Tichá radost

Poselství - leden 2015

Poselství - leden 2015

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

31. ledna 2015

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba:

 

 

Milovaný Nebeský Otče, skláníme se před Tebou v každém člověku, ve všech našich bratrech a sestrách. Otevři naše srdce pro Tebe! Prosíme Tě: Dotkni se nás, uzdrav nás a daruj nám to, co přispěje k našemu zdraví, především Tvou neustálou blízkost a veď nás do jednoty s Tebou! Prosíme Tě: Žehnej nás a dej nám Své svaté Slovo!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované děti, s úsměvem stojím ve vašem středu a podávám vám Své ruce: „Pojď, Mé dítě, podívej se na Mě! Dej svou ruku do té Mé a nech se ode Mě vést! Kam tě vedu? Mé milované dítě, jsou to cesty lásky, cesty srdce, kterými tě vedu. Souhlaste s tím! Chci oblažit tvé srdce. Radost má být v tvých očích. Sesílám do Tvého srdce nebeskou radost, také vzpomínku na Mě a nebeský domov vždy, kdy to chceš.

 

Podívej se ven do stvoření! Sníh pokrývá tu a tom ještě louky a pole, ale sem tam vyráží již kytičky. Těší se na přicházející jaro. Slunce je láká a slunce láká také vás. Je to Mé slunce lásky. Nechte se od něj osvítit a putujte se Mnou nádhernou zimní krajinou, podél luk a lesů! Slunce je na horizontu, hřeje vás navzdory chladu. Sníh kolem vás se třpytí a leskne ve světle.

 

Tak září Mé slunce ve vás a jasně září z vás ven. Tak, jak se vás dotýkají hřejivé sluneční paprsky vašeho pozemského slunce, tak září Má láska, která se z vás vydává, do srdcí Mých nespočetných dětí, ale také do stvoření kolem vás. Jdete spolu v lásce a povídáte si. Dívám se do vašeho srdce a vidím ve vás vaše nejtajnější touhy po lásce, po míru, po Mně.

 

Proudy světla se dotýkají vašeho nitra, dotýkají se vašeho smutku, vaší radosti a i vaší vděčnosti. Dotýkají se všeho, co Mi do proudu Mé lásky položíte, co vám ještě leží na srdci, a nesou to na oltář Mé lásky.

 

Láska ale také proudí všude tam, kde na to Mé děti čekají. Všechny ty, kteří vám leží na srdci, položte do Mé lásky, aby se uzdravili a cítili Mou sílu a Mou blízkost.

 

Mimo tento kroužek dále jste spojeni se všemi dalšími posly světla, kteří svou lásku vydávají po celé zeměkouli, po celém stvoření. jsem ve vašem středu a vy se ponořujete hluboko do Mé lásky a vyzařujete ji. Je jasněji a jasněji na vaší planetě. Láska proudí přes vaše chodidla do matky země až do nitra země. Má láska se nyní skrze vás dotýká všeho vodstva v zemi a na zemi. Duchové vzduchu jsou požehnáni. Vše je nyní požehnané a prodchnuté Mou láskou.

 

Tak nyní se Mnou procházíte nejrůznějšími oblastmi vaší země a vyzařujete odpouštějící lásku. Nesete mír ve svých srdcích a přejete i svým sourozencům: „Mír ať je s tebou, můj bratře, mír ať je s tebou, má sestro!“ Tak nyní jdete společně s mnoha posly světla od místa k místu a přinášíte svým sourozencům mír. V duchu není žádné oddělení. V duchu jste všichni Mé děti, a vašich sourozenců se v duchu dotýká láska, kterou vyzařujete. Mír ať je na zemi! Mír ať je ve stvoření!

 

Jste tu, abyste žili lásku, tuto nádhernou lásku, kterou jsem vám předžil při Svém příchodu na zem. Jako Moji synové a dcery můžete zcela bezpečně a jistě jít se Mnou za ruku a konat to, co jsem konal . jsem ve vás! Nechte Mou vůli se dít skrze vás a skloňte se v pokoře přede Mnou a v pokoře se Mi odevzdejte! Provázím vás na vaší životní cestě a Má radost je velká nad každým, kdo se ode Mě nechá vést. Přesto miluji všechny Své děti stejně.

 

Tak putujte se Mnou dále na své cestě, kterou žehnám! Buďte posly světla, posly lásky! Dotýkám se každého jednoho. Vidím vaše myšlenky: „Ano, Otče, rádi chceme pro Tebe jít po zemi a sloužit Ti.“ Vaše duše jásá a váš člověk se tiskne ke Mně, aby pobyl ve vděčné lásce. Tak naslouchejte dále Mým projevujícím se slovům, které vám nyní dám skrze další nástroje!

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, skutečně, mluvím k vám, ale i k vám, kteří Má slova čtete. Vy všichni jste šli na zem, abyste v této době působili pro světlo lásky. A právě nyní je třeba duchovního spojení všech Mých poslů světla, aby mohly být nenávist a nesváry proměněny v mír mezi všemi národy.

 

Nejste jen slabé lidské děti, které se ve všedním dni namáhají a plahočí a vzhlédnou ke Mně a řeknou: „Ach, Otče, já sotva zvládám své každodenní úkoly, jak pak ještě můžu být světlem pro všechny národy této země?“ A vám odpovím: „Právě tyto úkoly vás zocelují a uzpůsobují vás, abyste světlo lásky denně přiváděli více k záření a nechávali zářit do dálky.“ Ve všech národech jsou Mí poslové světla a vy všichni jste dobrovolně přijali svůj úkol, aby nenávist, rozkoly mezi národy a mezi náboženstvími byly skrze lásku proměněny.

 

V této době je všechno, co nekmitá v Mé božské lásce, přiváděno na povrch. Proto jsou také nyní střety mezi náboženstvími. jsem Otec všech Svých dětí. Nedívám se na to, co si Mé děti myslí, nýbrž na to, co je v každém náboženství učeno, i když to bylo příkazy a zákazy téměř zakryto. Mé učení je láska ke všemu bytí a láska ke všem Mým dětem.

 

Nedívám se na náboženství. Není žádné křesťanské a žádné islámské nebe. Ani žádná další náboženství nemají svá vlastní nebe. Ciťte Můj úsměv! Na věky věků je jen nebe lásky, která ve Mně a ze Mě ke všem a ke všemu září, neboť jsem láska.

 

Váš úkol pro úsek v prostoru a čase, který nazýváte rok, spočívá především v tom, abyste ve svých cítěních a ve svých myšlenkách všechny své sourozence, úplně jedno v jakém náboženství, obalovali do Mé Božské lásky. Když ve vás povstanou pocity, které odporují lásce, tak byste mohli rozpoznat své lidské myšlení, obrátit se ke Mně a v pokoře se sklonit před tím, o kterém jste negativně mysleli. Neboť kdo jiný by měl přinést mír a tím lásku na rozháranou zemi, než Moji poslové světla?

 

Nedívejte se na člověka, kterým jste! Dívejte se hlouběji do nitra svého srdce a uvidíte Mé Božské srdce, jak ve vás všech pulsuje, srdce, které zná jen – a to výhradně – lásku. Když přijímáte přes svá média nebo čtete v novinách zprávy, které pojednávají o nesvárech, bojích mezi národy nebo náboženstvími, pak je vaším úkolem obalit všechny své bratry a sestry do Mé Božské lásky.

 

Myšlenky jsou síly! A říkám vám, když myšlenky vznikají z vroucího spojení se Mnou, tak to jsou nezměrné síly. Tyto způsobí, že před Mým duchovním opětovným příchodem na zemi bude mír na zemi mezi všemi náboženstvími, mezi všemi národy, a tím mezi všemi Mými dětmi.

 

Představte si, že se Mnou, který jsem, Ježíš, přece po vašem boku, putujete po zemi – např. krátce než upadnete do spánku – a přinášíte mír svým bližním. Obrazně viďte před sebou následující: Společně putujeme přes země Izrael, Palestina, přes hory do Sýrie a dále ke všem krizovým stádům země a záříme, navzájem sjednoceni, lásku a mír do srdcí všech Mých dětí tam žijících, obzvláště do těch, která jsou ještě naplněna nenávistí.

 

Když slyšíte nebo čtete o hrůzných činech, tak nesuďte a neodsuzujte, i když to je pro lidské myšlení velmi těžké. Namísto toho žehnejte své sourozence, kteří snášejí nesmírné utrpení až po smrt, ale i původce toho, kteří tak krutě jednají. Neboť viďte v ten moment, ve kterém soudíte a odsuzujete, posílenu temnotu v těch původcích. Když jim ale v Mém jméně žehnáte, i když ještě tak brutálně zacházejí se svými bližními, tak je posílena jiskra lásky, která je v každém člověku – je to jiskra života ze Mě – posílena a ten člověk se může proměnit a postupně i národ, ke kterému ten člověk patří. Když vám to přesto přijde těžké to říci, kvůli krutým činům vašich sourozenců, tak myslete na Mě! Co jsem řekl na kříži: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají!“ To ať vám je jako příklad.

 

Jak jinak, Moji milovaní přátelé, může dojít k míru na zemi? Poznejte, že tento mír musí vyjít od lidí, neboť oni jsou původci válek a nenávisti, takže musí také oni podle Mého Božského zákonu války ukončit, najít cestu k míru a proměnit nenávist v lásku. Každý jeden z vás nese za tuto lásku a za tento mír zodpovědnost.

 

Ještě jednou říkám: Vím, Moji milovaní, že to není lehké, jako člověk stále jen světlo šířit kolem sebe, a začíná to již v rodině. Uvedu vám utěšující příklad: Podívejte, nezvrhl jsem stoly směnárníků? Vidíte, že bytí člověkem nebylo ani pro Mě, který jsem byl Bůh, lehké. A vy, kteří jste ve vašem nejhlubším nitru zářící světlo, pro vás to také není lehké proměňovat toto světlo lásky ve vašem všedním dni jako člověk vždy v čin.

 

Skutečně, říkám vám, ne jen jeden anděl vás doprovází, aby zesiloval vaše myšlenky plné světla. Vaše myšlenky míru a lásky jsou neseny dále nesčíslnými anděly ke každému poslu světla, který jde po zemi. Tak jste všichni spolu navzájem a zároveň s anděly nebe propojeni, a mocně působí spojené světlo a vede k velké proměně směrem k lásce.

 

Útěšně vám říkám: „Čím prudší jsou boje mezi národy a náboženstvími, tím blíže je cíl uskutečnění míru a lásky na zemi a tím Můj opětovný duchovní příchod, neboť Mé děti vedoucí válku budou unavené bojováním a probudí se v nich touha po míru.“

 

Díváte se se smutným srdcem na rok, který nyní začal. Nedívejte se na ty ještě přibývající boje, nýbrž se dívejte na světlo, které v této době můžete všude posílat, a myslete na to, že toto světlo je skrze anděly nebe nesmírně zesilováno. Ciťte, jak andělé putují po vašem boku a plni radosti vám pomáhají při vašich úkolech! U Mě neexistuje čas, jen věčnost a i vy jste ve vašim nitru duchovní bytosti věčnosti, duchovní bytosti světla, které vám pomáhají přeměnit, co ještě není světlo.

 

Žehnám vás, Moji milovaní! Má Božská síla prozařuje vašeho člověka. Slyšte nyní tlukot srdce ve vašem nitru, je to tlukot srdce lásky, která nyní zesílenou silou přes vás září! Žehnám ale i všechny Své ostatní děti, především ty, které ještě prochází tolika utrpením. Zakouší utrpení, aby se nakonec probudily k nebeské lásce, lásce i k těm, kteří jim toto utrpení způsobili. Útěšně je beru do Své náruče.

 

Vy ale byste mohli všechna myšlenková dělení mezi národy a mezi náboženstvími zrušit. Chtěl bych, aby to již bylo tak daleko, že každé z Mých dětí na zemi a v očistných úrovních pozná: Jsme přece všichni děti jednoho Boha. Tak Mé požehnání obaluje i ty, kteří v sobě tuto myšlenku ještě nevyvinuli. Ještě jednou říkám vám zde v kroužku a i vám, kteří Mé Slovo čtete: „Spolupomáhejte, aby se všechny Mé děti probudily k lásce a míru!“

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak jsem skutečně ještě mezi vámi. Stále ještě mám roztažené Své paže a nesmírné proudy lásky a milosrdenství se rozlévají z Mého Otcovského Srdce. Je otevřené úplně doširoka a vy všichni, Moji milovaní synové a dcery, stojíte uprostřed tohoto proudu.

 

Cítíte, jak tyto nesmírné poklady z Mé léčící lásky a milosrdenství ve vás působí a uvádí vaši duši a vaše tělo do uzdravujícího kmitání. Ano, odevzdejte se a otevřete se pro Mě, který jsem váš milosrdný Otec, váš Bratr Ježíš Kristus a Dobrý Pastýř! Viďte Mě vždy po vašem boku, i tehdy, když se opět přikloníte ke všednímu dni! Ciťte, jak se vás nyní a vždy znovu dotýkám ve vašem nejhlubším nitru!

 

Tak moc jste nyní v Mém svatém kmitání, že se i z vás toto proudění a kmitání dále šíří. Jste část Mého proudu lásky. Viďte se v tomto proudu lásky stát v Mém svatém pověření! Poslal jsem vás a mnoho dalších na tuto zemi, abyste přinášeli Mou lásku na tuto zemi a pokorně sloužili Mně, a tím i svým sourozencům. Ano, služte Mi tak, Moji milovaní, že vaši sourozenci jsou dotknuti vaší vroucí láskou a i oni mohou otevřít své srdce a i v nich se všechno dostane do tohoto svatého kmitání.

 

Neptejte se, jak se to všechno má dít, nýbrž milujte! Milujte tak, že jste světlo a začněte s tím sami u sebe! Přijímejte se, jací jste! Tak jak jste se vydali do Mého stvořitelského pověření, a to již před inkarnací, tak jste sem byli z Mé lásky vysláni a je to dobře. Není potřeba, abyste se odsuzovali, potřebujete se jen milovat! Ve vědomí této Mé lásky se vám také podaří milovat své sourozence, přijímat je takové, jací jsou, ano, poznat, že se všichni můžete doplňovat a díky tomu může vzniknout nádherná jednota.

 

Dívejte se na to, co vás svádí dohromady! A když poznáte, že mezi vámi ještě stojí něco dělícího, tak přijďte ke Mně a společně to úplně prodchneme láskou. Obrazně to položíme na oltář Mé lásky. Klečíte přede Mnou a prosíte Mě, abych vám tuto zátěž odebral. stojím u Svaté plotny, roztahuji Své ruce, a ve světle Mé lásky cítíte lehkost vše spojující lásky. Tak můžete nyní přistupovat k sobě navzájem, brát se do náruče v poznání, že jste všichni Mé děti.

 

Cítíte, jak se ve vás šíří moře lásky, a že vás vedu jako Své velké stádo, které , Dobrý Pastýř, doprovázím na cestě domů. Všechny Mé zaběhlé ovce osvobodím ze vší nouze, ze všeho nebezpečí, ze všeho utrpení, a vy jste Moji pomocníci, kteří Mi pokorně v modlitbě a i v činu slouží.

 

Tak je skutečně vaše cesta cestou zdraví, cestou spasení a cestou, která vede tam, kde vyvěrají nezměrné proudy z Mé uzdravující lásky a milosrdenství. Je to cesta na Mé Otcovské Srdce.

 

Moji milovaní, ciťte se všichni vzatí do Mé náruče a přitisknutí na Mé srdce! „Mé dítě, miluji tě!“, tak mluví Mé srdce k tobě. „Mé dítě, miluji tě!“, tak zní Mé volání prostorem a časem. Až do věčnosti pozvedám Svůj hlas a říkám: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Ještě jednou roztahuji Své ruce k požehnání a všichni jste uprostřed v tomto proudu požehnání. Ale ne jen vás žehnám, nýbrž všechny Své děti, veškerý život, všechno bytí, Mé celé stvoření. „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

zpět