Tichá radost

Poselství - leden 2000

Poselství - leden 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 29. ledna 2000

 

…Nebeský Otče, prosím, daruj nám ticho, pomoz nám, aby v této hodině pominuly myšlenky, opustily nás. Díváme se krátce na tyto myšlenky a necháváme je odejít. Milovaný Ježíši, dej, aby se Tvůj hlas zcela jemně dotkl našich srdcí!

 

Tak ticho, jako časně zrána, když vychází slunce, a lidé ještě nevykonávají žádné aktivity, slunce nám daruje nový den, tak ticho nechť je v nás, právě tak ticho jako na vrcholku hory nádherná krajina. Pociťujeme, že kolem nás přechází závan motýlích křídel.

 

V tichu pociťujeme také závan našeho anděla strážného. Tak se noří ticho do chrámu našich srdcí. Pro Ježíše Krista je chrám otevřen. Ó nebeský Otče, dej, aby Tvá láska padla do ticha našich srdcí! Přichází s nádherným světlem z prakašny a ohřívá naše srdce, ohřívá naše duše. Pociťujeme, jak se toto teplo šíří, jak je chrám našeho srdce stále větší a mocnější. Světlo nás zcela zaplavuje. Tělo, duše a duch jsou v jednotě, v lásce Boží. Pohlížíme vnitřníma očima do tohoto světla. Ticho se stále dál šíří a zcela nás pojímá.

 

Vidíme světlo, které nás obklopuje, jsme každý pro sebe ve světelném obalu a přece společně v jednotě … Vděčnost v nás stoupá, kterou bychom Tobě, Ježíši, v lásce rádi darovali. Z nejhlubší duše se sami dáváme jako dar. A Otec je šťastný z naší lásky, On se raduje, když stále znovu aktivujeme svoji lásku k Němu.

 

Nejen že si ponecháváme, ale dáváme naši lásku plnou porozumění všem duším kolem nás. Ó milovaný Otče, pociťujeme toto teplo, tuto blaženost v nás a děkujeme Ti za to. Naše slova díku jsou příliš malá, ale Ty vidíš do našich srdcí a víš o nás, Ty, všemocný Bůh nebe a Země, a my, Tvé boží děti Tě vzýváme. Milovaný Otče, veď nás dále příští hodinou, abychom přijali vše tak, jako to myslíš, abychom všemu dokonale porozuměli. Děkujeme Ti.

 

Amen

 

Dotýkám se vás, kteří jste ponořeni do moře ticha, pohrouženi do svých vnitřních oblastí, Mí milovaní bratři a sestry.

 

Na prahu nového roku, ano, nového tisíciletí jste ke Mně vzhlédli a modlili se za Mé požehnání pro nadcházející dobu. Nadcházející tisíciletí bude Mým tisíciletím lásky a pokoje. A když říkám: Bude to Mé tisíciletí, tak to bude také vaše tisíciletí lásky a pokoje.

 

Dlouhý kus cesty prostorem a časem, tak si myslíte, ale vy, Mí věrní, pocházíte z věčnosti a budete, když odložíte toto lidské tělo, v Mém tisíciletí lásky a pokoje spoluvládnout, neboť jste poslové, kteří nyní jdou po Zemi, aby připravili cesty pro Můj návrat.

 

Ve školení jsem vás vedl na jedno místo odpočinku, tak jsem s vámi rozlomil chléb života a rozdělili jste se se Mnou o kalich. Ještě stále se nacházíte na tom místě odpočinku, těsně pod vrcholkem. Ale nahoře na vás září Mé slunce, neboť podívejte, když v horách stoupá na obloze slunce, ozařuje nejdříve vrcholky, než zazáří dolů do údolí.

 

Slunce na vás září. Přijímáte opravdově a v sobě jako první světlo, které svítí z čistě duchovního domova, z nebes sem dolů. Ve svatém společenství se Mnou trávíte své dny na onom symbolické odpočinku, odkud vysíláte lásku, pokoj, požehnání a světlo ke všem svým bratrům a sestrám a k celému stvoření. Ano, zajistili jste své lano na převisech a hodili ho dolů, aby další bratři a sestry mohli vystoupit přes útesy snadněji a dělat vám na odpočinku společnost a tito budou pomocí pro další Mé děti.

 

Stojíte v zářícím světle nebe, ale vaše Země je ohrožena temnými mraky. Kupí se kolem vaší planety, živené válkami a nenávistí, živené utrpením zvířat, živené jednáním proti stvoření. Opravdu, temné mraky hrozí.

 

V Mojžíšově době jsem poslal Své proroky a ti zpravovali o těžkých ranách osudu, když se Můj lid neobrátí, když se nebude kát. Pohleďte, Mí přátelé, v tehdejší době jsem mohl učit jen zákonem příčiny a účinku, lásku jsem musel postavit za to, neboť ještě příliš surové (nezralé) byly Mé padlé děti, nebyly by porozuměly řeči lásky, tehdy rozuměly jen řeči hrozby.

 

Ale od Mého ‚dokonáno jest‛ na Golgatě se Má spásná jiskra dostala do všech Mých dětí a v jejich srdcích vzplanula láska. Tak můžu nyní hovořit ke Svým dětem z lásky a z lásky je volat. Pryč je doba hrozby, ale pryč není doba obratu a pokání.

 

Po celém světě kráčí Mé nástroje a zvěstují Moji lásku a skrze Vnitřní Slovo prosím Své děti, ano, žadoním o jejich lásku, neboť z lásky ke Mně mají nastoupit na svoji cestu zpět do domova, ne když jsou nuceni utrpením a nouzí. Neboť utrpení a nouze z karmického zákona nevedou k lásce, vedou k vyrovnání karmy a duše se inkarnuje znovu a sice tak dlouho, dokud nenajde cestu domů z lásky ke Mě, Božství.

 

Proto na vás, Mí věrní, září na onom místě odpočinku slunce lásky, proto jste poslové Mé lásky. Proto vás prosím, abyste vyrostli ze svých dětských střevíců a kráčeli teď jako Mí plně vědomí synové a dcery po Zemi a s každým svým krokem světili a léčili tuto Zemi, neboť jen tak Mi připravujete Mé cesty.

 

Přes Zemi přejde několik těžkých osudových ran. Část karmy musí být odnesena. V minulosti jsem vám stále znovu přibližoval, že můžete z moci stvořitelské síly ve vašich rukách zmírnit účinky karmy a mnohdy jste se snažili sloužit Mi v nejhlubší lásce, a vaše kmitání světla, lásky, pokoje, požehnání a světla obklopuje zeměkouli, vaši planetu. Přesto bolest zrození nové doby způsobí utrpení. Ale také uprostřed těchto bolestí, Mí milí přátelé, bude ten, kdo Mne nese v srdci pln lásky a radosti, chráněn. Bude zaměřen na Mne a bude přijímat mocně tvůrčí sílu ze svého dědictví a pomáhat mírnit utrpení bolest zrození, kde to bude možné.

 

Velmi mnoho Mých lidských dětí je v této době už zaměřeno na duchovní svět, neboť z nejrůznějších sfér proudí projevující slova k Mým lidským dětem. V době obratu se nadlehčí závoje mezi tímto a oním světem. Nyní je ale mnoho sfér, v nichž ještě žijí duše vázané na Zemi a ty nyní rovněž zesíleně působí na Mé lidské děti. Probuzená schopnost vnímání Mých dětí otevírá dráhy k nejrůznějším mediálním zprávám.

 

Vy, Mí přátelé, jste se zaměřili na nejvyšší světlo, na Mne, Který jsem Boží láskou. Jste také ukazatelé směru pro mnoho vašich spoluputovníků, neboť ze sfér blízkých Zemi hrozí Mým dětem mnoho nebezpečí. Zcela nejistí nejrůznějšími zprávami, které si navzájem odporují, se odvrací od víry v jednoho Boha a vrací se symbolicky zpět ke zlatému teleti.

 

Jestliže byl v uplynulých stoletích zlatým teletem mamon, bude v nadcházející době zlatým teletem uctívání např. měsíce, starých stromů a starých míst z dějinné minulosti [např. shromaždiště druidů, Keltů, obrat k čarodějnicím, k bílé a černé magii atd.]. To se bude stále více stávat středem mnoha Mých dětí.

 

Já jsem dobrý pastýř a volám své ovečky. Dokud putovaly Mé ovečky v institucích "církve", byly dalece chráněné a střežené, protože věřily ve Mně, Ježíše Krista, a vzývaly Mne jako jednoho Boha věčnosti.

 

Rád bych k sobě přitiskl Své ovečky, ale ztratily se na loukách, které jim slibují mnoho vědění, tím se rozptylují a už se na Mne, život, nezaměřují. Mnoho vlků v beránčí kůži je na cestě, aby odehnali Mé ovečky od Mého stáda a uvedli je do omylu. Vlna nejrůznějších svodů odvádí Mé ovečky ode Mne, který jsem životem, který jsem láskou. Já přece chci naplnit Své ovečky Svým životem, Svojí silou, aby prošly nadcházející dobou bolesti a utrpení bez úhony. Já je přece chci vést do Své říše pokoje a lásky.

 

Vy, Mí bratři a sestry, kteří v sobě vnímáte Mé svaté Slovo, kteří jste na Mne zaměření, máte v této době zmatků úkol přinést jasno. Následuji Své ovečky také v každém zmatení, ale poněvadž mezi Mnou a Mojí ovečkou stojí svobodná vůle, můžu jen natáhnout ruku a osvobodit ovečku z trnů, když se ke Mně obrátí a zavolá o pomoc.

 

Pravda je zastíněna, Mí přátelé, poznejte to. Učím vás vidět lásku, život v celém stvoření, v každém stromě, v každém keři, v každém květu, učím vás poznávat život, lásku také v minerálu. Učím vás vidět Mne v každém vašem bližním, ale jen jednomu patří uctívání, Bohu, Kterým Já Jsem.

 

Obratem ke Mně poproudí Má síla, Má milost do Mého dítěte, do Mé ovečky a Já ho budu moci na jistých stezkách a uličkách vést zmatky doby do země pokoje a lásky. Tak vás volám, Mí věrní, kterým jsem požehnal ve svaté svátosti znamením kříže, abyste byli uprostřed stále temnější doby světlem.

 

Zeď mraků, která se kolem Země symbolicky tyčí, je ozářena Mým a vaším světlem, a Mé světlo spojené s vaším, může všechno temné proniknout a být světlem v nejtemnější černé. Když se na této Zemi budou hromadit přírodní katastrofy, když budou Mé lidské děti postiženy zlými nemocemi, pak budete, Mí přátele, žádáni, ať už působíte zde v pozemském rouchu nebo už v oněch oblastech.

 

Poznejte, pro vás neexistuje žádné oddělení mezi pozemským životem a životem v oněch, záhrobních oblastech. Jste stále kolem Mne, jste ti, kteří se Mnou přináší oběťi, kteří pomáhají v díle spásy a vedení domů všech Mých dětí. To neplatí jen zde pro vás v kroužku, ale pro všechny posly světla, kteří působí porůznu na této Zemi.

 

Poznejte, že Mé Slovo není vázáno na čas, ale že říkám svá projevující slova na oné straně od času a prostoru a tak mnohý výhled obsahuje více desetiletí nebo století. Jen zde jste vázáni na prostor a čas, ale ve věčnosti jste jako svobodní synové a dcery také svobodní od prostoru a času, kráčíte se Mnou věčností a působíte.

 

Pohlížím do vašich srdcí. Vím o vašich lidských starostech a nouzích. Jsem vám blízko, žádná myšlenka, kterou pomyslíte, Mi není neznámá. Starám se o vaše lidské starosti. Kdybyste věděli, jak láskyplně chystám v tomto světě vaše cesty, pak byste se už nestarali, neboť svojí starostí stavíte často svoji svobodnou vůli mezi to, co jsem pro vás zamýšlel, a to, co chcete. Položte s důvěrou své nouze do Mých rukou. Nechejte Mě, abych vám pomáhal, abyste mohli být volní pro službu v Mém díle lásky.

 

Povedu vás nyní do meditace, abyste si znovu byli vědomi svého synovství a dcerství:

 

Vaše těla jsou klidná a uvolněná, váš dech je naplněn odémem DUCHA. Má láska dává dech vašemu tělu, Má láska tepe každou buňkou vašeho těla. Má láska kmitá vaším mozkem, pokládá se do všech vašich myšlenek, vašich starostí a soužení a proměňuje je v bezpečnost. Má ovečko, jsi v bezpečí v Mé náruči, neboj se nemoci, zkoušek v životě, finančních potíží, sporů s bližními, ve Mně jsi v bezpečí. Z bezpečí jednej a Já budu jednat skrze Tebe. Nyní vydechni člověka a vdechni lásku, světlo a pokoj.

 

Duše, JÁ tě volám, duše, která oživuješ toto tělo, pojď, opusť tento tělesný příbytek! Podívej, podávám Ti ruku, JÁ, JEŽÍŠ, kterého tak miluješ, po jehož sjednocení toužíš. Má nevěsto duše, pojď! Nyní se svobodně rozhlížíš kolem sebe. Pohlížíš dolů a vidíš bílé roucho. Ano, Má nevěsto, jsi ozdobena pro věčnost, pro sjednocení se Mnou. Vzala jsi na sebe tento život a před tím už jiné ve vázanosti lidského těla, abys šla po Zemi, přinášela oběti a působila pro spásu. Podívej se na všechny bratry a sestry kolem tebe, pohlédni do jejich zářících tváří a také z tebe září, že jsi dítě boží.

 

Opouštíme v představě tuto místnost. V jednotě se Mnou kmitáte vzhůru za jásotu andělů, kteří vás provází po této pozemské cestě jako andělé strážní. Nebeští poslové z čistě duchovního domova vám pospíchají vstříc. Ve svých rukách nesou kytice a předávají vám je, pozdrav dítěti božímu, květinový pozdrav z domova pro bratra, sestru, který nebo která jde hlubinami. Také oni, kteří vás zdraví, šli téměř už všichni tuto pozemskou cestu. Ví o obtíži, kterou tato cesta znamená.

 

Vciťte se nyní do radosti nebe. Spojeni se světlem věčnosti stoupáte vzhůru, spojeni se Mnou. Pod vámi leží planeta Země, shlížíte dolů a vidíte temné mraky, vidíte ale také všude na širé zeměkouli plápolající ohně. Jsou to ohně lásky, které jste zažehli, nyní vidíte, jak oheň za ohněm je spojen, jak svatý duchovní svazek objímá všechny ohně, jak tímto svazkem, který sahá až do Mého srdce, proudí požehnání z věčného domova.

 

Díváte se na Golgatu a vidíte rozzářený kříž, který vrhá svůj stín přes celou Zemi, kříž spásy, kříž otevřené nebeské brány pro všechny Mé děti. Poznáváte, že vy všichni jste s tímto spásným křížem nejvroucněji spojeni. Poznáváte, že jdete po Zemi a také jste spásou. Poznávate na svých čelech posvěcení, které jsem stvrdil znamením kříže, které září na vašich čelech. Díváte se k bratrům a sestrám z domova a téměř všichni jsou také označeni tímto zářícím křížem, znamením těch, kteří přináši oběť. Jen málo z nich ještě nenastoupilo cestu po Zemi, ale poznáváte v nich touhu také jit cestu po Zemi, aby znovu získali synovství či dcerství boží a položili Mi ho v spoluobětování k nohám.

 

Synové a dcery nebe, vezměte svoji Zemi do středu! Nechejte svými dlaněmi proudit do vaší planety lásku, požehnání a světlo nebe! Podívejte, nyní se vytváří veliký kruh z bratrů a sester domova a z vás, kruh kolem celé Země. Já, JEŽÍŠ KRISTUS, jsem také v kruhu, jsem uprostřed mezi vámi, a společně pozvedáváme planetu, která kdysi klesla z nejčistších nebes, vzhůru mračny, vstříc k světlu věčnosti. Pokoj, láska proudí touto planetou, kterou požehnala Má noha, kterou napustila Má krev, která byla požehnána rovněž vašimi kroky.

 

Láska se spojuje s proudem vod na planetě. Láska pulzuje ohnivým magmatem. Spásná láska proniká každým atomem této planety. Synové a dcery nebe, ve vašich rukách spočívá osud této Země. Nyní symbolicky znovu odkládáte planetu, ale pociťujete, že jste skutečně spolunositelé, spoluspasitelé této Země, spojení se vším životem, který na ní je, život ze Mne, který proudí také ve vás, život, který touží po spáse na trýzněné družici.

 

Bratři a sestry z domova se před vámi sklání, znovu si berete kytici květů, kterou jste předtím odložili, a pociťujete nyní duchovně květinový pozdrav z věčnosti. Nyní pohlížíte na své lidské starosti a nouze a poznáváte, že ve světle věčnosti jsou nicotné. Důležité je jen a pouze vaše nynější putování po této planetě.

 

Mí světlonoši, podívejte se na tělo jako na milost a radostně ho znovu přijměte, když do něj jako duše znovu vstoupíte. Jděte radostně svými širými cestami po Zemi, abyste se na konci pozemské cesty mohli přidat k jásotu: OTČE, dokonáno jest, a jásot přeneste do svého věčného bytí.

 

Nyní jste znovu spojeni se svým tělem, Mé duše, tělem znovu tepe síla života, teplo. Tělo nechť slouží duši, člověk duši a stále méně duše člověku. Probuďte se také v lidském vědomí ke své skutečnné velikosti synovství nebo dcerství, nevěsty, která Mi jde vstříc, kterou volám plný touhy a zahrnuji dary milosti. Čerpejte z hojnosti, kterou JÁ jsem, a nechejte své bratry a sestry, aby měli účast na hojnosti BOŽSTVÍ!

 

Buďte ukazateli cesty ve zmatcích zpráv z nejrůznějších sfér, které nyní komunikují s pozemskými dětmi! Buďte nositeli Mých slov, kterými volám Své ovečky, kterými hlásám Svoji lásku, kterými můžu vylít Svoji milost na Mé bloudící děti, aby se v době zkoušek utekly na stranu skutečného PASTÝŘE, jednoho a jediného PASTÝŘE, jednoho a jediného BOHA, Který je chce provést všemi potížemi do země pokoje a lásky, k lukám s čerstvým zřídlem.

 

Tak je Mé požehnání s vámi, Mí věrní. Přemýšlejte nad Mým SLOVEM ve svých srdcích a připravujte Mé cesty. Má ruka spočívá na vaší hlavě, nyní pociťujete Můj dotek. Žehnám všem Svým dětem ve všech oblastech.

 

Amen

 

 

…nebe. Byli jste a jste v pozvednutém stavu. Je dobře, že si stále znovu vzpomínáte, že člověk není to pravé, ale věčný Duch v každém z vás. A přesto jste člověkem v tomto světě, který pokládáte za reálný. Jste více či méně v napětí, na jedné straně syn nebo dcera věčné lásky, na straně druhé člověk na této hmotě.

 

Existuje, Mí milovaní bratři a sestry, klíč, jak se stále více a více dostanete do této lásky, která je ve vás od věčnosti. Tím klíčem, Mí milovaní, je touha po vašem věčném domově. Můžete se na tuto touhu dívat jako na jakýsi stesk po domově. Vzpomínka, která vás stále a stále znovu pocitově táhne zpět do nebes. Já, jako láska, bych rád pomohl každému z vás, aby touha ve vás zesílila, pokud to připustíte.

 

Dostali jste nádherný dárek, svobodnou vůli, a máte ho využívat, abyste pak svobodně rozhodnutí řekli ‚ano‛ Otci. Když ve vás nyní touha zesílí, když se vaše pocity a myšlenky budou točit kolem lásky, kolem vašeho původu, kolem vašeho cíle, změní se vaše smýšlení a snažení ve vašem životě. Čím více tedy touha poroste, tím více se otevře cesta do světla.

 

Já jsem tedy dobrý pastýř, snažím se, pokud to dovolíte, stále a stále znovu se dostat k vaší touze, dokud z této síly ve vaší duši nepotečou proudy lásky do vašeho lidského konání. Tato touha, Mí milovaní, která leží v každém z vás, je vaším klíčem, který vás dříve či později vědomě povede zpět po cestě světla.

 

Mým úsilím je, abych vás měl co možná nejdříve na Své straně v boji proti temnotě. Proto vás prosím, otevřete svá srdce, nechejte své touze volný průběh, nechejte vproudit Moji lásku do sebe a budete se den ze dne přibližovat nebi!

 

zpět