Tichá radost

Poselství - květen 2005

Poselství - květen 2005

zpět

28. května 2005

 

Modlitba:

 

Věčně svatý Otče, svými písněmi jsme si zase uvědomili, že jsme tvorové z Tvé lásky, že Ty jsi život, že jsi život v nás a že vše, čím jsme a co přijímáme, dostáváme z Tebe, věčného, svatého pramene života.

 

Hluboce se před Tebou skláníme, před touto nekonečnou láskou, kterou nikdy nemůžeme pochopit, kterou jsme ale už všichni často mohli pocítit ve svém životě. Děkujeme Ti, že jsi nás toto odpoledne na pár hodin svedl dohromady; že zde potkáváme bratry a sestry, kteří jsou stejného ducha, kteří usilují o to, aby se Ti v nitru stále přibližovali.

 

My všichni, které jsi nás sem svolal pro tento vnitřní proces, jsme vděční a jdeme po Tvém boku. Není samozřejmé, že se zde můžeme scházet a chceme si to uvědomit, neboť také to je milost, že se můžeme v této svobodě scházet a Ty jsi naším středobodem.

 

Jsi svatý, věčný a nepochopitelný a přesto současně láskyplný Otec, láskyplná Matka v nás a přítel na naší straně. Vede se nám s Tebou dobře, také to Ti chceme říct. Z našeho srdce k Tobě proudí vroucná láska.

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Já, váš Otec, jsem vás volal a vy jste sem přišli, abyste se v tomto kroužku společně modlili a vysílali světlo do tohoto světa.

 

Ale skutečně, říkám vám: Mým největším přáním je, aby každý z vás se Mnou mluvil od „ty“ k „ty“! Budu tuto větu opakovat tak často, až ji, Mé milé ovečky, stále budete slyšet znít ve svém uchu a řeknete: „Ano, Otče, také já s Tebou chci mluvit – kamkoliv půjdu, kdekoliv budu působit – Ty se mnou a já s Tebou!“

 

Hovořili jste o tom, že jste nejen žáky, ale také učiteli a tomu se budu krátce věnovat: Každý, kdo byl přiveden sem do tohoto kroužku, kdo Mě slyší nebo čte Má slova, je žák, ale současně také učitel.

 

Tato pozice učitele se projevuje mnoha způsoby, přičemž nikdy nemáte působit, jako že poučujete. Pochopte jemný rozdíl mezi učitelem z lásky ke svému bližnímu a učitelem, protože se domníváte, že víte více než ten, koho učíte.

 

V druhém případě jste již padli, neboť jste se povýšili nad svého bližního. A také to, Mí věrní pracovníci na Mé vinici, vám budu stále znovu říkat, abyste také poznali, že jdete na ostří nože.

 

Dám vám podobenství: Jdete kolem hluboké propasti, ale vložili jste svoji ruku do Mé. Jdete po úzké stezce jistým krokem. Ale v okamžiku, kdy se v pocitech, v myšlenkách nebo také ve slovech povýšíte nad svého bližního, pustili jste se Mé ruky a stojíte bez ochrany před propastí.

 

Pochopte hloubku Mého napomenutí k vám! Volám vás jako posly světla! Říkám vám: Předsevzali jste si pro tuto inkarnaci, být na této Zemi světlem. Označuji vás jako Své pracovníky na vinici. Myslíte si, že vás těmito tituly vyzvedávám? Ještě jednou vás vážně napomínám.

 

Ať je před vašima očima duchovně stále podobenství o „ztraceném synovi“! Jak moc toužím po Svých ztracených dětech. A když můžete jednomu či druhému být světlem, tak je to Má milost, které skrze vás září. Není to síla z vás.

 

Samozřejmě jste řekli své „ano“ vašemu úkolu zde na Zemi. To je předpoklad, ale toto „ano“ neobsahuje, abyste se povyšovali nad svého bližního, zcela jedno, kde váš bližní stojí nebo co dělá.

 

Nyní se podívejte na vaše vězení. Cítíte se lepší než oni? Pak jste farizejové, kteří stojí přede Mnou a říkají Mi: „Pane, děkuji Ti, že nejsem takový, jako tamten, celník!“ Jestliže budete mít stále před svýma očima obraz ztraceného syna a podobenství o farizeji a celníkovi, pak necháte spočinout svoji ruku v Mé a společně sjednoceni poputujeme na cestě světla a budeme s sebou brát Mé ztracené, kteří stojí na kraji cesty napravo a nalevo.

 

Má milovaná skupinko, obrazně řečeno působíte na Mé vinici a sklizeň je zralá. Hrozny jsou sladké a mají být sklizeny. Ale jak to bývá na vinici, zůstanou některé hrozny na keři, aby získaly ještě více sladkosti a pár hroznů vinař nechá, ať přes ně přejde mráz. Také to jsou symboly, Mí věrní, kterým máte v hloubce porozumět:

 

Jste uprostřed sklizně, duchovně jste se navzájem chytli za ruku, protože vy a všichni, kteří se cítíte osloveni Mým slovem, jste šli ve svazku na Zem, abyste zde na Zemi byli světlem. A v tomto svazku se také zase všichni vrátíte.

 

Může se ale také stát, že se někteří pracovníci na vinici se sklizní zdrží. Jestliže v našem životě existuje taková doba, pak nebuďte smutní. Nemusíte ke Mně smutně vzhlížet a říkat: „Otče, copak můžu dělat, když se kolem mě celý svět točí?“ Ne, jdete svoji cestu po Zemi tak, jak jste to slíbili a sklidíte potom plody, které Mí pracovníci na vinici nechali viset na keři, aby byly ještě sladší. A tak je to také s hrozny, přes ně přejde ještě mráz.

 

Pochopte, co vám tím chci říct. Nikdo z vás si nemusí dělat starosti s tím, že na Mé vinici obstarává jen jednoduchou práci, jako třeba okopávání. Jestliže se budete duchovně se Mnou stále znovu spojovat, s větou „Otče, s Tebou“, bude vše dobré, jak to je. Pak přestanete hodnotit a budete žít v „tady a teď“. A když půjde o to okopat keře, pak vykonáte tuto práci. Je právě tak důležitá, jako sklizeň, neboť když roste plevel, nemůže si ani vinný keř brát dostatek síly ze Země.

 

Tak bych rád utěšil ty z vás a vzal je vroucně do své náruče, kteří říkají: „Otče, stojím na konci svého života a nejsem si jistý, zda jsem splnil to, co jsem kdysi slíbil.“ Vám všem odpovídám: „Mé dítě, jestliže jsi vložilo svoji ruku do Mé, pak jsi na Zemi vykonalo to, co jsi chtělo vykonat!“ Také mocná činnost, vysílat myšlenky lásky, míru, požehnání, světla a blaha, jsou naplněním pověření.

 

Nehodnoťte, Mí věrní! Ještě jednou vás o to prosím: Nikdy nehodnoťte! Neexistuje dítě, které miluji více než jiné. Ani v Mé říši neexistuje dítě, který by stálo výše než nějaké jiné. Jsou jen různé činnosti, přičemž každá činnost je ohodnocena stejně. Rád bych vám proto také ještě jednou ukázal příklad hodin: Když to nejmenší kolečko v těchto hodinách nefunguje, nemůže velká a malá ručička ukazovat čas. To je obsaženo ve slově „svazek“. Každý působí pro světlo svým způsobem.

 

Není nádherné, Mí milovaní, být spolu spojeni v radosti a v radosti působit všude tam, kam vás život postavil, kde jsem vás postavil Já, abyste splnili své pověření? Někdy musí být také přestávka, abyste čerpali z Mé síly, abyste ještě více rozšířili své srdce, aby z Mé hojnosti mohlo být přijímáno ještě více a mohlo být vysíláno více lásky, míru, požehnání, světla a blaha. Myslete také na toto!

 

Slyšíte venku zpívat kosa. Na vrcholku stromu zpívá svoji píseň a nepřemýšlí o tom, zda je píseň zazpívána správně, aby uctil a velebil stvořitele. Takoví máte být také vy. Žijte v „tady a teď“ a dělejte krok za krokem, spojeni se Mnou a nepřemýšlejte ani o minulosti, na níž tak jak tak už nemůžete nic změnit, ani byste se neměli zabývat budoucností, co všechno ještě chcete vykonat, ale zpívejte jako kos svoji píseň, Mně k poctě, Mě ke chvále!

 

A říkám vám: V tomto bytí, které bych vám tímto příkladem chtěl ukázat, bude vaše cesta po Zemi cestou radosti, která ve vás poroste, čím více budete žít v přítomnosti, takže si budete myslet, že se vaše srdce rozskočí radostí. „Otče s Tebou je den tak nádherný! Ať svítí slunce nebo prší: Otče, celý můj dík proudí k Tobě! Nemusím už po ničem toužit. Nemusím už nic hledat, Otče. Našel jsem!“

 

To je bytí, Mí milovaní. A v tomto bytí působíte a vykonáváte to, co jste přijali v záhrobních oblastech jako pověření.

 

Každý z vás si všímá, že doba je vážná, neboť Mé volání jde po Zemi. A ve všech společenstvích, tak vám říkám stále znovu, mám Své nástroje, také tam, kde je ten, kdo chce nastoupit proti Mně. A vy všichni jste v tomto svazku velkou silou. Silou lásky ze Mě! Nejste slabý člověk, ale jste mocný syn a mocná dcera z věčnosti.

 

Mé oslovení vám dnes zvěstuje hlubší vážnost, neboť každý, kdo se ve svém srdci cítí osloven, pociťuje také vážnost. Pryč je doba hledání. Pryč je doba, působit zde trochu, tam trochu. Nyní vás potřebuji zcela a úplně.

 

To ale neobsahuje, že jako vážní pracovníci na vinici – teď pochopte Můj humor – budete pobíhat s výrazem ve tváři, který nechá zemřít všechnu radost. Proto vám ještě jednou říkám: Je to cesta radosti a tuto radost pociťujete také nyní ve svých srdcích. Je to jásot nebe, který se vám přiblížil, který je kolem vás. A v tomto jásotu jste Mými syny, Mými dcerami, kteří působí pro svého bližního, v níž nemohou mít místo ani ta nejmenší myšlenka nebo nejmenší pocit, že druhý vám není roven.

 

Láska nedělá rozdíly. Vciťte se nyní do této lásky a pohlédněte do vězení, k vašemu bratru, na jehož svědomí leží vina vraždy nebo více vražd. Nyní nechejte kmitat svůj pocit v lásce: Onen vrah je v této lásce vám roven. A proč? Jde cestu hlubinami také za vás. Neboť jen tehdy, když byly prozkoumány všechny hlubiny, už nikdy více nebude pád.

 

Láska obalí onoho bratra plná touhy, neboť je to Má touha, která pak září skrze vaši lásku. A nyní se probudí v nitru tohoto bratru doutnající světlo v plamen: „Otče, zhřešil jsem; nejsem už více hoden být Tvým synem!“ Cítíte nyní, co v Mém synu vypukne? Co skrze vás mohu způsobit?

 

To je téma Mého dnešního slova skrze tento nástroj k vám. Nyní se odmlčím, ale Mé slovo je dále mezi vámi.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní bratři a sestry, jste z lásky, ano, jste láska a vracíte se k této lásce.

 

Vaše láska ke Mně, vašemu nebeskému Otci, byla a je tak velká, že jste se rozhodli opustit nebesa, abyste Mi pomohli znovu přivést zpátky všechny Mé ovečky.

 

Já Jsem dobrý pastýř. Já Jsem vlastník vinice, na níž pracujete a jsem také Ten, Kdo stojí na vrcholku nekonečně velkého zástupu, který se rozhodl pro stranu světla, který dal své „ano“, aby spolupracoval na díle vedení domů.

 

Jste nyní uprostřed boje, Mí milovaní, a boj je veden těmi, kteří v sobě ještě nepoznali světlo a lásku, a přesto je miluji stejně intenzivně jako děti, které zůstaly v nebesích.

 

V tomto boji, který vede – to zdůrazňuji – temnota proti světlu, ale ne světlo proti temnotě, nebude poražený; neboť konec boje bude znamenat, že každý bude přiveden zpět do nekonečna nebe.

 

Ještě se ale bojuje a jde o velké davy těch, kteří stojí mezi frontami, kteří se ještě nerozhodli. Tak pro vás může být cenné, když pohlédnete do způsobu, jak postupuje protistrana, aniž byste – jak jsem rovněž zdůraznil – na ony bratry a sestry shlíželi. Máte však vědět, jakými prostředky je tento boj veden, abyste mohli vyvinout vnitřní sílu.

 

Podívejte se na sebe jako na nádobu. Podle věku, zájmů a vědomí může být tato nádoba větší nebo menší, ale je v každém případě naplněna. Čím je naplněna? Převládají vaše myšlenky, názory a přání a vaše představy, jak má probíhat váš život nebo si v nádobě už našla místo také láska ke Mně?

 

Obě strany se pokoušejí naplnit vaši nádobu. Hlas, který ve vás tiše mluví, který vám připomíná váš domov, tento hlas Jsem Já. Já Jsem Ten, Kdo ve vás rozdmýchává touhu. A druhá strana do vás vkládá myšlenky egoismu, nepozornosti, pocitů viny a mnohem více. Je na vás – a zde se žádá vaše rozhodnutí – komu dovolíte naplnit svoji nádobu jakým množstvím, tedy v jaké kvantitě a kvalitě.

 

Až jednou zase vstoupíte do svého vnitřního nebe, pak bude vaše nádoba naplněna láskou. A kde převládá láska, není místo pro cokoliv negativního. Každý z vás nese zatížení nejrůznějšího druhu, z části z dřívějšího života, z části vědomě přijaté, aby zde na této Zemi vůbec mohl jako člověk existovat.

 

Když zaměříte svůj pohled na negativní aspekty a když dovolíte protistraně tuto část náplně vaší nádoby rozšířit, tak současně ustoupí podíl pozitivních energií, neboť plnější než plná nemůže vaše nádoba být.

 

Už tušíte, že existuje také jiná možnost naplnit vaši nádobu, totiž tím že přijdete ke Mně, tím že už nebudete tak moc zaměřovat svoji pozornosti na své zvyky, na své charakterové slabosti a budete se pokoušet svojí vlastní vůlí navodit změny, což se vám ale nikdy nemůže podařit; podaří se to ale tím, že posílíte druhou stranu. Tedy tím, že v sobě necháte růst lásku.

 

To neznamená, že už se Mnou současně na sobě nebudete pracovat. Ale v první řadě se pak podíváte na to, že se ve vás rozšiřuje láska. A s rozšířením této lásky automaticky odteče to, co je ještě negativní, neboť rozvinete vnitřní moc a sílu, která vám umožní proměnit ve vás to, co ještě neodpovídá lásce.

 

Ale respektujte pořadí! Rozhodnete se pro lásku a poprosíte o to, aby ve vás více rostla a na tomto základě přistoupíte ke zpracování svých chyb a slabostí. S trochou fantazie si dokážete představit, jak to už brzy bude vypadat ve vašem nitru. Slovy „už brzo“ myslím týdny a možná dokonce dny. Někteří v tomto kroužku se pro Mě v tomto roce rozhodli a s radostí a trochou údivu pozorovali proces, který jsem v nich vyvolal. Jejich srdce přetéká radostí. Dali Mi své „ano“, jejich pohled spočívá na Mně a už ne na jejich chybách a slabostech, také už ne na jejich minulosti.

 

Protistrana, která by si tak ráda ponechala tuto část nádoby – a kdekoliv by to bylo možné – která by ráda tuto část dokonce zvětšila, protistrana ztratí půdu, protože Já, láska, jsem zavítala do Mého dítěte a tím toto dítě v sobě rozvinulo největší sílu vesmíru.

 

Vciťte se do sebe, pociťte rovněž přání naplnit Mojí lásku, pak řeknete „ano“ a svým „ano“ bude zahájeno rozdělení sil ve vašem nitru a Já pak bude tím, Kdo vás s jistotou cíle povede na vaší cestu.

 

Jste poslové světla a tímto způsobem se Mí poslové světla stávají majáky. Září daleko do temnoty, ano, rozjasňují temnotu a každý, kdo chce najít cestu, je tímto majákem přitažen a jistě veden, než poslední dítě temnoty dospěje do světla.

 

Máte být majáky, které jsem rozdělil všude po Zemi, které stojí na vrcholcích hor, které neskrývají své světlo, ale které zvěstují Mojí lásku. Podle nich se může orientovat každý, kdo by rád dospěl k lásce a ke světlu.

 

Doba je zralá, abych zavolal Své posly světla. Někteří z vás ve svých srdcích zaslechli volání, jiní ho ještě uslyší a bude jich více a více. Ti všichni přispějí k tomu, že Mé dílo lásky bude vykonáno. Před dlouhou dobou jsem řekl, že zaoceánský parník – symbolizuje vedení domů všech Mých dětí – se vydává na velkou cestu, ale ztroskotal.Nyní je znovu připraven k vyplutí a přijme všechny Mé děti.

 

Láska obsahuje ale také moudrost a všemohoucnost. A Já znám cesty, abych vedl Své děti. Znám cesty, abych rozsvítil také majáky, které chtějí svítit. A přivedu každého na Své srdce.

 

Vy, kteří chcete být posly světla a majáky, Mi budete pomáhat. Já půjdu před vámi. Jsem kapitán a spolu všechny posbíráme a bude to úžasná, společná doba. Buďte požehnáni, Mí milovaní!

 

Amen

 

 

Projevení skrze další nástroje

 

Mí přátelé, nastupte na cestu lásky! Čekám na vás. Jdu kolem každého s otevřenou náruči a čekám na vaše „ano“. V okamžiku, kdy řeknete své „ano“, vás vezmu do Své otcovské náruče a pevně vás k Sobě přitisknu. A hluboko v sobě ucítíte, že Já jsem světlo a láska.

 

Pak pocítíte Moji otcovskou sílu a že se Moje ruka, která vás vede, položí kolem vaší. I kdybyste byli ode Mě sebevíc dál, budu to Já, Kdo vás znovu přivede zpátky na cestu lásky, neboť Já Jsem váš Bůh a Otec.

 

Vyslal jsem vás a pasu Své ovečky a všechny je zase přivedu zpátky. I když se ovečka cítí ještě tak daleko od Mě, tak za ní půjdu a budu čekat, až bude svým ano“ připravená následovat Mě. Tak se bude vracet jedno dítě za druhým na správnou cestu.

Daroval jsem svým dětem svobodu vůle a čekám, až prozkoumají vše, co je možné v hlubině prozkoumat. Vím, že v každém dítěti procitne touha vrátit se domů a pak Budu u Svého dítěte. A vy, Mí věrní, Mi budete pomáhat přivést Mé děti domů a to jste před svojí inkarnací nebo také už před více pozemskými životy slíbili.

 

Tak vás vysílám jaké Své posly světla, abyste Mi pomáhali v Mém díle vedení domů. Vysílejte světlo a lásku do stvoření! Jdete svým vzorem také na klikatých cestách, proto vám jedna či druhá cesta, kterou máte jít, připadá únavná a těžká. Ale Já vás prosím, neklesejte na mysli a jděte také tyto cesty v pokoře, v pokoře jak je může jít jen láska. V pokoře, která nesoudí a nehodnotí, ale slouží.

 

Možná pomůžete svým příkladem jednomu či druhému, aby se vyprostil z trnů houštiny a našel cestu ke Mně. Můžete si být jistí, že těžká cesta, která před vámi leží, vám slouží také k vašemu vlastnímu zrání, abyste znovu zažili Moji lásku, také jak je bezpodmínečná a úžasná a na druhé straně, abyste byli stále více vedeni do pokory.

 

Tak jděte svoji cestu, Mí milovaní, i když se vám to někdy nejeví jako snadné! Myslete na to, že Já Jsem u vás a vaším „ano“ ke Mně spočine vaše ruka v Mé. Možná se vám bude vaše namáhavá cesta bude zdát trochu lehčí s představou, že vás vedu.

 

Tak vám ještě jednou žehnám a znovu vás vysílám. Vezměte s sebou mír, lásku a světlo a žehnejte všemu, co vás potká!

 

Amen

 

Dávám vám s sebou na vaši cestu symbol: Každý z vás zná lidskou lásku, která je často spojena také s touhou. Ale jako váš Bůh, ale také bratr Ježíš, jsem do vaší bytosti na Golgatě vložil skutečnou lásku.

 

Tato skutečná láska je rovněž spojena s touhou a hledáním ve vás, kde na vás čekám Já jako váš bratr. Vaše bytost zná tento rozdíl ve světě vašich citů a pocitů. To je cesta k proměně, ke skutečné lásce ve vás.

 

Amen

 

zpět