Tichá radost

Poselství - květen 2004

Poselství - květen 2004

zpět

29. května 2004

 

Meditace:

 

 Sedáme si zpříma, aby námi mohl téct proud energie.

 

Milovaný nebeský Otče, prosím Tě, veď nás v naší představivosti, aby naše vědomí mohlo vše přijmout.

 

Koncentrujeme se na dech, vdechujeme světlo boží a centrem vědomí lásky, na čele, zase vydechujeme. Vdechujeme světlo boží, naplňujeme všechny buňky světlem a centrem lásky zase vydechujeme.

 

Obracíme se do nitra. Kreslíme kolem sebe světelnou stopu ve tvaru kruhu. Každý má svoji zcela osobní barvu. Nyní si představujeme, že v tomto kruhu je nakreslený čtverec. Stojíme v tomto světelném čtverci a držíme v každé ruce překrásný krystal. Také krystaly ukazují geometrické tvary. Jsme se vším jedno a vše je také v nás.

 

Dále si představujeme, že v kruhu leží dva rovnoramenné trojúhelníky. Jeden se dotýká vrcholem centra milosrdenství a zahrnuje naše paže, druhý ukazuje vrcholem dolů. Také tyto trojúhelníky jsou nakreslené jakoby světelným perem.

 

Světlo nám daruje sílu a život, neboť ve všem meziprostorech geometrických tvarů je láska boží. Jsme zcela zahrnuti do Jeho lásky, plaveme v Jeho lásce. Jsme silní v geometrickém tvaru a měkcí v lásce boží.

 

Pohybujeme se ve vzduchu, v představě, že se nacházíme v tomto geometrickém tvaru. Jsme nádherná světelná energie a pohybujeme se v lásce boží, neboť také kolem nás je láska boží, vzduch.

 

Cítíme, jak záření našeho ducha a naší duše stále sílí. Toto zářeni si hledá cestu: láska, mír, požehnání, harmonie a jednota, toto vše z nás vyzařuje. Energie proudí tam, kde jí je potřeba.

 

Světlo upevňuje naše vědomí a my se v kouli vznášíme do Izraele a Palestiny, tyto země vidíme pod sebou. Ale vidíme také temné mraky. Záříme do této temnoty světlo. Prosíme: „Ó Pane, veď tamější lidi od nenávisti do lásky! Veď je od „neumět odpouštět“ do chápavého života spolu, a veď je od války k míru!“

 

Láska-světlo proudí do srdcí lidí a především také do mladých srdcí Palestinců, kteří jen chtějí oplácet a nechtějí vystoupit ze své nenávisti. Jsme v absolutním míru a záříme tuto sílu do srdcí lidí. Vidíme, jak se temné mraky rozplývají, neboť láska zvítězí, stále vítězí.

 

Tamější lidé potřebují naši podporu, aby se vymanili z koloběhu násilí, které znovu plodí násilí. Pocit lásky a jednoty necháváme proudit do srdcí politiků, neboť jsme se všemi našimi bližními v Bohu, s Jeho Duchem, spojeni. Co můžeme darovat, dáváme plní radosti dál.

 

Naše koule světla cestuje do Iráku. Také tam se díváme shora na zoufalství lidí. Pokoušíme se porozumět lidem. Společně záříme této zemi lásku a prosíme spolu za mír: „Pane, vyveď je z války do míru, vyveď je z tmy do Tvého světla!“

 

Tak žehnáme všem svým bratrům a sestrám v této zemi. Žehnáme jim ve jménu Otce pra, Který je také naším spasitelem, Který by chtěl pomoci. Ještě jednou necháváme proudit světlo lásky, požehnání, míru, ale také harmonie a jednoty ke všem lidem a všemu životu v této zemi.

 

Naši andělé a duchovní pomocníci nás chytají za jeden paprsek světla a vedou nás zase sem zpátky. Vznášení v lásce boží, která je stále kolem, nás činí blaženými a svobodnými od našich lidských emocí a myšlenek. Zcela se tomuto pocitu oddáváme. „Ó přemilovaný spasiteli, oddáváme se Tvé lásce.“

 

Pomalu se vracíme do této místnosti, ještě jednou si prohlížíme naše úžasné světlo z kruhu, čtverce a trojúhelníků, také krystaly v našich rukách. Také žijí a mají ve svém geometrickém tvaru zcela zvláštní význam.

 

Cítíme se dobře a v bezpečí, neboť Ty, pane, jsi v nás a my jsme v Tobě. Pomalu se rozplývají stopy světelné formy kolem nás, ale patří k nám a je vždy při nás. Jsme, ó Pane, ve Tvém Duchu. Vedeš nás dále a my Ti děkujeme.

 

 Amen

 

 

Po Svém zmrtvýchvstání jsme se Já, Ježíš Kristus, vrátil ke Svým učedníkům a uvedl jsem je ještě do mnoha moudrostí. Pak přišla doba, v níž Mě Mí učedníci viděli vystupovat na nebesa – jak stojí psáno – a báli se, stáhli se, scházeli se už jen tajně, neboť bylo usilováno o jejich život.

 

Slíbil jsem: Pošlu vám Svého ducha a když k nim přišel Můj duch letnic, zbavili se svého strachu, sebrali odvahu a hovořili jazyky, takže jim každý mohl rozumět ve svém mateřském jazyce. Na hlavě Mých učedníků hořel plamen.

 

Nyní bych v tento den, kdy jste se zde sešli, abyste oslavili letnice, s vámi hovořil o tomto mystériu. Plamen je oheň lásky. Tento oheň lásky je zažehnut také ve vás v každém tady, bez výjimky.

 

Nyní uvažte: Které řeči je rozumět na celé Zemi? Řeči lásky: Úsměv, radostný úsměv bližního, dárek, který člověk předává druhému jako dar, útěcha tím, že člověk položí láskyplně ruku na ramena tomu, jehož řečí nerozumí, pomoc, kterou mu poskytne a mnohem více.

 

Jestliže žijete v pocitovém světě své duše, která je s duchem spojena silněji než člověk, mohli byste také pochopit smysl vyslovené cizí řeči vašeho bližního. Nyní je doba Mého ducha, působí mocně ve všech, kteří se Mu otevírají, jedno k jakému náboženství patří. Tak bude pochopení mezi národy stále více růst, i když to vypadá, jako by tomu bylo naopak.

 

Mí milovaní synové a dcery, dlouho jste byli školeni a jediný den, jediná hodina, ba jediná minuta nebyla zbytečná, ale vedla vás k tomu, co dnes tak hluboko ve svém nitru cítíte, k lásce.

 

Abyste mohli k této lásce dospět na Zemi, museli jste nejprve zjistit, co to znamená necítit lásku. Bylo to Mé školení, které vás vzalo za ruku a vedlo vás až sem. Ale ne do nějakého nového kroužku, ne, vedu vás do vašeho vlastního srdce, neboť tam Mě najdete, nikde jinde.

 

Jestliže jste Mě v srdci našli, dospěli jste rovněž k lásce, pak jste naplnění láskou, plane ve vás jako jasně planoucí oheň, který vyzařujete a který vaši bližní pociťují jako světlo.

 

Nepotřebujete už jazyk. Jdete ven, rozumíte Zemi u svých nohou, rozumíte rostlinám, zvířatům, ano rozumíte svým bližním. Aniž by museli říct jediné slovo, pociťujete ve svém nitru, co váš bližní potřebuje: Úsměv – tak jako jsem začal se Svým slovem k vám – podání ruky, pomoc.

 

Váš bližní, který nerozumí řeči, cítí vaše vyzařování a chápe vás. To je hlubší smysl, že vysílám Své učedníky dnešní doby v tomto záření lásky do světa.

 

Před 2000 let jsem učil lásku a to bylo tehdy ještě mnohem těžší, poněvadž v této době byla láska mezi lidmi ještě mnohem méně zjevná než dnes. Platil ještě starý zákon: Oko za oko, zub za zub.

 

Mé učení: „Milujte své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás milují!“, bylo pro Mé tehdejší děti těžko k pochopení, i Mí učedníci chápali Mé učení teprve pozvolna, protože Já jsem žil lásku před nimi.

 

Nyní jste vy Mí učedníci, Mí poslové světla a já vás dnes vysílám do světa. Každý z vás se Mnou může mluvit ve svém nitru, může být pojat Mým ohněm lásky, takže také v něm jasně zaplane oheň lásky. Říkám vám: Nebudete zvěstovat Moji lásku slovy, ale svým vyzařováním, svým konáním, svými činy.

 

Na Zemi jsou nejrůznější společenství, v nichž učím. Některá potřebují ještě tvrdá slova z Mého pořádku: „Obraťte se, čiňte pokání!“ Jiné vedu od pořádku k lásce, učím je poznat Moji vůli. Podávám jim Svoji ruku a oni jdou nesměle první kroky na cestě k lásce.

 

Je mnoho stupňů Mého učení Mých dětí. Ale vás oslovuji jako Své učedníky, jako Své učednice, jako Své posly světla.

 

Před 2000 let jsem Svým slovem „Dokonáno je!“ znovu otevřel světelnou cestu k věčnému domovu pro Mé děti, po nichž jsem tolik toužil, a po Svém kříži postavil most do nebes. Bezpočet andělů sestoupilo, aby přijali duše a provázeli je do vyšších sfér.

 

Tehdy začalo Mé dílo vedení domů všech Mých dětí a bude existovat tak dlouho, než se Mé poslední dítě, Má Sadhana, zase vrátí domů.

 

Je to duchovní dílo, k němuž jsem v uplynulých stoletích povolal Své učedníky. V jejich srdcích jsem se jich dotýkal, pobízel je a připomínal jim, co Mi kdysi ve svatyni slíbili, až se probudili a poznali, že jdou po Zemi proto, že chtěli být svým bratrům a sestrám na jejich cestě světlem.

 

Ale stále znovu byla činěna chyba, že bylo založeno nějaké společenství, nějaká církev, k níž se Mé děti připoutaly. Rozhlédněte se, kolik je náboženství, odnoží, které zčásti proti sobě bojují, ano, také ještě proti sobě vedou válku. To má být Mé učení lásky?

 

Nyní jsem znovu hlasitým voláním zavolal všechny Své učedníky a učednice, aby zvěstovali Moji lásku a láskou oslovili Mé děti, ukázali jim pravou cestu ke Mně, totiž do vlastního nitra, do jejich chrámu srdce, a tím byli světlem pro Mé zbloudilé ovečky.

 

Rozhlédněte se, znovu jsou společenství, společenství a ještě jednou společenství, a každý si o sobě myslí, že vlastní jedinou pravdu. Stále znovu jsou v činnosti pokušitelé. A ti, kteří se vás pokoušejí svést ze stezky světla, ty jste chtěli spasit, neboť také pokušitel je Mé dítě. Pochopte hloubku těchto slov!

 

Chtěli jste pomoci ukazovat Mým dětem, které zkoumají temnotu a stále více se nacházejí na cestě moci, pozemského bohatství, žádosti, pravou cestu ke Mně; místo toho vás lákali na jejich cestu. Kolik Mých synů a dcer světla se nechalo svést, žádají za Mé léčení a slovo vysoké poplatky, zpeněžili Mě, vašeho Boha.

 

 

Přesto nebyla tato cesta špatná, neboť také to byla cesta poznání. Ale nyní jsou všechny cesty poznání Mých dětí světla na Zemi prozkoumané, nyní nastala doba, kdy se musí rozhodnout, buď zůstat na straně Mého protivníka nebo vzít vážně své pověření a zcela – ne na půl – se postavit na stranu světla.

 

A vy, Mí poslové světla, kteří jste ve světském díle šli těžkou dobou školení v poutech, nyní je na vás, abyste podali v nitru svým bratrům a sestrám ruku, jak to dnes bylo řečeno zde v kroužku, ze srdce jim poděkovali, za vše co jste se směli naučit, abyste pomohli lásce v sobě k průlomu. Vaším příkladem ukážete dále, jak lze rozlomit v radosti pouta, a ukážete cestu svobody k lásce.

 

Vysílám vás, abyste dále nesli radostné poselství: Láska zvítězí! Zvítězí nad vší nenávistí ve světě, zvítězí nad válečnými rozmíškami, zvítězí ve sporu mezi náboženstvími. A jen láska zvítězí.

 

Vy, jako Mí poslové světla, jste neustále přezkušováni ve svém nitru otázkou: Jsem láska? Mohu říct: „Konám dobro těm, kteří mě nenávidí, kteří mi způsobují bolest? Umím jim poděkovat a říct: Žehnám jim v Tvém jménu, ó Otče?“

 

Mí přátelé, tak vás nazývám jako váš bratr Ježíš, stále znovu jste se Mnou duchovně putovali a všemi staletími jsem vás poučoval a vedl, nikdy jste nebyli sami a přesto se ze světla vždy nestalo to, co by se mohlo stát. Ale také to sloužilo k poznání a pomohlo vám ve vašem dalším vývoji.

 

Tento vývojový proces Mých poslů světla je nyní uzavřen, neboť cesty temnoty, svodů jsou prozkoumané!

 

Nyní jste dospěli k bodu, kdy vše víte. Kdy jen musíte ze světla z Mé moudrosti, která je prozářena Mojí láskou, konat. Když budete myslet a cítit svým člověkem, podaří se vám to jen těžko, protože lidská vibrace je vázaná na Zem a komunikuje se vším, co se děje na Zemi.

 

Jestliže budete vrůstat, Mí přátelé, do své skutečné identity, do svého synovství božského a budete si vědomi, že jste synem, dcerou z nebes, stanete nad pozemskou vibrací a láska ve vás bude moci jasně zaplanout. Obklopí vás zářivý věnec duchovního ohně lásky. Uvidíte své bližní jinýma očima než dosud. Ano, celé stvoření uvidíte v nebeském lásce-světle.

 

Teoreticky to všechno víte, ale vědění ještě není zapojené do nitra a zůstává proto teorií a sice tak dlouho, než se vědění stane láskou-moudrostí.

 

Pojmout srdcem znamená, že se spojíte se svým vnitřním duchem a tím také budete jednoho ducha se Mnou. Pak budete schopni uskutečnit lásku, kterou jsem učil, celým svým cítěním kmitat v této lásce a nemyslet jen hlavou.

 

Jako pomůcku jsem vám dal školení myšlenek, neboť myšlenky jsou tvůrčí síly a když budete stále znovu myslet „Otče, žehnám bratrovi, kterého vůbec nemůžu vystát, jednoho dne se váš cit k vašemu bližnímu zlepší, tak jsem vám slíbil. Ale pak přijde další bratr, další sestra a celá hra začne zase od začátku.

 

Nyní jste zralí a Mé volání směřuje do vašeho nitra: Nechejte se pojmout Mým duchem a poznejte, že jste duchem z Mého ducha a že jako synové a dcery zrození z Mé lásky se vydáváte v lásce do tohoto světa a zapalujete vše kolem sebe ohněm lásky: stvoření, své bližní, duše, které vás obklopují, ano také ty, kteří se vás násilím pokoušejí stáhnout do tmy.

 

Neexistuje snad proroctví, že po Zemi půjde oheň?

 

Je to boj. Nic jsem vám nezamlčel, než jste šli na tuto Zem. Je to boj, ale největší boj je ten s vámi samotnými, mezi člověkem a duchem. Ještě jednou říkám, láska zvítězí!

 

Nemáte však zůstat o tomto svátku bez útěšného slova. Vím o vašem boji, přece vám pomáhám. Daruji vám všechnu Svoji sílu, když padnete, abyste znovu vstali, jestliže je to vaše vůle, neboť tuto svobodnou vůli musím respektovat.

 

Říkám vám, není těžké identifikovat se s duchovním bytím. Čím více budete bojovat o vládu ducha ve vás, tím více budete poznávat ducha ve všem bytí. Vaše nitro se rozšíří a duch ve všem bytí bude láskou. Uslyšíte zpívat ptáka a jeho píseň vámi pronikne jako láska. Vítr zašumí ve stromech a vy ve větru uslyšíte „Miluji tě, Mé dítě!“ Mohl bych vám jmenovat ještě mnoho příkladů.

 

Vložte svoji ruku do Mé. Vím, že jste to už učinili, přesto ji stále znovu trochu stahujete. Dovolte Mi, abych k vám nechal proudit lásku ve všem bytí! Otevřete se, začínejte každý den tím, že na sebe pohlédnete jako na Moji dceru, Mého syna, že se tedy ztotožníte se svým duchem: „Otče, jsem tvé velmi milované dítě, jako Tvůj syn, jako Tvá dcera a jako tento/tato vcházím do dne, spojen(á) s Tebou, ukaž mi, kam mohu posílat svoji lásku a kde také v činu lásky mohu ukázat svoji lásku k Tobě. Otevři mé duchovní smysly, abych nic nepřehlédl, nepřeslechl, kde mohu být láskou.“

 

Když takto začnete den a také přes den se stále znovu budete vracet, když vypadnete z kmitání, slibuji vám, že tento malý krok od člověka k duchu bude rychle vykonán a tím myslím váš pozemský čas, ne nebeský. Slyšte Můj humor!

 

Žehnám vám zde, ale také všem Svým dětem světla na Zemi svým duchem letnic lásky, odvahy a říkám vám: Neste hrdě a radostně meč lásky ve svých rukách! Žehnám Mému stvoření, žehnám všem Svým dětem a odmlčuji se skrze tento nástroj, ale jsem ve slovu ještě dále mezi vámi.

 

Amen

 

 

Mé nade vše milované děti, zvěstujte Moji lásku, tak zní Mé pověření k vám! Dílo vedení domů Mých dětí proběhlo v různých fázích. Doby vysvětlování, které byly důležité, jsou pryč. Ne že bych neměl ještě moc co říct, ale to, co potřebujete jako nástroj, abyste kráčeli k činu, vám bylo dáno.

 

Proto volám Své posly světla: Zvěstujte Moji lásku! A toto volání uvádí novou dobu.

 

Znám vás, Mé milované děti a nic Mi není skryto a proto vím také o vaši lásce, o vaší snaze, o vašem boji a vám samotným je také jasné, že nyní můžete dát to, co vlastníte. Nikdo nemůže dát najíst hladovému, když nemá jídlo, a tak také nikdo nemůže zvěstovat Moji lásku a dávat Moji lásku, kdo Moji lásku nezažil a neodkryl ji v sobě už v určité míře.

 

Láska je všeobjímající. Je v ní moudrost, všemohoucnost, vůle. Vše. Žije v ní, co odpovídá Mým božským vlastnostem. Láska slouží, láska pomáhá.

 

Tak vám v této hodině, ze Své lásky, dělám nabídku, kterou, pokud přijmete a budete s ní správně zacházet, bude největší pomocí na vaší cestě. Nabízím vám, abyste vložili svůj život, své konání, sebe samotné do Mé svaté vůle. Vciťte se do sebe, co ve vás toto slovo vyvolá. Je to radost, že nyní budete jistě vedeni? Je to vděčnost nebo byl tu a tam lehký podiv, možná dokonce lehké uleknutí: „Mám se zcela, se vším, co mám, a čím jsem, svěřit Otci? Co mi pak ještě zůstane? Kým pak ještě budu?

 

Takové úvahy stále znovu vystupují. Je to člověk, který se bojí, který vidí zpochybněné vlastní cíle, který si myslí, že může něco ztratit. Podívejte, Mí milí, nechejte si to vysvětlit: Jako nejvyšší a nejkrásnější dar jste dostali svobodnou vůli a touto vůlí určuje každý svůj osud sám, také jak se zdá, proti Mé vůli. Ale já říkám „Jak se zdá“, neboť protože láska je Můj zákon, a Můj zákon je Má vůle, nemůže existovat nic mimo tento zákon a ani vaše svévole nemůže natrvalo jít vlastními cestami.

 

Když vám v obraze ukážu vaši cestu, která vede ke Mně, která je Mojí cestou pro vás, můžete se sice rozhodnout tuto cestu nejít, ale odbočit, ale mýlíte se, když si myslíte, že tímto rozhodnutím stanete mimo Můj zákon, neboť také váš zákon, který si můžete na základě své svobodné vůle vytvořit, je zapojen do Mého zákonu. Tak vím v okamžiku, když jdete svoji vlastní cestu, že vás přivede zpět na cestu, kterou jsem pro vás připravil Já, protože všechny cesty, jakkoliv a kdekoliv je půjdete, vyústí v cestu, která vede na Mé srdce.

 

Když vám nyní nabízím, abyste vložili celé své bytí do Mé vůle, znamená to, že od okamžiku, kdy dostanu vaše „ano“, povedu Já, láska, váš život do posledního detailu, v každé situaci, která vás potká, v každém setkání s jinými lidmi.

 

Vciťte se, dokážete si představit něco krásnějšího, dokážete si představit větší jistotu, větší bezpečí?

 

Tuto pomoc vám dávám, abych vás nechal dále vrůst do lásky. Má vůle nemůže přivést do cesty Mému dítěti nic jiného než vývojové kroky, které povedou ke světlu. Každý tento jednotlivý vývojový krok je pozitivní. Ale potřebuji k tomu vaše „ano“ a slibuji vám, že budu vaše „ano“ brát vážně tak, jako beru vážně každé slovo, které se modlíte nebo zpíváte z otevřeného srdce, jak jste to právě činili písní, která vyjadřuje, že chcete jít bez vlastního chtění, bez vlastního cíle, tzn. po Mém boku.

 

Obrazně řečeno, Mé milované děti, mohli byste si zde sednout, vzít do ruky tužku a vyplnit žádost. Žádost adresovat Mně a na tuto žádost napsat: „Otče, dovol, ať se stanu láskou!“

 

Co myslíš, Mé dítě, byla by tvá žádost zamítnuta? Může být vůbec taková žádost odmítnuta zákonem lásky, který slouží? Potřásáš ve svém nitru hlavou a Já ti říkám, máš pravdu, taková žádost bude přijata a bude se plnit, podle tvé vážnosti, tvé touhy a velikosti tvé lásky ke Mně.

 

Dej prostor této touze v sobě! Zaměř své myšlenky směrem k nebi a zeptej se svého srdce, zda bys rádo následovalo Mé volání zvěstovat Moji lásku. Má vůle ti bude sloužit, jestli budeš chtít.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery, naplnil jsem vás dnes Svým duchem a plane ve vás oheň lásky. Tímto ohněm lásky vás očišťuji a léčím. Prosím vás, vezměte tento oheň lásky s sebou do vašeho všedního života. Vnímejte v lásce vše, co vnímáte.

 

Nejsem jen ve vás a Mé světlo neplane zcela jasně jen ve vás, ale Mé světlo plane ve všech částech stvoření.

 

Tak se vás ptám: Dokážete vidět světlo ve svých bratrech a sestrách, můžete vidět světlo ve zvířatech, v rostlinách, v minerálech? Dokážete vidět světlo v každém stvoření, i když je ještě tak nepatrné?

 

Láska znamená, že vše je respektováno a přijímáno tak, jaké to je. Jděte světem s očima lásky a budete poznávat, že svět bude najednou jiný. Ale nezměnil se svět, ne, vy jste se změnili tím, že jste v sobě dali prostor lásce, která je od věčnosti vaším pravým bytím.

 

Abyste v sobě odhalili lásku a nalezli ve svém srdci pramen, abyste se mohli očistit a tím mocně začali vyvěrat, naplnil jsem vás dnes Svým duchem, a proto jsem vám dnes nabídl nějaké pomůcky.

 

Záleží na vás, zda je použijete. Je to vaše svobodná vůle. Tak přemýšlejte moudře o dnes vyřčených slovech a vložte svoji ruku do Mé. Jestliže budete chtít, pevně ji chytnu a povedu vás jistě všemi turbulencemi, které provázejí váš nynější život.

 

Ale poznejte, že také tyto turbulence nejsou nic jiného než dar lásky, abyste se stále znovu vraceli na pravou cestu.

 

Ještě jednou nad vámi roztahuji Své ruce a plameny Mého ducha letnic proudí z Mých rukou na vás, na všechny Mé děti, na celé stvoření. Žehnám vám silou Své lásky.

 

Amen

 

 

Modlitba: Milovaný Otče, Ty, Který jsi sestoupil se Svými nebeskými zástupy na Zem, Ty, Který jsi na nás vylil oheň Své lásky, ukázal jsi nám cestu, kterou jsi šel po Zemi a zavolal jsi nás do Svého následování.

 

Rozprostřel jsi nad námi Svoji lásku, ano, skutečně jsi nás vzal za ruku a vyzval jsi nás, abychom stále znovu nestahovali svoji ruku z Tvé. Učil jsi nás působit v lásce ke všemu bytí pro Tvé stvoření, pro naše bratry a sestry.

 

Děkujeme z celého srdce za Tvoji lásku, Tvá slova, která padla hluboko do našich srdcí. Děkujeme za tvého ducha, Který námi zatřásl ze spánku tohoto světa. Děkujeme Ti za Tvoji dobrotu, s níž nám stále znovu nabízíš pomoc, abychom mohli splnit to, s čím jsme souhlasili. Připojujeme se do chvalozpěvu andělů a jásáme: Velký Bože, velebíme Tě! 

zpět