Tichá radost

Poselství - leden 2001

Poselství - leden 2001

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 27. ledna 2001

 

Meditace:

 

Pozorujeme svůj dech. Abychom se uklidnili, nadechneme se a při vydechnutí myslíme hlouběji. A se slovem a pojmem „hlouběji“ se mohou rozplynout všechna napětí. Tak klesáme stále hlouběji, jsme měkcí a uvolnění v rukách Boha a necháváme se Jím zcela a úplně vést ve všech pocitech a myšlenkách.

 

Nyní se přesouváme se svým vědomím do hor, tak vysoko, že jsme ve sněhu. Vidíme, jak hory bělostně září sněhem. Kolem táhnou mraky a na nebi se ukazují modrá místa, která se stále zvětšují. U našich nohou leží bílý sníh. Slunce proniká mraky a sluneční paprsky dopa­dají na sníh. Díváme se na krystaly, září a lesknou se a ukazují nám, že každý krystal má jinou nádhernou podobu. Každý je jiný, žádný není stejný jako jiný, tak jako my lidé.

 

Nyní jdeme v duchu k těmto krystalům. Skláníme se, úplně se zmenšujeme a krystaly se zvět­šují a každá duše se vidí před jedním z těchto krystalů. Naše duše by nyní ráda předala těmto krystalům mnoho dobrých myšlenek pro stvoření. Každý z nás má jiné myšlenky, zvláštní pocity a daruje je tomuto krystalu a tím ho ovlivní.

 

Když se modlíme za stvoření Boží a žehnáme mu ve jménu Ježíše Krista, vtiskujeme teď tuto modlitbu do sněhových krystalů. Kolem sebe žehnáme všem sněhovým krystalům. Pro­síme o čistotu pro tuto vodu života, prosíme o sílu, o očištění od všech jedů, které způsobují lidé, prosíme o duchovní zdraví, o světlo a světelnou sílu. Vše, co nás teď napadá, vtiskujeme do sněhových krystalů. Pane, prosíme Tě, požehnej našemu konání, jsi svatý!

 

Nyní vidíme ve svém duchu, jak přichází jaro, jak slunce stále a stále sílí, sníh taje, jak voda začíná téct a teče dolů do údolí, lesy, dolů do vesnic přes všechna pole a louky, stále teče dál až do měst. A v této vodě jsou obsaženy všechny dobré myšlenky, které jsme jí nyní darovali, a nyní učiní své požehnání pro zvířata a lidí, pro minerály a rostliny. Vše proudí, vše se mění.

 

Pronikly námi sluneční paprsky a my se pohybujeme se sluncem znovu dolů, jdeme dolů z hor, jsme šťastní z této nádherné přírody a víme, že vše je dobré, co jsme učinili, vše je dobré, co činíme s Ježíšem. Zcela uvolnění putujeme znovu zpátky, hory se na nás usmívají, neboť duchové hor se radovali, také my jsme rádi a šťastní a vracíme se sem.

 

Jen malý sněhový krystal jsme poslali na cestu a přece je to celý svět. Děkujeme Ti, Ježíši, za Tvůj doprovod, a prosíme Tě, abys u nás zůstal.

 

Amen.

 

 

 

Vaše myšlenky zavítaly do vašich vnitřních oblastí a mlčí, jste zaměřeni na Mě, Svého Otce, Svého bratra, Ježíše Krista. Jako vrchní kněz žehnám tomuto začatému roku v prostoru a času. Každý okamžik, každá minuta, každá hodina, každý den, každý týden, každý měsíc je tak naplněn Mým světlem, Mojí milostí, a je na vás, Mí synové a dcery, jak se otevřete pro proudění této hojnosti ze Mě.

 

Tak se raduji, že společně kráčíte cestou lásky a že ji také společně po školení, které vám bylo darováno (Cesta k jednotě skrze lásku, 70 školení), chcete ruku v ruce spolu kráčet. Sice může každý sám zvládnout horu, jak víte, ale není to ve společenství mnohem krásnější, nemůže si člověk přece navzájem pomáhat a podporovat se, jak to můžete poznat na symbolu putování do hor?

 

Co jsem řekl: Začátek vašeho putování je někdy skutečně kamenitý a takový kámen, který vám je symbolem, máte hledat a prozkoumat ho, co všechno o vás může říct, co ale také vy­práví o sobě, neboť Mí přátelé, už jste pronikli hlouběji do dění. Víte, že vše je navzájem spojeno. V Mém veškerém stvoření se neděje nic, aniž by to nepůsobilo na všechno ostatní dění.

 

Jako příklad: Když se valí ze svahu kámen, může to pro vás být symbol, že se při stoupání také jednou lehce můžete sesmeknout. Čím výše stoupáte, tím větší je nebezpečí a o to hlubší pád.

 

Pak pohlédnete hlouběji do světového dění a vidíte, jak se valí svahy a hluboko ve svém nitru víte, že také sesutí celých svahů má význam do té míry, když též mnohé, mnohé Mé děti sklouznou do propastí, z nichž se mohou jen těžko osvobodit. Příčina spočívá v tom, že Mé lidské děti zbloudily a myslí si, že jsou pány a vládci této Země a žijí bez ohledu na své spo­lustvoření.Pak pohlédnete znovu a uvidíte, jak se v zemětřesení bortí města. Také zde pukají kameny a pohřbívají pod sebou lidi a zvířata. Matka Země se otřásá, kvůli utrpení, které jí bylo nalo­ženo. I když si mnohé Mé děti myslí, že to je třeba hledat v přirozené příčině tektonického posouvání kontinentálních desek, víte, že příčiny leží hlouběji. Neboť také větším počtem lehkých otřesů by se mohla Země osvobodit od přirozených napětí a tím by nevyvolala tolik utrpení.

 

Hluboko ve vašem srdci sdílíte bolest se všemi trpícími a současně ale také víte, že je to za­příčiněná bolest, že Mé lidské děti v této době obratu musí snést porodní bolesti, aby na cestě poznání konečně směřovali vstříc světlu.

 

Když musí zvířata hromadně umírat lidskou rukou, dotýká se tato bolest všeho života na této Zemi a projevuje se. Stíny utrpení jsou vrhány na Mé lidské dětí, protože ty jsou toho příči­nou, a tyto stíny zahalí Mé děti a povedou k četným nemocem, takže nakonec touto bolestí budou muset pro tento pozemský život zemřít.

 

V záhrobních oblastech pozdraví andělé světla všechny Mé ochotné děti a vysvětlí jim sou­vislosti, že prohřešek proti životu vedl k onemocnění a smrti člověka. To platí v obzvláštní míře pro ty Mé děti, které se neidentifikují s bolestí zvířat, které s chladným srdcem říkají, že tato zvířata umírají za nás, abychom my žili a neonemocněli. Jak moc se mýlí!

 

Ty Mé děti, které sdílí utrpení zvířat, které posílají své modlitby do jejich říší, které zahalují zvířata do Mé lásky v myšlenkách požehnání a světla, tyto děti spolupůsobí na obratu, že se vše, co se nyní děje, může ještě obrátit v dobré.

 

Také zde vás prosím, abyste se nedívali jen na to temné, na tu bolest, ale stále znovu přitakali světlu. Podívejte se na spousty zpráv, které se nyní ukazují nebo jsou otiskovány ve vašich masmédiích, že si člověk, Mé dítě, nyní konečně dělá starosti o nedůstojném životě svých užitkových zvířat, jak je nazývá. A nejen to, znejistěním se Mé děti stávají jemnými a s láskou je krok za krokem vedu k tomu, aby se živili jednou tím, co jim dává dobrovolně darem strom a keř.

 

Poznejte, Mí synové a dcery, světlo v strašlivém dění, které nyní zvlášť ve vaší zemi znepo­kojuje vaši mysl a srdce a posilte toto světlo, aby utrpení zvířat skončilo.

 

Neboť když duchovně přijdu v moci a slávě na obláčku, abych přivedl Své děti domů do říše pokoje a lásky, musí být Mé lidské děti pro tuto říši také zralé, neboť nechci přece vést jen několik málo, ale podle Své vůle všechny Své děti. Ale daroval jsem Svým dětem svobodnou vůli a tak tato doba nyní slouží přípravě na Můj příchod.

 

Z Mého srdce dále proudí na tuto planetu Zemi skutečně v hojnosti, kterou nemůžete pocho­pit, milost nad milost a proudí do každého srdce schopného přijímat, pozvedává pocity do Mého světla-lásky, rozpouští lidské pocity ega, pocity „mně se musí vést dobře, jak se vede všem ostatním, je mi jedno“ a pozvedává Mé děti tak, jak jste dnes zpívali v písni, blíže ke Mně. (Můj Bože)

 

Ale současně s Mojí záplavou milosti v závěrečném boji Mých dětí, které jsou ještě proti Mně, vzplanulo mocné soupeření o každou duši. Jak jste to dnes řekli, když jste hovořili o nemocích v přeneseném smyslu, jimiž se musíte nakazit, abyste je znali? Ano, Mí synové a dcery, jste skutečně uprostřed smrtonosných nemocí, přičemž smrt znamená vzdálení ode Mě, ale žádné Mé dítě a i kdyby bylo ode Mě sebedál, nepřipadne provždy a věčně smrti. Může upadnout do spánku podobného smrti, ale jednou nastane také pro toto dítě den, kdy mu Má láska podá ruku, probudí ho, jako svého času Lazara v hrobě a povede ho zpátky do života.

 

Mí synové a dcery, nemůžete jít po Zemi, aniž byste se nenakazili všemi těmi nemocemi, ale nemoc vám nemůže uškodit, získáte imunitu, poněvadž Já ve vás jsem životem, čerpáte ze Mě život. Tak půjdete nepoškozeni řadami těžce nemocných.

 

Nyní pozorujte tento obraz duchovně v symbolu: Léčíte, modlíte se, žehnáte, abyste uzdravili nemocné kolem sebe a nejen své bratry a sestry, ale také nemocnou Zem, trpící rostliny, zví­řata, ba všechen život na této Zemi. Já jsem spásou ve vás a spása chce skrze vás proudit v hojnosti, která k vám proudí jako milost v každé sekundě, abyste jako Mí poslové nebe mohli v této době obratu přinést spásu.

 

V meditaci jste se spojili se sněhovými krystaly. Ve všem je život, také v krystalech a kamení hor, není nic mrtvého podle smyslu vašich slov. Vše žije, v každém atomu kmitá Moje ener­gie, Mé světlo. A světlo, Mí synové a dcery, je jednota, světlo je totéž co život a tento život spolu komunikuje a sice nepřetržitě, vše se sděluje ve vibracích a to v celém kosmu, v Mém celém stvoření. Tento život je jeden, životem jsem Já. A přesto se nedopusťte chyby: Když se podíváte na kapku vody, je skutečně v této kapce vody skryt celý svět v mikrokosmu, sice je Můj Duch v této kapce vody, ale ne Já v Mé hojnosti. Tedy mikrokosmos není stejný jako makrokosmos. Porozumějte, také vy jste částí ze Mě, jste kapkou z moře, kterým Já jsem. (Další příklad: Boha je možno srovnat s elektrárnou, v žárovce můžeme poznat jeho vyslanou energii.)

 

Mnohé Mé děti dělají tu chybu, že Mě v Mé hojnosti vidí v nejmenší kapce, to nemůže být.

 

Proto není také správné uctívat Mě např. ve stromu, ačkoliv vidím Svému dítěti do srdce a vím, co tím myslí. Ale vše co je, je ve své jednotlivostí jen částí Mě. V celistvosti všeho bytí byste Mě mohli poznat, ale to není možné žádné duchovní bytosti. Má láska se ale odráží ve všem bytí, ale hojnost Mého božství nebude moci atom nikdy pochopit, jak by také mělo, avšak v atomu kmitá stejná láska, stejný život jako ve Mně. Je částí velkého celku.

 

Až jednou budete zase doma, bude váš pohled značně rozšířen, neboť pak už nebudete potře­bovat světelné roky, abyste cestovali z místa na místo, ne, pohlédnete v myšlenkách do hlubin vesmíru, a uvidíte, jak se hvězdy rodí a jak znovu zanikají a to v hmotných světech. Pak po­hlédnete hlouběji a uvidíte, jak se všechna hmota znovu proměňuje v čistou energii, aby jed­nou byla znovu k dispozici jako nová tvůrčí energie pro všechny Mé děti, které se navrátily domů, aby ji společně se Mnou na věky věků mohly čerpat a utvářet, podle jejich radosti a v Mé vůli, podle železných zákonů stvoření.

 

Ale hojnost, kterou Já jsem, nikdy nepochopíte, neboť kdybyste to mohli, byli byste jako Já. Ale Já vás uvedu do nekonečných moudrostí Mého tvůrčího dění a budu vás stále hlouběji seznamovat s tajemstvím života.

 

Tak se dívejte na tento rok v prostoru a času jako na nový začátek. Je přece nádherné stále znovu moci říkat: Otče, nechám teď všechno za sebou a začnu znovu jít Svoji cestu zcela vroucně k Tobě. A s každým novým začátkem se bude prostřednictvím vaší snahy - snahy přiblížit se Mi - zvětšovat vaše schopnost vnímat a Já vás budu moci vést do hlubší moud­rosti, budu vás moci naplňovat stále více Svým životem.

 

Podívejte, Mé lidské děti nyní prochází těžkou dobou, jak už jsem několikrát řekl: Příčiny, pro něž nebyla žádána Má proudící milost, aby tyto příčiny předtím očistila, znovu napravila a učinila pokání, nyní vyžadují, aby se uskutečnil účinek a Mé děti se tím učily a dospěly k pochopení.

 

Ještě jednou vás prosím, abyste si každou hodinu svého dne byli vědomi své pomoci na díle spásy, Mí synové a dcery, neboť záleží také na působení Mých poslů světla, jak rychle obrat proběhne, jak rychle se převalí účinek přes Mé pozemské děti, a ty po protrpěné bolesti vzhlédnou ke Mně, aby Mě poprosily o prominutí, za to, co bylo způsobeno Zemi, životu, stvoření, jak rychle se tedy obrátí, jak rychle dospějí k tomuto pochopení. Vstoupili jste v této době do života na této zeměkouli vědomě, abyste nyní, ne teprve zítra, nyní působili světlem.

 

Tak vám chci být skutečně rád přítelem na vaší straně, neboť jestliže si jste vědomi, že jsem vám stále tak blízko, naplňujete teď také své světelné pověření na této Zemi.

 

Tak vám žehnám, Mí synové a dcery, vám zde v kroužku, ale také vám všem, kteří čtete Mé projevující slovo. Žehnám všem Svým poslům světla na této Zeměkouli a žehnám všem svým andělům, kteří vás provází, jsou vám pomocí na vaší cestě po Zemi, kteří tedy s vámi kráčí temnotou, vzdáleni od domova tak jako vy, a duchovně vám pomáhají, abyste splnili své po­věření.

 

Žehnám svému stvoření. Z Mého milosrdenství teče proud soucítění ke všem Mým trpícím dětem, k Mému trpícímu stvoření, ano k celému pozemskému stvoření. V tomto proudu spo­čívá poselství: Podívej, Já učiním vše nové, nové nebe a novou Zemi a všechno utrpení pak bude odebráno.

 

Mé požehnání vás bude provázet nadcházející dobou. Nezapomeňte na přítele na vaší straně!

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery! Zaměřuji vaši pozornost na modlitbu křesťanství, na „Otče náš“ a zde zvlášť na jednu větu: „Staň se Tvá vůle“.

 

Já jsem váš Otec, váš Bůh a jsem stvořitel duchovního i hmotného vesmíru. Já jsem vše a mimo Mě není nic. Já jsem život, tak jak jsem vám to právě vysvětlil. Mé stvoření je neko­nečné a věčné. A v Mém stvoření působím Já neboli Můj zákon neboli Má láska neboli Má vůle, jak už to můžete nazývat, neboť Můj zákon a Má láska a Má vůle jsou jedno. Tak není v nekonečnosti místo, které není podřízeno Mému zákonu. To platí ve stejné míře pro každou Moji bytost.

 

„Staň se tvá vůle.“ Když Mi to člověk řekne v nejhlubší pokoře a v uznání, že Já jsem Otec, toto dítě se mi oddává. Uznává Mě jako nejvyšší sílu a uznává, že Můj zákon, Má vůle, Má láska určují jeho život.

 

To je, Mí milovaní synové a dcery, způsob pohledu. Ale jsou ještě jiné. Má pravda má bezpo­čet fazet. „Staň se Tvá vůle“ současně znamená, že v celém stvoření není moment a místo, kde se neděje Má vůle, nadřazená vaší svévoli. Sice se na této Zemi prostřednictvím Mých dětí děje obzvláště mnoho v jejich svévoli, ale ta je navázána do Mé božské vůle, která zasa­huje Mým zákonem lásky do protiprávnímu jednání.

 

Někdy hovoříte o svém malém lidském zákoně. Tento lidský zákon nevznikl ze mě, ale své­volí Mých dětí. Ale neexistuje sám pro sebe, je částí Mého nadřazeného zákona, Mé všeobjí­mající vůle, a tak lze na slova „Staň se Tvá vůle“ nahlížet také jako na samozřejmost, neboť Má vůle se děje.

 

Povedu vás k jednomu dalšímu způsobu pohledu: Dítě, které vzplálo v lásce ke Mně, které se vydalo na cestu a znovu pospíchá do Mé otcovské náruče, může rovněž použít slova: „Otče, naplňuji Tvoji vůli.“

 

Před několika týdny jsem k vám hovořil a položil otázku: Proč se ještě z vyznání víry nestalo vyznání lásky? Každý z vás sám ví, zda mu záleží na tom, aby formuloval vyznání lásky ke Mně. Na cestě ke Mně nemůže žádné dítě jinak, než nechat tuto lásku rozkvést.

 

Ve vaší bibli je řeč o tom, že láska je to největší, před vírou a nadějí. Položili jste si někdy otázku, co je největším prohřeškem? Když láska je tím největším, může být tím nejhříšnějším jen provinění proti lásce. Stav bez lásky, který našel své místo v mnoha srdcích, jež ochladla.

 

Jak často je veličina hříchu nebo viny rozdělena do nejrůznějších oblastí, ale Já vám říkám: kdekoliv jste zhřešili, je stav bez lásky. Proto nemůžete naplňovat Moji vůli tím, že si bez svého srdce myslíte, že můžete žít zákony.

 

Žádný člověk nenaplní Můj zákon ve vnějším světě, ale každý, kdo v pokoře dítěte ke Mně přijde, položí se do mé náruče a to, co je pak třeba vykonat a udělat, v Mé lásce vykoná, na­plní Moji vůli. Když pak příště nebo kdykoliv pomyslíte na slova nebo řeknete slova: „Staň se Tvá vůle“, myslete na aspekt, který vám byl posledně jmenován, a Má vůle, která se pak na vás vyplní, bude nesena Mojí láskou, jež vás potáhne k Mému otcovskému srdci.

 

 

Amen.

 

Sdělení:

 

Nerada bych vám upřela jednu vizi z Kanady (13. 12. 1999) a ve výtažcích ji zde předá­vám:

 

Izajáš 60, 2+3: „Neboť podívej, temnota pokryje Zemi a tma národy, ale nad tebou vzejde Pán a jeho sláva nad tebou zazáří. A národy přijdou k tvému světlu a králové k jasu tvého vze­stupu.“

 

V jedné vizi jsem ve svém duchu viděl, jak se přes Evropu valí temný mrak, žádná bouřka, ale mrak zla a husté temnoty. Snažil se proniknout do každého národa a usadit se. Pak jsem viděl Německo a uprostřed velké temnoty se objevil otvor … zástup vzývatelů, přímluvčích, zpě­váků a hudebníků. Byli oděni do svatého, zářivě bílého oblečení, a vyzařovali slávu Boží. Jejich vzývání bylo tak silné, že bylo neotřesitelné uprostřed odporu. „Svatý, svatý je Pán…“ …Tento sbor se opakoval. Tito vzývatelé se rozptýlili tímto otvorem v německém národě do všech okolních národů… je možné, že šli do celého světa.

 

Vojsko, které je následovalo, přišlo z tohoto otvoru, následovalo vzývatele, kteří učinili cestu spravedlnosti uprostřed temnoty… Toto vojsko bylo divoké v síle lásky. Bylo to záchranné vojsko Pána… Nebe bylo nad tímto vojskem otevřené a ve vizi se mému duchu ukázal Ježíš. Viděl jsem Ho, jak je popsán ve Zjevení 19, 11-13 .. a podívej bílý kůň… a jeho jméno je: Slovo Boží…

 

Vzývatelé a vojsko proudili v jednotě a vpadli do temnoty. Byli sjednoceni, byli dokonale zaměřeni na své pověření, nepotřebovali žádnou hierarchii… …prosadili se světlem, natáhli se k jednotlivým srdcím… …přemohli nemoc a chorobu a přinesli léčivou sílu…

 

Pak jsem viděl skupinku vzývatelů a válečníků v Jeruzalémě. Šli tam, aby se pokořili a vzý­vali Krista v Jeruzalémě. Nesli dary pro národ… …úctu, respekt. Viděl jsem vzývatele a ar­mádu, jak se hluboce uklonili v pokorné uctivosti před Pánem v Jeruzalémě a pak rozdělili dary izraelskému národu.

 

Mnoho jednotlivých společenství patří k světelnému vojsku našeho Pána. Patřeme k němu a přitakejme pozitivní stránce této vize, ať se splní.

 

zpět