Tichá radost

Poselství - leden 2008

Poselství - leden 2008

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

26. ledna 2008 v Norimberku

 

 

Meditace:

 

V mlčení spějeme k Bohu. Je tím myšleno mlčení našich myšlenek. Mlčení, v němž mohou vystoupit naše pocity. Naše pocity, které nám řeknou, kým jsme, které nás uvedou hluboko do všeobjímající lásky, která v nás žije. Ale v tomto mlčení můžeme zažít ještě zcela jiné věci: Tento pocit nekonečného spojení „možnosti nechat se padnout“ a „být zachycen.“

 

Udělejme si spolu malou procházku: Je ještě brzy ráno, slunce právě rozbřesklo, příroda se právě probouzí k životu. V této tiché hodině se vydáváme na malý kopec. Jdeme lehkým krokem, kolem nás je stále více a více jasno a nad krajem leží hluboký klid.

 

Nechali jsme všechny své starosti, všechny myšlenky na svět v údolí a čím výše vystupujeme, tím jasněji je, až si všimneme: Není to světlo Slunce, ale obaluje nás zcela jiné světlo. Toto světlo je pro nás dosud neznámě krásné. Proniká vším.

 

Sedáme si a oddáváme se této atmosféře plné míru. Světlo, světlo jasnější než tisíc sluncí se nás dotýká, a není nic, čím by toto světlo neproniklo. Proniká naším tělem, každou buňkou a vše v nás se uklidňuje, vstupuje do úžasného souznění a jsme v harmonii. Toto světlo září do naší duše a vše, co tam ještě je neklidného a ustaraného, obávaného, se rozplývá. A pohlcuje nás hluboké, dosud nepoznané bezpečí.

 

Vše je nedůležité. Myšlenky mlčí a opanovává nás přání: Už nikdy se nevzdálit od tohoto světla, které je vším: Láskou, zdravím, domovem, svobodou, jistotou skrze nekonečné bezpečí. Nic jiného nás neopanovává jako tyto pocity: Nekonečná láska, zdraví, bezpečí, jistota a svoboda. Čerpáme sílu, kterou potřebujeme pro náš běžný život, v této hodině, na tomto kopci. Prostě tady sedíme a necháváme věci, ať se dějí.

 

Jak úžasný jsi, svatý živote, Který obsahuješ vše, co jsi stvořil, vše noříš do Svého míru, všemu dáváš jistotu: Být milován na věky. Toto bezpečí je tak dobré.

 

Spočíváme v něm ještě okamžik a nic jiného není v našich pocitech než vděčnost a přání, nořit se do tohoto světla co možná nejčastěji. Víme samozřejmě, že to není v této podobě v našem pověření trvale možné; neboť všichni máme své úkoly. Ale jedno můžeme dělat stále znovu: Probudit v sobě tyto pocity, které námi v této modlitbě nyní proudily a načerpat z toho naši sílu a jistotu: Cokoliv činím, cokoliv se se mnou děje, Pán je ve mně.

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Mí synové a dcery, zůstaňte v tomto světle, kterým  Jsem, a putujte se Mnou v duchu na horu Olivetskou v Jeruzalémě. Neboť se budeme v nadcházející době stále znovu spojovat v bdění a modlení.

 

Jste Mí učedníci a učednice dnešní doby. Co vykonáváte tady a teď ve vroucím spojení lásky se Mnou, vaším Pánem a Bohem, ale také vaším bratrem, určí vaši budoucí dobu.

 

Už déle nespěte, ale procitněte a podívejte se do světa, abyste se silami, které jsem do vás vložil, změnili ve světlo, pak se mnohé, co je vám předpovězeno, nenastane.

 

Jak často jsem vás už, Mí milovaní, prosil, abyste bděli a modlili se za národ, v němž jsem se narodil a který Mě přibil na kříž. Slyšte Mé slovo: Jestli bude mír na Zemi, se rozhodne v této zemi! Znovu jsou mírová jednání a Mé děti, které jsou ještě proti Mně, se je pokouší bojkotovat.

 

Jste shromážděni těsně u Mě, jako kdysi Mí učedníci; ale ne smutní, ale ve vědomí, že jste synové a dcery nebe. A toto vědomí ve vás chci v tomto úseku času a prostoru posílit. Dívejte se na sebe stále znovu jako na Mé posly míru a lásky!

 

Zde, z hory Olivetské, se díváte daleko do země. Vidíte nepokoje a poznáváte, kde není láska uskutečňována v Mém národu, ale také, kde je láska pošlapávána u vašich palestinských bratrů a sester.

 

Nyní si představte své bratry a sestry: Připomínám vám meditaci, světlo, kterým ve vás Jsem, sílu, moc a vznešenost, které by skrze vás rády proudily do srdce každého dítěte v širokém okolí Jeruzaléma, kolem Izraele a národů, které se seskupují kolem Svaté země. Z této síly, moci a vznešenosti myslete nyní větu a ponořte ji hluboko do srdci vašich spolubratrů a spolusester:

 

 

Budiž mír!

 

Tento mír se šíří ve vlnách. Stupňujete mír touto větou:

 

Bude láska mezi vámi všemi, bratři a sestry ve Svaté zemi!

 

Pociťte, jak se paprsky Mého slunce dotýkají každého dítěte. Je to síla, Mí učedníci a učednice, která ze Mě proudí skrze vás. Nemáte déle spát, ale máte si být vědomi této síly! I když je člověk slabý, přesto tato síla působí, neboť proudí skrze syna, skrze dceru nebe.

 

Jestliže zavítá mír do Izraele a Palestiny, rozšíří se tento mír a pojme nakonec celou Zemi a mezi Mými dětmi Země bude láska. Bolesti Nové doby budou zmírněny. S jásotem vejdou pozemské děti do Nové doby.

 

Mí synové, Mé dcery, cítíte, jak vámi nyní proudí tato síla? Tato síla, která je láskou, léčí rány stvoření, rány zvířat, rány Mých dětí, všechny rány této Země.

 

V minulosti jsem vám s pomocí příkladů stále znovu ukazoval, že moc lásky je nejsilnější síla ve vesmíru. Když budete pracovat s touto silou ve svém denním životě, změní se svět k lepšímu. Připomínám vám pád zdi mezi východem a západem. Stáli jste vícekrát vlásek od vypuknutí atomové války. Vzpomeňte! Také tehdy učedníci a učednice se Mnou bděli a vysílali do světa mír, lásku. A ti, kteří láskou porazili „kubánskou krizi“, byli nahrazeni těmi, kteří svým bděním a modlením nechali padnout zdi mezi východem a západem. A velký národ se pozvolna vracel k víře ve Mě; a mnoho Mých dětí v oné zemi ve Mě nejen věří, ale milují Mě.

 

Tak, jako se osud obrátil k dobrému tehdy, navzdory mnoha jiným předpovědím, tak se může skrze vás ještě značně změnit osud nadcházející doby.

 

Něco na proměně této Země musí Mé děti nést, ale když pro Mě Mé děti otevřou své srdce, můžu je převést z nebezpečných oblastí Svým slovem lásky, které proudí skrze vás nebo v Mém dítěti. Ale jestliže budou jejich srdce pro mír a lásku zavřená, nemohu se k nim dostat , nemůžete se k nim dostat vy a oni změní rovinu.

 

Slyšte Moji výzvu, Mí milovaní, a buďte dále zvěstovatelé Mé lásky a Mého milosrdenství; neboť kde je zdůrazňován hněv boží, stanou se Mé děti tvůrci tohoto hněvu!

 

Neznám hněv; neboť Jsem láska. Co bylo líčeno ve Starém zákoně jako Můj hněv, jsou přírodní události, které si Mé děti vyložily jako Můj hněv s nimi.

 

Když si pozorně přečtete to, co je vám dochováno v Novém zákoně, poznáte milujícího Boha, Kterým  Jsem.

 

Kdo zůstane lpět na napsaných písmenech, bude dále vyprávět o Mém hněvu, poněvadž vlastní přesvědčení je matkou myšlenky.

 

Není to tedy Můj hněv, ale očekávaný osud, který si chystají samy Mé děti. Půjde-li však po Zemi Mé slovo lásky a milosrdenství a otevřou-li Mé děti svá srdce pro tuto lásku a toto milosrdenství, pak bude působit Můj vznešený zákon, protože bude smět působit, a tvůrčí vůle Mých dětí nebude stát proti zákonu lásky a milosrdenství.

 

Pochopte hluboký smysl Mého slova a nejděte do nadcházející doby s myšlenkami na ničeni, výbuchy sopky, záplavy, bouře a mnohem více, ale nastavte v okamžiku takové události, když vás o tom budou média informovat, žehnající síly, a sice se vší vaší duchovní silou, kterou budete v daném okamžiku schopni přijmout a zářit dále! Čím více vrostete do tohoto činu, tím více lásky do vás mohu vložit a láska založí mír. Mír založí lásku.

 

A zažijete, jak se obojí šíří po této Zemi. Držte se světelných událostí. Je mnoho příkladů. Myslete na to, že každá myšlenka proudí jako vaše vlastní stvoření, spojuje se s myšlenkami stejného druhu, působí a vrací se k původci. Tak, jako tato síla dělá svůj kruh, tak se rovněž láska a mír šíří, vrátí k vám a v zesílené míře vyšlete zase lásku a mír.

 

A stále znovu, Má věrná skupinko, se budeme setkávat na hoře Olivetské v Jeruzaléme. Je to olivový háj. A větvička olivy je znamení míru. Tuto větvičku vám předávám jako duchovní dar. Tento dar vám bude v nadcházející době stále znovu připomínat velký úkol, který nyní vykonáváte k dobru budoucích generací.

 

Přijměte Mé požehnání pro tento úkol v pověření být na této Zemi světlem.

 

Amen

 

Projevení z moudrosti

 

Mí milovaní, šířit strach a děs patří k prostředkům, který temnota nasazuje v boji proti světlu; neboť kdo nespočívá v sobě, kdo směřuje pohled plný obav na budoucnost, se dá snadno ovlivnit. Stane se nástrojem temných sil, které se pokoušejí způsobit na této Zemi stále více chaosu.

 

Ale řekl jsem vám a stále znovu vám budu říkat: Poslové světla se tím nedají utisknout! Ví o síle lásky, která se projevuje v jejich pocitech, myšlenkách a modlitbách a v duchovnu tak budují, aby mnohé z toho, co je prorokováno ze všech možných stran, nemuselo nastat a nenastalo. Avšak, Mí přátelé, to je vám jasné, přesto bude tolik turbulencí.

 

Před několika měsíci jsem hovořil o tom – mnozí z vás si vzpomenou nebo si mohou přečíst Má slova –, že bych rád byl lodivodem lodi vašeho života, Který vás provede všemi nebezpečnými místy. Nejrůznější víry sice o Mně hovoří v nějaké formě jako o osobním nebo abstraktním Bohu, ale nikdo neučí –, tak jako vás to učím zde – jít cestu se Mnou tímto životem, zcela zvlášť nebezpečnými dobami.

 

Nestačí ve Mě věřit. Nestačí mít Mé slovo v ústech nebo být někde členem nebo řádně naplňovat nutné rituály. Toto vše jsou vnější věci.  se však dívám na vaše srdce.

 

Dám vám klíčové slovo, které můžete použít nejen na téma tohoto projevení, ale na mnoho jiných, zvláště však sami na sebe, protože jinak existuje nebezpečí, že se budete povyšovat nad druhé a budete posuzovat a soudit.

 

Toto klíčové slovo zní „postoj ducha“.

 

Co je tím myšleno? Zcela jistě ne to, co navenek projevujete, ale to, co vámi hýbe v nitru. Jsou to vaše pocity a vaše myšlenky. Je to směr, kterým se duchovně pohybujete. Jsou to vaše přání, vaše představy. Se všemi těmito věcmi vyjadřujete, jakého ducha jste dítě a každý postoj ducha má – jako ostatně ve všem – své vlastní kmitání.

 

Tento duchovní postoj je tím, co umožňuje, aby vás ostatní síly ovlivnily nebo Mi dovolily vás vést. S duchovním postojem, při němž stojím na prvním místě, kde všechno vaše smýšlení a snažení, vaše touha jde ke Mně, s takovým duchovním postojem vkládáte svoji ruku – obrazně řečeno – pevně do Mé. Pokud jiné zájmy ruší tento duchovní postoj, uvolňuje se držení ruky a na kratší či delší dobu Moji ruku opustíte, než se zase – zmoudřelí zkušeností – vrátíte po Můj bok.

 

Jestliže chcete tedy skutečně vědět, jak je to s vaším duchovním postojem, choďte stále znovu do ticha a prozařte – co možná nejlépe – poslední zákoutí svého vědomí, a poznáte, jakého ducha jste dítě. Lidské děti, které jsou po Mém boku, dokážu vést nadcházející dobou; neboť Jsem skutečně kormidelník, Který vede vaši loď života nejhoršími bouřemi a nebezpečími.

 

Jistě toho bude také tolik, co vás bude navenek omezovat, ale Mí poslové světla, to víte sami, to není rozhodující. Rozhodující je, že Jsem váš vůdce a že ve vás porostou tato hluboká důvěra, toto hluboké bezpečí, které jste cítili v meditaci.

 

S tímto duchovním postojem, který odpovídá oddanosti ke Mně, lásce,, si už nemusíte dělat myšlenky, co vás v době, jež leží před vámi, potká. Nebudete si pak jen myslet, že jste silní synové a dcery Mé lásky, ale budete vědět a zažijete to a budete moci dostát svému úkolu, přispět svým dílem k tomu, aby nastal mír.

 

Amen

 

 

Projevení z vážnosti

 

Tak procitněte a poznejte, Mí milovaní, jaký význam pro běh času, do něhož vstupujete, má úkol, který jste přijali, pro nějž jste se dobrovolně rozhodli: Být láskou a mírem. To, Mí synové a dcery, jsou dvě slova, která vyzvedávají centrální význam pověření, které stojí zapsáno ve vašich duších.

 

Skutečně, když pohlédnete do budoucnosti, do dnů, které před vámi leží, může se vám mnohé jevit hrozivě, a smutek a útlak se mohou objevit na horizontu jako temné mraky a hřmění, ale vy, Mí milovaní, se tím nenecháte utisknout. Máte si být vědomi moci a síly, tedy lásky a míru, které ve vás spočívají a jimiž jsem vás opatřil , váš Otec, a tuto moc používat.

 

A jak to učiníte? Už jsem vám řekl: Vaše myšlenky, vaše pocity, vaše modlitby, jsou světlem, které se postaví všemu temnému. Neorientujte se a nedívejte se na své lidské vůdce! Nevkládejte v ně naděje! Modlete se za ně; neboť mnohdy jsou oni sami svedenými, kteří se nechávají vést svojí nenasytnou touhou po bohatství a majetku! Tato touha a snaha odpovídá jejich duchovnímu postoji a tak se činí sami oběťmi oněch temných sil, které se vydaly na cestu, aby povstaly proti Mně, svému Bohu a Pánu, ve zdánlivě poslední, vítězné bitvě.

 

Ale  vám říkám: Marný je tento požadavek; neboť světlo, Mí milovaní, se nedá porazit. A vy jste poslové světla. Tak se vydejte na cestu a nenechte se utiskovat žádnými věcmi a událostmi, které se nyní a v budoucnosti kolem vás budou dít! Vám připadá role z ducha světla a lásky, která je ve vás živá, milovat a projasnit vše temné, vše tmavé a hrozivé, aby v srdcích a v zemi, kterou jsem vám dal jako domov, vše, co je temné, se mohlo proměnit. Skutečně, velká a významná je tato úloha. Tak zrajte a rosťte a dokažte, že jste hodni!

 

Mí milovaní, Můj duch míru a lásky vane touto Zemi a vše, co nese jako život, provane Má celá nekonečnost a Má láska prožhne každé Mé dítě. A přijde den, kdy všechny slzy budou usušeny a všechno utrpení ukončeno. Mí věrní, vy budete u toho a budete patřit také k těm, kteří to vyvolají. Tak jděte a vězte: Jste neseni a protknuti Mým duchem – včera, dnes, zítra a v celé budoucnosti. A já dokážu provést vás a všechny ty, kteří pro Mě otevřou ještě svá srdce, v dobrém stavu a jistě vším, co ještě přijde.

 

Můj mír a Mé zdraví, Má síla a moc a vznešenost jsou s každým z vás a zůstávají u vás, Mí synové a Mé dcery.

 

Amen

 

 

Slovo na závěr z lásky

otec pra, vám žehnám, Mí synové a dcery, a žehnám úseku prostoru a času, který před vámi stojí. Slabostí člověk Se chci oslavit.

Amen

 

Modlitba:

 

Milovaný nebeský Otče, děkujeme Ti z nejhlubšího srdce za Tvé projevující slovo. A v duchu vidíme, jak všichni stojíme na hoře Olivetské. Podáváme si ruce a díváme se na Tebe, náš milovaný spasiteli, bratře a příteli, ale také Otče.

 

Vidíme vznešenou zář Tvé tváře, jak se na nás po jednom díváš, a z našich srdcí stoupá přání, které se uskutečňuje v tady a teď: sloužit Ti v lásce na Zemi. Jsme Tví učedníci a učednice nynější doby a mír a láska budou ve Svaté zemi. S Tvojí silou, podporou Tvých andělů naplníme to, proč jsme se vydali na cestu.

 

Tento slib je opakováním toho, který jsme ti kdysi dali před Tvým svatým trůnem. Nenecháme se utlačit slabostí člověka, Otče, ale myslíme na Tvé poslední slovo: Právě jí Se chceš oslavit.

 

Otče, děkujeme Ti a přidáváme se k chvalozpěvu všech Tvých andělů: Budiž Ti čest, vysoce svatý Otče pra. Nyní a na věky věků se před Tebou v hluboké pokoře, oddanosti a vděčnosti skláníme, ale s naší dětskou láskou se vineme na Tvé srdce. Jak je krásné smět Tě nazývat Otcem. Tebe, stvořitele všeho bytí, jako Tvé děti spočívat na Tvém srdci, kdykoliv chceme. Děkujeme, Otče! 

zpět