Prochází utrpením a osudem, až v sobě pozná světlo, Mé světlo a vlastní světlo a vydá se na cestu k věčnému domovu.

 

Co je s andělem Luciferem? Co je s duchy, kteří údajně tvoří peklo? Podívejte se do svých srdcí! Dokážete si představit, že láska, kterou učím, dovolí, aby ten, kdo ode Mě odpadl, byl na věky ode Mě daleko? Bývalý anděl přece vidí světlo, jak se dítě za dítětem opět vrací domů na Mé Otcovské Srdce! Nevěříte, že i Lucifer nakonec bude pojmut světlem touhy po Mně, vrhne se přede Mne na zem a řekne: „Otče, chci opět domů k Tobě, na Tvé srdce!“ A mu podám ruku a řeknu: „Pojď domů, velmi mnoho jsi trpěl, ale skrze to, že jsi se ode Mě oddělil, jsi také viděl, kolik utrpení toto oddělení ode Mě přináší a na věky si budou všechny Mé děti vědomy tvé cesty.

 

Jemně hladím hlavu Svého ztraceného dítěte a říkám: „Pojď!“ V nebesích bude na věky jasně zářící kříž. Je to nakonec i kříž Mého dítěte vracejícího se jako poslední domů. Vzalo si Můj kříž na ramena, neboť se nemohlo vrátit domů aniž by neslo Můj kříž. Nechtělo, chtělo na sebe vzít kříž.

 

Mí milovaní synové a dcery, za těmito projevenými slovy byste mohli v budoucnu vidět utrpení na zemi a myslet na ty, kteří prochází utrpením. Mohli byste nejen zběžně při čtení novin nebo při vidění zpráv myslet na ty, kteří nesou kříž, nýbrž i vždy znovu přes den si vzpomenout na to, že i pro vás prochází tím utrpením, aby nakonec již nebylo žádné utrpení.

 

V okamžiku, kdy na ně myslíte a pokládáte je do Mého požehnání, zapalujete plamen lásky, která jim pomáhá při obrácení a je jim oporou při jejich návratu domů na Mé Otcovské Srdce. Buďte si tohoto úkolu vědomi a jděte přesto plni radosti po své vlastní cestě po zemi. I když ta nebo ona bolest nebo žal se vás dotýká, tak to neste statečně, dívejte se na Mě a již vám bude připadat nesení lehčí.

 

Není jen jeden anděl po vašem boku, neboť čím více vysíláte myšlenky lásky ke svým bližním, do stvoření, tím více andělů je i kolem vás, aby vedli sílu, kterou vysíláte, tam, kam jste ji v myšlenkách poslali a kde je nejvíce potřeba. Buďte si vědomi i toho, kolik světlých andělů je pak kolem vás, aby stáli při vás a pomáhali vám. Nejste jen zde, abyste spolu navzájem zpívali a modlili se, nýbrž abyste i slyšeli Mé Slovo a převáděli ho v čin, to poslední je to nejdůležitější.

 

Tak vás Já, Ježíš, žehnám. Každému jednomu z vás pokládám Svou ruku na hlavu. Ciťte, jak Má síla, Má láska, do vás proudí a posiluje vás pro váš úkol být světlem na zemi! Mé požehnání vás léčí, proudí tělem a dotýká se vaší duše, která se přede Mnou hluboce sklonila, a jemně nadzdvihuju skloněnou hlavu a říkám jí: „Šla jsi i pro Mě na zem. Ty a mnoho Tvých sourozenců dokončuje Mou cestu, tím že spolupomáháte přivádět Mé děti domů.“

 

Buďte si toho vždy znovu vědomi a posílejte světlo lásky do srdcí svých sourozenců. Když jsou vaše myšlenky nasměrovány na Mě, pak je Mé požehnání s vámi a se všemi, na které myslíte a i s těmi, kteří vás denně potkávají.

 

Amen.

zpět