Tichá radost

Poselství - květen 2015

Poselství - květen 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

30. května 2015 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Milovaný Nebeský Otče, do Tvé náruče se nyní chceme přivinout. Nechej proudit Svou lásku, Otče, do nás a do celého stvoření! Naplň nás láskou, milosrdenstvím a prosíme Tě, Otče, abys nám dal Své projevující se Slovo, které nás vede a je vodítkem!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní synové a dcery, skutečně, jsem uprostřed mezi vámi a Má láska proudí bez přestání. Ano, jste obdarováváni Mou láskou. Od začátku všech časů a až na věky se rozdávám ve Své lásce k vám. Jste děti lásky, jste Mé děti. Zavolal jsem vás vaším jménem, abyste přišli ke Mně, zavítali do svého nitra a dosáhli vnitřního klidu. Tak vás chci Svými slovy naladit na toto odpoledne.

 

V duchu jste Mě vzali za ruku a plni radosti se díváte na Mě. Vidíte, jak se na vás láskyplně dívám, cítíte přes svou ruku, že jsem vám úplně blízko. Ano, otevíráte své srdce a cítíte, jak se do vašeho srdce rozlévá teplý proud Mé lásky. Odevzdejte se tomuto proudění! Odevzdejte se lásce a žijte tento okamžik! Jen Má láska je nyní důležitá, stále více lásky k vám proudí a vaše duše a vaše těla pijí z Této lásky.

 

Všechny vaše buňky, všechny vaše orgány, všechno vaše myšlení, vaše cítění jsou živeny Mou láskou a v této lásce se může dít léčení. Ano, nechte se obdarovat Mým zdravím, které vám přináším se Svou láskou! Předložte Mi všechno to, co za starosti a zármutek, co za utrpení, smutek a bolest máte na srdci, pak budete volní a ve Mně v bezpečí a ještě více lásky ve vás může najít místo!

 

Obaluji vás do Své lásky a prosím vás, abyste nechali Mou lásku téci tam, kde je potřeba! Celé stvoření touží po lásce. Všichni vaši sourozenci, zvířata, rostliny, minerály, přírodní bytosti, elementy a mocnosti, všechno touží po Mé lásce, a všechna ta láska, kterou rozdáváte, se plna vděčnosti a plna radosti vrací opět k vám.

 

Tak vzniká z Mé léčící lásky a milosrdenství nádherný proud, který skutečně všechno naplňuje a ponořuje do světla. Toto světlo rozjasňuje všechno tmavé, přináší vám nekonečnou radost a léčí vás. V této radosti, kterou nyní pociťujete, nechte ještě jednou proudit ven Mé požehnání a společně, Moji milovaní, žehnáme nyní celé stvoření, všechen život a všechno bytí! Ano, radost, jásot a vděčnost prochází stvořením a skutečně, všeho se dotýká Má léčící láska a milosrdenství. Zůstaňte spočinutí na Mém srdci, přitiskněte se dále ke Mně, zatímco vás držím úplně pevně ve Své náruči! Ciťte, jak Má láska proudí dále a slyšte dále Mé projevující se Slovo!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, skutečně, Můj Božský proud teče dále a dále a pojímá všechny Mé lidské děti ve všech zemích této země. Jedno, v jakém náboženství Mě uctívají, Má láska pulzuje jejich bytím. I když nyní ještě stojí proti sobě navzájem v boji a věří, že musí přesvědčit své sourozence o svém náboženství, tak přesto i je pojme Má láska a poznají, že je jen jeden Bůh, jen jeden Stvořitel, který jsem .

 

Ještě je daleká cesta před lidstvem a tato cesta je bolestná. Mé děti musí utíkat ze svého domova. Na lodích bojují o svůj život, a , jediný Bůh, jsem u každého ze Svých dětí. A když Mé dítě ztratí svůj pozemský život, tak ho zachytím, hladím ho jemně po jeho čele, těším ho a vedu ho do oblastí na oné straně, kde podle jeho vůle může být učeno.

 

Vše, co se na této zemi děje, má hlubší smysl. Národy všech lidí mají srůstat v míru a harmonii a setkávat se navzájem v respektu k danému náboženství. Ti, kteří jsou v duchu proti Mně, stále ještě věří, že zvítězí tím, že budou proti sobě navzájem poštvávat národy země a rozdmýchávat nenávist. Nevidí světlo, nevidí, že je nebe na zemi, že všichni Moji andělé vkládají mír nebe do srdcí těch, kteří se pro něj otevírají. Skutečně, říkám vám, Má láska a milosrdenství vítězí, protože je nejsilnější silou univerza. Skrze Mou tvořivou sílu bude nakonec všechno přivedeno podle Mé vůle do Božského pořádku.

 

Když se země otřásá a přitom ničí domov a dům Mých dětí, tak jsem se Svým anděly uprostřed mezi nimi. Země je neklidná a bude se stávat stále neklidnější, neboť nepokoj lidí působí zpátky na vaši planetu. Ale zároveň září nebeské světlo Mých andělů na zemi. Toto světlo se dotýká všech Mých dětí. Ve věčnosti není žádný čas jako je na zemi, ale čas na zemi tlačí, neboť neklidně se chvěje vaše planeta pod tíhou lidí, kteří proti sobě navzájem stojí v nenávisti.

 

Volám k vám: „Mí synové a dcery, nechte lásku a mír proudit do všech národů! V duchu sjednocujte všechna náboženství mezi sebou, neboť všude bylo duchovní vědomí, které jsem vložil Svým dětem do srdce, polidštěno. Ve všech náboženstvích byly postaveny zákony, které neharmonizují se zákonem Mé lásky.“

 

Nyní je čas, ve kterém to, co mluví proti lásce, se musí zhroutit, jako domy, které byly postaveny na nejisté půdě. To je symbol pro všechny Mé děti, které tak, jako ve vašich zeměpisných šířkách, mohou bezpečně žít. U vás nejsou žádná zemětřesení, jen tu a tam slabé otřesy země, které vás nechtějí dále znepokojovat a přesto vás chtějí nabádat. Oblasti, které jsou obzvlášť postiženy zemětřesením, budou v nadcházející době ještě více postihovány. Také proto jsou Mí andělé a i u každého jednoho dítěte, které všechno ztratilo a pláče na smrtí rodinných příslušníků, abychom je odvedli do bezpečné země, aby mohli najít nový domov.

 

Přesto kladu do každého lidského srdce otázku: „Mé dítě, kde je tvůj pravý domov? Je to zde na zemi?“ Země je planeta milosti. Skrze milost mají Mé děti najít cestu k lásce a dospět k poznání, že miluji všechny Své děti, jedno jakou mají barvu pleti, k jakému patří náboženství, jakou řečí mluví. Všechny jsou Mé děti a miluji silou Své Božské lásky každé z Mých dětí stejně.

 

Tak je skrze to nebo ono dění lidstvo burcováno a vy, kteří zde žijete v míru a bezpečí, máte úkol ve svém nitru strhnout i tu nejmenší zeď vůči svým sourozencům v poznání, že všichni lidé jsou bratři a sestry.

 

Má radost je velká z těch, kteří jako lékaři nebo pomocníci pomáhají postiženým v oblastech zemětřesení, nebo i z vás, kteří i přes vlastní starosti přesto myslíte na velkou nouzi těch, kteří všechno ztratili a jim např. finančně pomáháte.

 

Tak krok za krokem lidstvo srůstá. Zdi padají, a když i ještě tak dobře a zdánlivě pevně stojí, tak vás prosím, sesílat do těchto zdí myšlenky lásky a míru, myšlenky společenství všech Mých dětí, aby se změkčila srdce těch, kteří ještě proti sobě bojují.

 

A nastane, že bude jeden Pastýř a jedno stádo. Když přijdu v moci a nádheře, tak povedu Své sjednocené stádo domů do věčného nebeského království. Je to namáhavá a ještě dlouhá cesta až tam, ale čím rychleji cítění jednoty všech Mých dětí najde místo ve všech srdcích, tím rychleji nadejde vrcholný čas návratu domů.

 

Tak žehnám vás zde v místnosti, ale i vás všechny, kteří Mé Slovo čtete, ale žehnám i všechny ty, kteří Mé Slovo cítí ve svých srdcích. Mí andělé nesou smysl Mého Slovo v cítění po celém světě do srdcí všech Mých dětí.

 

Nebuďte sklíčení! Vězte, že působíte ve spolku se všemi anděly nebe, a vy všichni spolupomáháte, aby nastalo jeden Pastýř a jedno stádo. Žehnám tuto zemi, Mé požehnání proudí především i tam, kde se neklidně chvěje a vzpíná se. Objímám všechny Své děti a Má láska proudí jejich srdci a těší je. Mé požehnání a Má láska pojímá také všechny ty, kteří ještě bojují se zbraněmi v ruce, oni složí své zbraně.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak neste plni radosti Mou lásku a Mé milosrdenství do stvoření. S každým krokem, s každým dotykem, s každou myšlenkou, které jsou naplněny Mou láskou a Mým milosrdenstvím, můžete způsobit nesmírně mnoho dobrého. Můžete s každým krokem žehnat zemi, můžete s každým dotknutím vydávat Mou léčící sílu a můžete se svými myšlenkami obalovat celé stvoření do světla a lásky a s Mým požehnáním naplňovat Mé stvořitelské dílo.

 

Jste nyní z vnitřku ven v Mé lásce silní a pevní. Myslete na to, jak jsem vás dnes obdaroval a způsobujte plni radosti to, co můžete dělat, aby se celé dění na zemi stávalo ještě mnohem plnější světla! , Dobrý Pastýř, putuji věrně po vašem boku a pomáhám vám také při vašich osobních záležitostech tak, jak to ve Své Božské vůli mohu ovlivňovat. Jděte plni důvěry dále po své cestě a vynášejte mír ven! Mír ať je s vámi a buďte ještě jednou požehnáni!

 

Amen.

zpět