Tichá radost

Poselství - květen 2012

Poselství - květen 2012

zpět

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, Mí synové, Mé dcery, v krátké chvíli ticha se vaše srdce otevřela pro Mě a Mé světlo jasně září z vašich srdcí a do vašich srdcí. Ciťte spojení se Mnou, jak vaše lidské tělo je v odevzdání se Mi naplňováno láskou! Naslouchejte toku vašeho dechu a ciťte svůj dech! V několika hlubokých nadechnutích můžete zcela vědomě vdechovat Mou lásku a všechno to, co vás ještě zaměstnává, vydechovat a vkládat do proudu Mé Svaté lásky.

 

Nyní nechte svůj dech volně plynout! Ciťte spojení se Mnou, jak proud Mé lásky teče od vašich paží do rukou! Pramen ve vás je otevřený a láska se rozlévá z vašeho srdce do vašeho celého těla. Ciťte Mě ve svých rukou, jak proud teče dolů přes vaše tělo do vašich nohou a vlévá se přes vaše chodidla do vaší matky země, do stvoření!

 

Jasně zářící nyní stojíte přede Mnou, svým Bohem a Otcem,  říkám: „Mé dítě, podívej se na Mou otevřenou náruč a přiviň se! Pojď na Mé srdce a osvěž se u pramene života, kterým jsem Já!“ Putuj nyní duchovně se Mnou všude tam, kam chceš jít! Ať už tě tvé myšlenky zanesou do vzdálených světadílů k tvým sourozencům nebo do západního světa, vždy jsou spojeny s prosbou o zdraví a světlo pro ně. Když ty sourozence položíš na Mé srdce, rozprostírá a rozlévá se Má láska.

 

Tak jako jste vy zde v místnosti shromážděni, navzájem jste se v lásce sdíleli a mluvili se Mnou, tak to můžete dělat i tam. Můžete svým sourozencům přinést Radostné poselství, vyprávět o Mé lásce nebo je jednoduše obejmout, aby cítili tuto lásku. Můžete žehnat stvoření a těšit se ze zpěvu ptáků. Vnímáte vůni kvetoucích růží. Můžete milovat přírodu, cítíte život kolem sebe a cítíte se zapojení a patřící k nim.

 

Cítíte, jak se vaše nohy dotýkají země, jak možná bosky jdete po louce a v mělkém potůčku se brouzdáte v chladivé vodě a všechno se vám odevzdává. Vy se odevzdáváte Mně a mír a vděčnost od vás proudí. Stále více jste naplňováni nebeskou radostí, radostí, která sahá nad radost lidskou, neboť cítíte spojení se vším bytím, se životem kolem vás, stejně jako se životem v dáli, neboť prostor a čas od vás ustupují.

 

Vstoupil do vás mír a myslíte na Mě, svého Nebeského Otce, cítíte, jak ve Své všudypřítomnosti jsem všude. Hranice mezi zeměmi, mezi národy, mezi náboženstvími jsou zrušeny, a i hranice, které stanovil jednotlivý člověk, se rozpouští. I z vašeho myšlení mizí hranice o nahoře a dole, o bohatý a chudý. Vidíte všechny své sourozence ve světle a žehnáte jim.

 

Mé světlo a Má láska se šíří stále více a stále více sourozenců si podává ruce k pozdravení pokoje. Dělí si mezi sebou chléb a objímají se. Ano, je živo na vaší zemi, pouta spadla, a stále více sourozenců se dívá vzhůru do tepla, které cítí, a do světla, které vidí. Dívají se na sebe a vidí také své vlastní světlo zářit.

 

„Mír s tebou! Mé dítě, miluji tě!  jsem tvůj Otec od počátku. Pojď, nech materii za sebou a následuj své nitro! Podívej, světlo je i v tobě, láska je i v tobě! Nyní se podívej do sebe! Možná chceš každému bratrovi, každé sestře podat ruku a poprosit o odpuštění, kde poznáš, že to je potřeba. Možná chceš i to temné v tobě nebo kolem tebe vložit do Mých rukou, abych to uzdravil a ty ses mohl s Mou pomocí proměňovat ve světlo a stále více v tobě rostla láska a rozšiřovala se.“

 

 jsem tvůj Přítel. Jako Ježíš jsem šel po zemi, abych vás učil lásce, abych vám ji předžil a ukázal vám ji. Tak jsem stále u tebe a rozumím ti, a se vším ke Mně můžeš přijít. Jako tvůj Přítel jsem stále u tebe. Vezmi Mě sebou do svého všedního dne! Miluji tě a toužím po tobě.

 

Má láska září nad to pozemské, a i těch z vašich sourozenců, kteří jsou v duševním šatě, se dotkne. I k nim mluvím v jejich srdcích. I u nich jsem a čekám na to, až se pro Mě otevřou. Mé království lásky se otevřelo a rozšiřuje se v každém okamžiku více a více. Každá myšlenka lásky, ano i samotný úsměv, často už stačí, aby vaši sourozenci pocítili dotek ve svých srdcích. Tak může leckdo otevřít své srdce a opět pociťovat teplo a radost.

 

Dal jsem vám Svého Ducha lásky, již za Svého života jsem ho vylil nad Svými učedníky a nad těmi, kteří Mě přijali. To znáte z Písma. Ti kdo se pro Mě otevřou, mohou Mě vnímat ve svých srdcích v tichu, v pokoře.

 

Tak nechte svá srdce otevřená nadále, kdy vám budu dále přes své nástroje dávat Své projevující se Slovo, Svou zářící lásku a Své zdraví!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Skutečně, skutečně, Můj Duch jde po zemi a dotýká se všech Mých dětí stejně, neboť každé dítě miluji stejně. Kde ale najdu otevřené srdce, může se Můj Duch spojit s vnitřním duchem Mého dítěte, a síla v Mém dítěti se zesílí pro úkol, pro který Mé dítě vyšlo.

 

Na celé zemi působí Můj Duch, Můj Duch se zrovna tak dotýká a posiluje Můj život ve všem bytí, jako i v Mým dětech. Země je pozvedána. Mé „bude Nové nebe a Nová země“ se v tomto okamžiku skrze Mou sílu, moc, nádheru a božskou sílu započíná.

 

Volám vás, Moji poslové světla, otevřete svá srdce doširoka pro Mě, aby se mohl váš spící duch mocně spojit s Mým Duchem. Nakládám s každým ze Svých dětí stejně. Opakuji se s touto větou, neboť vám ji nemohu dostatečně často klást na srdce.

 

Díváte se na utrpení v jiných světadílech. Vidíte válečné střety, cítíte nesmírně velkou bolest zvířat, ano celého stvoření, a to má a musí skončit!

 

Před nějakým časem jsem vám dal projevení [setkání společenství v Ruhpoldingu 2011], ve kterém jsem srovnával cestu lidstva s výstupem na horu. Vrchol hory zazářil ve světle pozemského slunce, ale nebylo to jen pozemské slunce, nýbrž i Mé světlo, do kterého celé lidstvo nyní vstoupilo. Putování nejhlubší temnotou skončilo!

 

Mé děti ještě nosí zbraně. Ve svým myšlenkách jsou ještě plny násilí. Země je ještě vykořisťovaná a se zvířaty je ohavně zacházeno. Říkám „ještě“. Vy, Moji poslové světla, jdete vpředu s dobrým příkladem. Cítíte, jak váš vnitřní duch stále více získává na síle, a člověk je skrze to stále slabší. Lidského myšlení, cítění a jednání bude postupně ubývat a váš vnitřní duch se bude stále silněji spojovat se Mnou. Každé z Mých dětí v sobě nese Mé podstaty a vlastnosti. Stvořil jsem Své děti dokonalé podle Svého obrazu.

 

Nyní budou pořádek, vůle, moudrost a vážnost mobilizovat zemi, země ze sebe odhodí všechno, co není v Mém Božském pořádku, co se neděje v Mé Božské vůli, co není stvořeno z Mé moudrosti a co není neseno Mou vážností, čtvrtým pilířem Mých podstat.

 

Má trpělivost, láska a milosrdenství se položí jako zlatý plášť kolem planety země. Zlatým pláštěm Mých vlastností je Můj Duch, sjednocený s tím vaším, tedy vaše trpělivost, vaše láska a vaše milosrdenství, neboť v duchu není žádné oddělování.

 

Má slova ještě nemůžete zcela pochopit – co to znamená, když váš duch ještě spí nebo se zrovna probudil, a když říkám, že váš duch působí v jednotě s tím Mým. Vysvětlím vám to na jednom příkladu: Když jsem jako Ježíš šel po zemi, léčil jsem všechny nemoci, i ty nejhorší. Byl jsem člověk, a nebyl to Bůh ve Mně, kdo by měl výhradně tuto schopnost uzdravovat. Jako člověk jsem byl chybující, musel jsem bojovat se slabostmi zrovna tak, jako každý z vás, a probojovat se k Duchu, který byl ve Mně.

 

Podle čeho poznáte, že jsem našel cestu k tomuto Duchu, že jsem byl plně probuzený? Podle Mé lásky a milosrdenství! Šel jsem před brány města k malomocným. Kdokoli se dotkl takovéhoto malomocného, byl rovněž zasažen touto nemocí.  jsem Své bratry a sestry objal, tato nemoc Mě nemohla napadnout, protože jsem v sobě měl lásku a milosrdenství plně rozvinuté, tedy našel jsem cestu ke Svému vnitřnímu Božskému bytí.

 

Když jsem Své trpící bratry a sestry viděl, nemohl jsem jednat jinak, než je od jejich těžké nemoci uzdravit. Láska a milosrdenství uvedly Mé lidské tělo do vyššího kmitání, daleko výše než všechny nemoci, které kmitají velmi nízko.

 

Kde jsou léčitelé, kteří dokáží léčit se stejnou silou, jakou jsem měl Já ve Své době? Znám všechny vaše myšlenky. Vím o vaší námitce: „Ach Otče, já přece nevím, jestli to není osud onoho nemocného, že je nemocný! Takže musím přece říct: „Otče, Tvá vůle se děje! Když se on nyní neuzdraví, tak to byla právě Tvá vůle, že nesmí být zdravý.“

 

Jste si tímto výkladem tak jistí? Představte si: Já, váš Nebeský Otec, jdu, od lidí nepoznán, po zemi. Kráčím kolem Svých dětí, kteří Mě na Mé cestě potkávají velmi těžce nemocní. Skutečně si myslíte, že bych ve Své lásce a milosrdenství kolem nich mohl přejít, aniž bych je uzdravil? I zde znám vaši námitku: „Ano, Otče, ale možná duše potřebuje toto onemocnění a člověk se proto neuzdravuje?“

 

 vám ale odpovídám: „Když se připravíte a také dovolíte, aby se váš vnitřní duch plně probudil, tak takovéto myšlenky již nebudete mít, nýbrž půjdete po zemi, tak jako jsem po zemi chodil Já, Ježíš. I vy budete říkat: „Vstaň, vezmi své lůžko a choď!“ Dochovalo se vám, že bych byť jen jednomu jedinému, kterého jsem potkal, řekl: „Ne, tebe nemůžu uzdravit!“ Takový příklad nenajdete!

 

Tomu nyní už zdravému jsem kladl na srdce: „Jdi a již nehřeš!“ Proč, Mí přátelé? Protože skrze hříchy – tedy skrze jednání proti Mým přikázáním lásky v této nebo v předcházející inkarnaci – nastalo onemocnění.

 

Mí synové a dcery, vím, že vás Má vážná slova v této svatodušní době, v době Mého proudícího Ducha, hluboce otřásají ve vašem nitru, ba znejisťují. Mí synové, Mé dcery, nepotřebujete dělat nic jiného, než se – tak jako doposud – přivinout ke Mně, ponechat svou ruku v té Mé a vědomě putovat se Mnou.

 

Váš duch ještě musí být ospalý, neboť kdyby byl plně probuzený, člověk by to nedokázal unést! O těchto svatodušních svátcích má ale Má zpráva vyjít ven do světa: Je na čase, Moji poslové světla, abyste se Mi ještě vroucněji odevzdali! Podívejte se ještě jednou na to utrpení Mých dětí a Mé stvoření po celém světě, vše se má a musí opět uzdravit, neboť na Nové zemi již není žádné utrpení.

 

Ještě jednou se dívám do vašeho kroužku a ještě jednou pozoruji vaše rozhovory. Neděly a nedějí se stále znovu malé ale i větší zázraky? Každý z vás v průběhu svého života zažil leccos neuvěřitelného. To bylo Mé jemné zaklepání u vás. Od nynějška Mé Slovo zesílí.

 

Máte ke splnění všechny své úkoly, ať již v zaměstnání nebo v rodině, jedno kam jste postaveni. Vím, jak jste někdy z člověka unavení, právě proto vám ale dnes oznamuji: „Čím více se otevřete, tím více dostanete síly z Mé síly.“

 

Je jeden příklad: „Auto přejede dítě, matka zděšeně vykřikne. Řidič okamžitě zastaví auto, pod kterým dítě leží. Matka nadzvedne jednou rukou auto a druhou zpod něj vytahuje dítě. Nezranilo se. [Několik sourozenců o této události slyšelo nebo o ní četlo.] Tato síla je v každém jednom z vás.

 

Skrze vaši spolupomoc na Mém velkém plánu dovedení všech Mých dětí domů se toho v nadcházející době na zemi mnoho změní.

 

 

Klíč k prameni Mé síly je a vždy bude

láska a milosrdenství.

 

 

Také jste dnes mluvili o myšlenkách plných světla. S každou myšlenkou, se kterou se vidíte nemocní, je tato nemoc posilována. S každou myšlenkou, se kterou vidíte svého bližního nemocného, se jeho nemoc posiluje.

 

Nestvořil jsem vás dokonalé, nejste uvnitř tímto dokonalým duchem? Ano, Moji synové a dcery, onemocnění je šance, to není v protikladu s tím, co jsem vám právě řekl. Vaše myšlenky, které byly destruktivní, se musí změnit v konstruktivní!

 

Dám vám následující příklad: Zaposloucháte se do sebe, přitom si všimnete např. nepravidelného tlukotu srdce: „Otče, mé srdce klopýtá, nedostanu snad žádný srdeční záchvat nebo dokonce infarkt? Otče, je mi už úplně špatně, Otče, pomoz prosím, mám přece na zemi ještě tolik práce!“ To jsou myšlenky člověka.

 

Z duchovního hlediska by mohla vaše reakce znít nějak takto: „Ach, Otče, Mé srdce klopýtá, tak rádo by bylo u Tebe a chtělo by bít mnohem rychleji, protože Tě miluji! Otče, a protože Tě miluji, mohu tuto lásku nechat proudit ven a své srdce rozšířit, aby tato láska ve sjednocení s Tebou, Otče, mohla proudit ven do světa.“ Nasloucháte tlukotu svého srdce a ten je klidný a pravidelný a cítíte sílu, jak proudí.

 

Abyste proměňovali své myšlenky směrem k myšlenkám plným světla je úkol, do kterého budete postupně vrůstat.

 

 

 

S každou myšlenkou světla zesilujete světlo!

S každou myšlenkou strachu a obav zesilujete temnotu!

 

 

Tak dovolte, Mí synové, Mé dcery, zde a všude, aby se Můj Duch dotkl ještě silněji vašeho ducha a váš duch se probudil z polobdělého stavu. Nebojte se – viděno z hlediska člověka – síly, která vás prozařuje, nýbrž neste v sobě radost a nechte tuto radost proudit jako myšlenky plné světla ven do světa!

 

A stane se, co jsem vám prorokoval: Budete jako Moji dělníci na Mé vinici společně se Mnou vytvářet Novou zemi a Nové nebe. Staré pomíjí. Dovolte to, Mí synové, Mé dcery! Nechte přes sebe proudit zdraví, ne jen trošku, jako bublá malý potůček, nýbrž jako mohutná řeka, která změní zemi a nebe, v jednotě všech poslů světla se Mnou!

 

Tak vám žehnám, Mí milovaní synové a dcery, zde a všude na zemi! Svá děťátka, Své děti beru láskyplně na Své srdce, vedu je společně s vámi zpátky do věčného nebe.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

Ano, Moji milovaní, tak jsem tu pro vás a doprovázím vás na vašich cestách a vedu vás krok za krokem. I když cesta, kterou jsem vám nyní ukázal, ještě není jasně patrná a ten nebo onen ji vidí jako by měl závoj před očima, tak vás vedu směrem k Nové době, ve které Můj Duch může působit přes vašeho ducha. To, co si k tomu od vás vyprošuji, je, abyste Mi dávali svou lásku, své odevzdání se a svou pokoru.

 

Když stojíte před problémem, tak s ním přijďte ke Mně, abych vám mohl ukázat cestu! Všimnete si, že se pak změní způsob dívání se na věci. Již neuvidíte všechno tak, jak to vidí váš člověk, nýbrž budete vrůstat do pohledu Ducha, který se na všechno dívá z nepodmíněné lásky, duch, který nehodnotí, duch, který nesoudí, neboť slova „nemocný“ nebo „zdravý“ jsou hodnocení.

 

Být zdravý pochází z ducha lásky a do tohoto zdraví vás chci všechny uvést. Je to zdraví z duchovního pohledu, zdraví, kterého může být dosaženo jen přes lásku a přes milosrdenství. Tak dovolte, aby vám narostla křídla, křídla lásky a křídla milosrdenství. Tato obě křídla se nepohybují proti sobě navzájem, nýbrž se pohybují spolu. Kmitají v jednotě a pomáhají vám všechno to těžké, všechno to utrpení zde na zemi nejen překonat, nýbrž ulehčit, ba rozpustit.

 

Tak se může stát, co jsem vám dnes, ale i již často v předcházejících projeveních oznamoval: Vznikne Nové nebe a Nová země. Cesta k tomu je připravena. Tak slyšte, že Můj Svatodušní Duch vám nechce oznamovat nic jiného, než že je čas pro Nové nebe a Novou zemi!

 

Doba, ve které již není na denním pořádku „proti sobě“ nýbrž „spolu navzájem“. Doba, ve které je každý přijímán takový, jaký je, a dostává lásku a respekt sourozenců. Je to doba, ve které vidíte ve svém bratru a ve své sestře ono světlo, které jsem tam zasadil. Je to světlo vstání z mrtvých a světlo vykoupení a je to světlo Mého syna a Mé dcery. Snažte se vidět toto světlo, když si všímáte svých spolusourozenců! Již tím můžete nesmírně mnoho změnit.

 

Slyšíte z Mých slov Mou touhu. Ano, Moji milovaní, v Mých slovech je touha po vás všech, po Mých dětech, po kterých tak moc toužím. Slyšíte touhu po lásce a míru, lásce a míru, které by mohly přijít i do materiálního stvoření, aby mohlo být rozpuštěno to vše temné, aby mohla být vyřešena událost pádu a spasení mohlo být dovedeno ke svému vyvrcholení.

 

Tak vám ještě jednou hojně žehnám a přijměte nyní Mého Svatodušního Ducha! Ciťte, jak vámi proudí Má láska, jak oheň lásky – tak jako kdysi – jasně plane a připravuje vás na to všechno, co je před vámi! Rozšiřte svá srdce a přiznejte se k bezpodmínečné lásce, které vás učím a kterou Já, váš Nebeský Otec, jsem od věků na věky!

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Ježíši Kriste, Svatý Boží Duchu, děkujeme Ti z hloubi srdce a pohnuti v pokoře a lásce za Tvůj nebeský dar, který jsi nám dnes dal, dal jako úkol, dal jako lásku a sílu, rozdělil v Tvé nebeské dobrotě, dobromyslný a přece tak silný v Tvé všudypřítomné lásce.

 

Ty jsi ten největší, nejnádhernější, nejvíce lásky hodný a nejsvatější zázrak, který nás v našem životě potkal a který nás provází. Nic v Tvém stvoření není bez Tebe, všechno žije z Tebe, z Tvé dobroty, Tvé síly a Tvé nádhery.

 

Ano, Otče, my jsme Tvé děti, milujeme Tě, máme Tě v úctě a děkujeme Ti. Buď Ty v nás silou proměny! Veď nás Ty k probuzení ducha! Sesílej do nás Svou Svatou lásku pro naše bratry a sestry, abychom pro všechny mohli být dobrotou a láskou, kterou Ty jsi kdysi byl, abys skrze nás mohl dokončit Své dílo k blahu všech, k dovedení Tvých dětí domů!

 

Je to i naše přání, aby každý padlý, Tvé ubohé děti a ti, kdo se od tebe odvrátili, mohli okusit z Tvé lásky a skrze to mohli začít cestu domů, a abychom ti jich přivedli tolik, kolik jen můžeme, skrze Tvou sílu v nás, skrze Tvého Svatého Ducha.

 

Skláníme se, spojeni v duchu se všemi lidmi, dušemi a bytostmi, které jsi stvořil, neboť všechno je jedno.

 

Tobě pro radost a Tobě ke cti Ti chceme sloužit v jednotě a lásce na věky.

 

Amen.

 

 

zpět