Tichá radost

Poselství - leden 2017

Poselství - leden 2017

zpět

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. ledna 2017 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Se vší Svou láskou, se vším Svým milosrdenstvím, Jsem uprostřed vás a v každém jednom z vás. Ano, skutečně, zdravím vás z vašeho věčného domova. Jste zvaní, abyste pobývali u Mě na Mém Otcovském Srdci. Jste zvaní, abyste se ke Mně přivinuli, abyste mohli cítit, jak blízko vám skutečně jsem a jak moc vás miluji. Má láska k vám mocně proudí, obaluje vás, proudí vámi, ochraňuje vás, vede vás a léčí vás. Má láska je život, který jsem vám dal. Ano, skutečně, narodili jste se z Mé lásky, a vydali jste se žít v Mé lásce. Vydali jste se Mě následovat a jdete svou cestou po této zemi. A přece je tato cesta po zemi jen část vaší cesty – při všech svých cestách nejste sami, neboť jdu každý krok, každou šlépěj s vámi.

 

Ukazuji se vám zcela rozličnými způsoby. Samozřejmě že Mě můžete vnímat ve svém srdci, můžete tam cítit proud Mé léčící lásky a milosrdenství. Ale ukazuji se vám také ve stvoření. Ano, jsem to, kdo vás potkává ve vašich sourozencích. jsem to, kdo vás potkává v přírodě. jsem to, kdo vás potkává jako zvíře, jako rostlina, jako minerál. Ano, Moji milovaní, vše je oduševnělé Mou láskou a ve všem můžete poznat Mou lásku. Ano, otevřete své pravé oči, otevřete oči lásky! Je to jen jedno otevření očí a začnete se dívat vašima vnitřníma očima a již budete vnímat všechno, co se kolem vás děje, úplně jinak. Snažte se, Moji milovaní, dívat se těmito očima lásky do stvoření a milovat všechno, co se vám ukazuje!

 

Ve stvoření není nic, čeho byste se měli bát, neboť když jdete se Mnou za ruku, tak jste ode Mě chráněni, ode Mě, vašeho Pána a Spasitele, vašeho bratra Ježíše Krista, který jsem šel cestu lásky po této zemi pro každého z vás.

 

Tak Mi můžete všechno, co vnímáte, přeložit v modlitbě, můžete Mě prosit o pomoc, můžete Mě prosit o Mé zdraví. Skutečně, vyslyším každou modlitbu, která se takto dostane na Mé srdce. Tak jsem to , kdo je pomocí na vaší cestě po zemi a také na vaší cestě zpátky ke Mně na Mé Otcovské Srdce, do věčného domova. Přitiskněte se úplně těsně ke Mně a ciťte, jak jemně a mocně jsem u vás, jak vás nyní Má láska obaluje! Ciťte, jak vám dávám novou životní sílu a jak vás léčím! Všechno to, co nyní v sobě vnímáte za lásku a léčící sílu, se dostává i těm, které Mi v modlitbě pokládáte na Mé srdce; neboť skutečně, jsem blízko každému a na každém z Mých dětí Mi záleží.

 

Ano, prosím vás, Moji milovaní, abyste se modlili za vaše bližní, za přírodu, za stvoření a i pro oblasti na oné straně a vydávali tam Mé světlo a Mou lásku. Neboť Mé světlo, které se přes vás vydává, je v těchto oblastech viditelné. Tak je každý, který se Mi otevře, který ke Mně přijde, ode Mě v lásce vedený dále.

 

Důvěřujte a dívejte se na Mě, Moji milovaní, neboť to jsem , kdo vás volá vaším jménem, okamžik za okamžikem! Když Mě slyšíte volat, tak buďte hotovi Mé volání následovat! Samozřejmě, Moji milovaní, je to vaše rozhodnutí následovat Mé volání nebo jít jinými cestami. Přitom pomyslete, že čím častěji se vám podaří následovat Mé volání, tím širší se stává vaše srdce! Vaše srdce se tak může více a více plnit láskou a vy Mě vnímáte jako jemné vyvěrání pramene. Tak vás mohu hlouběji a vroucněji vést. Vidíte svůj úkol stále jasněji před sebou a poznáváte, proč jste postaveni právě na toto místo. Vaše vědomí se rozšiřuje a vy chápete, proč určité sourozence stále znovu potkáváte nebo stále znovu zažíváte určité situace a události.

 

Cesta lásky je také cesta poznání. Nezaměňujte ale poznání s pouhým věděním, neboť poznání vám dokáže pomoci změnit svůj život. Poznání vás vede ze zorného úhlu lásky stále blíže ke Mně, abyste Mi mohli skutečně z nejhlubšího srdce říct: „Otče, tady jsem a miluji Tě z celého srdce!“ A položím Svou ruku na vaši hlavu a láskyplně ji hladím. Žehnám vám a odpovídám každému jednomu: „Mé dítě, miluji tě! Mám radost, že jsi u Mě a že putujeme společně v lásce dále.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Moji milovaní synové a dcery, opět jste se zde sešli, abyste na začátku roku žili společenství, společně poslouchali Mé slovo a také se modlili. Když opustíte tuto místnost, Moji milovaní, tak byste se mohli vrátit do svých rodin nebo tam, kde se nachází váš pozemský okruh působnosti. A přece nejste od sebe navzájem oddělení. Všichni, kdo jste se v lásce spojili, i ti, kteří tu dnes nejsou, putují společně jednou třpytící se stopou, doprovázeni vašimi anděly směrem k věčnému domovu.

 

Nevědomky si pomáháte navzájem, ano podáváte si často i ruku. Když je člověk unavený a utrmácený, obdrží od duševní bytosti svého spoluputovníka sílu a moc, která k vám proudí z Mé lásky.

 

Řekl jsem: „Kde jsou v Mém jméně shromážděni dva nebo tři, tam jsem uprostřed mezi nimi.“ Vysvětlím vám tuto větu: Ve společenství vám může být nebeská síla dána silněji, než jen pro jednotlivce, který ke Mně přijde, aby se modlil. Má tedy jednotlivá modlitba menší hodnotu? Ó ne, Moji milovaní, když procházíte svými dny a stále znovu vysíláte myšlenky požehnání a krátkou modlitbu, když například slyšíte nebo vidíte zprávy a můžete pomoci svým spolusourozencům v těžkých situacích skrze Mé požehnání, tak to také máte dělat z nejhlubšího srdce.

 

I když se modlíte sami, nejste ve skutečnosti sami. Neboť impuls se modlit dostáváte z Mé lásky a milosrdenství. Andělé vás provázejí a zesilují vaše myšlenky. To je například pro ty, kteří jsou na útěku, velká pomoc. Vaše modlitba jim dává sílu, aby nemalomyslněli, protože všechno ztratili a ani neví, jak to má nyní jít dále s jejich životem. Vy, kteří jdete po zemi v lidském šatě, jste se všemi Mými lidskými dětmi duchovně spojeni a pomáháte si navzájem!

 

Když k vám mluvím, tak se neobávejte Mého Slova, neboť toto duchovní spojení přichází z nebes. Když se k němu přikloníte, proudí do vás síla, abyste mohli plnit to, co jste si v nebeských oblastech předsevzali, než jste šli na zem.

 

Jestli jste trochu starší nebo již věkem letitý, je nyní stále ještě čas být světlem na zemi a toto světlo mocně vysílat. Nejste slabí lidé, jako kteří se často vidíte. Jste duch z Mého Ducha a tento duch dokáže nekonečně mnoho.

 

Na začátku podle vašeho počítání nového roku byste si mohli předsevzít, že postupně najdete cestu k vašemu vnitřnímu bytí, k bytí, které je andělem nebe. Čtu ve vašich myšlenkách: „Otče, já přece ne, kdo ví, kdy jsem kdysi byla andělem, možná před miliony let!“ Ciťte Můj úsměv! Ó ne, nesešli byste se dohromady v modlitbě, neposlouchali byste Mé Slovo, kdyby to nemělo hlubší smysl. A tento hlubší smysl je čin. A tento čin lásky, míru a ještě mnohem více, je to světlo, které jste si předsevzali šířit na zemi.

 

Jděte vědoměji po svých cestách – i když by to byla i jen cesta na další nákup. Vidíte potraviny – žehnejte je. Žehnejte prodavače, žehnejte svým bližním, kteří se zrovnatak zásobí, aby neprocházeli dny hladoví – ciťte Můj humor.

 

Jste svobodní, Moji milovaní synové a dcery. Tak vám to kladu do srdce, že byste si mohli z této svobody v tomto roce předsevzat, chodit vědoměji po vašich cestách a stále znovu nechávát proudit požehnání. Nechávejte ho proudit ke stvoření kolem vás, k ptákům, kteří jsou nyní odkázání na krmení, protože nenajdou žádnou potravu, i ke kočce, která sedí pod větví a tuze ráda by chytla takového jednoho ptáka, protože to má v povaze. V okamžiku, kdy tuto kočku požehnáte, ji duchovně něžně hladím po hlavě a ona pocítí vaši lásku ke všem těm ptákům, kteří si nyní hledají potravu, protože jim lidé pomáhají. A kočka se protáhne a natáhne a odběhne od keře. Možná se i na moment podívá zpátky a vidí vás za oknem a tiše zazní „Mňau – už dobrý, nejím žádné ptáky“.

 

To byl jen jeden příklad. Když vědomě jdete skrze své dny, můžete mnoho zvířat žehnat připravovat pro světlo. Že žehnáte svým spolusourozencům a modlíte se za ně, se pro vás již stalo samozřejmostí. A přece potřebujete vždy znovu malý podnět, abyste si na to vzpomněli.

 

Všechny Mé lidské děti jsou jedna velká rodina a sice všechny, které jsou momentálně na zemi. „Jak je to možné, Otče?“ Je to proto, protože jste se v této době všichni zároveň inkarnovali na zem. To má i vyšší smysl. Když pozorujete lidské střety, války a podobně, tak je to váš úkol, dotknout se těch, kteří ještě nenávidí, s láskou, obalit je do lásky. Paprsek světla pojme jejich srdce a ti, kteří proti nimž chtěli bojovat, již nejsou jejich nepřátelé, nýbrž to jsou ve skutečnosti přátelé z věčnosti. Oba se inkarnovali, aby i na zemi společně našli cestu k míru. Neboť až vyslovím velké amen nad zemí, tak by měli všechny Mé děti mít opět nalezenou cestu zpátky do věčného domova.

 

Na začátku roku – opakuji – je vždy čas i pro dobrá záměry. Nyní jsem nechal vaše myšlenky se toulat do dálek k národům této země, kterým můžete pomoci uzavřít mír a udržovat mír. Vyžaduje to jen několik okamžiků. A pak ale přijde těžší úkol: Tam, kam jste se narodili, tam, kde v současné chvíli žijete, tam nacházíte svůj osobní úkol, svá zrcadla. Váš soused vás potká, nepozdraví vás, nýbrž se jen nevrle na vás dívá, protože zrovna odhazoval sníh a je zlostný. Normálně byste si pomysleli: „je to ale hlupák, má zůstat tam, kde roste pepř!“, když se ale spojíte se svým srdcem a tím se Mnou, tak budete prosit o Mé požehnání pro tohoto souseda, který je tak mrzoucký. Najednou promluví a volá: „Ahoj sousede, jak se daří? Paní sousedko, je všechno v pořádku, můžu pomoct?“

 

Ano, Moji synové a dcery, skrze jen krátkou myšlenku z vaší strany se může změnit charakter vašeho bližního – viděno jako příklad – v jednom okamžiku od negativního, mrzutého směrem k přátelskému.

 

Na začátku roku se vždy dělají dobrá předsevzetí. Přidejte si tedy ke svým předsevzetím ještě ta, která jsem vám vložil na srdce. Kladu vám ale i stvoření na srdce. Buďte si stále více vědomí, opakuji, že ve skutečnosti jste andělé nebe, kteří sestoupili do lidského šatu. Dobrovolně jste přijali negativní vlastnosti, jinak byste také nemohli na zemi vydržet, neboť kmitání země je podstatně těžší než v nebesích. Proto jsou andělé také zobrazováni s křídly.

 

Tak pro vás začíná nová doba. Doba, ve které byste se mohli ještě více snažit posílat lásku do stvoření, lásku k vašim bližním, lásku ke všem zvířatům. Pak se podívejte na oblohu a pojme vás touha po lásce a pocítíte jednotu s duchovním bytím, s vašimi strážnými anděly a s vaším nebeským Otcem, který vás doprovází tímto rokem. Chci vám být úplně blízko, ale záleží to vždy na Mém dítěti. První krok musí vycházet od něho, protože má svobodnou vůli.

 

Čas postoupil, přijměte Mé Slovo v hloubce vašeho srdce, aby nebylo brzy všechno zapomenuto. Z hloubky vašeho srdce by mohlo Mé dnešní Slovo vám neustále připomínat: „Miluj, Mé dítě, miluj všechno a všechny a snaž se, abys to, co nedokážeš milovat, protože tě to ruší, protože tě to rozčiluje, obalil do lásky a nejdříve to přijal tak, jak to je.“ Se slovy: „Otče, má láska proudí do této situace. Ta situace není jednoduchá, ale podívej, Otče, podávám Ti obě ruce. Veď mě prosím skrze tuto těžkost.“

 

Když Mě prosíte o pomoc, tak uchopím nejen vaše ruce, nýbrž vás celé obalím do Své Otcovské lásky; a povstane ve vás paprsek, paprsek lásky: „Otče s Tebou, a všechno je v pořádku“. Tak vás žehnám a i tento nový rok. Žehnám vás, ale i všechny, na které myslíte. Opakuji, dávejte toto požehnání dále všem, které potkáváte. Můj mír je s vámi, s vašimi rodinami a i se všemi, které milujete, ale i s těmi z Mých synů a dcer, se kterými máte ještě neshody, ty se vyřeší, neboť v Mém světle lásky musí ustoupit všechno, co není zářící světlo.

 

Tak spočívá Má ruka na vaší hlavě a Mé ruce jsou velké, neboť jsem váš Pán a Bůh a dotýkám se vás všech zároveň, i těch, které milujete, se kterými jdete společně životem. Můj nebeský mír je s vámi!

 

Amen.

zpět