Tichá radost

Poselství - leden 2011

Poselství - leden 2011

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

29. ledna 2011 v Norimberku

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, jsem vám úplně blízko. Jako váš Spasitel, jako Ježíš, jsem ve vašem středu – a byl jsem již celou dobu u vás. Cítili jste Mě a nyní také. Vaše láska otevřela vaše srdce, jsou nyní úplně široká. Sestupují do nich proudy milosti Mé lásky. Hluboce se nadechujete a vydechujete, aby i váš člověk mohl tyto proudy milosti přijmout. Vdechujte dech Mé lásky!

 

Všechno, co vás ještě zaměstnává, vydechněte! Vdechujte Mé světlo a vydechujte vše temné. Má láska a milosrdenství vás bere něžně do náruče. Ciťte se v ní v bezpečí a zcela se Mi odevzdejte! Do každé jedné buňky teče Mé světlo, Mé zdraví a všechny orgány vkmitávají do rytmu Mé lásky. Váš člověk je pronikán a prozařován. Uzdravuje se nejen vaše duše, nýbrž zdraví se rozlévá i do vašeho člověka, do vašeho těla.

 

Nechte to dít se, nic nechtějte, jednoduše se Mi odevzdejte! Může se to dít, neboť ti říkám: „Ty jsi Mé milované dítě. Jsi hoden přijímat Mé zdraví, neboť jsi Má dcera, neboť jsi Můj syn! Pojď, ujmi se svého úkolu, který jsi si předsevzal. A radost vejde do tebe, do tvé duše. Uvidíš, že to není vůbec tak těžké být světlem na zemi. Jsem přece Bůh lásky a milosrdenství, jsem vždycky pro tebe tady a podporuji tě v tvém snažení. Vypusť všechno napětí – všechny strachy, všechny starosti – nech je jako v proudu odtéct pryč!“

 

Proud čisté, průzračné vody vámi protéká. Je to světlo Mé lásky, které všechno smývá pryč. Radost stoupá z vašeho hlubokého vědomí vzhůru do člověka. Vykouzluje úsměv do vašeho obličeje, zář do vašich očí, dobrotu do vašich rukou a lásku i do vašich nohou. Ano, váš celý člověk je prozařován a pronikán. Ciťte proudění Mé lásky ve svých srdcích, ve svých rukou, ve svých nohou!

 

Má láska stéká vašimi nohami dolů do vašich chodidel a odtud do matky země. , váš Spasitel, jsem ve vašem středu, stojím před vámi s roztaženýma rukama. Mé zdraví k vám zesíleně proudí. Cítíte proudy, které se přes vás rozlévají.

 

Cítíte jemné a lehké chvění země? To se děje z vděčnosti. Stále hlouběji a hlouběji je i vaše země rozjasňována Mým světlem, pronikána Mou láskou a uzdravující silou. Všude tam, kde člověk přespříliš zasáhl do přírody, kde v zemi nastala tma kvůli bezuzdnému vykořisťování jejích pokladů, ji rozsvětluje a léčí Mé světlo.

 

Také elementy: oheň, voda, vzduch a země pijí z Mé lásky. Stále silněji teče Má síla k vám a přes vás. Mnoho Mých poslů světla se Mi otevřelo, aby se dílo vykoupení na této zemi uskutečňovalo.

 

Stále a stále znovu, když se spojíte – i v myšlenkách na sebe navzájem – abyste vysílali lásku, mír, požehnání a zdraví do světa, se tak děje vykupitelské dílo, neboť láska uvolňuje a vysvobozuje vše, co je svázané. Nedělejte si žádné starosti s časem! Láska působí. Vložte všechno do Mých rukou, Má Božská vůle se děje! Vězte,  chci jen to nejlepší pro vás všechny! Pomohu vám při úkolech, které jste si předsevzali, na vaší cestě.

 

Pomáhám ale i těm, za které se modlíte. I když se ještě brání, zůstávám u nich, nevnucuji se ale, neboť respektuji jejich svobodnou vůli. To je Mé nejvyšší přikázání, Můj nejvyšší zákon.

 

Ano, zůstávám u každého Svého dítěte, v každém okamžiku, i když ještě prochází nejhlubšími hlubinami. Čekám na okamžik, kdy – obrazně řečeno – otevře oči a rozhodne se pro Mě. Plný radosti pak vezmu Své dítě do náruče a řeknu: „Je krásné, Mé dítě, že jsi přišlo ke Mně. Tak moc tě miluji. Toužil jsem po tobě.“

 

Tak jdu okamžik za okamžikem se Svou láskou a milosrdenstvím zemí, časem, abych pomáhal a vysvobozoval, kdykoli můžu. Má láska a Mé milosrdenství působí a otevírají dveře a brány. Přinášejí i dary milosti, které dostává každé vděčné dítě, které se dále se Mnou vydá na cestu.

 

Tak se raduji, že jste sem opět přišli. Kdekoli ke Mně pozvedáte své srdce, je radost v nebi. Andělé jásají s vaší duší a radují se, že vás mohou dále provázet na vaší cestě. Cítíte jubilate andělů kolem sebe, když neshromažďujete pozemské nýbrž nebeské poklady.

 

Zavolal jsem vás – některé již před dlouhou dobou – a stále ještě volám ven do světa, do stvoření: „Mé dítě, pojď domů, pojď domů ke Mně! Vydej se na cestu lásky!  jsem tvůj Spasitel jsem tvůj vykupitel.  tě vedu – když to chceš – zpátky do věčného domova. Pojď, dej Mi svou ruku! Pojď do Mé náruče!“

 

Mé volání se rozléhá. Neustále! Současně vás beru na Své srdce, když ke Mně opět přijdete zpátky. Mnozí to již zažili, někteří o tom vyprávěli. To pro vás má být povzbuzení vzbudit ještě i ty váhavé, abych jim mohl říct: „Pojď, Mé dítě, cesta se Mnou není přece tak těžká! Podívej se na světlo! Podívej se na lásku! Podívej se na Mě a jdi se Mnou po cestě, kterou jsi si předsevzal! Jsi dítě světla, zrozené ze Mě a nikdy oddělené ode Mě. Můžeš vždy, vždy, vždy ke Mně přijít! Úplně jedno, co bylo a co je,  jsem stále tady pro tebe.“

 

Nyní končím přes tento nástroj, ale Mé projevující se Slovo je stále ještě mezi vámi.

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

 

Moji milovaní synové a dcery, začal pro vás nový úsek v prostoru a v čase. Tak jak jste ke Mně směřovali leckteré přání, co má být v tomto roce lepší, tak také prosím  vás: „Otevřete se, následujte Mě!“

 

Ciťte stále hlouběji a vroucněji Mou přítomnost! Žijte se Mnou a ze Mě! Chci vás vést hlouběji do jednoty všeho bytí, abyste se postupně učili rozumět, že bolest, utrpení stvoření, zvířat, vašich bližních je i vaše utrpení, vaše bolest. Ale zrovna tak je to i s radostí. Když např. laskáte svá domácí zvířata a z jejich očí k vám zpátky září vděčnost a radost, nevstupuje pak i do vás radost?

 

Pozorujte se, když jste například na nákupu v nějakém obchodě, s jakými myšlenkami a pocity jdete po své cestě! Myslíte jen na věci, které máte obstarat, nebo vidíte i své bližní? Duše vašich bližních komunikují s vaší duší, neboť v duchu je vše jedno. Když se na své bližní usmějete, tak se promění rysy těch, kteří kolem vás pospíchají.

 

Když jdete přírodou, se sehnutou hlavou myslíte na to všechno, co ve vašem životě neběží tak, jak jste si to představovali, tak cítí vaše zarmoucené rozpoložení i stvoření kolem vás.

 

Vysvětlím vám to blíže. Máte vyzařování. Když jste radostně naladěni, spojeni se Mnou, pak je vaše vyzařování vyzařováním nebeského syna, nebeské dcery. Když jste sklíčení a zabýváte se myšlenkami tohoto světa, tak je vaše vyzařování zatemněné a stvoření kolem vás přijímá vaše zarmoucené myšlenky. Obrazně viděno, pak strom nechá své větve smutně viset, a kos, který zrovna chtěl zanotovat písničku, mlčí. I samotné sluneční světlo se o nepatrný kousek zatemní.

 

Svým lidským rozumem nedokážete události pochopit, přeneste se ale dovnitř do vašeho nitra, že jste synové a dcery Boha – Mé děti – a že jsem vám daroval božské dědictví. S tímto božským dědictvím můžete utvářet své okolí, šířit kolem sebe světlo a zlaté paprsky lásky očarují stvoření kolem vás. Kos pak radostně vřeští svou písničku. Říkám vám, i vaši bližní se promění, když jdete vědomě jako Moji synové a dcery po zemi.

 

To se nestane ze dneška na zítřek. I když leckdo z vás již tak dlouho putuje ve spojení se Mnou, tak vždy znovu získá člověk převahu, a syn, dcera nebes uvnitř, ustupuje.

 

V tomto úseku prostoru a času vám dávám tolik milosti, že každý jeden z vás Mi přichází o velký krok blíže a tím se ujímá duchovního dědictví. Používejte všechny ty dary, které jsem do vás vložil, abyste každý jeden z vás – jako dítě světla – šli po zemi šíříce nebe kolem sebe!

 

Nemáte v sobě již nadále nosit myšlenky: „Otče, to je ale těžké. Podívej, jak probíhá můj život, s kolika bolestmi se musím vypořádat. Trpím na těle a duši, jak se pak můžu cítit jako dítě světla?“

 

Poslouchejte! Nyní přišla doba, kdy na zemi propuká ještě více katastrof, neboť se se silou vymršťuje vzhůru všechno, co v minulosti lidstvo zaselo temného. Musí se to dostat na povrch, proto ty střety v zemích, kterým je ještě slovo „demokracie“ cizí. Vlády jsou svrhovány.

 

Všechno, co se na této zemi dosud ve skrytu nahromadilo temného, je vymršťováno vzhůru, vytrháváno na denní světlo, aby mohlo následovat poznání Mých dětí. Neboť pouze skrze poznání mohou to temné zpracovat a s dobrou vůlí proměnit v plné světla.

 

, jako váš Nebeský Otec, vidím všechno, co bylo temného zaseto, jinak než vy, Mé děti. Ztracené, ode Mě odešlé děti, které se staví proti lásce, nyní zoufale bojují, protože stále ještě věří, že Mě mohou porazit. Ale tímto zoufalým bojem je všechno vrháno na povrch, co předtím bylo skryté. Setba nejen klíčí, nýbrž přináší ovoce. A ovocem jsou katastrofy po celém světě, které postihují Mé lidské děti.

 

Je to i Má bolest, kterou nesu se Svými dětmi. Je to ale i vaše bolest, kterou jste byli připraveni nést s Mými padlými dětmi a nyní také spolunesete. Neboť jste šli na zem, abyste spolupomáhali přivést Mi Mé děti domů a spolupomáhali, aby se temné proměnilo. Proto také rozumějte, že se jen skrze poznání může temné proměnit – k plnému světla! Jen skrze poznání temného se mohou ukázat plody, ve všem, co nyní zemi potkává negativního. Poznání je tedy světlo, které si vybojují Mí padlí, proto se temné nakonec promění ve světlo.

 

Současně je tato doba srovnatelná s bolestmi před porodem, neboť Nová doba, Mí synové, Mé dcery, stojí za dveřmi. Po poznání se mohou Mé děti skrze tu mnohou bolest, kterou prošly, proměnit. I v nejvzdálenějším dítěti se probudí touha po ztraceném domově v nebesích.

 

Každý jeden z vás přispívá k tomu, aby tato touha byla ještě větší. Když si – jak jste to dneska popisovali v rozhovoru – všimnete, že na vás utočí temné bytosti a když například trpíte a oni vám i stále znovu našeptávají: „Nejdeš po cestách Boha? Co je to za otce, který své dítě tak trápí?“, pak se za ně modlete.

 

Každý z vás má takové našeptávání. Myslete na to, abyste se nenechali stáhnout do hlubiny, nýbrž v tom okamžiku, ve kterém si tyto myšlenky, které nejsou od vás, uvědomíte, tyto duše obalili do lásky a milosti, do milosti, která ode Mě přes vás proudí k Mým ztraceným dětem!

 

Jste zde na zemi Moji prostředníci. Čím vroucnější je vaše spojení se Mnou, tím více může působit váš uvnitř přebývající Duch, pak již nadále nejedná člověk. Člověk je často zoufalý, zlostný a mnoho dalšího, ale duch syna, dcery, je prodchnutý Mou láskou, naplněný Mou milostí, které jako zdraví proudí do duší těch, kteří vás provázejí. Nenechte tedy již svého člověka, aby ho oni stahovali stále hlouběji dolů, až je unavený, vyčerpaný, apatický a někdy dokonce naplněný nesmírným smutkem! Mí synové, Mé dcery, poznejte, že to není váš svět, nýbrž svět těch, které Mi chcete přivést domů!

 

Mé věrné stádo, když se ráno probudíte a se svými myšlenkami jste u Mě, pak myslete také na sebe navzájem! Přineste své sourozence zde z kroužku se sebou ke Mně, neboť si pomáháte také vzájemně! Když je jeden slabý, pak mohou ostatní pomoci, aby slabost překonal a byl opět silný, aby pomáhal ostatním. To je žitá jednota.

 

Když se vám během dne najednou objeví v myšlenkách obraz nějakého sourozence nebo zrovna pomyslíte na jméno, pak potřebuje onen sourozenec zrovna pomoc. Vyzařujte ji k němu – v lásce a i ve zdraví! Podívejte, tímto způsobem putujete společně nejen na konci měsíce při vašich setkáních zde, nýbrž den za dnem. Jste – jak jsem vás to učil – jako na horské túře. Proto i Můj impuls zpívat tu píseň [Pojď s námi na horu...].

 

Nyní již nejste na cestě na zelených loukách, kde to ještě bylo lehké stoupat vzhůru. Ne, nacházíte se již na skalnatém terénu. Je důležité, abyste si navzájem pomáhali. Nakonec mám Ježíš, všechny na Svém laně, ale mezi sebou navzájem jste také spojeni a pomáháte si navzájem, podáváte si např. ruku, abyste dokázali lépe zvládnout nějaké těžké místo. To je jednota.

 

Ale nejen mezi sebou navzájem platí žít tuto jednotu, nýbrž vás chci vést také hlouběji do jednoty se stvořením, neboť všechno je s vámi spojené – tak jak jsem vám to řekl již na začátku projevení.

 

Skrze ty Mé děti, které již nechtějí působit zvířatům žádné utrpení a stravují se proto vegetariánsky, se dal do běhu kámen, do kterého nyní mnozí strkají, aby se již nepřestal valit. A nastane, že i zvířata budou nahlížena jako vaši bližní.

 

Poznání, že život zvířat souvisí i s vaším životem, dostihne i ty sourozence, kteří dosud ještě nepřemýšleli o tom, jak velkým utrpením zvířata procházejí, když je s nimi zacházeno jen jako s hromadným zbožím.

 

Mým lidským dětem není ještě jasné, že takováto strava ze zvířat, která tak trpěla, samozřejmě i tělo člověka činí nemocným. Proto civilizační choroby. Tady ale rozlišuji tyto od těch z Mých dětí, které na sebe dobrovolně vzaly utrpení a které nyní říkají: „Otče, já se přeci stravuji vegetariánsky, proč mám přesto tolik bolestí?“ – Útěšně je hladím po hlavě a říkám: „Mé dítě, ty jsi bylo připravené vzít na sebe část kříže, nést část kříže světa. Podívej se ale, je to jen nepatrná tříska. Celý zbytek nesu .“

 

Všechny Mé děti světla dohromady – v minulosti, přítomnosti a také v budoucnosti – nesou dohromady společně jen třísku. A přesto leží tato tříska těm jednotlivým často tak těžko na ramenou. Proto vám dávám ze Své milosti stále znovu duchovní zážitky, abyste nebyli unavení jít dále po své cestě po zemi, abyste zde byli světlem.

 

Tak vám chci dát do příště úkol – vám ke školení – abyste poznali, jak láska, kterou vysíláte, na vás působí nazpátek. Tak byste mohli některý den – když budete chtít – s radostí v srdci, sjednoceni se Mnou, jít po ulicích, obchodními domy nebo kamkoli vás vaše cesta zavede, i např. na vaše pracoviště. A budete vysílat vědomě lásku, mír, požehnání a zdraví.

 

Snažte se, aby ani váš člověk mezi tím nejiskřil, tím že by soudil, jak to je v povaze člověka, nýbrž vizte ve svých sourozencích Mě. A to vám pomůže, abyste skutečně kolem sebe šířili lásku, mír, požehnání a zdraví jako světlo.

 

V jiném dni jděte vědomě s lidskými myšlenkami po svých cestách, tím, že budete myslet na své starosti, na své bolesti, na to, co se vám nelíbí na vašem pracovišti a co vám jinak ještě zrovna přijde na mysl, co není zrovna povzbudivé.

 

Pozorujte v prvním případě své bližní, své okolí a také sami sebe – stejně jako v druhém případě. Až budete příště spolu, tak mluvte o svých zkušenostech.

 

Následování není vždycky jednoduché, Mí přátelé. A do tohoto následování vrůstáte krok za krokem, tak že Mi ochotně předkládáte všechno, co vámi hýbe. Předkládejte Mi ale také to, když poznáte: „Skrze tuhle nebo onu událost jsem Tě zcela jistě nenásledoval, Pane“. Když se sebe vždycky znovu zeptáte: „Jak by byl nyní jednal Ježíš?“, pak vás mohu se Svými impulsy vést. A vy budete jednat tak, jak bych jednal .

 

Tak bude tento rok pro vás rokem radosti, rokem duchovního růstu a hlubokého a vroucího spojení se Mnou, vaším Přítelem po vašem boku. Žehnám vaší cestu, která je před vámi.

 

Žehnám ale také i vám, vy duše, které jste zde přítomné. I vy poznáváte, co všechno se ve vašem životě nepodařilo a nebylo žito v Mém následování, a vy jste také nejednali tak, jak bych jednal . Nebuďte z toho ale již smutné! Vaše poznání vám dopomáhá k tomu, abych vás skrze anděly mohl vést tam, kde to, co jste promeškali, můžete dohnat, i v těch oblastech, ve kterých se nyní nacházíte, neboť je toho mnoho na práci. Má vinice se rozprostírá nejen na zemi, nýbrž i až do sfér na druhé straně.

 

Směřuji Své Slovo i k vám, kteří Mé řádky čtete. Vím o vás! I vás doprovázím jako váš Přítel tímto úsekem prostoru a času. Když budete chtít, tak v této době přijdete úplně blízko k Mému srdci. Otec a dítě se mají stát jedním duchem. Pojďte, vydejte se na cestu! Mé požehnání je s vámi.

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Otče, děkujeme Ti, že jsme mohli opět strávit vroucí hodiny s Tebou. Otče, že jsi nám opět ve Svém projevení vysvětlil tolik věcí, abychom svým bližním a celému dění na zemi lépe rozuměli. Tak můžeme nyní směrovat své modlitby tam, kde jich je zapotřebí. Snažíme se zacházet se svými sourozenci a se stvořením s větším pochopením a více láskyplně.

 

Díky, milý Otče, že nás takto bereš do Svého učení a my při tom můžeme jít s Tebou za ruku, abychom stále více plni světla mohli spět vstříc Tobě. Z celého srdce ještě jednou díky Tobě, prosím, Ty nás veď nyní do tohoto roku, tak jak jsi nám to řekl v projevení.

 

Otče, spolu s Tebou do radostného roku! Jsme Tvé děti.

 

Amen.

 

 

Na rozloučenou:

 

Milí sourozenci, když se odevzdáme našemu Nebeskému Otci a jemu položíme do rukou naše utrpení – On ví o všem, i o naší bolesti na duši a tělu – a současně vysíláme zdraví do světa, všude tam, kam nás to zrovna napadne, pak obletí tato myšlenka zdraví zemi a zesílená se vrátí zpátky k nám. Ona uzdraví i nás, když to může být, dokonale a úplně. Když ale bolest ještě trochu potřebujeme, abychom se vyvíjeli, pak alespoň tak, že naše duše jásá a skrze to náš člověk již dále není smutný nebo depresivní.

 

Tak chceme to, o co nás náš Nebeský Otec prosil, uskutečnit, a ne opustit tuto místnost odděleni od sebe navzájem, nýbrž ve vědomí, že putujeme všichni společně ruku v ruce, jedno, kam se nyní opět vrátíme. Duchovně putujeme ruku v ruce a pomáháme si navzájem. A tak se naplní to, o co nás prosil náš Nebeský Otec: Že k Němu v tomto roce přijdeme o velký krok blíže, tím že budeme žít jednotu.

 

Ptejme se také vždycky znovu v našem každodenním životě: „Ježíši, co bys Ty udělal na mém místě?“ a teprve potom se rozhodněme, jak budeme jednat.

 

Láska našeho Otce, Jeho požehnání jsou s námi. Jsme a zůstáváme v Jeho Duchu.

 

zpět