Tichá radost

Poselství - květen 2003

Poselství - květen 2003

zpět

Kroužek Lásky a Světla, 31. května 2003

 

Meditace:

 

 Milí bratři a sestry, pojďme do ticha! Několikrát se nadechneme a vydechneme a dostaneme se do pokoje. K tomu položíme své vědomí do chodidel a spojíme se s matkou Zemí tím, že si představíme, že do ní z našich nohou vrůstají kořínky. Naše fyzické tělo je láskyplně a silně spojené se Zemí.

 

Hovoří k nám Pán, Ježíš Kristus: Mé děti, dnes bych vás rád vedl do meditace Já. Jeden bratr řekl na začátku vašeho rozhovoru, jak těžké je být spojen se záhrobním světem nebo ho v sobě zažít. Tím se nyní budu zabývat:

 

Slunce Mé lásky pro vás nyní svítí. Z jeho zlatých paprsků vzniká světelný žebřík do nebe. Tvoří se stupeň za stupínkem. Mé děti, spatřete zář tohoto žebříku! Pojďte ke Mně, vstupte na tento žebřík, opusťte v duchu své fyzické tělo a vstupte na tyto schody světla!

 

Vystupujete pár příček nahoru a ohlížíte se. Je tam mnoho rukou, které se k vám natahují, vy chytáte ruce svých bratrů a sester a pomáháte jim stoupat po tomto světelném žebříku. Přeji Si, Mé děti, abyste s sebou vzali mnoho, mnoho bratrů a sester. Podávám vám Svoji ruku a táhnu vás všechny duchovně k Sobě do Své říše.

 

Na počátku bylo vaše stoupání ještě těžké, neboť jste byli ještě naloženi pozemskou tíží, ale čím výše stoupáte, tím lehčeji se cítíte. Směřujete vzhůru ke Mně po světelném žebříku, který je postaven z Mé lásky. Stupínek za stupínkem mi kráčíte vstříc. Někdy se vám zdá stoupání trochu těžké a stojí vás to přemáhání jít dál, ale rozhodli jste se, že zvládnete i ty těžké stupně. Pak to bude snazší a snazší, a letíte Mi vstříc a jeden po druhém pospícháte do Mé náruče.

 

Já, váš Otec, říkám: Pojďte, pojďte, Má dítka, pojďte všichni a posaďte se kolem Mě, všechny vás miluji! Nyní se podívejte na své spolubratry a spolusestry, podívejte se jim do očí, pociťte jejich ruce! Jsme všichni jedno. Nejen ty a Já jsme jedno, ne, toto celé společenství je se Mnou v jednotě. Ó pojďte, Mé děti, vaše láska vás ke Mně vedla!

 

Nyní se rozhlédni, je to o tolik jiné než v záhrobním světě? Je tu více světla, také zde jsou nádherné rostliny se šťavnatými plody. Vše vám mohu nabídnout, celou blaženost být se Mnou spojen. Naslouchejte zpěvu duchovních bytostí, jsou to vaši andělé strážní a andělé-učitelé, kteří sem s vámi přišli! Mnoho duchovních bytostí se nyní shromažďuje a zapojují se do úžasného chóru, který je provázen nástroji, jejichž sférický zvuk vám zcela učaroval. Tiše odeznívá píseň chvály a radosti, a Já vás prosím, abyste pohlédli dolů na Zemi.

 

Pozvedněte své ruce, pociťte v nich duchovní sílu, kterou jste probudili svojí láskou! Požehnejte se Mnou této Zemi! Pociťte sílu lásky, jak z vašich rukou, vašich srdcí, ano z celého vašeho bytí stále sílí, a proudí skrze vás požehnání! Jste Mé božské děti, svým požehnáním můžete proměnit to negativní. Tak se proměňují nenávist a nepřátelství v síly míru. Ty proudí ke všem lidem, kteří na Zemi nesou zodpovědnost.

 

Mé děti, to, co společně děláme, má obrovskou sílu. Byl bych rád, abyste si vzpomněli na sílu proudících si, až zase budete na svém místě na Zemi. Spojujte se duchovně stále znovu se svými bratry a sestrami a se Mnou a žehnejte z této jednoty! Vložte lásku a mír do požehnání a darujte je stvoření! Pociťte ještě jednou jednotu se Mnou, takže si na ni na Zemi vzpomenete. Jsme jednota. Jsme jedno v lásce ke všemu životu.

 

Vidíme, jak Ježíš Kristus roztahuje Své ruce a žehná nám, a Jeho láska nás zahrnuje a proudí námi. Pán říká: Mé děti, jste jako nádoba, stále znovu přijímejte Moji lásku a nechejte ji ve stejné intenzitě, jak jste ji nyní pocítili, proudit dál a Má radost bude s vámi.

 

Před svýma očima vidíme, jak v našem středu stojí zlaté slunce. Je to Pán a my víme, že se musíme vrátit znovu na Zem. Vstupujeme znovu na žebřík a sestupujeme k našemu pozemskému místu určení. Zatímco sestupujeme, jsme obalováni slunečním deštěm. Ve všech barvách stříká bezpočet kapek, které nás očišťují. Pán nás očišťuje z našich mnoha myšlenek, které kolem nás často poletují jako komáři. Pán říká: Buďte zcela čistí, je to voda života, kterou vám daruji na rozloučenou.

 

Stříká kolem nás a třpytí se a každá kapka je naplněna božskými silami. Všichni andělé jsou u nás a provází nás zpátky do našich těl. Zůstávají u nás. Naši andělé u nás plní božskou službu.

 

Milovaný otče, Ježíši Kriste, děkujeme Ti, jsme zcela ve Tvém srdci a Ty jsi v našich srdcích. Amen.

 

Vytahujeme své kořínky ze Země zpět do svých nohou. Několikrát se zhluboka nadechujeme a vydechujeme, takže naše vědomí zcela pohltí celé tělo.

 

 

– – –

 

JḠJežíš Kristus, ale také váš Otec z věčnosti, jsem vás v meditaci oslovil jako Svá dítka. Podívejte, jako Mé děti ke Mně vzhlížíte plné lásky a jste pokorní. Ale nyní vás oslovuji coby Své syny a dcery, coby Své nástroje, kteří kdysi sestoupili ze světlých výšin, nebes, aby Mi zde na Zemi sloužili.

 

Tato služba nebyla vždy jednoduchá. Obsahovala zčásti více inkarnací a tak mnohdy zapomněli Můj syn, Má dcera na věčná nebesa, zapomněli, že jsou Mé pokorné děti, zapomněli, že je volám jako Svá dítka, a triumfálně byl Můj syn, Má dcera pozdraven temnotou.

 

Ale dnes jste se probudili, volal jsem vás a vy jste přišli, nejen zde do této místnosti, do tohoto společenství, ale mnohem více – a to je to důležité – do svého srdce, neboť zde je věčnost, zde jsem, zde jsou vnitřní nebesa, zde je také bytí, které jsem vám právě líčil v meditaci, tam jste byli obaleni slunečním deštěm a očištěni Mojí milostí.

 

A stále znovu, Mí milovaní synové a dcery, můžete – když zavítáte do svého srdce a tím ke Mně, přijímat nebeské síly a milost z Mé hojnost, kolik můžete unést.

 

Při Svém posledním projevení jsem hovořil o bolesti na této Zemi, dnes bych vám rád ukázal duchovní sílu, kterou bych rád daroval ze Své hojnosti každému z vás, abych zmírnil bolest.

 

Dovolte Mi přirovnání, abyste Mi lépe porozuměli. Představte si strom, venku v přírodě. Na jaře je obalen bílými květy. Pilné včelky ho oplodní, protože slunce oteplí vzduch a včelky vyletí do světa. Odnesou si nektar a naplní přitom svoji službu oplodnění. Strom nasadil bezpočet plodů. Ale pak přijdou horké dny, bez deště, kořeny tohoto stromu nejsou ještě dostatečně hluboko, chybí mu voda. Strom se otřásá a shazuje většinu plodů, protože je nemůže uživit, a zahradník je smutný nyní už z malého počtu plodů.

 

Nyní Mi dovolte převést toto podobenství na vás. Podívejte, každý z vás je takový strom, pěstovaný Mojí láskou na této Zemi a také vaší láskou k vašim spolubratrům a spolusestrám. Z lásky jste vložili do Země své kořeny. Na jaře svého života jste byli ještě ověnčeni bílými květy. Jsou to nebeské květy lásky. Všechny dobré úmysly pro tento život září z duše do člověka. Vzpomínka na duchovní bytí v nebesích v rané době vašeho života ještě doznívá.

 

Vzpomeňte si, že jako dítě, jako mladý člověk jste se dívali do hvězdného nebe a v mnoha vyrostlo v srdci přání: „Kolik hvězd je na nebi, tolik světla chci přinést na tuto Zem.“ To je bílé květinové roucho, které přitahuje včelky, jimž sloužíte nektarem. To je láska, kterou vyzařujete, a včelky vám slouží oplodněním. Každý vyslaný paprsek lásky se k vám tisíckrát vrátí, jako v podobenství včely, které ze své strany slouží oplodněním. Ale pak přišel svět, horko, jinak řečeno: všechny negativní síly, které mají na této Zemi ještě vládu. Zkoušely kmen, kmen byl pevný, ale jsou kořeny dost hluboké?

 

Neboť co je voda, co je výživa? Mí milovaní synové a dcery, strava je Můj duch a Můj duch může živit jen tam, kde se po Něm natahují kořeny, aby se Ho chytily. Tedy jen tehdy, když se otevřete pro tuto zářící sílu z Mé hojnosti, pro sílu Mého ducha, můžu vám ji darovat, a pak už nebudete shazovat plody, ale ty budou zrát a budou se v lásce rozdávat vaším spolubratrům a spolusestrám, tak jak jste to kdysi slíbili, a Já jako váš zahradník Se budu těšit z mnoha plodů a nebudu smutný.

 

Pak, Mí synové a dcery, bude vaše tělo skutečně Mým nástrojem. Budu se dívat vašima očima, budu hovořit vašimi ústy, žehnat vašima rukama, půjdu po Zemi vašima nohama. Mé světlo bude zářit dále skrze vás a obejme mnoho Mých dítek, které ještě bloudí, které ještě lpí na světě, ano, přitáhne Má dítka. Vy se budete divit, proč k vám přichází lidé, kladou vám otázky, prosí vás o pomoc a mnoho dalšího.

 

Nyní stojíte na počátku své existence jako nástroj. Ale také nyní je důležité, abyste se otevřeli pro Mého proudícího Ducha, nejen tady trochu a tam trochu, ale abyste stáli skutečně za svým „Ano, Pane“ a tak spojeni se Mnou kráčeli k naplnění svého pověření.

 

Podívejte, Mí učedníci se před 2000 let připravovali na záření Mého ducha, postili se, modlili se. Byli zcela ještě lidé, měli strach, báli se, že by se jim mohlo stát totéž co Mně, proto se schovávali a setkávali se tajně. Ale jejich srdce, i když plná strachu, byla u Mě.

 

To je zlomový bod, na který bych vás rád upozornil. Kde jsou vaše srdce? Vím, že jste tu a tam lidé a usmívám se nad vaším lidstvím. Mí přátelé, věřte Mi, také Já jsem byl zcela člověk, také Já jsem měl slabosti. Dobrovolně jsem je na Sebe vzal a ti, kteří se vydali proti Mně, věděli o Mých slabostech. V době Mé přípravy jsem byl právě tak zkoušen, jako každý z vás. Tak jako Já jsem musel porazit Svého člověka, tak musíte pozvolna potlačovat také vy svého člověka.

 

Vždy jsem věděl: Otcův duch je ve Mně, a vy víte, že duchovní syn, duchovní syn je ve vás. Jste Mé obrazy. Pochopte, co to znamená! V nitru jste Mé stvořené, vytvořené obrazy, a ztotožňujete se stále ještě se svým lidským bytím.

 

Jak krátký je ale takový pozemský život, Mí přátelé! Nedívejte se příliš na svého člověka. Když zpozorujete své chyby, tak se nad svými chybami pousmějte, nepatří k duchovní dceři, k duchovnímu synu! Pousmějte se, tak jako já se usmívám, když poslouchám vaše rozhovory, které tu a tam zcela vědomě vedu, abyste poznali, že není vůbec těžké být synem nebo dcerou.

 

V této době příprav na blížící se letnice – je to už jen týden – přemýšlejte o Mých slovech a pokuste se z rozhovorů stále znovu uskutečňovat jednu větu: „Pane, ne já“ – pod tímto „ne já“ chápejte vše lidské, o němž jste dnes hovořili, všechny lidské reakce, které ještě poukazují na vaše ego – „ale Ty skrze mě.“ V této krátké větě je obsaženo, že pak vaše tělo bude Mým nástrojem. Ještě jednou: Vašima očima se chci dívat, vašima ušima chci slyšet, vašimi ústy mluvit, vašima rukama chci žehnat a vašima nohama s požehnáním kráčet po Zemi.

 

„Ne já, Pane, Ty skrze mě!“ Je vaší svobodnou vůlí toto přijmout jako zásadu. Mí synové a dcery, žijete ve velmi, velmi těžké době. Světlo a temnota proti sobě stojí v posledním boji. Zažijete věci, které vámi otřesou až do nejhlubšího nitra, jako už také v minulosti, když pomyslíte na zvířata, která byla miliónkrát zabita.

 

Ale vše, co se děje v tomto boji mezi světlem a temnotou, vede nakonec k poznání a k lásce. A kdo má přinést na tuto Zem lásku, když ne vy, kteří v této době na Zemi zastupujete lásku, Mě, vy a všechny nástroje s vámi na této zeměkouli.

 

Buďte si vědomi svého úkolu, buďte si vědomi svého poslání a buďte si vědomi, že je ve vás nebe a s pohledem dovnitř budete ihned u Mě, když vás stáhne svět ven!

 

Tak buďte Mými syny a dcerami, kteří jsou ve svém srdci současně Mými dětmi, které beru pln nekonečné lásky do Své náruče. Řekněte: Ano, Otče, s Tvojí silou, s Tvým Duchem naplním pověření. Dítko se přivine do Mé náruče a spočine na Mém srdci. Myslete vždy na to, že jste oboje, dítě, ale také syn nebo dcera! Když budete unaveni všedním životem, těžkostmi, které vás potkávají, přijďte ke Mně jako dítě a postavím vás znovu Svojí silou, Můj duch do vás zazáří a budete opět synem nebo dcerou, který/která naplněný/á silou působí pro mě na Zemi. Rozumíte Mi?

 

Tak přijměte skutečně z Mých rukou duchovní meč božské vůle. Je to meč lásky. S ním dále mocně putujte po Zemi, neboť Má božská vůle se chce skrze vás na této Zemi uskutečnit. V této božské vůli se skrývá láska, jako v každé Mé bytostnosti, neboť žádná božská bytostnost nemůže existovat bez lásky, neboť láska je Má podstata.

 

I když zasáhne Můj božský pořádek a promění chaos v pořádek, když tedy působí božský pořádek, září tímto pořádkem přesto láska.

 

Má božská vůle je zákon, ale kdyby láska a milosrdenství v Mé milosti nemírnily Můj zákon, žádné Mé milované dítě by už nikdy nepřišlo domů. Když Má božská vůle to či ono povolí, kmitá v Mé božské vůli nejčistší láska, aby Mé děti procitly a poznaly, že prostor a čas jsou konečné.

 

A když hovořím ze Své moudrosti a Má moudrost působí v pozemské sféře, kmitá v této moudrosti božská láska. Bez lásky by byla moudrost studená a úzká, s láskou je široká a vše, co bylo stvořeno v moudrosti-lásce, do sebe zapadá jako velké hodiny s bezpočtem koleček. Láska je srdcem moudrosti, tepem nebo rytmem v hodinách.

 

Když Své děti ve vážnosti napomínám, když zemětřesení otřásají Zemí, když bouře pustoší krajinu, když voda strhává domy, hovoří přírodní síly, Mí synové a dcery, také pak je v této vážnosti obsažena Má otcovská láska, aby se Mé děti probudily.

 

Z těchto příkladů můžete poznat, že Mojí podstatou je láska, i když září v různých principech, které nazýváte bytostnosti. A ještě jedno, Mí synové a dcery, tato láska nese korunu a to je milosrdenství. Tyto dvě, láska a milosrdenství, jsou pilíře, na nichž spočívá celé Mé stvoření. Proto výraz, že v Mé stvořitelské síle je obsažena láska = Ježíš Kristus. Nicméně je rovněž správné, že spásná láska je částí božství, a proto je pravdivé tvrzení: „Otec je větší než Já.“

 

Každé duchovní vysvětlení musí být přetransformováno směrem dolů na váš rozum, proto nelpěte na výrocích, ale uchovejte si velký přehled. Tedy pilíře láska-milosrdenství, nosné trámy, nebo jakkoliv to chcete nazývat, jsou v každém stvoření nosným prvkem. Nestojí to také v Písmu „On byl úhelný kámen, kterého stavitelé zavrhli“? Další výraz, abychom dokumentovali, že Ježíš Kristus je nosná funkce v Mém božství. Také to je tedy pokus vysvětlit lásku boží, která se stala tělem = Ježíšem Kristem.

 

Uvažte ale, co to znamená: Bůh sestoupil na Zem a stal se člověkem. Stvořitel světů, viditelných i neviditelných hvězdných světů, tento Bůh sestoupil na Zem a stal se člověkem. V Ježíši Kristu byl duchem božství. Ale ve větě: Bůh sestoupil na Zem a stal se člověkem spočívá také láska-milosrdenství. Z lásky a milosrdenství jsem se stal člověkem, abych zase přivedl Své děti domů.

 

Nuže, Mí milovaní synové a dcery, nyní jste, v této době, Mými učedníky a dávám vám Své otcovské požehnání. Otevřete se pro Mého ducha, neříkejte jen „Ano, Otče“, ale otevřete se svým obratem, svojí oddaností ke Mně! Ještě jednou: nejen tady trochu, tam trochu, ale pokuste se nyní skutečně ve svém dni zůstat u Mě, a když se vám to nepodaří, hned se zase stáhněte zpátky.

 

Máte svoji svobodnou vůli, ale Mé přání je zapsáno do vašeho srdce a také vaše „ano“ k tomu a proto vám žehnám, nechávám vám přesto vaši svobodu.

 

Žehnám vám, Mí synové a dcery a všem Svým nástrojům na této Zemi, žehnám všem Svým dětem, žehnám Svému stvoření.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, kdo otevřel zeširoka své srdce v této hodině, může v sobě pocítit Moji bezmeznou lásku. Tato láska je vám pomocí při vašem pověření, které jste převzali. Tato pomoc vám stále a stále znovu dává vysvětlení. Tak také dnes směřuji váš pohled na boj, který stále vládne mezi silami odporu a silami světla.

 

Sice byl Mým činem lásky na Golgotě pád ukončen a cesta do nebes znovu uvolněna, ale temnota se stále nepřestávala a nepřestává pokoušet, přitáhnout Mé děti do svých pout, držet je a tímto způsobem si pojistit svoji mocenskou oblast. Když čtete nebo slyšíte o rozbrojích mezi světlem a temnotou, zdá se vám to málo pevné a přesto, Mí milovaní, se koná tento boj nepřetržitě, bez přestávky, a ti, o něž jde, jste také vy a navíc všechny Mé děti.

 

Vy lidé můžete jen těžko prohlédnout postup, jak jsem vám už projevil, zvláště když je krajně rafinovaně stanoven a probíhá v malinkatých krůčcích, s cílem omezit vaše vědomí.

 

To, co se všeobecně chápe pod pojmem pokušení nebo hřích, má ještě zcela jinou dimenzi. Použil jsem právě příklad stromu, který potřebuje pevné a hluboké kořeny, aby přijímal vodu coby životní elixír, aby stále pevně na Zemi. Tak máte také vy stát ve světě.

 

Úmyslem temnoty je zabránit tvorbě hlubokých a velkých kořenů, k tomu si pomáhá vašimi chybami a slabostmi. Zde začíná. Každá duše, která vstoupí k inkarnaci na tuto Zem, na sebe bere chyby a slabosti, protože – jak víte – dokonalost na nedokonalé hmotě nemůže existovat. O tom ví temnota, neví jen o tomto principu, ale ví o chybách každého jednoho.

 

Do té míry jsou to stále dvě síly, které jsou kolem nás, síla lásky, která hovoří do vašeho srdce, do vašeho svědomí, a negativní síla, která využívá vaše slabosti a tím zamýšlí oslabení vašich duševních sil. S každým oslabení se mění vědomí, ale nejen do té míry, že k člověku proudí méně sil, ale stále více a více se zužuje vaše schopnost poznání, vaše schopnost kritiky vůči sobě samotným a vaše schopnost rozhodovat.

 

Nakonec už člověk nemůže ani poznat, co dělá. V tomto stádiu už to není otázka vůle, omezení vědomí dospělo do stádia, které člověka vnitřně zaslepuje. Více či méně jsou všichni lidé slepí, protože všichni mají své chyby a slabosti.

 

To je jedna strana, a nyní přichází nadějná pozitivní strana, strana světla a lásky. Také Já nepřetržitě volám Své děti v jejich nitru. Pokud se vědomí ještě nezatemnilo silně, mohu proniknout. Když se Mi to už nedaří, děje se to na nepřímé cestě zákonem příčiny a účinku. Protože každý Můj tvor má svobodnou vůli, musí také každému rozhodnutí pro Mě předcházet poznání, chtít v budoucnu jednat jinak než v minulosti. Je vám nyní jasné, v čem spočívá cíl sil odporu? Omezit vaši schopnost poznání tak, že impulzy, které vám jsou přímo či nepřímo dávány, ve vás už nevyvolají odezvu. Jestliže ale chybí tato odezva, jak pak ještě může být učiněno vědomé rozhodnutí pro Mě?

 

Do té míry se rovnají všechny Mé děti stromům, které by měly nechat růst své kořeny hlouběji a hlouběji, přičemž tomu chtějí zabránit negativní síly. Nyní v přeneseném smyslu nemůže nikdo sám ze sebe nechat růst hluboké a mocné kořeny, to může jen Má energie lásky.

 

Jediné, co potřebuji, abych uvedl tento proces do chodu, je vaše „ano“, vaše rozhodnutí pro Mě. Jestliže učiníte toto rozhodnutí a to musí být stále a stále znovu, obrátí se omezování vědomí a vaší duší k vám poproudí veliké síly, které umožní, že poznáte svoji situaci a že poznáte v této situaci, co je třeba učinit.

 

Povědomí o to, že pobývám v člověku a že Má síla lásky je tím, co lze zavolat a která se ve stejném okamžiku zaktivuje, se v křesťanstvu dalekosáhle ztratilo. Pro mnohé jsem se stal svátečním bohem, v něhož člověk věří a kterého o něco prosí. Ale Já jsem živá síla v každém Svém dítěti, síla, která čeká na to, aby byla zavolána, aby mohla působit.

 

Vy, Mí věrní, znáte tuto sílu, každý z vás ji už pocítil. Dodávám vám odvahu, abyste s touto silou pracovali častěji, neboť představuje nejčistší lásku a láska slouží. A tak porostou a zesílí kořeny těch, kteří o to poprosí, a temnota už nebude moci tímto stromem třást. Naopak, strom bude sloužit jako vzor všem ostatním. Má síla lásky k vám v hojnosti proudí, neboť Já vás miluji.

 

Amen

 

 

Mí milovaní přátelé, jsem stále ještě uprostřed vás a tisknu každého z vás pevně na Své srdce, aby Má síla lásky mohla naplnit vaše srdce. Pokládám Své světlo lásky do vašeho dechu, aby mohlo obejmout také skutečně každou buňku, každý stavební kámen vašeho těla, ale také vaši duši a vašeho ducha.

 

Rozdal jsem se vám a vložil část Svých stvořitelských sil do své bytosti. Víte, že tyto tvůrčí síly pro vás představují veliký potenciál, proto bych vás chtěl varovat, abyste s těmito silami zacházeli opatrně.

 

Každá myšlenka, která se ve vás vytvoří, je živoucí silou, tvůrčí silou s cílem stát se skutečností. Jen Mojí milostí jsou vaše myšlenky často tak chráněny, že se myšlenková stvoření neuskuteční. Tak vás ještě jednou prosím, zacházejte opatrně s těmito silami a používejte je ve vědomí Mé lásky!

 

Uvažte při všem, co děláte, že vše, co je kolem vás – je jedno, zda se jedná o vašeho bratra, o vaši sestru, o zvířata, rostliny nebo minerál –, je oduševněno Mojí životní silou! Já jsem tím, kdo vám ve všem bytí drží zrcadlo a rád by vám pomohl k zrcadlení, abyste zráli v bezpodmínečné lásce, kterou Já jsem a kterou vás učím. Tak jděte s Mým požehnáním do nadcházející doby a neste lásku a pokoj do stvoření.

 

Dám vám ještě jeden obraz s sebou na cestu: Představte si v duchu, jak otevíráte levou ruku a prosíte o tvůrčí sílu. Můžete nyní cítit, jak Mé světlo lásky a světla proudí do vaší přijímající levé ruky, možná zpočátku jen úplně slabě, ale pak přece jen stále silněji a jak vás paprsek světla nejdříve pohlcuje a pak je předáván přes vaši pravou ruku dál, jasně se rozlévá do stvoření.

 

Čím častěji poprosíte o Moji duchovní sílu, tím intenzivnější bude spojení mezi vámi a Mnou. Nyní si povšimněte, že Mé síly nyní už neproudí přes vaši levou ruku, ale ve stále větší míře přes vaše centrum milosrdenství, takže se Moje síly mohou skrze vás rozlévat do stvoření.

 

Zůstaňte se Mnou stále vnitřně spojeni, aby se neděla vaše vůle, ale Má vůle skrze vás.

 

Amen

 

 

Já, Ježíš Kristus jsem uprostřed mezi vám a každý Mě cítí, takže se mohou probudit důvěra, síla ale také bdělost. Jsem se všemi Svými dětmi, ať už chudými nebo bohatými, ať už světlými nebo tmavými. Nedělám žádné rozdíly, rozdávám Se bezmezně. Buďte požehnáni!

 

Amen 

zpět