Tichá radost

Poselství - leden 2010

Poselství - leden 2010

zpět

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

6. ledna 2010

 

v malém spontánním kroužku k začátku roku

 

Tři svatí králové

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní synové a dcery, se vší Svou láskou a Svým milosrdenstvím Jsem uprostřed mezi vámi. Dívám se do vašich srdcí a vidím, jak v nich hoří touha, touha po Mně, vašem nebeském Otci.

 

Otevřete Mi tedy nyní svá srdce, abych mohl utišit vaši touhu. Cítíte tu jemnou lásku, která vás nyní obklopuje? Cítíte, jak se velmi příjemně šíří ve vašem člověku a ve vaší duši? Cítíte pokoj a mír, které vám dávám? Jsem ve vás, a Jsem pramen síly ve vás. Svou láskou a Svým milosrdenstvím vás okamžik za okamžikem posiluji pro vaši životní cestu. Potřebujete jen přijít ke Mně a říci: „Otče, s Tebou! Smím k Tobě vstoupit?“, a již cítíte to „Ano“ ve vašem srdci – ve vašem Vnitřním chrámu.

 

V tomto chrámu jsem se zabydlel – v tobě, Má dcero, v tobě, Můj synu – a chci s tebou mluvit od tebe k tobě. Vyprávěj Mi o tvém životě, o tvých zážitcích, o tvé radosti a o tvém štěstí! Povídej Mi ale i o všem, co tě tíží, kde pociťuješ utrpení! A uslyšíš v sobě Mou odpověď.

 

Především budeš cítit, jak se v tobě šíří Má láska, a jak Má láska v tobě všechno uzdravuje. Jak Má láska přivádí celé tvé bytí v kmitání, které ti působí nesmírnou radost, které tě naplňuje novou silou, které ti dává pokoj, klid a hluboký vnitřní mír.

 

Přišel jsem na svět, abych vám ukázal Svou cestu lásky na zemi. Tak jsem pro vás všechny předešel cestu a připravil vám cestu lásky. Vezměte si z této cesty příklad! Jestli chceš, vlož jednoduše svou ruku do té Mé. Pak uvidíš, jak tě na tvé pozemské cestě, na tvé cestě životem vedu a provázím. Jak tě vždy znovu velmi něžně beru do Své náruče, jak na tebe kladu ruce, ano, jak ti pomáhám, když klopýtáš nebo padáš.

 

Když jsi u propasti udělal krok moc daleko, tak také ucítíš, jak tě držím Svýma rukama a pomáhám ti získat opět pevnou půdu pod nohama.

 

Důvěřuj Mně a Mému vedení! Ze Své lásky chci pro každého jednoho z vás jen to nejlepší. Vedu vás na cestě lásky, ale ukazuji vám cestu i tam. Je to ona cesta, která vede domů – domů do Otcovského domu. Tam, kde jsou již nyní připravovány vaše příbytky, neboť v domě Mého Otce je mnoho příbytků – i pro každého z vás je tam jeden. Tak jsem vám to slíbil na Své cestě po zemi.

 

Jděte jednoduše v tomto roce se Mnou po svých cestách. Vezměte Mě sebou do každého okamžiku, pak je každý okamžik ode Mě požehnaný. Uvidíte, že tento rok pro vás bude zvláštním rokem. Budete všechno vnímat mnohem pozorněji a potkávat své sourozence v lásce, budete jim žehnat, budete se za ně modlit. Budete zde pro ně, budete ve svém životě pociťovat nebe na zemi. Uvidíte, jak ve vás roste láska, jak ve vás získává stále více prostoru, a jak se vaše okolí mění v takové míře, v jaké se měníte sami.

 

Je to rok s mnoha šancemi a s mnoha výzvami. Je to rok plný darů – darů lásky. Je to na vás, jestli tyto dary přijmete nyní, odmítnete je, nebo je přijmete až v pozdější době. Ze Své lásky chci, aby vaše cesta byla okamžik za okamžikem ozářená Mým nebeským světlem. Tak můžete jít jistými kroky po své cestě, a z vašich očí bude zářit Má láska.

 

Přes vaše srdce proudí Má láska. Naplňuje vaši zemi, naplňuje vaše sourozence, naplňuje přírodu. Ano, naplňuje všechno, co existuje. Proudí všude, i tam, kam se stáhli vaši sourozenci, kteří jsou ještě uvězněni v temnotě nebo v duchovních říších blízkých zemi. Dosáhne i ty sourozence, kteří jsou nemocní.

 

Rozdávejte lásku, kterou vám dávám, jednoduše dále. V té míře, v jaké Mou lásku rozdáváte, ve vás dále poroste. Láska je cenné zboží, které se dokonce rozmnožuje tehdy, když je rozdáváno dále. Není tedy žádný důvod lásku zadržovat. To pocítíte ve svém srdci: čím více Mé lásky rozdáte, tím více lásky pocítíte ve svém srdci. A mír ve vás bude stále silnější.

 

Láskyplně se obracíte ke všemu, co leží na vaší cestě. Ať už je to rostlina, jejíž květ je ulomený, nebo nemocné zvíře. Očima lásky tyto věci poznáte, a s modlitbou je vložíte Mně do Mých léčících rukou. Vidíte i své sourozence, kteří jsou v nouzi – i ty Mi s modlitbou vložíte do Mých léčících rukou. Tak poznáte i utrpení vaší země a položíte Mi jí do Mých léčících rukou.

 

Tímto způsobem přeměňujete nejen sebe, nýbrž tak se proměňuje celé stvoření. Láska a mír se budou stále více rozšiřovat. To, co je tmavé, bude stále více zjasňováno. Tak jděte po své cestě tímto rokem. Pomohu vám při tom, že to bude cesta lásky.

 

Amen

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Podíváte se svýma očima kolem sebe a uvidíte mnohé velké a malé zázraky. Podíváte se do vzduchu, a jako vzlétajícím ptákům se vaše srdce, vaše láska, zvedne ke Mně – den za dnem, okamžik za okamžikem, v nejvroucnějším spojení se Mnou. Tak vás vedu! Zůstávejte nadále u Mě! Nechte Mě být vaším Přítelem, vaším Bratrem, ano, vaším Spasitelem, který je ve vás narozený!

 

Nechte Mě skrze vás v tichosti působit, spojeni nejvroucněji se Mnou! Vzpomeňte si na to, když jste obrácení do světa! V tichu, ve vašem srdci, Mě najdete. A svět již nad vámi nemá žádnou moc, když jste připraveni Mi nadále důvěřovat a vložit svou ruku do té Mé.

 

Je to láska –  ve vašem srdci – kdo svět přivádí do určité míry ke kymácení; ne tak, jak vy myslíte, ne, nýbrž zevnitř, z vysílání lásky, z požehnání, z vyprošování a rozlévání Mého zdraví. Neboť jsem vám řekl: „Proste, a bude vám dáno, klepejte, bude vám otevřeno!“ Jste smutní? Tak klepejte! A  Svou rukou zcela jemně sejmu závoj z vašich očí, z vaší duše, abyste mohli opět vydechnout a mohli se láskyplně přivinout do Mé náruče.

 

Ať je tedy vaše cesta požehnaná, ať je vaše cesta cestou radosti a světla – se Mnou po vašem boku, se Mnou nejvroucněji spojení ve vašem srdci. K tomu vám dávám Svou sílu a Své požehnání, kdykoli ke Mně přijdete, ale nejen pro vás, nýbrž pro všechny, které Mi vkládáte do rukou, pro všechno, co Mi svěřujete a pokládáte do Mé vůle, neboť , váš Pán a Bůh, vím o věcech.

 

Dívám se do srdcí Svých dětí. Vidím i vaši touhou, vaše utrpení, vidím všechno. A umím to dobře spravit. Proto Mi důvěřujte a vyrůstejte dále v lásce tak, jak jsem vám to právě řekl a stále znovu vám kladu do srdce. Mé světlo ať svítí na vaší cestě, a osvětluje i váš Vnitřní chrám.

 

Mír vstupuje do každé buňky, ano, vystupuje do stvoření, neboť jste se vším spojeni, buďte si toho vědomi!

 

Amen

 

 

Božské projevení z lásky

 

Ze Své Božské lásky k vám mluvím jen pár slov. Ve Svatou noc jsme byli všichni spolu. Seděli jsme na mezi plné květů, a vy jste se všichni těsně přitiskli ke Mně – a s vámi všichni poslové světla, které jsem zavolal jejich jménem, aby byli tuto noc u Mě.

 

Každého jednoho z vás a všechny další posly světla jsem požehnal pro rok, který je nyní před vámi. Obsahuje číslici 10, a 10 je Mé číslo. Začátek a konec, alfa a omega. 2 je dvojitost, oddělenost.

 

Podíval jsem se na vás ve sféře plné nádhery a pohleděl hlouběji do vašich srdcí. Položil jsem vám otázku: „Mí milovaní synové a dcery, chcete Mi pomoci, proměnit 2 v jednu?“ – „Ó Otče, rádi! Ale jak?“, byla odpověď.

 

Skrze Mé milosrdenství a Mou trpělivost jste to již zjistili. Když vysíláte jako světlo své myšlenky míru, požehnání, lásky a zdraví do světa, tak to jsou vše spojující myšlenky, neboť procházejí vaši planetu, spojují se stejnými myšlenkami všech dalších poslů světla a vracejí se zpátky k vám. Jinými slovy: Země je obalena světelnými myšlenkami lásky, míru, požehnání a zdraví, a Mé světlo září přes vás do neklidné planety země.

 

Říkám vám: „Je velmi neklidná.“ Zároveň vnímáte Mé poselství: Máte ve svých rukou zklidnit svou planetu zemi, aby zemětřesení, která propukají, byla jen nepatrná. Tímto způsobem přeměňujete dvojakost v jednotu. Vizte kolem sebe stvoření a přemýšlejte o tom, že vše je navzájem spojené a navzájem se potřebuje.

 

Potřebujete každý květ, každý strom, ano živící zrna obilí. Potřebujete ovoce vašich stromů, plody vašich polí a mnoho dalšího. Nemohli byste žít, kdyby vám rostliny nedávali kyslík. To vše jsem moudře zařídil, aby na této planetě mohl být nejkrásnější život.

 

Již tomu ale není tak, jak jsem to naplánoval. Proto jste na zemi, Mí synové, Mé dcery, abyste skrze vaši lásku, skrze vaše milosrdenství, sjednotili to, co je rozdvojené. Pro tento úkol vám žehnám, každého jednotlivě. Mé požehnání ale září i dál ke všem poslům světla, se kterými ruku v ruce putujete po zeměkouli.

 

Síla z Mé síly proudí do všech Mých poslů světla. A s touto silou jděte do Nového roku s veselou myslí a působte jako světlo!

 

Žehnám vám, vám duše, které jste přítomné. I vy můžete uskutečňovat díla lásky na rovině, na které se nyní nacházíte. Následujte své učící anděly! Ukazují vám, jak můžete opět dohnat to, co jste na zemi opominuli.

 

Mé požehnání zahrnuje celé Mé stvoření.

 

 

 

Meditace:

 V písni: „Pojď, mé srdce...“ jsme zpívali: „Pane, miluji Tě, jen Tebe, jen Tebe.“ Tak se nyní chceme vydat na cestu do našeho nitra, kde Tě můžeme v celé Tvé vznešenosti a nádheře stále více poznávat a cítit. Čím více a čím častěji se zaměřujeme na své nitro, tam, kde Ty jsi v našem srdci, tím více Tě smíme zakoušet a cítit Tvou lásku.

 

Stále více vidíme svět kolem sebe jinýma očima, očima lásky. Vnímáme Tvou blízkost a vnímáme proud Tvé lásky, který nám ukazuje vážnost doby. I v našem těle cítíme podstatu Tvé lásky a rozevíráme své ruce, ano otevíráme je a necháváme proud Tvé lásky proudit ven ke všemu, co žije. Naše srdce jsou otevřená, záře, paprsek, z nich vychází a spojuje se se všemi posly světla na celé zemi. Celá země je osvětlena a naplněna Tvou láskou, ó Pane. Nespočetně mnoho andělů je také zde a všude, aby předávali dále Tvou lásku.

 

Tvá láska proudí až do nejhlubšího jádra naší země, prokmitává i naše chodidla a cítíme teplo, které se šíří. Uvědomujeme si, že nejen nyní, nýbrž kdykoli, když putujeme s Tebou, při každém našem kroku země pije z Tvé lásky, kterou rozléváme i my.

 

Máme dostat sílu jít krok za krokem, ale dělati i skoky – když jsme spojeni s Tebou, nezůstávat stát, nýbrž se Ti zcela odevzdat a říci: „Otče, tak jak Ty tomu chceš, Ty mě veď!“ Ty víš, kdy potřebuji trochu odpočinku, Ty také víš, kdy potřebuji malý impuls, malé postrčení, abych dozrával v lásce, ve vroucím odevzdání se Tobě, abych plnil to, co jsem si kdysi předsevzal: být světlem na tomto světě, být světlem i nad něj dál a nechávat lásku stále více v sobě a skrze sebe působit a proudit.

 

Otče, ve vroucím spojení s Tebou po našem boku jako s naším Přítelem, ano, jako naším Bratrem, bude chůze po zemi prozářená světlem, které rozjasňuje i ty nejtemnější hodiny, neboť náš pohled je namířený k nebi na Tebe.

 

My přece víme, že Ty tak moc miluješ všechny Své děti a toužíš po nich, a i my chceme pomoci rozdávat lásku, aby naši sourozenci mohli najít cestu domů a jít po ní, a ti, kteří již na cestě jsou, byli posíleni. Také my jsme posilováni, to víme a těšíme se z toho, neboť to nemá být žádná bezútěšná cesta, nýbrž cesta s Tebou po boku, cesta radosti, po které jdeme rádi. Víme, že nás v utrpení utěšíš. Naše srdce se opět rozjasní, když je smutné, takže pak opět přijde radost a rozprostře se v nás blaženost.

 

Tak putujeme ve společenství, Otče, radostně k Tobě domů. Myslíme ještě na čas Vánoc, na Svatou Vánoční noc, která v nás ještě doznívá: Ó, ty radostná, ó, ty blažená..., a tuto radost chceme vzít sebou pro celý rok, neboť Ty v každém z nás chceš vstát z mrtvých nejen jednou za rok, nýbrž stále častěji. Proto Tě prosíme o Tvou sílu, Tvé požehnání a Tvé zdraví a říkáme: „Milujeme Tě, ó Pane, děkujeme Ti, děkujeme Ti z nejvroucnějšího srdce a nasloucháme nyní plni lásky Tvému Slovu, které nám dáváš.“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mé věrné stádo, Mí synové, Mé dcery, započalo pro vás nové časové období, a myslím tím nejen Nový rok, nýbrž i nový čas. Zjevil jsem vám, že Mé světlo lásky obsáhlo tuto zemi – zprvu jen v paprsku – a tato láska se dotýká pozemského stvoření až do hlubin země, a dotýká se i všeho, co žije.

 

To má různé působení. Mé světlo – opakuji – je láska. Všeho, co ve vaší matce Zemi nekmitá v lásce, se tato láska dotýká, a země setřásá vše to, co není láska. Proto jste spolu s mnoha dalšími posly světla inkarnovaní do této doby, abyste pomohli zemi a všemu, co žije, aby následky Mého záření lásky nebyly příliš silné.

 

Než vysvětlím vaše úkoly ještě blíže, kladu vám všem na srdce: „Neciťte se jako poslové světla vyvýšení nad své sourozence. Nevíte, že i vy jste vícekrát spadli, abyste rozuměli, co to znamená žít na zemi a

 

být vzorem v pokoře!

 

Co znamená pokora? Není to poníženost. A není to ani to, že byste všem svým sourozencům dávali zapravdu, když se před nimi skláníte v pokoře. Pokora je trpělivost a je úzce spjatá s láskou. Mé božské vlastnosti jsou trpělivost, láska a milosrdenství. Má trpělivost, kterou mám se Svými dětmi, je nekonečná, a tuto trpělivost máte přinášet i vy, a k tomu patří pokora.

 

Když například mluvíte s nějakým sourozencem, který od vás chce dostat radu, a jeho otázky – podle vašeho názoru – neodrážejí ani začátek duchovní cesty, pak nejste v pokoře a nemáte také žádnou trpělivost. Na tom vidíte, jak úzce je spjatá pokora s trpělivostí.

 

I vy jste se těžce na zemi opět dopracovali duchovna. I vy všichni jste šli po cestách, které opravdu nebyly vždy cestou k Mému srdci. Tyto cesty ale byly pro vás důležité, neboť jen ten, kdo zná temné, si dokáže vážit světla, a zároveň se učíte být pokorní, nehodit tedy první kámen, nýbrž se zastavit, krátce se zamyslet nad svou cestou a pak si s úsměvem pomyslet: Ó Otče, co jsem dělal za hlouposti, odpusť mi, když jsem teď měl o bratrovi, o sestře posměvačné myšlenky, že on/ona musí být ještě hodně daleko od Tvého srdce.

 

Rozumíte nyní slovu „pokora“? Mí poslové světla jsou pokorní a nikdy se nebudou vyvyšovat nad nějaké lidské dítě, ať již v myšlenkách nebo v pocitech, a již vůbec ne ve slovech. Šli jste na zem, abyste v této době pomáhali Mému stvoření.

 

Skrze myšlenky, které vysíláte, myšlenky světla, lásky, požehnání, míru a zdraví – a to neustále – bude země zabalena do pláště milosrdenství. Když po celém světě splní všichni poslové světla svůj úkol, pak, Mé věrné stádo, budou následky zmírněny.

 

Proto vás volám všechny, – i vás, kteří čtete Má slova – abyste vysílali myšlenky světla! To je neustálá modlitba, která krouží kolem celé země a zesiluje plášť milosrdenství. Tím mohou být zmírněny následky jako jsou četná zemětřesení, záplavy a mnoho dalšího, neboť země touží po lásce. Každá rostlina touží po lásce. Každé zvíře prosí o lásku. A přírodní bytosti, které zoufají, protože je země lidskou rukou systematicky ničena, již nevěří v lásku. Temná zeď, která se postavila mezi ně a lidi, musí být nejprve opět stržena vaší láskou.

 

Když se celé svahy sesouvají do údolí, když se uvolňují skály z horských masivů – jak jste to zaznamenali ve zprávách, může to mít geologické příčiny, ve skutečnosti ale za tím je něco mnohem hlubšího. Vše je oduševnělé. V každém atomu Jsem ta síla, která vším hýbá, a Má síla je láska. Horské svahy sjíždějí do údolí, nejen protože jsou oloupené o stromy, nýbrž protože se země spojuje se silami: ohněm, vodou a vzduchem. Staly se mocnostmi, aby setřásly všechno, co se již nenachází v lásce.

 

Když vy, Mí poslové světla, proti tomu působíte silou lásky, může být to, co se blíží k zemi, a tím ke všem Mým dětem, zmírněno. Říkám vám, doba je vážná, neboť je to doba sklizně, ale také zároveň doba návratu domů. Ty Mé lidské děti, které ztratily svůj pozemský život skrze zemětřesení, záplavy, bouření moří, tornáda, jsou v duchovním světě přijímány anděly, kteří jim ukazují, že tím vyrovnaly část své viny.

 

Jsou vedeny tam, kde mohou ve světech ležících na oné straně pomáhat zklidnit zemi, inspirovat vědce a pomáhat mladým lidem, aby poznali, že vše je navzájem propojené. A říkám vám, že jejich působení je někdy plné zoufalství. Vkládají tolik dobrých myšlenek do srdcí lidí a přesto dokáží jen málem pohnout. A to slouží pak ještě jednou k jejich čištění, když vidí, že i oni jednou byli na zemi nabádáni z duchovního světa a nechtěli na tyto výstrahy slyšet.

 

Přesto je každá myšlenka, ať už je myšlena v lidském nebo duchovním šatě, energií a energie se neztratí. Myšlenky plné světla stvoří nakonec světlo. A to kladu obzvlášť na srdce vám, kdo si myslíte, že myšlenkami nedokážete nic změnit. Myšlenkami můžete změnit mnohem více než skrze činy. Nerozumějte tomu ale nyní špatně!

 

Každý jste postaven na své místo. Je to pro vás velmi důležité milovat stvoření – i ve skutcích, milovat zvířata – i ve skutcích a milovat vaše bližní – také ve skutcích. Když si ale myslíte, že byste nyní museli jít na barikády a hlasitě zvěstovat, že je na čase, aby člověk změnil své smýšlení, tak to není nutně vaším úkolem. Jen málo lidí je možné tímto způsobem dostihnout, zatímco myšlenky se mohou po celém světě dotknout každého srdce lidí, kteří se otevírají pro lásku, pro lásku k zemi, ke všemu bytí a k lidem.

 

Říkám vám, tehdy proudí kolem země síla, která přivede k zamyšlení mnohem více lidí než vaše často svéhlavá iniciativa hlásat obrácení ve vaší obci nebo možná ještě na přilehlých místech. Důležité je vaše chování, neboť z příkladu se učí další.

 

Vaše myšlenky vytvářejí kolem vás auru světla a lásky. Tato aura neobaluje jen lidi, které potkáváte, se kterými žijete, nýbrž aury mnoha poslů světla se dotýkají po celém světě. To je plášť milosrdenství, který zesiluji , váš nebeský Otec, Svou láskou. Opět jste začali se školením, a říkám vám, že pokračuje na vyšším stupni. Byl to první krok k tomuto vyššímu stupni.

 

Máte v ruce kámen, a kámen vám neřekne žádné slovo. Nemusí to být slovo! Vejděte do cítění! Co byste dělali bez nerostů? Mohli byste žít, kdyby se kámen v lásce nenechal rozemlít, a vy byste nemohli přes rostliny tyto nerosty přijímat? Chápejte nyní krok za krokem, že se vším, co vás obklopuje, tvoříte jednotu! Proto se školení jmenuje: „Cesta k jednotě skrze lásku.“

 

Nedokážete milovat ten kámen, když pomyslíte na to, jak se jeho bratři rozemílají, aby vám dávali život? Bez nerostů byste nemohli existovat. Tak je také celé Mé stvoření postaveno na lásce. Všechno slouží jiným, a i člověk měl sloužit stvoření.

 

Opakuji to, co jsem řekl v jednom z předchozích projevení: Slovo „Podmaňte se zemi“ se k vám špatně dochovalo. Láska nepodmaňuje. Láska slouží. Vy sloužíte stvoření v lásce, například již skrze vděčnost vůči kameni. Leží jako zástupce všech jiných kamenů ve vaší ruce, a současně také jako symbol pro všechny nerosty.

 

Když děkujete jemu a zároveň všem dalším kamenům, že se vám rozdávají, tak prokmitává radost nerostnou říši, a tato radost se svěřuje také přírodním bytostem, které nejprve nevěřícně žasnou, že se světelné myšlenky od lidí dotýkají jejich světa, když tito přece předtím zemi jen vykořisťovali, a nyní děkují. Nyní máte již jinou představu o kameni. A tak vás uvádím krok za krokem do jednoty všeho bytí, i jak na akci okamžitě následuje reakce, a vy vašimi akcemi lásky ještě můžete změnit mnoho toho, co Mým lidským dětem hrozí.

 

Nejsem to , kdo posílá tresty, ne, co se děje v budoucnu, je vzešlá setba, kterou nyní musí lidstvo sklízet. Když ale přistupujete, Mí poslové světla, k činu a odstraňujete skrze vaši lásku plevel, je sklizeň zmírněna. , váš nebeský Otec a Bratr, Ježíš Kristus, vás prosím o vaši činnou pomoc, neboť utrpení Mých dětí nesu s nimi, a nesete ho i vy.

 

Již tak často jsem byl tázán: Proč, Otče, musíme my poslové světla stále znovu snášet utrpení? Lidem světa se daří dobře, cestují si spokojeně kolem světa, nevynechají žádný veselý čas – jako nyní opět masopust – a vůbec se nestarají o bolest země. A my poslové světla, kteří jsme přece tak hluboce vroucně spojeni s Tebou a posíláme světlo do všeho bytí, máme nehody, jsme zraňováni a mnoho dalšího. Proč, Otče? Má odpověď zní: Protože jste byli ochotní se podílet na nesení, máte ale na svých ramenou jen jednu třísku, vlastní kříž nesu .

 

Nechť nyní vcházíte do tohoto nového roku s novou odvahou a s novými dobrými předsevzetími, jak to je přeci na začátku roku u vás lidí běžné. Ale ne tak – všimněte si nyní mého úsměvu – že se na konci roku ohlédnete a nebudete se sebou spokojení. Snažte se, Mí milovaní přátelé, ciťte Mě po svém boku, odebírejte se vždy znovu z vašeho všedního dne do Mé všudypřítomnosti, abyste šli spojeni se Mnou svými dny a byli tím, co jste si předsevzali: světlem pro zemi, světlem pro stvoření, světlem pro vaše bližní.

 

Zástupy andělů vás doprovázejí a slouží vám. Nechť také vy v pokoře a lásce sloužíte všemu, co je kolem vás. Skrze Mé záření zažijete chvíle velké radosti, neboť zostřuji vaše duchovní smysly, a stane se, že potichounku, jako z velké dálky, uslyšíte jásat anděly, když budete ve službě jako poslové světla. Já, Otec Pra, vám dávám Své požehnání, vám a všem Mým dětem, především těm, kteří musejí procházet utrpením. Mé Slovo milosrdenství je utěšuje.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, tak Jsem Já, který Jsem láska a milosrdenství, uprostřed mezi vámi a Jsem také ve vás a kolem vás. Jste nyní obaleni Mou láskou a milosrdenstvím.

 

A zvu vás: Nechte, abyste spadli do Mé lásky a milosrdenství! Vnímejte, že to je Má ruka, která vás nese, že to není vůbec žádné spadnutí, nýbrž že je to být nesen, když jdu po vašem boku! Všimněte si Mé Božské ruky a pocítíte léčící sílu, která k vám nyní proudí. Přijměte Mé dobré dary, které vám dávám, a ciťte, jak je vaše srdce naplňováno Mým milosrdenstvím.

 

Stále více milosrdenství nechávám proudit do vašeho srdce. I k andělům, kteří jsou v této místnosti s vámi, nechávám proudit Mé milosrdenství. Je to mocný proud, který vás naplňuje, který uzdravuje vaše rány, zranění, všechno, co vás zaměstnává. Je to ten mocný proud, který proniká i vaše duchovní obaly a prosvětluje je. Je to proud, který vám říká: „Dávám se ti! Podívej, všechno tvé utrpení, tvá cesta bolesti, všechny tvé bolavé zkušenosti chci nyní od tebe postupně odebrat, abys byl volný a mohl stále hlouběji vrůstat do svého úkolu působit jako posel světla v této neobyčejné době.

 

Milosrdenství tě ale prosí, abys byl pokorný a dával tento dar dále, tak jak jsem vám to řekl: Svým milosrdenstvím chci těšit Své děti, tišit a odebrat všechno utrpení této země. Nechte tedy Mé milosrdenství nyní proudit dále ke všemu utrpení na této zemi a ve stvoření. Rozdávejte milosrdenství svým bratrům a sestrám v dalekých zemích, ale i těm, kteří vám jsou velmi blízko!

 

Rozdávejte milosrdenství rostlinám a posílejte je do říše nerostů! Obalujte přírodní bytosti do milosrdenství a rozdávejte je i bytostem živlů a duchům mocností: ohni, vodě, zemi a vzduchu! Nechte proudit milosrdenství i k Matce zemi, hluboko do ní!

 

Víte, že i vaše kořeny sahají hluboko do země? Víte, že jste jako stromy, které přijímají světlo listy a jehličím a vedou je dále do země? Přesně tak nyní přijímáte Mé milosrdenství a necháváte je proudit k Matce zemi.

 

Mnoho duší je také v této místnosti. Přivedli je andělé. S nevěřícíma očima a úžasem se dívají na to, co se zde děje. Dejte také jim milosrdenství, aby jejich srdce změkla, a aby mohli otevřít své oči. Jsou to oči, které již nesmírně dlouho neviděly žádné světlo. Ano, nechte milosrdenství, aby se dotklo jejich očí, a skutečně, říkám vám, již v dalším okamžiku je otevřou. Jejich srdce bude jásat radostí a vydají se na cestu domů, vedeni Mými anděly.

 

Tak můžete milosrdenství nechat proudit na každé místo, ke každému dění. Vše si zaslouží milosrdenství. Nic nemá být vyloučeno. Tak vás prosím, abyste dávali milosrdenství i těm Mým dětem, které padly tak hluboko, že stále ještě prozkoumávají a procházejí hlubiny temnoty, neboť to jsou oni, pro které jsem na Sebe vzal všechno utrpení, aby se opět mohli vrátit do Mého Otcovského Srdce, kde je i pro ně připravený příbytek.

 

Moji milovaní, tolik toho dokážete ovlivnit, když si jste vědomi své vnitřní síly. Vaše vnitřní síla není člověk, nýbrž vaše vnitřní síla je láska. Pravá dcera, pravý syn z vás chce opět vyzařovat. Tam vás chci vést, , který přebývám ve vašem chrámu v srdci a který vás všechny chce opět přivést domů. Tak, jak jsem vám řekl: „Nikdo nepřijde k Otci, než skrze Mě“, odevzdejte se tedy Mně, který Jsem láska a milosrdenství, a jděte svou cestou v hluboké pokoře, tím, že se okamžik za okamžikem skláníte přede Mnou a celým stvořením!

 

Ještě jednou nechávám proudit Své hojné požehnání do celého stvoření. Vezměte si toto požehnání sebou na vaši cestu a rozdávejte lásku, milosrdenství a mír.

 

Amen.

 

 

Modlitba: 

Milovaný nebeský Otče, Tvé Slovo vyburcovalo naše srdce a trochu je pobídlo. Přesto, Otče, do nás přišla i radost, radost z toho, že můžeme ve spojení se všemi ostatními posly světla zastavit mnohé z osudu, který této zemi a lidem hrozí.

 

Proto chceme jít do nadcházející doby s hlubokou vážností a vždy znovu se upamatovávat na Tvé dnešní slovo. Jsme láska z Tvé lásky a milosrdenství z Tvého milosrdenství.

 

Trpělivost patří mezi Tvé vlastnosti. Z tebe jsme se zrodili, Otče. Z trpělivosti, lásky a milosrdenství jsme šli na zem. I když jsme často spadli, přesto jsme vždy znovu slyšeli Tvé volání a následovali ho.

 

Nyní je ale nejvyšší čas, rozumíme Tvé vážnosti, že si nemůžeme žít svůj život dále jako doposud, nýbrž si jsme vědomi svého úkolu. K čemu nám to je, Otče, když čteme nebo se v televizi díváme na zprávy o Haiti a tamních trpících lidech, když zároveň v našem nitru nedojdeme k poznání, že jsme ještě zatím vyslali příliš málo světla, aby se země zklidnila.

 

Otče, Ty nám nedáváš žádnou vinu, ale cítíme výzvu, abychom ještě více spojili myšlenky se všemi našimi sourozenci v blízkosti i dáli a obalili naši Matku zemi do lásky, a především jí stále znovu děkovali za to, co nám dává.

 

Když se díváme na živly oheň, vodu, vzduch a zemi, chceme i do nich sesílat lásku. Potichu padá sníh na zem – bílý, každý krystal jiný – a uvědomujeme si, jak nádherně jsi stvořil již i jen sněhovou vločku. Když do všech těchto sněhových vloček vložíme požehnání, vyšleme svou lásku a přidáme vločkám i zdraví, pak sebou vezmou – proměněné ve vodu – naši lásku do hloubky země.

 

Tak je země naplněna požehnáním, zdravím, ano, i mírem, a láska se šíří vodstvy, která proudí po zemi. Je mnoho možností, Otče. Později můžeme žehnat kapkám deště, ale i paprskům slunce, a stane se, že sklizeň vzešlé setby nedopadne tak špatně, jak by tomu mělo být skrze činy lidí: skrze války mezi sebou navzájem, kdy země byla napojená krví, namísto láskou; skrze vykořisťování pokladů a mnoho dalšího.

 

Otče, věřím, že mohu mluvit za všechny zde, že se snažíme jít Ti v tomto roce o velký krok vstříc, neboť mnoho malých kroků dá jeden velký. Opíráme se o Tebe, náš milovaný PříteliJežíši. A prosíme: kéž nás andělé, kteří stojí po našem boku, neboť jim klademe svou svobodnou vůli do rukou, upozorní čas od času na to, co jsme si předsevzali na začátku tohoto roku, ať již klopýtneme o nějaký kámen nebo nějaký jiný předmět.

 

Skláníme se před Tebou, Otče, a vkládáme Ti ještě jednou „Jonathana“ [nedávno zemřelého mladého bratra] do Tvých rukou. I on najde na druhé straně svůj úkol a bude moci nakonec pomoci mnoha mladým lidem.

 

Otče, děkujeme Ti za tento večer, za Tvé Slovo, za Tvé požehnání, za Tvou lásku.

 

Amen.

 

 

 

 

_______________________

Orel

 

Jeden muž šel do lesa, aby hledal nějakého ptáka, kterého by si mohl vzít sebou domů. Chytil mladého orla, přinesl ho domů a dal ho na dvůr s drůbeží – ke slepicím, kachnám a krůtám. A dal mu jíst jejich krmení, i když to byl orel, král ptáků.

 

Po pěti letech muže navštívil muž znající přírodu. A když spolu procházeli zahradou, řekl: „Tento pták tam není žádná slepice, je to orel!“ „Ano“, řekl muž, „to je pravda. Ale vychoval jsem ho v slepici. Již to není orel, ale slepice, i když jsou její křídla tři metry široká.“ „Ne“, řekl ten druhý, „Stále to je orel, neboť má srdce orla. A to mu umožní letět vysoko do vzduchu.“ – „Ne, ne“, řekl muž, „je to nyní správná slepice a nikdy nebude létat.“

 

Nato se rozhodli, že udělají zkoušku. Přírody znalý muž vzal orla, zvedl ho do výšky a řekl se zapřísaháním: „Ty, který jsi orel, který náležíš nebi a ne této zemi: roztáhni svá křídla a leť!“ – Orel seděl na natažené pěsti a rozhlížel se kolem sebe. Za sebou viděl slepice, jak zobají své zrní, a skočil k nim dolů. Muž řekl: „Říkal jsem ti, je to slepice.“ „Ne“, řekl ten druhý, „je to orel. Zítra to zkusím ještě jednou.“

 

Druhého dne stál s orlem na střeše domu, zvedl ho vzhůru a řekl: „Orle, který jsi orel, roztáhni svá křídla a leť!“ Ale jak orel opět uviděl hrabající slepice na dvoře, opět k nim skočil dolů a zařadil se mezi ně. Tu opět muž řekl: „Říkal jsem ti, je to slepice.“ „Ne“, řekl ten druhý, „je to orel a pořád má srdce orla. Zkusme to ještě jednou jedinkrát; zítra ho nechám letět.“

 

Dalšího rána vstal brzy, vzal orla a odnesl ho ven z města, daleko od domů, k úpatí vysoké hory. Slunce zrovna vycházelo, zlatilo vrchol hory, každý vrcholek zářil v radosti z nádherného rána.

 

Zvedl orla vysoko a řekl mu: „Orle, ty jsi orel. Patříš nebi a ne této zemi. Roztáhni svá křídla a leť!“ Orel se podíval okolo, zatřásl se, jako by ho naplňoval nový život – ale neletěl. Tu ho nechal přírody znalý muž dívat se přímo do slunce. A náhle orel roztáhl svá mocná křídla, vznesl se s křikem orla, letěl výše a výše a již se nikdy nevrátil. Byl orlem, i když byl vychováván a zkrocen jako slepice!

....

James AGGREY (1875 – 1927), učitel a spisovatel ve Ghaně, vyprávěl tento příběh na přelomu století a poukazoval tak na situaci svých černých bratří: „Národy Afriky! Jsme stvořeni podle obrazu Boha, ale lidé nás učili myslet jako slepice. A ještě si myslíme, že jsme skutečně slepice, i když jsme orli. Roztáhněte svá křídla a leťte! A nebuďte nikdy spokojení s hozeným zrním!“

 

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Jste požehnaní a požehnané jsou všechny Mé děti, neboť Já, váš bůh a otec, toužím po vás. Pomáhám Vám na vaší cestě ke Mně zpátky. Tam kde všude spatříte temnotu, dívejte se očima lásky, nechejte proudit mír a světlo! Vzpomeňte si, kdo jste! Jste světlo z Mého světla. Jste láska z Mé lásky a v této lásce Jsem šel po zemi, abych přivedl opět domů všechny Své děti. A v této lásce jdu s každým jedním z vás.

 

V této lásce Jsem u všech, i u toho, kdo je nejvíc vzdálen ode Mne a proti Mně. Ano, také u vás Jsem a čekám, až se obrátíte, až poznáte, že vaše cesta vede do záhuby, protože to není láska, co žijete. Moc a násilí nejsou žádnou láskou. Čekám na to, abych vás mohl přivést ke Mně zpět, protože vás miluji.

 

Tak mnoho se děje. Mnoho Mých dětí trpí, přece říkám i jim: „Jsem u vás, utěšuji vás v trápení a suším vaše slzy.“ Jdu s vámi, všude kamkoliv neustále jdete. Co vámi hýbe, odevzdejte Mně, položte to na Mé srdce, a  to od vás odeberu! Vykoupil jsem vás, a čekám na to, až přijdete se vším za Mnou, abych vás mohl utěšit a pomohl vám, aby se stala vaše cesta lehčí. Důvěřujte Mně a Moji lásce!

 

Položte, plní důvěry vaši ruku do Mé, pak položím Svou lásku kolem vás, stejně jako kabát. Tak budete chránění a v bezpečí. Vaše oči Mně pak nehledají v dálce, nýbrž jste navrácení do vašeho srdce, tam kde jsem  a nacházíte tak útěchu a pomoc. Těšíte se, neboť jsem u vás. Má žehnající ruka je nad vámi. Pokoj se nastěhuje do vašich srdcí, odtud proudí ven do celého světa, rozšiřuje se a stává se světlem. Jiskra a paprsky projdou stvořením. Je to světlo. Šíří se láska a pokoj.

 

Amen

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, mí milovaní přátelé, Jsem skutečně uprostřed mezi vámi. Vašim duchovním okem hledíte, plní pokory ke Mně. Zatím co opětuji váš pohled, přiblížili jste se Mému srdci. Ano, uslyšeli jste Mé pozvání ve vás, které vám říká, že Mě smíte být celkem blízko, tak blízko, že jste ve Mně v bezpečí a touto jistotou vás obdaruji velice bohatě, láskou a dobrotou, milosti a milosrdenstvím, Mým pokojem a Mou Božskou léčitelskou sílou.

 

Vskutku Vám říkám:“Andělé donesli vaše modlitby tam, kde je jejich místo určení, a k tomu jsem daroval Mou lásku a Mé milosrdenství.“ Tak se darovalo Mé srdce na zem, a všeho Jsem se dotkl Svou láskou. Klepal Jsem Svou láskou na mnoho brán srdcí. Tam, kde Mně bylo otevřeno, Jsem zahalil všechno do Mého milosrdenství.

 

Barvy plné světla a hudba z nebeských sfér naplňují nyní vaší zem. Země je hlazená a proniknutá Mou láskou. Skutečně Vám říkám:“Také vaše matka země otevřela bránu srdce. Ano, cítila, že je teď pravý okamžik, tyto dveře otevřít, aby nechala do sebe proudit Mou lásku-milosrdenství a Mé léčivé síly.

 

A hleďte, teď ustupuje její nepokoj. Kmitá v Mém Božském pokoji, a šíří se v ní Můj božský pořádek. Tak ona zažívá léčení. Rozdává všechny ty dobré dary dále, tam, kde jsou teď potřebné. A tak budou také všechny krajiny, za které jste se modlili, nejen ode Mne a od vás, nýbrž také od Země obdarovány.

 

Je to věčný tok lásky, který všechno naplní. Je to proud, který by chtěl vyrůst, který by se chtěl pořád zvětšit, a více se rozdávat, silněji, aby naplnil všechno. Tento proud je teď také u Mých dětí v duchovnu, které ještě hledají a ještě bloudí. Skutečně vám říkám:“Každé Mé dítě, které se teď položí do tohoto proudu, bude neseno ke Mně, přímo do Mého srdce.

 

Tak se šíří Můj proud lásky pořád dál. Jak kdysi trumpety z Jericha, tak nechává rozechvět Můj proud lásky zdí temnoty. Také tam klepe, aby si připomněl, že je blízko hodina, kdy Já, váš nebeský otec a bratrJežíš Kristus se duchovně navrátím s mocí a sílou a se vší Mou Otcovskou láskou. Můj proud lásky se dotýká také Mých dětí, které jsou ještě proti Mně, bez toho aniž bych zasahoval do jejich svobodné vůle.

 

Všechno bude jednou přivedeno domů Mým proudem lásky, neboť on nese všechno, udává směr a ústí do moře Mého milosrdenství. Právě teď je kurzem Věčný domov. Ano, mí milovaní, domů ke Mně zpátky na Mé Otcovské srdce, již po něm právě toužíte. Tak jste plní důvěry přenechali loď vašeho života Mému vedení.

 

Prosím vás, přijďte Mi ještě mnohem blíž, ještě hlouběji vrůstejte do Mé lásky a Mého milosrdenství. Budete tak bohatě ode Mne obdarování. Pak bohatě obdarujete stvoření. Všechno se ve vás projasní, a tak jako ve vás, bude také projasněno všechno ve stvoření. Mé Božské světlo bude pořád jasněji a silněji zářit. Velká je už teď vaše radost. Bude se rozrůstat z okamžiku na okamžik, ve kterém se Mně plní pokory odevzdáváte.

 

Tak trpělivě čekejte a nechejte ve vás růst Mou lásku a Mé milosrdenství, abyste mohli růst jako nástroje, jako poslové světla. Tímto sloužíte svým sourozencům a samotnému stvoření. Nechejte otevřená svá srdce, abych vás mohl dále obdarovávat, abych vás mohl dále posilňovat, neboť Má láska-milosrdenství je dále mezi vámi. Mé slovo vám chci dále darovat.

 

Amen

 

 

Božské projevení z lásky

 

V Mé převeliké lásce Jsem  váš Otec ale také Bratr u každého jednoho z vás. Doprovázím vás vašim dnem. Když vaše těla spí a vy jste usínali ve spojení se Mnou, tak putujeme skrze ony oblasti, abyste pomáhali tam, kde je pomoc nejvíce potřebná.

 

Jako Mí poslové světla na zemi působíte v denních událostech a vidíte, jak vážně tento rok začal a tato vážnost se bude táhnout celým rokem. Neboť všude se země rozechvívá. Chce setřást to, co ji lidstvo způsobilo. Byla stvořená z Mé lásky pro Mé lidské děti. Láska určila její vývoj a v lásce přijala první lidské děti z Mých rukou.

 

Mimo to byla zemská sféra obklopená Mými padlými dětmi, které s úžasem pozorovaly, jak zemi osídlují první lidé, jak spolu vzájemně žijí. Už tehdy to byli poslové světla z nebes, kteří přišli na zem, aby učili Mé děti lásce. Poslouchali to, co vyučovali a realizovali to svými skutky.

 

Pochopili, že země je dar pro Mé děti, a že se mohou skrze pozemský život opět vrátit do nebes. Země byla určená, aby nesla světelný kříž, kříž co ještě neznamenal utrpení, nýbrž otevření nové doby návratu Mých dětí domů.

 

Přece pak se inkarnovaly také Mé děti, které byly Mému srdci nekonečně vzdálené. Chtěli si zemi podmanit. Slovo vám bylo špatně zprostředkované, neboť láska se nemůže podmanit. Pohleďte, takto se postupně z této překrásné planety Země stalo místo nejhlubšího smutku s násilím a snahou o moc, místo temnoty.

 

I když Jsem před 2000 lety z mnoho posly nebes učil lásku, a také v následujících časech přišlo na zem mnoho poslů světla, aby poučili Mé děti bez domova a ukázali jim, kde leží jejich pravý domov, změnilo se jen velice málo k dnešním dnům. Proto je vaše Země naplněná velkým nepokojem. Planeta se otřásá na více místech. I tato krajina nezůstane uchráněná. Ne tento rok, nýbrž časem, který by Mé děti měli pocítit jako milost, jak zlé a ničivé jsou následky a utrpení Mých dětí.

 

V uplynulých časech mnozí pozvedli svá srdce a ptali se Mně: „Otče, jak můžeš připustit tak mnoho utrpení? Ještě pořád se země neuklidnila, na onom ostrově je cítit její nepokoj.“ Avšak Mé děti neslyší Mou odpověď, že trpím s každým jednotlivým dítětem. Každé dítě, které nyní prochází touto dobou plnou utrpení v bolesti a největší bídě nebo i odloží lidský oděv, je Mnou přijímáno do Mých láskyplných rukou.

 

Říkám vám: „Každé dítě shlédlo přicházející film života a vědomě se reinkarnovalo. Duše, které teď putují skrze toto velké utrpení, jsou obklopené Mými anděly, kteří jim vysvětlují, že nezůstanou dlouho v zemské sféře, nýbrž se mají dívat k nebesůmA pak také poznají, proč na sebe přijali utrpení. Budou skrze něho očištění a přijdou domů do Mé Otcovské náruče.

 

Mnoho dětí, které trpí, snáší bolesti a bloudí po ulicích, je obklopeno andělskými zástupy, které je utěšují a pomáhají jim, aby tento těžký čas překonaly a aby mohly zase pomoci později při budování jejich vlasti.

 

Tam, kde se země očistila, bude mlčet, protože cítí lásku všech lidí, kteří tam spěchají a pomáhají. Pociťuje celosvětovou účast na osudu tam žijících lidí a nepokoj bude proměněn v lásku. Kousek země, který opět prosákl láskou, který skrze utrpení, tak těžko to pro vás lidí možná zní, se promění v lásku. Tak mnoho částí země ještě musí projít skrze proměnu.

 

Avšak neobávejte se, neboť jsem u vás a s vámi, a proto jste se inkarnovali na zem, abyste byli v potřebných hodinách silnými pomocníky z nebes. Abyste byli, jak vás neustále jmenuji. Mými posly světla, budu vás v nadcházející době ještě hlouběji přivádět k vašim úkolům, abyste porozuměli, co znamená být poslem světla z nebes a rozšiřovat světlo a lásku na zemi. Teď jsou to převážně myšlenky už i skutky, ale v hodinách nouze, vám poroste síla, která vás nechá splnit, to co Jsem vám předpověděl: „Vykonáte víc, než jsem vykonal .“ A toto s vnitřní radosti, protože víte,  váš nebeský Otec, přivedu Své děti domů, skrze vás a všechny Mé posly světla, kteří jsou na zemi. Připravuji vás na Můj návrat v moci, síle a nádheře.

 

Představte si, Mí věrní, že Já, láska v této moci, síle a nádheře rozevřu široko Své ruce, abych vzal Své děti do náruče a dovedl domů. Jaká bude pak radost na zemi! Jakou radost pak pocítíte ve svých srdcích!

 

Toto moje zjevení bude trvat delší dobu, takže také i tí, kteří ještě utekli před Mou láskou, se zdráhavě obrátí, hodí se do prahu země a budou Mně prosit:“Otče, ukaž i nám cestu domů k Tobě!“ Pak budete, kdybyste se ještě jednou inkarnovali, nebo poslové světla, kteří po vás na zem přijdou, pomáhat každému, putovat k lásce, aby více neutíkali před Mou láskou, nýbrž běželi do Mé náruče a Já je mohl přivést na Své srdce.

 

Nechejte teda ve vás propuknout radost a žádné jiskry strachu, neboť strach vás podlamuje!

 

Je čas návratu domů. Myslete na to, když jde ještě ta nebo jiná bolest po zemi!

 

Žehnám vám, také zde v malém kroužku, žehnám i také všem Mým poslům světla, ano všem Mým dětem! Pokládám žehnajíc Svou ruku na planetu Zemi a také vy, vy všichni, světelní poslové, položte své ruce – obrazně řečeno – na Zemi, abyste ji uklidnili, tím, že do ní necháte vtéct proud lásky, pokoje, léčení a Mé požehnání, které proudí skrze vás.

 

                                                                                                                                                                                      Amen

 

zpět