Tichá radost

Poselství - leden 2016

Poselství - leden 2016

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

30. ledna 2016 v Norimberku

 

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti, a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Božské projevení z lásky

 

  Já,Ježíš Kristus, jsem ve vašem středu, ale i v každém z vašich srdcí. Vždy vás chci se Svou láskou při všem podporovat, abyste se stali láskou, láskou, která skutečně již neumí soudit a odsuzovat.

 

Za mraky je vždy slunce, myslete na to, když pozorujete dění na zemi! Za vším, co se děje, je Mé světlo, je Mé slunce, a svedu všechny národy této země dohromady, neboť přijdu v moci a nádheře, abych všechny Své děti dovedl do věčného domova, do vašeho pravého doma.

 

     Vcházíte do nového roku, i když už je jeden měsíc starý, tak leží ještě dalších jedenáct měsíců před vámi, ve kterých můžete ještě více růst v lásce. Procházejte svými dny, ano, svými hodinami vědoměji a připomínejte si vždy: Jste vytvořeni z lásky a k lásce se vracíte! Všechno touží po lásce.

 

     Když vítr mete suché listí, tak je za tím již schována zeleň novým listů. Tak viďte i své bytí! Tu a tam je již první zeleň a vyráží z vás a staré se vrací k zemi, aby se opět stalo zemí. Všechno staré, co sebou ještě těžce nesete, poznejte v padajících listech!

 

     Zvedněte svou hlavu a viďte zeleň, která v krátké době osvobodí stromy a keře v přírodě od starých listů díky větru! I vás chci udělat svobodné, volné pro lásku, o kterou se upřímně snažíte. Od nynějška se Má síla stává ve vás stále silnější a vymetá staré chování, souzení a odsuzování pryč, pokud to je i vaše svobodná vůle, které vždycky dbám.

 

     Viďte ve všem symbol! Byla krátká zima, která zemi přikryla sněhem a ledem. Ve vašich zemských šířkách jste zvyklí na delší zimu a rádi se schoulíte k teplým kamnům nebo topení a díváte se ven do zimy. I to je symbol! Všichni toužíte po teple, po teple srdce nejen pro vás, nýbrž pro všechny své bližní. Jste smutní, když sledujete zprávy ve vašich médiích nebo vidíte nebo slyšíte, jak spolu lidé navzájem válčí.

 

     Všechno potřebuje svůj čas k růstu a k rozkvětu, to vám pokládám do vašich srdcí a když byste zase někdy měli být smutní, pak, Moji milovaní synové a dcery, roztáhněte duchovně své paže a obejměte všechny ty, kteří ještě proti sobě navzájem stojí v boji, v boji se zbraněmi nebo i duchovně, a nastane: mír na zemi skrze lásku, která zvítězila. V budoucnu budete pak putovat po celé zemi navzájem spolu spojeni, ven z chladu, ven z temnoty směrem k teplu, směrem k Mému světlu lásky, která vede všechny Mé děti domů, všechny bez výjimky.

 

     Věříte příliš na svou bezmoc vůči všemu tomu temnému dění na této zemi a to, Moji milovaní synové a dcery, se má, ano se musí změnit! Moc lásky je ve vás a tato moc přitakává vždy znovu nanovo, až ucítíte i sílu lásky kmitající ve vás a nebudete moci již jinak, než tuto lásku nechat poskytovat všemu. Všechno touží po lásce, to nejmenší stvoření až po celé bytí, neboť láska je Mé stvoření.

 

     Zakrátko všichni poznáte, že to, co se nyní ještě děje za boje na této zemi, povede nakonec k lásce, neboť ve všech Mých dětech se bude stávat stále větší touha, žít spolu navzájem v míru, a ne jen v míru mezi lidmi, nýbrž i v míru se stvořením, které se vám rozdává. Vítr Mé lásky vám pomáhá, ještě jednou zdůrazňuji, co jsem již řekl: vymetá pryč všechno, co ještě nekmitá v lásce.

 

     Kdybyste jen mohli cítit, jak se stvoření v nejmenším stéblu trávy, v každém stromě, ano ve všem bytí k vám přiklání a i zvířata se k vám chtějí přiblížit a přesto nemohou, protože kmitání jednotlivých lidí již není takové, jaké jsem ho ze Své lásky stvořil. K vám, kteří jste se k této lásce probudili, volám: „Nechte tuto lásku stále vědoměji skrze sebe proudit!“

 

     Stále ještě procházíte nevědomě svými dny a nevíte, jakou sílu a moc lásky jsem do vás vložil. Tak by tento rok mohl přinést probuzení, v každém jednom z vás, probuzení v síle a moci Mé lásky. Čtete nadpisy novin, vidíte zprávy. Nechte své myšlenky vykmitat ven na tuto zemi ke všem lidem, ke všemu bytí, a ucítíte Mou sílu v sobě, která skutečně oblétá celou zemi a šíří se ve všech lidských srdcích, ve všem životě. Dokážete si to představit? Udělejte to, neboť to tak je! Síla se bude stávat stále silnější, když se lidé, které jsem stvořil podle Svého obrazu, stále více k této lásce probudí.

 

     Prorokoval jsem vám: Přijdu v moci a nádheře a dále jsem vám prorokoval, že to není ve vzdálené dálce, nýbrž ve velmi blízké budoucnosti. Potřebuji vás jako Své posly světla! Šli jste na zem, abyste spěchali přede Mnou a abyste šířili lásku na zemi. Buďte si těchto Mých slov vědomi! Ještě jednou opakuji: Jste světlo na zemi a připravujete Můj příchod.

 

     Vložil jsem moc a nádheru i do Svých synů a dcer a mír se šíří s jistotou mezi lidmi a ve stvoření. Ti, kteří přijdou po vás, budou vybaveni ještě více silou lásky, lásky, která vás svou mocí a nádherou rozechvěje. Ti, kteří přijdou po vás, budou mít sílu nést ještě více lásky a vysílat ji do světa a tímto způsobem připravovat Můj příchod a budu moci přivést všechny Své děti opět domů do věčnosti. Neviďte to ve vzdálené budoucnosti, nýbrž to, co to je, vaše budoucnost v nejbližší době.

 

     Buďte Mí poslové světla a ciťte nyní, jak se vás dotýkám. Každému jednomu pokládám s požehnáním Svou ruku na hlavu. Láska z Mé lásky proudí k vám jako další síla, abyste splnili to, co jste si kdysi předsevzali. Ciťte, nyní budu krátce mlčet! ---

 

  Mé požehnání je ve vás a s vámi, silně a mocně vás naplňuje.

 

Amen.

 

 

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, Mé požehnání k vám proudí, naplnilo vás a proudilo zcela hluboko do vaší duše. Odevzdejte se tomuto proudění! Nechte se ode Mě, svého Nebeského Otce, obdarovat! Buďte si vědomí toho, co vám se Svým požehnáním dávám, neboť jste voláni, abyste Mé požehnání, Mou lásku a Mé milosrdenství rozdávali dále, tak jsem vám to oznamoval.

 

Tak se Mi oddejte, pomáhejte skrze odevzdání se Mně! Kdybyste se mohli podívat do své duše, viděli byste, že je zářivě jasná, jasnější než záření slunce. Buďte si vědomi, že to jsem Já, kdo ve vás působí! Já, který jsem láska, milosrdenství, působím ve vás a skrze vás.

 

Myšlenka plná světla způsobí nekonečně mnoho. Vaše modlitby jsou plné síly a požehnání, plné lásky a jsem to, kdo vynáší vaše modlitby ven, který je rozdává a který je nechává přijít tam, kde jsou potřeba. Když vyprošujete pro svého bratra nebo pro svou sestru Mou sílu zdraví, tak si buďte jistí, že Má síla zdraví vašeho bratra, vaši sestru dostihne a buďte si také jistí, že Má síla zdraví proudí všude tam, kde Mé děti touží po Mém zdraví, kde Mé děti prosí o zdraví.

 

Představte si to takto: Je duše v nejzazší tísni a duše křičí po Mém zdraví. Jedna myšlenka od Mého nástroje, se kterou proudí ven zdraví, zastihne duši a sám jsem to, kdo spěchá vstříc oné duši a vezme ji z této největší tísně.

 

Tak mocně a silně a přesto i tak jednoduše působím Já, který jsem láska a milosrdenství, ve vás a skrze vás. Buďte si toho vždy znovu vědomi a služte Mi právě nyní v této době, ve které je žádána láska, bezpodmínečná láska, která je nejsilnější síla, ona láska, která všechno vykupuje a všechno vede domů.

 

Služte Mi v lásce, Moji milovaní, to je Má prosba, to je můj apel na vás! Buďte si vědomi toho, že pak již nejste ten malý člověk, když se ponoříte do Mé lásky, nýbrž že to jsem Já, kdo mocně a silně přes vás působí!

 

Cítíte, že stále ještě stojím u každého jednoho z vás s roztaženýma rukama a cítíte, jak Mé požehnání vás stále stejně naplňuje, jak se vaše duše stále více otevírá a jak se ve vás děje nekonečně mnoho uzdravování, ve vašich duších, ve vašich tělech? Ano, vás léčím, Moji milovaní! Zůstaňte u Mě a zůstanu ve vás a Můj proud lásky, Mé požehnání vás dále bude naplňovat! Poslouchejte Mé Slovo, které je stále ještě mezi vámi!

Amen.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Se silou, mocí a nádherou jsem ve vás vstal z mrtvých. Zkoumejte tato slova. Řekli jste Mi ano a často Mě prosili, abych vás udělal láskou, abych skrze vás působil. Co myslíš nyní, Mé dítě, ve svém nejhlubším nitru? Cítíte nyní blízkost, teplo, záplavu Mé lásky v sobě a skrze vás. Jste spojeni s nekonečně mnoha Mými dětmi, Mými posly světla a záplava a záření prochází kolem země a naplňuje stvoření. Silně a mocně jsem vás vybavil, když se pokorně skláníte před každým ze svých bratrů a sester, a přede Mnou, svým Bohem, svým Otcem, a Mým celým stvořením.

 

Nejste jen děti této země, nýbrž jste Mí synové a dcery a vás volám bez přestání. Přijímám vás s rozpřaženýma rukama, ať ke Mně nyní přijdete jako děti nebo přede Mnou stojíte jako Mí synové a dcery. Říkám vám: „Přitiskni se na Mé Otcovské Srdce a nech Mě skrze sebe působit! Pojď do Mé náruče a zůstaň v ní, než zase vyjdeš ven do světa, na své místo, na které jsem tě postavil, abys tam pro Mě v lásce působil, neboť láska je ta nejsilnější síla!“

 

Důvěřujte Mi, svému Bohu a Otci, a ne svému rozumu, který vás často chce tu a tady ovlivňovat! Důvěřujte Mi, lásce ve vás a lásce ve všem, co je, neboť jsem ve všem, co je! jsem láska a skrze Svou smrt na kříži jsem v každém srdci Mých dětí jiskru lásky přivedl k planutí. Jestli se dítě momentálně rozhodlo pro Mě nebo proti Mně, není důležité, neboť láska je jako světelný oheň, který se pak rozšíří a dotkne se mnohých, když pro Mé dítě přijde správný čas působení.

 

Tak budou skrze lásku ve spojení se Mnou a i mezi sebou navzájem překonány hranice světa, hranice rozumu a hranice mezi zeměmi. Viďte všechno ve světle Mé lásky, ve světle Mé dokonalosti, neboť tak vidím Své dítě, které Mi leží na srdci a pro které jsem šel po zemi!

 

Znáte Mou cestu, i to že jsem sestoupil do říše smrti, temnoty, z lásky ke všem, kteří ještě nebyli vykoupení. Vy jste vykoupení, vy jste zachránění. Vstal jsem z mrtvých a vstal jsem z mrtvých ve vás a stále více si toho budou vědomi, že jsou Mé děti a že je jen jeden Bůh a Otec.

 

Vaším úkolem je láska, vaše obrácení se na Mě, vaše vroucnost ve vašich srdcích, dotknutí, jemnost, mír ve vás, s vámi samými a tím i s vaším bližním a stvořením. Nenechte se od ničeho a nikoho zmást! Jste synové a dcery Nejvyššího. Jste Mé děti a vyšli jste, abyste Mě v lásce následovali a sloužili Mi.

 

Tak vás žehnám s mocí Mého Ducha, který je láska, a žehnám všechny Mé děti a všechno, co je. Láska a milosrdenství se rozdávají, šíří se jako záplavy moře. Každá jedna kapka je spojena se všem ostatními, vše je spolu navzájem sjednoceno, neboť to je voda života ze Mě a ta teče do Mě a ze Mě.

 

Amen.

zpět