Tichá radost

Poselství - květen 2014

Poselství - květen 2014

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

31. května 2014 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Meditace z Božské lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, , váš Nebeský Otec Pra, vás vedu do meditace. Ještě vás drží v zajetí to lidské. Vciťte se do svého nitra! Slyšíte bít své srdce: Otče, miluji Tě? A odpovídám: „Miluji tě, Mé dítě.“ Nyní z vás všechno těžké opadá, vše, co vás tíží, ať již těžkosti ve všedním životě nebo v práci, v zaměstnání, mezilidské nebo i zdravotní problémy, vše, co vás vždy znovu táhne do hlubiny, Mi nyní pokládáte do Mých rukou.

 

Jemně vás hladím po těle. Jste zahaleni do Mé lásky od hlavy až po konečky prstů na nohách. Vaše nejhlubší nitro je láska. Před pár minutami jste ještě byli v zahradě a radovali se z rozmanitosti květů. Nyní duchovně putujete se Mnou do rajské zahrady.

 

Opouštíme tento prostor a váš pohled se obrací směrem k nebi, neboť tam, ve světlých výšinách, jste hledali svého Nebeského Otce. Už když jste byli ještě úplně malí, mhouřili jste oči vzhůru ke světlu a toužili po tomto světle a bylo to tehdy tak jako dnes, ale jen světlo pozemského slunce. vás nyní vedu do duchovního světla, světla Mé lásky.

 

Putujeme po horské louce. U svých nohou vidíte květy vedle květů, které sklánějí své hlavičky přede Mnou, Svým Stvořitelem. Jako člověk byste květiny pod svýma nohama pošlapali, ale jako duše ducha se vznášíte přes toto moře květů. Přesto ještě cítíte tíži bytí na zemi, ale čím výše stoupáme, tím více z vás všechno pozemské odpadá. Pod kamenem vyvěrá pramen a jako malý potůček teče dolů z hory. jsem tento pramen, pramen všeho bytí.

 

Všechno kolem vás září ve světle duhy. V tisíceré kráse se zrcadlí rajské stvoření a nikde nevidíte sebemenší stín. Nádherné stromy nesou rozmanité plody, které rády rozdávají Mým dětem. Své duchovní oči necháváte putovat po vší této kráse a radostně říkáte: „Ano, Otče, tak to jednou bude v domově.“ A odpovídám: „Je to jen slabý odlesk toho, co vás čeká, neboť více krásy a zářivějšího světla byste nedokázali snést. Tato rajská zahrada je dárek vám a když v noci spíte, tak budeme společně stále znovu zde pobývat a ráno se šťastně probudíte a budete moci jen tušit, že jste byli společně se Mnou.“

 

Kráčejme ale dále, nyní vás chci vést do vážnosti. Ukazují se vám první skály hory. Skály jsou symbolem nepřemožitelnosti. „Tvrdý jako kámen“ říkáte a každý z vás zná pověst o ptáku, který každých tisíc let brousí svůj zobák o skálu. Trvalo to věčnost, než tato skála zmizela. Věčnost je nekonečná.

 

Přesto tato skála není pro vaši duši ducha nezdolatelná. Aniž byste se skály dotkli, lehkou nohou stoupáte vzhůru a žádná ještě tak ostrá hrana vás nemůže zranit. Poznáváte i zde symbol pro váš život? Když jste spojeni se Mnou, tak vám cesta po zemi nepřipadá tak těžká, i když se zdá být strmá a tvrdá jako skála.

 

Dosáhli jste vrcholu a nyní se otáčíte a díváte se zpátky na cestu, po které jsme společně šli. Každý z vás nyní vidí svou dosavadní životní cestu a každý z vás má ke zvládnutí jiné problémy, starosti a těžkosti. Podívejte se na ně! Jemně pokládám Svou paži kolem každého z vás, ano, kolem všech Svých dětí na zemi a v meziříších. Při spočívání v Mé náruči od vás ustupuje všechna bolest, všechny těžkosti a problémy tohoto života, a k tomu ještě také leccos, co jste si jako karmické zamotání přinesli sebou do tohoto života.

 

Ve světle Mé lásky poznáváte, že vám není uloženo nic, co byste nemohli s Mou silou a milostí, s Mou láskou zvládnout. A každý z vás má jako největší přání: „Otče, chci domů k Tobě!“ Vaše touha je velká, ale zároveň poznáváte – spočívajíce v Mé lásce – že byste byli nešťastní, když byste se vrátili do nebe a na této zemi by ještě stále bylo tolik utrpení.

 

Nesmírně velké utrpení běženců kvůli válečným střetům, nemoci a mnoho dalšího se dotýkají vašeho nitra, vašeho ducha, který je láska z Mé lásky, a v tomto světle lásky Mi říkáte: „Ach Otče, jak bychom mohli šťastně spočívat na Tvém srdci, když by nebylo i to poslední dítě doma. Teprve pak můžeme být věčně blažení. Chceme spolupomáhat, Otče, aby se utrpení na zemi chýlilo ke konci a Ty jsi znovu přišel v moci a nádheře a dovedl jsi Své děti domů, domů do věčného nebe. Při těchto myšlenkách jste ponořeni hluboko do Mého milosrdenství. Jste duch z Mého Ducha, proto se vás také tak velmi dotýká Má láska a milosrdenství a přání pomáhat všem svým sourozencům ve všech sférách, aby se mohli s vámi vrátit domů.

 

Na vrcholu hory stojí duchovní, do daleka zářící kříž Golgaty. Září přes celou zemi a obaluje ji do Mé lásky a milosrdenství, aby skrze to dovedl stvoření a všechno bytí ke spasení. A vy vidíte, že tento kříž sahá přes všechny šířky a všechny roviny na oné straně až před nebeskou bránu, a dále vidíte, že leckterá duše tento kříž pro sebe vidí jako symbol, aby ona spolupomáhala, aby nastal mír na zemi a všechno bylo vedeno zpátky k lásce a k milosrdenství.

 

Tento kříž bude jednou osvětlovat cestu, která vede směrem domů, domů do Otcovského Domu. Na konci průvodu návratu všech duší, které spějí směrem domů, kráčí Má Sadhana. Vlevo a vpravo je provázena dvěma anděly, kteří ji podporují a pomáhají jí zvládnout tuto nesmírně dlouhou cestu návratu domů. I Já, Otec Pra, jsem vždy znovu jako Ježíš po jejím boku, abych ji utěšoval a říkal jí: „Podívej, Mé dítě, již nikdy znovu nedojde k pádu, nejhlubší temnota je prozkoumána a na věky již žádné dítě neudělá krok do temnoty, protože okamžitě v panoramatickém obrazu uvidí, co by se pak všechno dělo.

 

Jakkoli závažný byl tvůj krok, Sadhano, tak jsi nakonec spolupomohla, že už bude v nebesích jen radost a blaženost ve Mně, Vašem Otci, a Moji synové a dcery budou podle Mých zákonů z pořádku, vůle, moudrosti a vážnosti v lásce a milosrdenství vytvářet a tvořit, sobě a i Mně k radosti. Ty jsi spolupomáhala, aby se všechny Mé děti sklonily v pokoře před bližním, a také přede Mnou, svým Nebeským Otcem, se sklonili v nejhlubší lásce, protože pro ně bude Má cesta milosrdenství po zemi stále přítomná a vědí, že jsem skrze to Svým dětem opět umožnil cestu domů.“

 

Moji milovaní, navracíte se nyní opět zpátky k vašim myšlenkám. Každý jeden z vás, ale i vy duše, které jste přítomné, cítíte, jak blízko vám jsem a s jak nekonečně velkou láskou vás všechny obaluji. Z této lásky nyní zářím do vašich lidských a duševních těžkostí. Máte touhu po Mně, ale mezi vámi a Mnou stojí svět. Můj paprsek světla osvětluje svět a již dále nezápasíte o to, abyste opět zažili Mou blízkost. Nyní pociťujete bytí jedno se Mnou. Připomínám vám vaše problémy, těžkosti v rodině nebo křivdu, která se vám přihodila. jsem Otec všech Svých dětí a v Mé lásce poznáte, že i vy jste láska a z této lásky odpouštíte každou nespravedlnost, ať v životě v zaměstnání nebo někde jinde. Ve vašich myšlenkách čtu otázku: „Otče, nemáme se bránit, když jsme šizeni?“ Odpovídám vám: „Můžete se bránit, ale záleží na vašich myšlenkách. Když požehnáte např. šéfovi, který se k vám choval nespravedlivě a obalíte ho do Mé lásky a pak k němu přijdete, abyste si to vyjasnili, pak spočívá na vašem lidském kroku Mé požehnání.“

 

Jste tělesně nemocní. Skoro každé onemocnění je nerovnováha mezi duchem a světem, ledaže, že Mé dítě dobrovolně vzalo na sebe utrpení. Když – ať už to je jakékoli onemocnění – poznáte, že jste daleko ode Mě, tak se přitiskněte ke Mně! Žehnejte své tělo, které nese duši a obalujte ho do Mého světla lásky! Ciťte, jak Mé léčící světlo vámi od temene hlavy až po chodidla prokmitává! Žehnejte všechny své orgány, svou krev, ano i původce onemocnění! Ve vroucím spojení se Mnou proudí Mé zdraví skrze vás a vy cítíte světlo, jak všechno temné ve vás prozařuje.

 

Pro člověka to je někdy těžké přejít do duchovního, proto vám dávám návrh: Vaše pozemské slunce je napájeno Mým světlem. Když je pro vás těžké si představit, že Mé léčící světlo protéká skrze vaše tělo, tak se postavte pod své pozemské slunce, podívejte se úplně krátce do světla a zavřete oči! Ciťte teplo pozemského slunečního světla a nyní se vám podaří krok do duchovního světla Mého léčení, které k vám z Mé lásky a milosrdenství proudí a propulsovává vás od temene až po chodidla!

 

Vidím vaši otázku: „Ale Otče, když přijde Můj čas změnit rovinu, co je pak?“ Odpovídám: „Mé milované dítě, pouze sám vím, kdy přijde tvůj čas. Světlo lásky působí léčivě na tělo a duši a dokáže jakoukoli nemoc – podle Tvé víry, Mé dítě – uzdravit, a když nastane čas, že duše má opustit sféru země, tak dokonale zdravé tělo přesto zavře své oči a zářící radostí bude jako duše ducha spěchat do Mé náruče.“ Poznejte skrze Má slova, že máte zdraví svého těla v každém případě přitakávat, všechno ostatní je v Mých rukou! A tam je o vás přece nejlépe postaráno. Ciťte Můj úsměv a tichý humor!

 

Nyní se vracíte opět zpátky do této místnosti, do vašeho těla a budu k vám směřovat ještě další projevující slova, ale také k vám, duše, které jste přítomné.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Když jsem před 2000 lety vstoupil na nebe a zmizel očím Mých učedníků, byli velmi smutní a sklíčení. Měli strach, zavřeli se v místnostech a báli se. Moji milovaní synové a dcery blízko a daleko, jak to vypadá na zemi? Mluvili jste o utečencích a válečných střetech, vaše srdce jsou těmi mnoha mrtvými, pohřbenými pod zničenými domy měst, utečeneckými tábory, hladem a bezútěšným stavem především dětí hluboce zasažena.

 

Není to podobné jako tehdy u Mých učedníků, kteří měli strach a báli se o svůj život, jen nyní v mnohem větším rozsahu? Ty nesmírně velké proudy utečenců – Mých dětí, kteří hnáni strachem utíkají, ze strachu o své děti a jejich život, stejně jako o svůj? I křesťané v menšině se obávají o svůj život, a všechny krutosti, které se dějí, se nedají popsat. Tento strach můžete zmírnit, tím že pronásledovaným posíláte myšlenky lásky, které je obalí a dají jim sílu na jejich cestě. Můj Duch je u všech Mých dětí, jedno k jakému náboženství náležejí.

 

Proč jde tolik utrpení po zemi? Proč je tolik přírodních katastrof, které ještě budou přibývat, a sice výrazně? Poznali jste to dobře. Všechno, co spočívá v hlubinách Mých lidských dětí, nenávist tisíciletí je vyplavováno nahoru. I všechno, co bylo učiněno zemi, stvoření a zvířatům a stále ještě je činěno, se nyní obrací proti lidstvu. Musí to tak být, neboť jen skrze poznání, že všezahrnující mír na zemi může být jen tehdy, když každý jeden uzavře mír s bližním, se stvořením a se všemi zvířaty, tehdy bude moct být ukončeno všechno to utrpení.

 

V západních zemích je touha po tomto míru již probuzená. Zažili jste ale také dvě světové války a mysleli jste zrovna na vypuknutí 1. světové války. Nyní je mír. I když se zdá, že tento mír stojí ještě na vratkých nohách, ale kdokoli má válečnické myšlenky, je současně upamatován na nesmírné utrpení, které obě tyto poslední války lidstvu přinesly, především také národu, ve kterém jsem se narodil.

 

Proto k vám znovu obracím prosbu: „Modlete se za mír mezi Izraelem a Palestinou!“ Protože jsou nyní snahy uzavřít konečně mír, je nesmírně důležité, tu slabounkou rostlinku míru obalovat do lásky a neustále zalévat mírumilovnými myšlenkami. Mír mezi Izraelem a Palestinou znamená také mír mezi náboženstvími. Když si tyto dva národy podají ruku, tak to bude mít tolik moci a síly, že v celém Blízkém východě bude uzavřen mír mezi národy. Posílejte stále znovu lásku a mír do těchto obou zemí Izraele a Palestiny a myslete především na vládnoucí politiky! Záleží na nich, neboť lidé obou národů již dlouho touží po míru, ale politici a náboženští fanatici na obou stranách dosud míru bránili.

 

Tak jako padla zeď ve vaší zemi, tak musí také padnout zeď, kterou postavil Izrael. Myšlenky jsou síly. Myslete vždy znovu intenzivně na pád zdi! Tak jako u vás nakonec národ přivedl zeď ke zboření, tak má také národ Izrael zbourat zeď nemíru.

 

Proč jsem se narodil v židovském národě? Proč jsem právě tam přišel na zem? A není také Má potupná cesta symbol pro všechny ty válečné střety – i mezi náboženstvími meze sebou – které se nyní stále ještě dějí? Jistě nejsou křesťané nevinní, i oni vedli války proti jiným náboženstvím, jako i v poslední válce ve vaší zemi, např. proti židovskému národu.

 

Podívejte, myslíte si, že jste tu jen malý kroužek. Víte, kolik duší jsem sem přivedl, kteří v minulé válce a v současných střetech ztratily svůj život a i v říši duší stojí v nenávisti proti sobě navzájem? Skrze sílu myšlenek lásky a míru, které v tento okamžik pokládáte do srdcí těchto duší – a zesiluji tuto sílu – si podají ruce a je to nesmírně mnoho, sotva spočitatelné množství duší, které se pak vrátí do svých rodných zemí a budou ovlivňovat ty, kteří ještě proti sobě navzájem stojí v nenávisti.

 

Můj Duch znovu prochází zemí a posiluje všechny, kteří se zasazují o lásku a mír ve stvoření a mezi všemi lidmi. Před dvěma tisíci lety naplnil Můj Duch Mé učedníky a učednice a oni začali nebojácně hlásat Mé Slovo. Nyní je opět doba Mého Ducha, a vy Moji učedníci a učednice současné doby byste se mohli nasazovat s láskou proti jakémukoli násilí vůči lidem a stvoření. Tak postupně nastane mír, a láska mezi národy se probudí. Posílejte svého ducha, který byl posílen Mým Duchem, ven, a sice stále znovu, a buďte plni vnitřní radosti, že jste v současnosti inkarnovaní na zemi, abyste spolupomáhali, aby nastal mír na zemi a láska vstoupila mezi všechny lidi ve všech národech!

 

Mé požehnání je s vámi, zde v kroužku a s vámi, kteří Má slova čtete a také s vámi, duše. Následujte Mou výzvu a velký zástup andělů po vašem boku vás bude doprovázet! Ano téměř celé nebe pomáhá, aby na této zemi nastal mír.

 

Amen.

zpět