Tichá radost

Poselství - leden 2012

Poselství - leden 2012

zpět

Milí sourozenci, přicházíme nyní do svého středu, zcela se ztišujeme a obracíme svůj vnitřní zrak na Něho, který je u nás, našeho Pána Ježíše Krista v nás a nasloucháme Jeho Slovu, o které ho prosíme.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované stádo, Mé děti, Mí synové, Mé dcery, s úsměvem stojím ve vašem prostoru, sledoval jsem vaše rozhovory a také je vedl. Vedu vás nyní do vašeho nitra, tam, kde Mě potkáváte, ve vašem srdci, ve vašem skutečném bytí, kterým jsem .

 

Zhluboka se tedy jednou nadechněte a vydechněte, abyste všechno to, co vámi ještě hýbe, vydechli a předali Mně. Nyní ve vás Můj dech volně kmitá. Světlo Mé lásky, které vás obklopuje, vámi proudí i vnitřně a uvolňuje všechna pnutí, rozpouští vaše myšlenky a konání, ano, necháváte ze sebe všechno spadnout. Ciťte ve svém těle, ve svých rukách a nohách, jak vámi pulsuje proud Mé lásky a uvádí vás i vnitřně do kmitání Mé lásky! Všechny orgány a buňky se nasměrovávají na Mě, lásku.

 

Jste nyní zaplaveni od hlavy až k nohám a ve vašich rukou brní. Ano, otevíráte se pro Mě, abyste nechali proud Mé Svaté lásky vytékat také přes své dlaně. V lásce žehnejte svýma rukama, neboť to jsou Mé ruce! Rozumějte tomuto hlubokému významu! Mé nástroje chodí Mýma nohama po zemi a žehnají Mýma rukama, neboť  působím skrze ně. Tak nechte i proud Mé lásky zářit přes vaše nohy! Mocné svazky paprsků tak pronikají do země a proudí stále hlouběji a hlouběji a osvětlují a léčí i vaši matku zemi.

 

Myšlenky požehnání proudí přes vás dále. Mír, Mír ať je s Mými dětmi! Ve svých srdcích se připojujete: Mír ať je s tebou! Mír s tebou, Mé dítě, které nasloucháš Mému Slovu a čteš Mé Slovo! Mír ať je s tvou duší! Mír ať je s tvým duchem! Nyní proudí mír přes tebe dál do blízka i dáli. V sourozenecké lásce se nyní kolem sebe rozhlížíš, aby ses všech, které potkáváš, na které myslíš, dotkl Mým mírem, Mou láskou.

 

Má láska nemá hranic a kmitá dále a dále. Prochází stvořením, dotýká se vašich sourozenců, zvířat a rostlin, ano dokonce i vašich domů, vaší židle, na které sedíte. Všechno pojímá Mé kmitání lásky a fibriluje v Mé lásce a zároveň se rozmnožuje.

 

Tak vzniká obrovské moře lásky i ve vás, neboť jste se otevřeli. Ve spojení s vašimi sourozenci, Mými dětmi, objímáme obrazně svou matku zemi. Děkujte jí, že vám umožňuje život na této planetě! Skrze Mou milost, skrze Mou sílu jste schopni ji proměňovat do plné světla, ano, zvednout ji domů na Mé Otcovské Srdce.

 

Tak jste vyšli jako Moji poslové světla lásky, abyste šířili lásku, nejprve v sobě a pak kolem sebe. Vědomě zdůrazňuji „v sobě“, neboť když je mír ve vás, tak i přes vás mocně proudí. Když se zastavíte a spočinete ve svém Vnitřním chrámu, když jste Mě v sobě přijali jako svého Bratra a Přítele, jako svého Spasitele, tak přes vás kmitá Má láska, Mé Slovo. Často, aniž si toho všimnete, se to děje – když se vždy znovu odevzdáváte Mně, lásce, v srdci se na Mě nasměrujete, vyprošujete si Mé požehnání a také ho necháváte proudit. 

 

V krátké chvíli ticha jste Mě nyní obzvlášť vnímali. To můžete i nadále zažívat. Ciťte Mě v sobě! Ciťte v sobě touhu po Mně! Ciťte, jak se vás jemně dotýkám a hladím vás Svou rukou po hlavě a říkám: „Pojď, Mé dítě, pojď, přitul se úplně těsně ke Mně! U Mě jsi v bezpečí, u Mě máš jistotu na věky! Jsi Mé dítě a  tě miluji! Má láska tě bude vždycky provázet a na vždy bude u tebe!

 

Svýma rukama ti uvolňuji cestu. Zaposlouchej se do svého srdce, Mé dítě! Podívej, jak při této vroucnosti stoupá radost, radost ve sjednocení se Mnou, radost vědět: Můj Otec, můj Přítel, je vždy u mě. To ti dávám sebou na tvou cestu, ať už půjdeš kamkoli, ať už tě bude třeba kdekoli. Jsem tu! Jsem nejen v tobě, nýbrž jsem všude. Podívej se do očí svých sourozenců a uvidíš Mě! Podívej se do jejich srdcí a uvidíš Mě a budeš Mě vnímat! A budeš také vnímat, co chce tvé srdce říct nebo udělat, co onen bratr nebo ona sestra potřebuje, a daruješ to se svou láskou a svým požehnáním, které ode Mě přes tebe proudí.

 

Tak putuješ se Mnou za ruku, neboť jdu s tebou vždy a žehnám ti.“

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Slyšte, Mí synové, Mé dcery, stojíte před Novou dobou! Má pracentrální hvězda nyní silněji pojmula slunce, které svítí nad vaší zemí, a přes ně vtéká do země Mé prasvětlo. Dotkne se všeho, co se nenachází v Božském pořádku, a tím se obrátí to, co leží nejhlouběji, nahoru. Nebojte se ale, neboť Nová doba sebou přináší i proměnu Mých dětí!

 

Nejhlubší bod pádu je projitý.

 

V porodních bolestech Nové doby se toho stane ještě mnoho, co by vás mohlo znepokojovat, když vám o tom řeknu. Vložil jsem vám ale do rukou náčiní, se kterým můžete vejít v čin, abyste Mi – dobře to nyní slyšte – pomáhali při přeměně všeho temného ve světlo lásky. Rozumíte nyní, proč jsem vás vždy znovu prosil, abyste žehnali, vyzařovali lásku a zdraví a vkládali mír do srdcí Mých dětí? Vy jste v této době Mé nástroje na zemi. Po vás přijdou jiní a vystřídají vás. Krok za krokem se tato země se všemi Mými dětmi změní, pozvedne se, až bude s Mými dětmi, mezi kterými pak budu procházet, opět zařazena do nebeských světů.

 

Žehnat, vyzařovat lásku, posílat mír do světa a nechávat téct zdraví do stvoření, ale i k vašim bližním, je vznešený, svatý úkol.

 

Když jsem šel jako Ježíš po zemi, řekl jsem: „Vykonáte více, než kolik jsem vykonal Já.“ Budete ve svém konání pro Mě dělat zázraky nad zázraky. Poslouchejte ale dále! Dnes jsem přes Svého syna dal již jedno upozornění, týkající se lotra, který visel po Mé levé straně na kříži a řekl Mi toto: „Pane, vím, že jsi nevinný a byl jsi přibit na kříž.  oproti tomu nesu vinu, vzpomeň si ale na Mě, až přijdeš do Svého království!“ A  jsem odpověděl: „Ještě dneska budeš se Mnou v Mém ráji!“ [Lukáš 23; 40-43]

 

Hluboce si tato slova vštipte, neboť vám ukazují, že ve Svém díle vedení zpátky nemůžu potřebovat žádné děti, které si myslí, že musí s horlivostí napodobovat dokonalost, neboť pak míjí svůj úkol, což ale neznamená, že nemáte poznávat své slabosti, své chyby, jako v příkladě lotra. Jednou jedinou větou: „Otče, odpusť Mi!“ je Mnou vaše vina od vás odebrána a vždy budete zůstávat v pokoře, pokud budete konat věrni Mé prosbě a budete vysílat lásku, mír, požehnání a zdraví jako světlo. Na základě vašich slabostí, kterých si jste vědomi, budete v pokoře i tehdy, kdy vaše síly žehnání budou tak silné, že položíte svou ruku na dům, který se zbořil, a trámy se zvednou a uvolní vašeho bratra, vaši sestru, kterým pak budete moct pomoci. To je jen jeden příklad z tisíce, který vám ukazuji.

 

Vrůstáte do Nové doby. Toto je ale teprve začátek. Je to ale i začátek porodních bolestí, které nyní v probouzející se Nové době na vás, Mé lidské děti, přijdou. Vy můžete tyto porodní bolesti zmírnit skrze plnění svého úkolu. A toto je Mé nejhlubší přání, Mí synové, Mé dcery, aby každý z vás poznal, že  jsem ho zavolal jeho jménem, ano, jste Moji, zavolal jsem vás ale také, abyste v této těžké době byli na zemi světlem.

 

Nebojte se proroctví, nemáte obávat se ničeho! Beze strachu, se Mnou za ruku, kéž jdete do nadcházející doby a nesete ve svém srdci radost, radost z toho, že jste při narození této Nové doby Mými porodními asistenty!

 

Tolik toužím po každém jednom dítěti, jedno, jak hluboce padlo. K porozumění tohoto vám pomůže příklad, o kterém jste četli, příklad matky, která dokázala odpustit vrahovi své dcery. Matka navštívila pachatele ve vězení, aby svým odpuštěním zmírnila vinu, kterou on na sebe naložil. Od pachatele byla skrze to odejmuta smrtelná úzkost z míst na oné straně. Tam mu ale ještě musí odpustit i to dítě, a to již potkal, a skrze příklad matky mohla i duše té holčičky viníkovi odpustit. To aby takto jednala, jsem matce vložil do srdce, neboť viník cítil lítost nad svým činem. Nyní může Můj syn ve sférách na oné straně jít dále po cestě, která vede do Mého srdce.

 

Podívejte, Mí synové, Mé dcery, na všech úrovních působí Mé světlo. V jednotlivých příkladech poznáte působení světla, celkově ale bude velké bouření, jak to již teď poznáváte. Národy smetly své vládce. Co ale přijde po tom? Nenechte se znepokojovat, nýbrž putujte bez obav a jistě dále po cestě, na kterou jste se vydali! Žehnejte zemím, ze kterých k vašemu sluchu doléhá válečný řev! Žehnejte všechny, kteří oněm národům vládnou, pobízejí je k násilí a chtějí je přemluvit k válečným činům! Žehnejte, a to, co k vám z těchto zemí doléhá, se promění směrem k plnému světla!

 

Zárodky působení ozařujícího prasvětla bude moct každý z vás ještě poznat, Můj čas je ale jiný čas. Když se projevuji, tak vstupuji do vašeho času. Každá doba má své nástroje, skrze které mluvím, a sice v dané přítomnosti, ale i ve výhledu, abych např. varoval, abych Své děti upozornil, kam cesta povede, když ji budou nadále následovat.

 

V současném čase zaznívá Mé Slovo převážně z lásky a milosrdenství. Mé děti mají vědět, že nyní působí Má láska a milosrdenství a to má být vynášeno ven do světa. Mluvím také více skrze lásku a milosrdenství, aby Mé děti poznaly, že jsem Otecdobroty a mírnosti a všem Svým dětem odpouštím, když se na Mě obracejí v lítosti, tak jako jsem odpustil lotrovi na kříži vedle Mě. Přemýšlejte o následujícím: Vyžadoval jsem dokonalost nebo jsem snad poslal lotra do očistce? Ne! Otevřel jsem pro něj brány ráje, kde Mě mohl vidět ve vší moci a nádheře.

 

Láska a milosrdenství působí, když svět kolem vás hrozí zhroucením se. Je to jen cloumání starými okovy, třesení zdmi, které vystavělo lidstvo, zdmi mezi Mými dětmi v různých národech, zdmi mezi náboženstvími, zdmi mezi Mými dětmi a říší zvířat, kterou bez slitování ničí, zdmi vůči celému stvoření. Tyto zdi ale skrze záření Mého prasvětla kolísají. Když se zdi bortí, zvíří se velká oblaka prachu, to ať vám je jako symbol! Přivedete tyto zdi s láskou a milosrdenstvím, které přes vás vysílám, ke kolísání a také prosvětlíte prach!

 

Vím, Mí synové a dcery, co cítíte ve svém nitru: „Otče, jsem toho schopný? Vidím svůj malý okruh kolem sebe, rodinu, příbuzné, sousedy, všude jsou těžkosti, i na pracovišti. Otče, a pak máme mít tolik sil, abychom zachránili svět? Otče, já přeci ne!“

 

Slyšte ale, říkám vám: Vyrostete nad sebe, neboť Mé světlo vás pojme a prozáří vašeho slabého člověka. Do každé buňky září Mé světlo a proměňuje vše, co vás tíží, a především vaše obavy rozpustím skrze velkou sílu, která vás pojme. Zachvějete se z této síly. Tak mnohý mezi vámi už vícekrát pocítil, když jsem se ho dotkl. Po těle přeběhlo vibrování, protože vtekla Má síla. V nadcházejícím čase budete stále znovu a stále častěji cítit vibrování od Mé lásky.

 

Nejste malý, slabý člověk! Jste poslové světla, a ve spojení se Mnou vám pomáhám ve vašem okolí, abyste byli volní pro svou službu – pomáhat Mi jako světlo při zrození Nové země. Jako mávnutím kouzelným proutkem se vyřeší všechny vaše těžkosti, které nyní ještě ve svém osobním okolí máte, protože před vámi půjdou andělé a budou vám pomáhat, ať již v rodině, na pracovišti nebo kdekoli jinde. Každému jednomu z vás stojí po boku. Tím myslím nejen vás zde, Mé děti, nýbrž myslím i vás všechny, Mé děti, které Mé Slovo čtete. I vy jste oslovováni, jinak byste nyní Mé Slovo nečetly.

 

I vás se dotýkám Svou silou lásky v momentě, ve kterém říkáte ano k vašemu úkolu. Nebe a země jsou jedna jednota. Nebe vás provází. Neexistuje žádné oddělování, všechno je jedno. Čím více stojíte ve svém úkolu, tím hlouběji získáváte náhled, že všechno je jedno, protože na každou akci budete mít reakci, a již nyní ji máte. Čím více plné světla jsou vaše akce, tím více světla na vás padne nazpátek, neboť světlo, které vyšlete, se spojí se světlem a vrátí se mnohonásobně zesílené k vám nazpátek. Když pak tato síla do vás vteče, tak myslete na toto: „To je světlo, které Můj Nebeský Otec věří, že dokážu nést.“, i když je váš člověk ještě otřesený z Mého Božského světelného záření.

 

 vím, kdo ve skutečnosti jste. Jste synové a dcery nebes jako všechny Mé děti. Ano, podáváte – viděno obrazně – ruku těm svým sourozencům, kteří i pro vás procházeli nejhlubšími hlubinami, abyste jimi nemuseli procházet vy. Radujte se tedy a nenechávejte již nadále v sobě působit všechny své obavy! Když na vás přijdou pochybnosti, jestli stačíte na úkol, který jsem vám dnes podrobně vysvětlil, pak se přitiskněte ke Mně: „Ach Otče, tady jsem se svým lidstvím, pomoz mi, neboť mé nejvroucnější přání je smět Ti na zemi sloužit.“ A  vám říkám, Má síla pak do vás poteče tak, jak jsem vám to již líčil, a již déle se nebudete s obavami dívat na úkoly, které na vás přijdou.

 

Ještě jednou vám říkám: „Dívejte se s radostnou myslí na dobu, která je před vámi a neste v sobě jistotu, že jste Moji pomocníci při zrodu nové časové epochy, ve které se vše krok za krokem očistí a opět navrátí zpět do nebe!“ Není to velká radost?

 

Žehnám vám, Moji milovaní, vám zde, ale i vám, kteří Má slova čtete. Neste všichni radost ve svých srdcích, i když si myslíte, že to, co se děje, skutečně není k radování! Porod není lehký, a i porodní asistenti se spotí. Vezměte si to jako příklad!

 

Mé požehnání proudí přes Mou pracentrální hvězdu přes více sluncí až k vašemu pozemskému slunci, které se dostává do velkých turbulencí, které můžete na zemi pozorovat, a prozařuje vaši zemi. Mé požehnání nyní působí a proměna začíná! Mé požehnání vás pojímá, ciťte sílu, která do každého z vás proudí! Žehnám ti, Můj synu, žehnám ti, Má dcero, pro tvůj úkol být světlem pro Mě!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, Mé požehnání vás pojalo a i ve vás již začala proměna. Vaše celá podstata, vaše celé bytí je stále více naplňováno Mou láskou. Vždy tehdy, když na Mě myslíte, když např. říkáte: „Otče, s Tebou!“, tak si vzpomeňte na to, že jste ode Mě požehnaní! Nejen v tom okamžiku, kdy si na Mě vzpomenete, nýbrž jste ode Mě požehnaní v každém okamžiku vašeho bytí. Ano byli jste již požehnaní, když vás formovala Má myšlenka, když jste se ze Mě zrodili, a tak jste požehnaní až do současného okamžiku, ve kterém v sobě přijímáte Mé Slovo. A budete také požehnaní, až jednou budete stát přede Mnou, bude na vás překrásný pohled, dítě lásky, a jako takové se opět navrátíte zpátky do Mého srdce.

 

Být požehnaný znamená, být naplněn Mou milostí. Být požehnaný znamená, být obdarováván Mou láskou a Mým milosrdenstvím. Být požehnaný znamená, moci se opět zcela uzdravit. Tak bude také vždy léčící každá myšlenka požehnaní, která z vás vychází, kterou vytvoří vaše myšlenky a která proudí přes vaše rty, nebo která se projeví v láskyplném doteku nebo objetí vašeho sourozence, nebo která také jen jako teplý proud, proud lásky, teče do stvoření.

 

Tak bude tedy vaše láska, kterou rozdáváte, požehnáním pro celé stvoření, pro zemi a pro všechno, co na ní je za život a materii. Ale i do duchovních světů se rozlévají proudy požehnání, ano protékají prostorem a časem a všemi sférami. Tak dostihne každá myšlenka požehnání veškeré stvoření od počátku až na věky. A když žehnáte, tak se požehnání vrací zpátky k vám. Tak jste skutečně nádherným způsobem ode Mě chráněni a ochraňováni. Pokládejte všechny své starosti, všechno to, co vás tíží, všechno to, co máte na sobě a ostatních ke kritizování, vždy znovu do proudu požehnání! Skrze to jdete po své cestě plni lásky, a na tom záleží, Moji milovaní, že milujete a jste milosrdní.

 

Když následujete Mě, který jsem vám prošel cestu lásky, tak jste na pravé cestě a pak všechno, co se ještě musí stát, jako samo od sebe bude do sebe zapadat. Děláte na zemi krok za krokem, a z vašich chodidel proudí láska do země, a vaše cesta vede stále dále až do věčného domova.

 

Vložili jste jako dítě, plni důvěry svou ruku do té Mé, a Já, váš Nebeský Otec, který vám jsem Dobrým Pastýřem, vás vedu jistými kroky vstříc vašemu cíli, neboť  jsem cesta, pravda a život, nikdo nepřijde k Otci než skrze Mě.

 

Amen.

 

 

Božská léčící meditace z milosrdenství

 

Moji milovaní synové, Mé milované dcery, radost nebes je s vámi a tak jsem nejen  společně s vámi v této místnosti, nýbrž mnozí z duchovního světa se vypravili, aby zde byli jedno se Mnou.

 

Mnoho andělů přivedlo duše, které skutečně potřebují uzdravení. Křičeli bolestí a ve své bolesti Mě volali: „Ježíši, pomoz mi!“. Ano všechno, co potřebovalo uzdravit, je nyní přítomno zde, a Mé srdce se tak rozšířilo, že i vy jste nyní v Mém srdci. Protože vím, že vaše srdce jsou plná lásky, chci nyní být ještě chvíli potichu, neboť pak můžete zahrnout a předložit Mi ještě všechny ty, pro které chcete vyprosit Mé zdraví. Mé srdce se pak ještě rozšíří tak, aby i oni byli zahrnuti. Tak se nyní na krátkou chvíli odmlčím. 

 

Tak se tedy šíří Má léčící láska a Mé slunce lásky na vás září. Cítíte, jak se vaše srdce ohřívá, ano, cítíte se zcela v bezpečí ve Mně a spadává z vás všechna tíže, odtéká od vás pryč a zrovna tak všechno, co by vás mohlo a může udělat nemocnými, vše je odnášeno pryč proudem Mé lásky a proměňováno v Mém srdci opět v nejryzejší lásku.

 

Jste obklopeni mořem lásky. Jemné vlny vás vynášejí ven a stále hlouběji do Mé lásky a milosrdenství. Má Božská ruka vás nese a vy se cítíte nesmírně dobře. Vaše srdce se otevírají a zrovna tak vaše duše. Jemně a něžně vás hladím Svou rukou po temeni hlavy a po těle a beru vás za ruku. Tak nyní spočíváte v Mém srdci. Slyšíte, jak vám tepot Mého srdce říká: „Mé dítě, miluji tě! Mé dítě, uzdravuji tě! Mé dítě, zcela tě uzdravím, a požehnané jsi až na věky, neboť Já, tvůj Nebeský Otec, Já, Dobrý Pastýř, jsem u tebe a starám se o tebe.“

 

Cítíte, jak do vás proudí Má láska. Tak jako se pohybují vlny na oceánu lásky, tak do vás proudí Má láska a Má léčící síla. Cítíte teplý proud lásky, jak zcela jemně ve vás pulsuje. Cítíte, jak do vás přes temeno vtéká proud Mé lásky a jak se rozlévá přes vaše chodidla do země a do celého stvoření. Cítíte, jak vaše duše vzdychá blahem a jak všechny vaše buňky se do sytosti napíjejí.

 

V každé buňce je nyní rozlito Mé zdraví. Každá buňka se plní světlem a každá buňka nyní září jasněji a krásněji než nejkrásnější hvězda na nebi. Každá buňka je čistá a zdravá v Mém světle. Svým duchovním zrakem se díváte na všechny své sourozence a vidíte nekonečně mnoho světelných bodů, které se opět rozlévají v jednom svatém proudu, který protéká celým stvořením.

 

Tak se šíří nejpodivuhodnějším způsobem Mé světlo a vy jste připraveni přispět k tomu svým dílem, protože necháváte Mou lásku a Mé zdraví jednoduše proudit a necháváte, aby se děla Má vůle. Tak vám chci už jen vysvětlit, co se děje ve vaší duši: I ve vaší duši působí Má léčící síla a všechny ty šedé a temné stíny ve vašich duších se stávají světlejší a světlejší, takže nyní i vaše duše vyzařují Mé světlo.

 

Mé světlo září do jádra vaší duše a Má láska se tam rozlévá jako živá voda. A tak se nyní v jádru vaší duše překrásné květiny natahují k Mému Svatému světlu, a každá květina nese jiný květ v nejrozličnějších barvách a se zcela vlastní vůní, a každá z těchto květin reprezentuje vaše schopnosti, vaše nadání, a přes každý z vašich talentů se zase rozdávám Já celému stvoření.

 

Každý z vašich talentů pomáhá vám a Mně a celému stvoření při vašem působení na Mé Svaté vinici. Vinné révy tam se stávají stále silnější a stále zdravější a plody, které přinášejí, jsou stále čistší a chutnější. Z této Mé vinice vidíte již záblesk Nového Jeruzaléma v Mém světle. Vidíte, jak se střechy a věže třpytí? Jsou osazeny zlatem, drahokamy a perlami, a každé láskyplné dílo, které konáte, je novým drahokamem nebo novou perlou na jedné z oněch střech.

 

I ve vašich duších se hromadí poklady, které vám přináším jako odměnu za všechnu tu lásku, kterou rozdáváte. Slyšte, Moji milovaní, tak se nyní Mé zdraví rozšířilo a rozmnožilo nejen ve váš, nýbrž Mé zdraví pojmulo celou zemi, a tak jako se nyní vy zastavujete, tak se zastavuje nyní i země. Ano do ruchu stvoření byla vložena pauza k nadechnutí, chvíle oddechu, která pomáhá všem se zastavit a nadechnout se. Není to jen tak nějaký vzduch, který se nyní nabízí k nadechnutí, ne, je to dech Mé lásky a Mého milosrdenství.

 

Tak nyní chci zakončit Svá léčící slova a ještě jednou požehnám vás a stvoření. Až Mé Slovo dozní, nechte je ještě na chvíli v sobě zaznívat a porozumíte, co se stalo!

 

Tak se otevírá nyní ještě nebe a Mně k poctě zaznívá sbor pozounů, Nebeská hudba se rozlévá na vás a zvon míru hlasitě a mocně odbíjí, abyste byli ještě i naplněni Mým Nebeským mírem. Žehnám vám, vám všem, kteří nyní slyšíte Má léčící slova, ale i vám, kteří Má slova čtete nebo je ještě jednou později uslyšíte. Požehnaní jsou také všichni, kteří se k vám připojili, i všichni, které jste Mi předložili, požehnaná je země a požehnaná jsou zvířata, rostliny a všechny minerály. Požehnané jsou i všechny duchovní bytosti, všechny duše a všichni andělé.

 

Žehnám nyní i všechny Své děti, které se ode Mě ještě odklonily a které procházejí hlubinami temnoty. Do svého požehnání vkládám Svou touhu, neboť i po nich toužím stejně, jako toužím po vás. Ano, požehnané je celé Mé stvoření, všechen život a všechno bytí, a Mé požehnání prochází nyní všemi sférami a proudí časem a prostorem, aby opět nechalo uzdravit kousek toho všeho, co se kdysi stalo.

 

Tak slyšte ještě jednou Mé Slovo: „Mé dítě, miluji tě! Mé dítě, žehnám tě! Mé dítě, uzdravuji tě!“

 

zpět