Tichá radost

Poselství - květen 2010

Poselství - květen 2010

zpět

Meditace: 

Je ticho v našem středu a slyšíme tikání hodin. Ponořujeme se stále hlouběji do našeho nitra, tam, kde ve svém srdci vítáme Tebe, ó Pane. Zcela vroucně se na Tebe chceme dívat. Slyšíme tep Tvé lásky a nasloucháme Slovu, které se zjevuje v našem nitru: „Mé dítě, miluji tě.“

 

S každým nádechem do nás proudí Tvá láska. Jsme naplněni Tvou láskou a i radost nebe se k tomu přidává. Až do hloubi naší duše proudí láska Boha a nebeská radost. Uzdravují nás a dávají nám sílu, abychom již dále necítili tíhu země. Téměř nám rostou křídla a zvedají nás vzhůru na Otcovo srdce. Tam, kde jsme vždy v bezpečí, kde se nadechujeme a opět získáváme novou sílu, novou lásku. Tam, kde opět cítíme, že jsme s Ním jedno. Nasloucháme Jeho Slovu, které k nám mluví:

 

Mé dítě, podívej se na Mě! Otevři své oči pro Mou lásku v sobě a kolem sebe! Všechno rozkvétá v Mém světle, rozkvétá v Mé lásce, právě nyní na začátku ročního období, které nazýváte jaro, právě nyní, kdy slunce teple svítí a vám je teplo kolem srdce. Slunce vám chybělo ve vší té zimě a dešti. Nyní vás ale zahřívají sluneční paprsky a dávají sílu nejen vám, ale i rostlinám.

 

Všechno kolem vás rozkvétá. Tak máte stále více i ve svém nitru rozkvétat a ne se dívat do temna, nýbrž na květy, na světlo, na těch mnoho malých a velkých zázraků, které vám dávám, a tak máte i čerpat sílu, sílu pro sebe a pro vaše okolí. Ve Mně vždy máte sílu a ta se chce přes vás vydávat. Vyjděte ven a vydávejte s radostí Mou lásku a Mé milosrdenství do všeho, co vás potkává! Můj Duch lásky vás obsáhl. Vciťte se ještě jednou do svého nitra, do lehkosti vaší pravé podstaty.

 

Dnes nad vámi chci vylít Svého svatodušního Ducha a posílit vás ve Slově a v činu.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Slyšte tedy Mé Slovo, Mí synové, Mé dcery! Před dvěma tisíci lety byli Mí učedníci bojácně shromážděni, neboť je Můj Duch ještě neobsáhl. Okna a dveře měli pevně zavřené a žili ve strachu, že i oni jsou hledaní a mohli by ztratit svůj život. Co se stalo druhého rána, o Svatodušním svátku? Skutečně, Můj Duch mocně prozářil každého učedníka a každou učednici. Již dále se nebáli světa, lidí venku před branami, nýbrž vyšli ven a mluvili jazyky – jak se vám to dochovalo zaznamenané. Co to znamená? Mluvili svou rodnou řečí, ale skrze sílu Mého Ducha rozuměl Mým učedníkům, Mým učednicím každý přítomný ve své vlastní řeči. Již tehdy tedy byly také ženy mezi Mými učedníky.

 

Mé Slovo proudilo tak mocně přes Mé následovníky, že všichni kolemstojící byli užaslí z moci Slova, které slyšeli. Byli uchváceni silou těchto Slov, která pochopili nejen svým lidským rozumem, nýbrž která pronikla až do hlubin jejich duší a tam zasáhla jejich srdce jako oštěp Mé lásky. Byli otřeseni, lidsky hluboce pohnuti mocí Slov, ale i láskou, která se přes tato Slova dotkla jejich nitra.

 

Nyní se podívám do dnešní doby. Vy jste učedníci a učednice dnešní doby. Nejste také ještě vystrašení? Dokážete si představit, že mluvíte před zástupy lidí v plné síle Mého Slova? Ještě ne, Moji milovaní, říkám vám ale, i vás obsáhne Můj svatodušní Duch. Jste v přípravě, a  potřebuji každého jednoho z vás jako Můj nástroj lásky a milosrdenství. Když Mé lidské děti jsou zoufalé z nekonečně velkého utrpení, které jde po zemi, a již neví, jak to má jít dál v nadcházející době s jejich životem, pak budou působit Má láska a milosrdenství.

 

Všímáte si, jak vážná doba je. Nemine ani jeden den, aby ve vašich médiích nebyly rozšiřovány ty nejhroznější zprávy: zemětřesení, záplavy, výbuchy sopky, zničená vrtná plošina uprostřed moře. Nebylo už konečně na čase, aby se zde země mocně bránila? Byla jen vykořisťována. Váš život je sotva myslitelný bez ropy, ačkoli ta významně přispěla k znečistění vaší planety.

 

Přichází ale doba, kdy se opět navrátíte k jednoduchému životu. To pak bude doba, kdy vás Můj Duch obsáhne mocí, silou a nádherou. Vyjdete ven, abyste zvěstovali Mou lásku a milosrdenství. Neboť všude se mluví o velkém trestním soudu, který nechá BůhPán – tak se to říká – vykonat nad lidstvem. Vy pak budete dávat zprávu o tom, že Bůh nikdy netrestá, nýbrž že člověk dostává pocítit v následcích příčiny, které zadal, aby se mohl přeškolit, a sice skrze poznání, že musí žít ne proti stvoření, nýbrž se stvořením.

 

K tomu slouží školení, které jsem vám dal. Jdete krok za krokem cestou k jednotě se vším bytím z lásky k tomuto bytí. Slyšíte Mé Slovo, že všechen život je navzájem spojený a nic nemůže existovat odděleně od druhého. Zatím to jsou pro vás slova, ale skrze Mé učení se tato slova stanou prožitkem, a tak budete ze své zkušenosti v plné moci mluvit o cestě se stvořením a ne proti němu. Říkám vám, že bude následovat zlatý věk, ve kterém budou vládnout láska a milosrdenství. Naplní vás pak láska ke všemu, ať již to bude ten nejmenší kámen u vašich nohou, samotná láska ke stéblu trávy na louce, přes kterou vás vede vaše cesta, láska a vděčnost za zářící zelenou, láska ke každému květu, který vás potěšuje. Samotná láska ke světu rostlin rozšiřuje vaše srdce do nekonečnosti, budete překypovat šťastným pocitem lásky, ve které si všechno navzájem slouží.

 

Moji přátelé, vidíte pak svět jinýma očima. Ještě chvátáte svým všedním dnem a nevšimnete si svého okolí, především v době zamračeného počasí, deště, který rachotí k zemi. Myslel někdo z vás na to vložit do těchto kapek deště požehnání? Podívejte, to vše pak patří jako samozřejmé k vaší bytosti. Děkujete dešti, i když ještě tak dlouho potemňuje dny. Slyšíte uprostřed zataženého nebe píseň deště, který proudí k zemi, jemnou melodii kapek, které něžně svlažují listy stromů. Slyšíte i v dešti zpívat a jásat ptáky, a jejich radost je i vaší radostí, neboť příroda potřebuje vlhkost, i když někdy proudí k zemi v nadmíře.

 

Obrátíte se ke zvířatům a dáte jim lásku od těch nejmenších bytostí až k těm největším. Vaše láska, vaše požehnání a mír se stvořením proměňuje svět zvířat. Již nejsou škůdci, vše kolem vás je zdravé. Můj Duch vás prozařuje stále více, a přijde čas – a není příliš daleko – kdy budete tuto lásku zvěstovat a i to, že Jsem Bůh milosrdenství. Přes minulost Mých lidských dětí kladu plášť milosrdenství a odpouštím jim, protože jim i stvoření odpouští to vše, co mu udělali.

 

Sesílám radost do vašich srdcí, ciťte, jak se vaše vnímání již nyní rozšířilo. Před pár lety jste byli ještě slepí pro vše, co se vám ukazovalo, a nyní jste ještě trošku hluší k tomu, co všechno vám stvoření chce sdělit. Za pár dalších let bude vše kolem vás mluvit. Pak se ukáže blažený, jemný úsměv ve vašich rysech, neboť se cítíte zahrnutí do života kolem vás, který pozvedáte vzhůru svou láskou v jejím rozvíjení.

 

To je také váš úkol. Vše je kmitání. Vy, Mí synové, Mé dcery, pozvedáte svou láskou a milosrdenstvím své kmitání. Skrze vaše láskyplné a milosrdné jednání v říši minerálů, rostlin, zvířat a v říši přírody je i toto stvoření pozvedáno v kmitání. Radost a jásot vás obklopují, radost, kterou nyní někdy cítíte jen v náznacích. Když například stojíte na pobřeží u moře – anebo i jen u Chiemského jezera, jak jste dnes líčili [řečeno s humorem] – a slunce zapadá na obzoru a zrcadlí se ve vodě, pak se ve vás šíří svaté ticho, neboť se vás dotýká radost nebe. Co se nyní děje jen tu a tam, bude pak patřit k vašemu životu stejně jako dýchání.

 

Radujte se a putujte se Mnou stvořením! Poznávejte v něm, co vám zrcadlí jako slabosti. Viďte všechno s více humorem! Když např. zakopnete o kámen, tak nenadávejte, protože jste se uhodili do palce, nýbrž řekněte díky. Vezměte kámen do ruky, požehnejte mu, a pozorujte jeho rohy a hrany, které zrcadlí vaše rohy a hrany!

 

Skutečně, všechen život je jedno a nejvroucněji spolu navzájem a v závislosti jednoho na druhém propojený. Mohu tuto větu jen neustále opakovat, až postupně dospějete k poznání, že tomu tak skutečně je. Akce a reakce se vám ukazují např. u stromu, který byl silně ořezaný, že nejprve nemá vůbec žádné květy – jak bylo líčeno. Dopracovali jste se ale také k tomu, že někdy je potřeba velké seřezání, aby se strom omladil a že pak o rok, dva později opět bude mít hojnost květů. Přeneseno na vás to znamená, že i u vás je potřeba velký sestřih, když je člověk přespříliš silný a zatlačuje duši do pozadí.

 

Když poznáte zrcadlo, zastavíte se a změníte se, pak již není třeba, aby duše stahovala zpět svou životní sílu a vy jste onemocněli. Na tomto příkladě poznáte, jak na sebe máte vztahovat řeč přírody kolem sebe. Akce a reakce jsou neustále kolem vás, často si toho ale nevšimnete. Budete ale skrze Mého láskyplného Ducha, který vás chce zcela obsáhnout, jasně cítit vše, co kolem vás žije, ano jasně slyšet, protože se vám všechno sděluje, a nakonec budete i jasnozřiví.

 

Vidíte zářící věnec života, který obklopuje Mé stvoření. Nejmenší kámen, nejnenápadnější květina při kraji cesty a i stéblo trávy je obklopeno barevně zlatě zářivou aurou. Je to Má energie, která všechno oživuje. Tuto energii budete vnímat a i o tom budete zvěstovat a povedete své sourozence do zlatého věku.

 

Mluvím mimo prostor a čas. Když říkám, že nyní jste v přípravě, a vy jste smutní, protože vaše roky života jsou již sečtené, tak vás jemně hladím po hlavě a říkám vám: „Neřekl jsem vám, že v následujících 10 až 20 letech se toto nestane.“ Podívejte, zlatý věk nové země trvá tisíc let. Co tam je jeden lidský život? Někteří z vás byli učedníci pod Mým křížem a byli i učedníci, které Můj Duch tehdy obsáhl. Dnes – o dva tisíce let později – jste učedníci, kteří se ponořují do života všeho bytí a chápou stvoření jako jednotu. Zítra budete v dalším životě věrně pokračovat v cestě, kterou jste započali, neboť nic, co vaše duše nabyla, nezůstane člověku skryto. Duše působí na člověka, člověk se probouzí a navazuje tam, kde kdysi ve svém vývoji cestu k jednotě v lásce a milosrdenství přerušil.

 

Nechte se tedy i dnes obsáhnout Mým Duchem letnic! Každého z vás se něžně dotýkám. Ciťte jednotu mezi Otcem a dítětem, jednotu Ducha! Ciťte, že nyní je nebe mezi vámi! Vaše duály jsou přítomné, vaše děti z nebeské říše vám přinášejí z nebeských luk květy a kladou vám je do klína. Vaši strážní andělé stojí za vámi, sklánějí vaši hlavu přede Mnou, který Jsem se Svou mocí, silou a božskou vznešeností mezi vámi.

 

Ve Slovu lásky nyní mlčím. Nyní k vám mluví Mé milosrdenství.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, všichni spočíváte blaženě podřimující na Mém srdci. Vaše duše se skutečně otevřela doširoka a plameny Mého Letničního Ducha proudily do šíře a hloubky vaší duše. Vaše duše se roztahuje a pojímá do sebe celé stvoření. Plameny Mého Letničního Ducha pohlcují vše, co se jednotě s Mým Duchem staví do cesty. Cítíte se nyní jedno se Mnou, vaším nebeským Otcem a Bratrem Ježíšem Kristem, a v tomto bytí jedno se Mnou jste také jedno s celým stvořením, neboť  Jsem Duch ve veškerém stvoření.

 

Poznáváte, že každý aspekt stvoření s vámi začíná mluvit. Tak rozumíte stromu, který k vám mluví, rozumíte travičce, která se sklání ke straně, když jdete po louce, a rozumíte nejen květině, ale rozumíte i, co vám chtějí říct její vůně a barva květů.

 

Podobně to je se zvířaty. Rozumíte jejich zvukům, rozumíte jejich řeči těla a rozumíte duším zvířat, které se vám sdělují a vyprávějí o své bolesti ve stvoření. Rozumíte každému zrnku prachu, které je neseno větrem a dokážete pochopit, že to není jen materie, nýbrž že to v první řadě je Duch, který materii prostupuje a že vše bylo stvořeno podle Mé vůle.

 

Pod těmi všemi dojmy, které nyní získáváte v setkání se stvořením, začínáte otevírat své srdce. Díváte se ke Mně a říkáte „Otče, chci nyní rozdávat Tvou lásku a Tvé milosrdenství, nechávat vyzařovat Tvé požehnání a Tvé světlo. Jsem Ti tak vděčný/á, Otče, že mi v tomto okamžiku dáváš pocit jednoty.

 

Skutečně, říkám vám, v tomto momentě působí Má síla skrze vás. Stavidla Mého srdce se otevírají a mocný proud Mé lásky a milosrdenství, Mého míru, Mého božského požehnání a Mého božského světla se rozlévá do dálek a hloubek stvoření, a není místo, na které by nyní neproudily Mé dary nebes.

 

Tak Můj Svatodušní Duch občerstvil nejen vás, nýbrž občerstvil celé stvoření a s Mými dobrými dary se šíří Má léčící síla. Pokládá se jako plášť, jako obal kolem všeho bytí, ať to je materie nebo duch. Není nic, co by v tomto okamžiku nebylo pojmuto Mým léčením. Plameny hoří a očišťují celé stvoření.

 

Skutečně, říkám vám, je doba návratu domů! Ó ano, Moji milovaní, je vysoká doba návratu domů a je čas, kdy všechno má být opět přivedeno zpět k Mé lásce, aby se opět děla Má vůle ve stvoření. Cítíte v sobě touhu, a přece jsem dnes vaši touhu utišil, tím že jsem vás uvedl do jednoty se Mnou. Vezměte si své cítění z bytí jedno se Mnou sebou ven do všedního dne! Pamatujte si tuto jednotu a dávejte lásku a milosrdenství – tak jak se to dělo nyní – stále znovu nanovo. Vždy tehdy, když žehnáte, když vše ponořujete do Mého světla, vždy tehdy jste v jednotě se Mnou a se vším bytím.

 

Tak jak jsem vám to zjevoval skrze Mé Slovo Lásky, rozumíte stále více souvislostem, a vchází do vás hluboká moudrost. S každou myšlenkou lásky se pro vás otevírá moře moudrosti. Nepotřebujete si nic vynucovat. Jednoduše přijímejte! Přijímejte s každou myšlenkou, kterou z lásky a milosrdenství dáváte stvoření! Tak jste nyní skutečně požehnaní, i celé stvoření a jste bohatě obdarováni Mými dobrými dary.

 

Natahuji k vám Svou ruku, chopte se jí! Za Mou ruku můžete jít svým životem a skutečně, když jdete se Mnou za ruku, ochraňuje vás Má hůl a Má berla. Přijměte nyní ode Mě i plášť lásky! Nechte Mě položit vám ho kolem ramen, pak jste nejlépe vybaveni pro vaši další cestu a i pro setkání s každým i tak malým detailem Mého mocného, nádherného stvoření!

 

Moji milovaní, nesmírně vás miluji. Vezměte si sebou domů jistotu, že Jsem pro vás milující, věrně se starající a starostlivý Otec!

 

Přijměte Mé svatodušní požehnaní, vy zde a všichni, kteří Mé Slovo čtou, ale i všechny Mé děti v pozemském a duševním šatě! Žehnám vám, žehnám Mému stvoření.

 

Amen.

 

 

Modlitba: Otče, děkujeme Ti za Tvé Slovo a také za to, že jsme dnes mohli tak moc cítit Tvou přítomnost a přítomnost nebes.

 

Někdy se ještě cítíme malí a úzkostliví jako člověk, Otče, nemůžeme pochopit, že Ty, stvořitel všeho bytí, s námi mluvíš. Díváme se do dálek hvězdné oblohy a víme, že za naší galaxií jich leží ještě nespočetně dalších. Světy za světy sahají do nekonečnosti. Jak nádherné pak ještě musí být nebe, Otče, a Ty jsi zde u nás na zemi se Svým božským Slovem, s Tvou láskou, objímáš nás a žehnáš nám.

 

Tak se můžeme jen sklánět jako Tví synové a dcery a zajíkavě se modlit: „Svatý, svatý Jsi, náš Pane a Bože. Přinášíme Ti naši úctu a uctívání. Jako Tvé děti se můžeme cítit v bezpečí na Tvém srdci. Jaké velké, nepochopitelné tajemství to je. Tak doufáme, Otče, že se nás stále znovu dotýkáš Svým Svatým Duchem, a proměňuješ naši slabost v sílu, abychom i jako člověk pochopili, že skutečně můžeš být uprostřed mezi námi ve vší Tvé nádheře.

 

Díky, andělům kolem nás, našim duálům a květinám z nebes od vás, kteří na nás čekáte, až budeme konečně opět doma. Zdravíme vás v lásce, skláníme se ještě jednou před Tebou, věčně svatý Otče.

 

Amen.

 

 

Božská léčivá meditace z milosrdenství

 

(Všichni si podáváme ruce.)

 

 

Odebíráme se do ticha a spojujeme se s naším nebeským Otcem. Milovaný Otče, znovu se nyní nasměrováváme na Tebe a vítáme Tě v našem středu. Je v nás velká radost, radost, že Jsi tady a obdarováváš nás Svou láskou a milosrdenstvím. Jsi mezi námi jako náš božský Lékař a Uzdravitel, a prosíme Tě, abys zářil do našich srdcí, velmi hluboko, a aby každý z nás mohl přijmout Tvou nebeskou léčící sílu. Otče, prosíme Tě o Tvou božskou léčící sílu pro nás a pro celé stvoření. Otče, tak chci nyní mlčet a prosím Tě, abys nám pomohl, dostat se skrze Tvé Slovo do Tvého zdraví.

 

Moji milovaní, v prostoru a čase pozvedám Své Slovo. Roztáhl jsem Své ruce nad vaším kroužkem a proudí z nich Mé milosrdné, nebeské světlo. Proudí do vaší duše a přes vaši duši do vašeho těla. Proudí z vašeho těla přes vaše chodidla a dává se zemi a celému stvoření. Tak jste nyní zapojení do koloběhu Mé lásky a milosrdenství. Mocné léčivé proudy se vám dávají a vy cítíte Mou léčící sílu, jak vámi proudí.

 

Ano, Jsem nyní v každém jednom z vás, a pro každého jednoho jsem přinesl pohár. Je to pohár s Mou silou lásky a léčení, která je pro každého z vás připravena ve správném dávkování. Připravená na nebeské plotně a opatřená Mým božským požehnáním, přijměte ho nyní z Mých rukou. Vezměte tento cenný nápoj a vyprázdněte kalich až do dna!

 

Nyní ve vás vznikají obrazy: Jste společně se Mnou ve skupině, a procházíme krajem. Jste šťastní, protože jste se připojili ke Mně, a cítíte v Mé blízkosti, jak je vám nesmírně dobře. Putujeme přes mírné, zelené kopečky, které jsou poseté nádhernými květinami. Přírodní bytosti se k nám připojují. Dávají každému z vás růži. Uchopuje květ, přivoňujete k němu a nádherná vůně vás naplňuje. Je to vůně Mé lásky – milosrdenství. Osvěžuje, občerstvuje a obšťastňuje vás ještě jednou zesíleně.

 

Tak nyní putujeme dál a přírodní bytosti se k nám připojují. Brzy jste v důvěrném rozhovoru s přírodními duchy, kteří vás provázejí. Netrvá to dlouho a připojují se k nám i první zvířata a jdou s námi. Tak vznikl velký zástup, který se nyní připojil ke Mně.

 

Přicházíme k velké skále. Před ní nás očekávají andělé, jasně zářící a sličně vypadající. Se stříbrnými křídly tam stojí a v okamžiku, kdy se přede Mnou sklánějí, se skála otevře jako rukou ducha. Díváte se do jeskyně, která se sestává jen z drahokamů. Cítíte nádherné kmitání, které od těchto kamenů vychází a přenáší se na vás. Všímáte si barev, které zrcadlí Mé božské světlo a nádherně svítí, jak jste to ještě nikdy neviděli. Vaše oči, ale i vaše duše vnímají toto záření, a to vás rozechvívá, neboť v tom všem cítíte Mou léčící lásku – milosrdenství.

 

Cítíte se nyní plní síly. Vaše duše je naplněna a rozšiřuje se. Uprostřed v této jeskyni je pramen. Je vyložen drahokamy, a z tohoto pramene proudí léčivá vláha do nádrže. Moji milovaní, z tohoto pramene proudí voda života. Každá jedna kapka je ode Mě požehnaná, naplněná láskou a milosrdenstvím a obklopená Mou božskou léčící silou. Nuže ponořte se tam!

 

Vy všichni, kteří jste u toho, i zvířata, i přírodní duchové, vy všichni vstupujete dovnitř a koupete se. Očišťujete se zvenčí. Ona voda je ale zcela zvláštní vodou, neboť zdánlivě bez námahy proniká kůží a proudí dovnitř. Cítíte, jak vaše buňky a vaše orgány pijí z této vody, jak vaše duše se z této živé vody, vody života občerstvuje, a připadá vám, jako by byla vaše žízeň utišena, hluboká, touhyplná žízeň, kterou na zemi nikdy nedokážete utišit.

 

Setrvejte ještě krátkou chvíli v této vodě života a nechte se vnitřně a z vnějšku touto vodou očistit a proniknout Mou božskou láskou – milosrdenstvím, naplnit Mou léčící silou! Vnímáte v sobě již jen láskyplné, milosrdné a míruplné myšlenky, a slyšíte ve svém srdci bít zvon míru. Mé léčící proudy procházejí vaším bytím jako jemné a zároveň mocné vlny. Ony vlny Mé síly lásky - léčení od vás odebírají vše, co se staví zdraví do cesty.

 

Tak cítíte, jak jste vnitřně obnovováni. Vidíte, jak se ve vás rozjasňuje, jak se i tmavé a zahalené oblasti vaší duše čistí. Díváte se nyní do sebe a je to, jako byste se dívali na pás mléčné dráhy. Ale skutečně, říkám vám, není to pás mléčné dráhy, jsou to vaše buňky, které, pojmuté Mým božským světlem, začínají zářit. Tak se Mé božské světlo, Má božská láska – milosrdenství ve vás rozšířila a přinesla vám zdraví.

 

Zbožně opouštíte jeden po druhém nádrž, a vyvstávají ve vás vzpomínky, vzpomínky na křest. Ano, jste nyní ode Mě touto vodou života pokřtění. Posilněni pro vaši další cestu jako Moje nástroje lásky berete si to nádherné kmitání z této místnosti sebou na cestu domů. Mlčky vycházíte ven z jeskyně a mnoho andělů čeká u vchodu. Se srdečným objetím se s vámi loučí. Cítíte lásku, kterou vám dávají. Vidíte záři v jejich očích a víte, že vaše oči září zrovna tak. Bylo vám do srdce vloženo nebe, a uzdraveni a přešťastní se vydáváte na cestu.

 

Opět Jsem to , kdo vás všechny vede, který vás provádí prostorem a časem a přivádí vás v pořádku zpátky do této místnosti. Tak jste nyní byli skutečně ode Mě bohatě obdarováni. Když jste se nyní opět posadili, Jsem ještě jednou u každého jednoho z vás a jemně vás hladím po hlavě a po tváři a s vřelým objetím se navzájem loučíme.

 

Víte ale, že to je jen symbolické rozloučení, neboť ve skutečnosti Jsem ve vás, Jsem váš střed, a vy spočíváte v Mém středu a jak často si to přejete, můžete přijít do Mé náruče, přitulit se na Mé srdce a slyšet Mou věčnou píseň: „Mé dítě, miluji tě!“, a skrze vaše rty se vytvářejí slova: „Otče, já tě také miluji, má touha po Tobě je velká.“ Odpovídám: „Mé dítě, vidím touhu v tvém srdci, vidím v tobě i hořet ale oheň lásky. Když se stane touha příliš obrovská, přijď jednoduše do Mé náruče, abys našel útěchu, abys našel uzdravení, a Já tě opět dovedu na toto místo, na kterém jsi tak podivuhodným způsobem ode Mě přijal léčení.

 

Amen.

zpět