Tichá radost

Poselství - leden 2004

Poselství - leden 2004

zpět

Poselství Kružku Lásky a Světla, 31. ledna 2004

 

Meditace:

 

Vdechujeme světlo Boží, naplňujeme všechny své buňky, vydechujeme zase svým tělem, svojí kůží, svými nohami a spojujeme se tak se svojí matkou Zemí.

 

Cítíme, jak světlo září našimi chodidly hluboko do Země. Tím, že se nadechujeme, spojujeme se s nebem. S tímto dýcháním, které je nyní stále méně hluboké, dospíváme do svého vnitřního chrámu, vstupujeme a sedáme si do středu. Zaměřujeme se zcela a úplně na svaté vědomí našeho Otce a od pracentrálního slunce žádáme očistné světlo pro naši duši.

 

Je to bílé světlo, které do nás proudí, objímá nás a očišťuje. Opouštíme své roucho, tělo. Naši sluneční andělé nám pomáhají a provází nás, abychom vystoupili a vzestoupili ze svého obalu.

 

Opouštíme tuto místnost, opouštíme matku Zemi. Jsme vedeni a vznášíme se k souhvězdí, k hvězdě, na níž jsme také někteří z nás kdysi žili, než jsme se odvážili ke kroku na Zem.

 

Z této hvězdy vystupuje nádherná zář. Vstupujeme na hvězdu. Vidíme překrásné bytosti a působí na nás dokonale. Jsme zdraveni, neboť tyto duše si přály, s námi hovořit, klást nám otázky. Proto si všichni sedáme do kroužku spolu se svými hostiteli.

 

Cítíme, že bytosti tohoto souhvězdí dokáží číst naše myšlenky. Ale také my můžeme vidět a poznat mnohem více než na Zemi. Vypráví nám, že na této hvězdě vedou blažený, obšťastňující život, že neznají bolesti a nemají problémy a že se stále mohou modlit s Pánem. Když ho zavolají, je v jejich středu a modlí se s nimi.

 

Ale nyní by rádi věděli, jaké to je žít na Zemi jako dítě Boží. Vidí v atmosféře Země spoustu zplodin, bouře a spoustu, spoustu bolestí. Jeden či druhý obyvatel této hvězdy by si také rád vybojoval na Zemi synovství boží, ale připadá jim těžké rozhodnout se pro to.

 

Tak vyprávíme, že je tady stále výzva, jednou temná, jednou světlá, pak bolesti a zase blaženost, že máme mnoho zážitků, abychom se životem na Zemi zdokonalili.

 

Hvězdní bratři a sestry nám visí na rtech a my vysvětlujeme, že by pro nás byla velká pomoc, kdyby nás provázeli v modlitbě. Ale navzdory všemu zdůrazňujeme, co nás na Zemi potkává: že máme na matce Zemi skvělou možnost, která převyšuje veškerou blaženost, totiž vypracovat se z nejhlubších hlubin do nejvyšší a nejblaženější lásky k našemu nebeskému Otci.

 

Zeptali se nás, jak je to možné, že nesklouzneme, že to nevzdáme. A my jsme odpověděli: Jen s pomocí Ježíše. Kdyby nebylo Jeho, kdyby nebylo lásky, kdyby nebylo světla, neměli bychom naději, že můžeme na této Zemi obstát.

 

Když jsme to vyslovili, byl Ježíš uprostřed mezi námi, Jeho tvář zářila a my jsme byli bezpečně skrytí v Jeho nekonečné lásce. Všichni jsme pochopili, tedy také naši hvězdní bratři a sestry, že tato všeobjímající, bezpodmínečná láska je velkým cílem nás všech. Protože kráčel po Zemi a sdílel s lidmi lidský život, chceme také my věrně následovat všechny jeho kroky a být člověkem na této Zemi.

 

Ježíš stojí v prostém bílém rouchu v našem středu a pozvedává své ruce k požehnání, ke každému proudí Jeho požehnání a Jeho síla nás naplňuje na naši dlouhou cestu. Cítíme Jeho ruku na své hlavě. Vidíme světlo, které do nás proudí z Jeho srdce. Cítíme Jeho dobrotu a Jeho porozumění. Z nejhlubšího srdce děkujeme.

 

Loučíme se s hvězdnými bratry a sestrami, kteří nás chtějí provázet v modlitbě. Naši andělé se vznáší s námi zpět na Zem. Vstupujeme do svého lidského roucha. Děkujeme svým andělům za jejich snahu, za jejich pomoc a posíláme ještě jednou láskyplnou myšlenku hvězdným bratrům a sestrám.

 

Naše kořeny světla zasazené do Země znovu vytahujeme, ještě jednou vědomě vdechujeme světlo boží a naplňujeme tímto světlem všechny své buňky. Část světla zase vydechujeme. Děkujeme Ti, milovaný otče, z celého srdce.

 

Amen

 

 

Skutečně, z pravěčnosti se k vám skláním Já, otec pra. Mezi vaší Zemí a vaším nebeským domovem leží nekonečné dálky, ale když vejdete do svého srdce, je nebe uvnitř ve vás, a Já, váš Otec, váš Bůh, jsem ve Své lásce, kterou je Ježíš Kristus, ve vašem vnitřním chrámu všudypřítomný, roztahuji Své paže a říkám: „Dítě, pojď na Mé srdce!“

 

Vaše rozhovory byly dalece napjaté a charakterizují rok, který leží před vámi. Žehnám tomuto roku v prostoru a času a žehnám každou cestu Mých dětí, kteří jdou po Zemi.

 

Jste korunou stvoření, tak stojí psáno. Kdybyste se mohli vidět ve svém záření, např. nyní, kdy vaše srdce proudí ke Mně, ano, jsou u Mě, byli byste překvapení z úžasného záření, které vás obklopuje. Vašimi nohami proudí Mé světlo, které vámi teče, daleko do Země, žehná všem vodám, žehná tekutému magmatu, ano, prozařuje celou planetu. A vaší hlavou, která je spojena s vaším srdcem, Mým chrámem ve vás, září Mé světlo všemi sférami až do domova. Mlčím, abyste si uvědomili dosah Mého slova – – –.

 

Nic a nikdo nemůže takové dítě, které je se Mnou tak vroucně spojeno, svést ze započaté cesty, vstříc ke světlu a službě světlu. Tak budiž tento rok, tento tak krátký úsek, zasvěcen vašemu synovství/dcerství božímu. Každé ráno, když procitnete a spojíte se se Mnou, pomyslete na Mé slovo, které vám dnes dám: „Jsem posvěcené dítě boží a jako takové půjdu svým dnem.“ Tak nebo podobně myslete a poputujete v Mém světle všemi potížemi, které vám někdy všední dny ještě přináší.

 

Skutečně, doba je velmi vážná, stále znovu vám říkám tato slova, neboť vás potřebuji. Vaše Země je zázračná planeta. Je požehnaná a Moje milost nepřetržitě proudí na tuto planetu, neboť zde se rozhoduje boj mezi světlem a temnotou. Přičemž vám znovu kladu na srdce, abyste v těchto dvou slovech neviděli polaritu, ale výzvu obalit do lásky a modlit se za své bratry a sestry, kteří ještě pro vás kráčí temnotou. Neboť jen tehdy, až budou objeveny všechny hlubiny, které jsou možné, nebude po návratu Mých dětí domů zase pád, protože všechny zkušenosti, které Mé děti učinily, si bude moci každé Mé dítě vyvolat a tím bude možné předvídat každý krok.

 

V meditaci jste navštívili jednu planetu. Jsou světy, na nichž se některé Mé děti nejprve zastaví, aby odtud pozorovaly život na Zemi. Poněvadž jsou výše rozvinuté, ještě blízko domova, prohlíží si události a procesy pozemského bytí. Vidí zápas mezi světlem a temnotou a provází a podporují vás se svými myšlenkami a přesto ve svém nitru ví, že tato cesta po Zemi je nevyhnutelná.

 

Je to svatá a posvěcená cesta, neboť každé nebeské dítě Mně, Otci pra, položilo k nohám synovství, aby se na této planetě Zemi znovu probojovalo ke Mně, následovalo Mě na Mé cestě a vítězně se zase vrátilo do věčného domova. S každým dítětem božím, které promění temnotu ve světlo, se obrátí současně více Mých padlých dětí a jsou vedeny do světlejších rovin směrem domů. Mí věrní synové a dcery, jste tedy také příkladem pro mnohé, kteří vás na vaší cestě duchovně provází a kteří na vašem zápasu poznávají, že světlo nakonec zvítězí a že navzdory utrpení na této Zemí existuje také mnoho radostí, které pozvedávají lidské srdce, aby jásali vstříc Mně, stvořiteli a otci.

 

Když jsem nad touto planetou řekl slova: „Budiž světlo“, vytvořil jsem ráj pro všechny Mé děti, které půjdou po Zemi a přesto jsem při tomto stvoření viděl už kříž na Golgatě, který postavili ti, kteří i nyní ještě věří, že mohou získat vítězství nade Mnou a každým z vás.

 

Stvořil jsem všechny krásy této Země: Horské výšiny, louky s bezpočtem květin, stvořil jsem moře, vody, lesy, stvořil jsem zvířata a stvořil jsem pro člověka a zvířata stravu z plodů pole a stromů. A ze všeho, co žije, vás volám Já, všeobjímající život.

 

Nyní se zděšením zjišťujete, jak jsou znovu po tisících zabíjena zvířata, protože jsou nemocná virem, který může mutací podle okolností vyvolat lidskou chřipku.

 

Odkud pocházejí nemoci? Stvořil jsem je Já, váš nebeský Otec, Já, který vás nade vše miluji? Říkám vám, nejen ti, kteří jsou proti Mně, vytvořili tyto nemoci, ne, také váš strach přináší nemoc. Na tomto konkrétním případě se můžete naučit, jak působí vaše tvůrčí síly. Čím více lidí má strach, že virus zmutuje a bude moci přeskočit na lidi, tím spíše se to také stane, neboť – nyní pomyslete na Má počáteční slova o vaší síle záření – jste spolutvůrci a každá myšlenka má také tvůrčí sílu a z čeho máte strach, to uvádíte tvořivě do světa. Jestliže jste však spojeni se Mnou – jako nyní v této hodině –, jste tedy Mým plně vědomým dítětem božím, Mým synem, Mojí dcerou, žehnáte všem těmto zvířatům, které přichází tak strašlivě na smrt, a vaše myšlenky nechají dušičky vzlétnout do nebeských sfér, kde se vyvinou ze skupinové duše, vystoupají až k přírodní bytosti, které nakonec může být přitáhnuto duálovým párem jako dítě.

 

Spatřujte ve všem negativním, co se nyní na Zemi děje, rozmíšku mezi světlem a temnotou, neboť ti, kteří jsou ještě proti mně, ruší a ničí na všech rovinách. V pozadí tahají nitky, jsou šachovými figurkami, které poráží pěšce. Ale co jsem jednou řekl? Nějakou dobu mohou vítězit, ale nakonec stane každá figurka přede Mnou, bílým králem, a Já ukáži jako Bůh a Otec, ale také jako Ježíš, Svá stigmata (rány), a ty prozáří Mé padlé dítě a i to poslední padne na Zem a zavolá: Ježíši pomoc!, abych mohl přivést Svoji Sadhanu domů, do svatyně.

 

Mí synové a dcery, jste na Zemi protiváhou, jste nebeští poslové, nejen zde v kroužku, ale všichni poslové světla, kteří Mi v nejrůznějších společenstvích po celé zeměkouli slouží, pomáhají světlu k průlomu, kteří pozvedávají své srdce ke Mně, abych je mohl prozářit Svojí silou, Svým světlem, Svojí láskou a oni Mi sloužili jako transformátory pro Moji hojnost.

 

Hovořili jste také o duších, které jsou kolem vás, vašich bratrech a sestrách, kteří šli před vámi, kteří na vás čekají, aby vás jednou mohli pozdravit na onom světě. Ale jsou mezi nimi také duše, které se od Země odpoutávají jen stěží, které tedy zůstávají ve sférách blízkých Zemi, s pohledem zaměřeným na Zemi a které nevidí světlo. Země je pro ně temná. Ale vidí vaše světlo a vidí světlo všude tam, kde se scházejí Mé děti a modlí se spolu. Ale i když jste sami, zapálíte svíčku, pozvednete Své myšlenky ke Mně a budete se modlit v lásce za duše, které ještě toužebně očekávají spasení, které někdy ještě vůbec neví, že odložily pozemské roucho, jsem se Svojí ochranou a Svojí láskou u vás a obklopují vás andělé.

 

Jeden či druhý z vás si ve věčném domově předsevzal, že tady bude také pro tyto duše, modlit se za ně a pomáhat jim ke světlu. Neboť podívejte, tyto duše obrácené k Zemi mohou být spaseny jen modlitbami lidí, protože jejich pohled je zaměřen na Zemi. Pomocné ruce andělů jsou za nimi, nebeské světlo, světelná cesta ke Mně je za nimi. Kdo ve svém srdci cítí, že také on přijal pro tyto své bratry a sestry úkol na Zemi, nechť tento úkol přijme. Žehnám vám pro tento úkol a jste chráněni Mým světlem, Mojí silou, která vámi proudí, nebojte se tedy.

 

Hovořili jste ale také o bratrech, kteří si myslí, že ještě dosáhnou vítězství. Opakuji to, co bylo řečeno v kroužku, ještě jednou s velkým důrazem. Potká vás toho mnoho, podle čeho poznáte – také po Mém dnes projeveném slovu – že to může být jen inscenované protistranou. Je velmi důležité, abyste všude tam, kde to na Zemi hoří, vysílali svoji sílu světla, jakkoliv vaše média nazývají tyto vaše bratry a sestry, jsou to Mé děti.

 

Když se tu a tam nepodaří, že jste nemohli svojí světelnou silou zabránit jednotlivým událostem, nebuďte smutní, že jste nemohli odvrátit to, co se stalo, ale vězte ve svém nitru, že jednotlivé události musí být, aby Mé děti procitly. Vaším úkolem pak je vysílat do těchto události světlo a tím posilovat to světlé, totiž prohlubovat schopnost Mých dětí poznávat.

 

Mí milovaní, nedívejte se na to tmavé a nezdůrazňujte to a neříkejte např. „Kam se jen podívám, všude je jen zlo, vyhrává protivník.“ Ne! Dívejte se na světlo, např. na výměnu zajatců, která nyní proběhla, i když u toho byly znovu rakve. Posilujte mír a nepřetržitě se modlete za vítězství míru ve svaté zemi, který jsem požehnal a kde se nyní koncentrují tma a světlo. Bude mír, neboť láska nakonec zvítězí skrze vás, skrze každého jednoho z vás. Buďte si vědomi síly, která je ve vás! Nedívejte se stále znovu na člověka!

 

Také Já jsem byl člověk, vím o těžkosti lidství. Vím o starostech, nouzích a utrpení, především o utrpení. Neříkejte: „Ano, Ty jsi byl Bůh.“ Byl jsem jako Ježíš právě tak slabý nebo silný – jako tomu chcete říkat – jako každý z vás, neboť kdybych nebyl člověk, mohla by temnota s posměchem říct: „Ty jsi přece Bůh, jako Bůh jsi mohl všechno snadno snést.“ Ne, viděli, že jsem byl zcela a naprosto člověkem a protrpěl jsem lidství každým vláknem, každou buňkou Svého lidského těla.

 

Také jsem bojoval s chybami a slabostmi, které jsem na Sebe dobrovolně vzal při průchodu sférami. Tak viděly Mé padlé děti: Zde jde skutečně Bůh po Zemi jako člověk a přesto si myslely, že všechno nakonec ještě překonám, nemohly uvěřit, že se nechám tak potupně přibít na kříž. A Já to učinil, učinil jsem to pro své děti, pro Svoji Sadhanu, a učinil jsem to pro vás, pro všechny, aby cesta světla vedla zpátky domů do věčných nebes. Učinil jsem, aby každé Mé dítě dostalo na cestu domu oporu Mým „Dokonáno je“.

 

Tuto oporu má každé dítě, i ten, kdo se nyní zdobí Mým jménem a který mnohé, velmi mnohé povede do omylu. Ale není to už psáno v knize knih? Přečtěte si to a budete vědět, že Já, váš Bůh a Otec, váš bratr, Ježíš Kristus, nemůžu být tímto Kristem.

 

Tak nyní roztahuji Své ruce, jsem uprostřed vašeho společenství. Žehnám každému z vás a ještě jednou žehnám cestě, která tento rok leží před vámi. Můj synu, Má dcero, neváhej a následuj Mě! Buď Mi sloužícím nástrojem lásky pro Mé stvoření, pro Mé děti na Zemi a v záhrobních světech, ve sférách blízkých Zemi! Žehnám všem Svým poslům světla na celé Zemi, putujete ruku v ruce, duchovně spojení, duch, láska, světlo – Můj duch, Má láska, Mé světlo.

 

Mé požehnání vás všechny naplňuje, ale žehnám také všem Svým ostatním dětem, především Tobě, Sadhano, která nyní neseš tak těžké břemeno – podívej, nesu tvé utrpení s tebou – žehnám Svým synům, Svým dcerám, kteří jsou ještě proti Mně. Má láska vás objímá a volá vás: „Obraťte se, pojďte domů, pojďte na Mé srdce!“

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, před několika týdny jsem vám připomínal slovo: „Mé ovečky znají Můj hlas.“ Ještě jednou se k tomu vrátím a chci vám k tomu vysvětlit trochu více, neboť je důležité, abyste v boji, v němž stojíte, věděli o způsobu, jakým postupuje protistrana.

 

Od Golgaty světlo zvítězilo a přesto mnoho sil temnoty nepoznalo svoji porážku. Bojují stále všemi prostředky boj, který nemohou vyhrát a nevyhrají, neboť na druhé straně stoji světlo a k tomuto světlu patříte vy, Mí bratři a sestry, vybavení všemi silami nebes, vybavení mečem lásky a štítem moudrosti.

 

Proto je boj veden ze strany světla jinými prostředky. Protože nesete meč lásky a máte ho také používat, připomněl jsem vám, že na druhé straně stojí bratři a sestry, kteří jsou také Mými dětmi. Přesto musíte poznat, jak protistrana pracuje. Ne abyste odsuzovali, ale naopak, abyste se nakonec naučili milovat a tímto příkladem přispěli svým dílem k jejich spáse.

 

Často se ptáte, podle čeho můžete poznat, že to nejsem Já, kdo někoho inspiroval k psaní nebo mluvení. Je více možností. O jedné jste často v tomto kroužku mluvili. Musíte vědět, s kým máte co do činění. Musíte poznat toho jako falešného Krista, který vás chce svést.

 

Hovořil jsem o tom, že je činěn pokus manipulovat pravdu ve zcela malých dávkách. A pravda zmanipulovaná o zlomky a tím přetočená se dá poznat jen těžko. Také pojmy, jako láska, Bůh a služba používají ti, kteří chtějí svádět. Na tom samotném nebudete moci odlišit pravdu od nepravdy.

 

Když narazíte na literaturu a na učení, o nichž hned nevíte, zda obsahují kmitání Mé lásky, přijďte s tím za Mnou a přezkoušejte ve svém nitru, a Já vám s tím pomohu a vaše intuice se bude stále více zlepšovat. Falešný hlas pak budete moci poznat i tehdy, když bude dobře skrytý. Zcela jistí ale budete tehdy, když vaše touha přání bude zaměřené na Mě, vašeho bratra a spasitele, Ježíše Krista. Když bude vaše srdce toužit po Mě a Mé lásce, když zůstanete v Mé ruce na cestě tímto životem, nemůže se vám nic stát, i tehdy, když váš rozum nebo vaše intuice hned nepoznají pravdu nebo nepravdu, tak budete přesto chráněni, protože budete u Mě.

 

Jako bludičky tancuje duchovní literaturou a odpovídajícími přednáškami, semináři mnoho „falešných pravd“ . Řekl jsem vám, že smíte číst a poslouchat všechno, co se nabízí, neboť Já jsem svoboda a daroval jsem tuto svobodu všem Mým dětem, rovněž těm, které jsou proti Mně a tím zneužívají svoji svobodu, jakož i vám, kteří smíte číst a poslouchat, cokoliv chcete. Mí milí, pokusím se vás provést džunglí toho, co do tohoto světa proudí, bez úhony, a proto musíte poznat měřítko a stále znovu ho přikládat, které zní: Jde o Ježíše Krista, který přišel na tento svět jako láska otce, který učil cestu lásky a žil ji?

 

Jeden či druhý může špatně pochopit, že literatura může být nebezpečná, když se přece smí číst všechno. Člověk by si prostě přece mohl vybrat to, co cítí jako dobré a to ostatní prostě ponechat stranou. V principu, Mí přátelé, máte pravdu. Ale můžete v každém případě poznat jed, který se vplížil do tolika učení? Možná vám pomůže obraz. Hovořím o vašich potravinách, které si z velké části už nezaslouží toto jméno, protože také ony obsahují mnoho jedů, které často neznáte. Můžete si každou potravinu koupit, ale je něco jiného ji koupit a něco jiného ji konzumovat. Něco číst, s vnitřně neutrálním postojem, který je současně zaměřen na Mě, je něco jiného, než zapojit přečtené do vlastního života a myšlení. V okamžiku, kdy se to stane, je pomalu, ale jistě zamořováno tělo a přesně stejné nebezpečí existuje u duchovního vědění, které nenese vysoké kmitání Mé lásky.

 

Má slova nemají nikoho z vás strašit, ale naopak dodat odvahu. Dodat odvahu jít k jedinému pramenu a zůstat u něj, který poskytuje jistotu, k lásce, kterou jsem ve vás Já. Kdo to stále znovu a znovu bude činit, i v mnoha malých rozhodnutích svého všedního dne, bude budovat zcela úzký svazek přátelství ke Mně. Získá důvěru a to, co ho dříve možná ze zvědavosti znepokojovalo, na to se zeptat, tam něco přečíst, tady si najít informace, to ustoupí do pozadí, a netrpělivost se promění v hlubokou důvěryplnou trpělivost, že se nemůže nic stát, co není dobré pro Mé dítě, když a protože jde ruku v ruce se Mnou.

 

Jste Mí poslové světla, potřebuji vás a spoléhám se na vás; nesete v sobě největší a nejsilnější ochranu celého stvoření, Mě, lásku. Přijďte, kdykoliv to půjde, se vší svojí touhou ke Mně! Žádná jiná nízká síla vám nebude nikdy moci uškodit.

 

Amen

 

 

Čas dnes odpoledne dalece pokročil a přesto jste se svojí pozorností stále ještě u Mě. Když pozorujete svoji cestu zpátky ke Mně, tak je to velmi pestrá cesta s mnoha stanicemi a vy víte, že jednou vše proudí a jindy se vše hromadí, než se najde nová cesta, která vás povede dál ke Mně.

 

Dnes odpoledne jsem vás vedl na místo odpočinku, na pestrou louku s občerstvující vodou. Jsem uprostřed mezi vámi, abych vás posílil Svojí láskou a Svojí moudrostí. Můžete vidět ve svém kroužku světlo, kterým jsem Já.

 

Rád bych vám nyní ještě jednou připomenul, jak důležité je hledat cestu ne ve vnějším světě, ale v nitru.

 

Vaše momentální životní cesta vede po této planetě, po matce Zemi a tak jste také vystaveni všem pokušení, vnímáte vše, co může tato planeta nabídnout a také vnímáte vše, co vymyslel duch člověka.

 

Žijete v době, v níž je vychvalován pokrok. Ale, Mí milovaní, ulehčily se tím problémy, které v tomto svět existují? Myslím, že znáte odpověď. Proto vám dnes ještě jednou zcela důrazně kladu na srdce: Když máte vyřešit nějaký úkol, přijďte nejdříve do svého nitra.

 

Přijďte se svým úkolem ke Mně, abych vám s ním mohl pomoci. Předejte Mi své úkoly. Když bude úkol těžký, usnadním ho. Když v úkolu bude pro vás temnota, můžu ho prozářit světlem. Když bude váš úkol zamotaný, můžu ho rozmotat nebo rozvázat uzel.

 

Pochopte, že blaho/spása světa nespočívá ve vnějšku, ale v nitru. Také Mé působení skrze vás je možné jen tehdy, když se v nitru spojíte se Mnou. Když budete v nitru spojení se Mnou, pozorujte vnější svět. Mojí moudrostí, která do vás poté vproudí, se vám vyjasní mnohé, co se venku odehrává. Prohlédnete událost, a budete intuitivně vědět, co je třeba dělat.

 

Většinou uvidíte, že chybí láska, a pak budete vědět, že je vaším úkolem naplnit událost láskou. Tak bych vám také ještě jednou rád dodal odvahu, abyste žehnali všemu, co vnímáte. Žehnejte bez přestání svými myšlenkami, žehnejte ale také svými doteky a žehnejte také každým krokem, který učiníte svými nohami. Víte o síle požehnání.

 

Tento svět, v němž žijete, potřebuje tak nutně požehnaní. Tak žehnejte svým bratrům a sestrám rovněž, jako žehnáte rostlinám, zvířatům, minerálům a přírodním bytostem, všemu, co je kolem vás. Tím projasníte tmu, tím budete ve tmě poznatelní jako světlo a tím pomůžete všemu při vývoji.

 

Bez přestání žehnejte, to je Má prosba na vás pro tento nový rok, který před krátkou dobou začal. Prosím vás, učiňte to mottem tohoto roku. Tak vám nyní žehnám. Pokládám Svoji ruku na vaše temeno a Mé požehnání vámi proudí ještě jednou v celé své hojnosti, abyste byli vybaveni pro nadcházející dobu. Jsem v lásce stále u vás.

 

Amen 

zpět