Tichá radost

Poselství - listopad 2000

Poselství - listopad 2000

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 25. listopadu 2000

 

Meditace: Obracíme se ke svému vnitřnímu chrámu. Svým vědomím otevíráme bránu a vstupujeme. Uprostřed chrámu září duchovní světlo našeho Otce, On je v nás. Poklekáme před tímto světlem a prosíme, aby se Svojí silou světla, Svojí láskou, se vším, co obsahuje, šlo s námi.

 

Tak se vydáváme se světlem na cestu. Putujeme směrem na jih do hornaté krajiny. Dostáváme se k vysoké hoře, do níž lidé vykopali tunel. Vstupujeme dovnitř. Nejdříve je tma, ale naše vnitřní oči mohou vidět stále více, protože naše duše září. Nevidíme žádná těla, ale jen světla, která vstupují do hory. Jdeme hlouběji do hory. Cítíme rozervanost minerálů, ale také bytostí, které jsou plné strachu, na základě násilného vnikání lidí do jejich světa.

 

V hloubce se stavíme do kroužku. Otevíráme své chrámy a necháváme proudit ven světlo lásky a záříme do hory. Cítíme lehký závan kolem svých tváří a cítíme, že se bytosti přibližují. Jsou to přírodní bytosti, které jsme přitáhli svým světlem. Jsme zcela obklopeni všemi těmi přírodními bytostmi hory. Společně chceme v těchto horských jeskyních slavit bohoslužbu, aby svět minerálů, svět hory, svět přírodních bytostí věděl, že přinášíme lásku, lásku našeho Pána a Stvořitele, Ježíše. Chceme je zasypat láskou a zmírnit bolesti.

 

Z našich srdcí stoupá modlitba: "Pane, náš Bože, Ty, který víš o všem, prosíme Tě o zmírnění bolestí v přírodním světě, minerálech, přírodě, která je vystavena všemu, co se děje. Ó Pane, jsi světlo lásky a my ho neseme ke všem přírodním bytostem. Uctíváme Tě, chválíme a velebíme Tě, milujeme Tě."

 

Kolem nás se stále více rozjasňuje, záření sílí, takže proniká horou a všichni na něm mohou mít podíl. Široce otevíráme své vědomí a bereme přírodní stvoření do svého nitra, cítíme tep lásky ve všem bytí. Radost námi proniká, radost z přírodního stvoření, které byl utěšeno a vyléčeno láskou Boží.

 

Společně se připojujeme v nitru k písni k poctě našeho Otce. Skláníme se také před vším životem v hloubi Země. Žehnáme ve jménu Otce přírodě, opouštíme hlubinu, vracíme se se svým vědomím zpět na své místo zde a děkujeme za vedení.

 

Veškeré teplo, veškerou lásku v našem srdci vysíláme nyní k duši, která potřebuje pomoc.

 

Amen

 

 

Mí milovaní synové a dcery! Skutečně, dotkl jsem se vás Svým proudem lásky a každého v tomto kroužku přivítal, cítili jste to? Také pro Mě a přítomné anděly je radostí pobývat ve vašem středu, pohlížet a dívat se do vašich srdcí, jak se přece téměř všichni co nejčestněji snažíte, abyste v sobě dávali lásce, kterou Já jsem, stále více prostoru.

 

Čas běží tak rychle, váš pozemský rok téměř uplynul. Stromy se ohýbaly pod úrodou a rozdávaly se vám v plodech. Země znovu přinesla rozmanité plody. Příroda se vám rozdávala a v přeneseném smyslu je to Má láska, která se vám nabízí v přebohaté úrodě.

 

Pohlédněte zpět, Mí synové a dcery, na svoji sklizeň! Jaké byly v minulosti vaše pocity? Jsou plné světla? Vaše myšlenky, byly stále prozářené láskou? Jsou vaše slova dobře zvážené, nejen tak řečené, vyznačené moudrostí? Ukazují vaše činy vážnost vašeho následnictví na Mé cestě, cestě zpátky do otcovského domu?

 

Znovu před vámi stojí doba adventu, za týden už zapálíte první svíčku a Já jsem vám projevil, že tyto čtyři týdny budou stát pod aspektem božského pořádku, božské vůle, božské moudrosti a božské vážnosti.

 

V této době přípravy na svátek Krista se přezkoušejte, jak dalece jste uskutečňovali pořádek ve vnějším a vnitřním světě v božském smyslu. Máte pořádek ve svých myšlenkách? Jste tvůrci své budoucnosti prostřednictvím svých myšlenek; jsou-li plné světla a lásky, přijde k vám světlo a láska.

 

Na začátku jste hovořili o formování vody silou myšlenek.* Podívejte, stále znovu vám ukazuji pln lásky, ale přece také vážnosti na vaše tvůrčí síly. Jestliže se nacházíte v božském pořádku, vyzařujete lásku a jen lásku.

 

Láska je nosným pilířem v každé z Mých bytostností.

 

Jestliže Mě nemilujete, nevěříte také, že se děje Má božská vůle a že vás vedu Svými cestami, pokud jste se Mi svěřili, do domova a že se vám nemůže stát nic, co není pro vaše dobro.

 

Nejsou-li vaše slova nikdy proniknuta láskou, nečerpáte také z božské moudrosti, ale vaše slova jsou slova světa, slova temnoty, která zatemňují vaše světlo. Neboť neřekl jsem: neznesvěcuje vás to, co si berete, ale to, co z vás vychází? (Mt. 15, 11) A jak mohou slova zraňovat, jak mohou slova bolet.

 

Jste-li proniknuti láskou, tak budou také vaše slova z lásky, hluboko čerpaná z božské moudrosti, a vy nebudete moci konat nic jiného než činy ve vážnosti božské lásky. Všechno ostatní vám bude vzdáleno.

 

Poznáte nosnou sílu lásky.

 

Když se tedy připravujete na vánoce, na připomínku Mého příchodu na tuto Zem, vezměte tyto aspekty, které jsem vám nyní vysvětlil, do své hlubiny a zkoušejte a pozorujte, kde se ve vás ještě nestal aspekt lásky v pořádku, vůli, moudrosti a vážnosti nosným pilířem.

 

Mí milovaní synové a dcery, tímto nosným sloupem jsem Já ve vás, Já jako Ježíš Kristus a tím, že se stále více budete snažit dát této lásce prostor, dáte v sobě prostor také Mě, takže budu moci prozářit a prozářím každou buňku vašeho těla Svojí silou lásky, a dotknu se každé částečky vaší duše Svým světlem a zaměřím ji na věčně svaté světlo, na Mě, původ všeho bytí.

 

Podívejte, když pozorujete všechny Mé děti, tak jsou jako jedno tělo, každé dítě buňkou velkého těla "člověk". V těle existují zdravé buňky a nemocné. Zdravé buňky mohou vyzařovat své zdraví a síla zdraví je silnější než síla nemoci, protože zdraví znamená totéž co láska. Porozumějte Mi nyní správně! Vysvětlím vám to na podobenství. Když tedy buňka vyzařuje světlo lásky, jsou tímto světlem dotčeny také buňky, které jsou nemocné, které jsou temné, a pozvolna se budou uzdravovat.

 

Šli jste do vtělení, abyste zde na této planetě naplnili svůj úkol, abyste byli v tomto těle "člověk" světlem, láskou, silou a pomocí buňkám, které se nachází v temnotě.

 

Abych zůstal u tohoto podobenství, jsem Já srdcem tohoto těla "člověk" a to bije v taktu nebe a nekonečnosti: "Mé dítě, miluji Tě, miluji Tě, miluji tě!" Každá zdravá buňka přijímá tuto sílu, která tu ze Mě teče a může ji předávat dále, nemusí, ale může.

 

Když si tedy myslíte, že vás v nějaké inkarnací potkává jen zlé, a vy nezvládáte, co leží na vaší cestě, myslete na Můj tep srdce lásky a přiviňte se přece ke Mě, který pokládám Svoji náruč plnou nekonečné touhy po vás a říkám: "Mé dítě, Já jdu cestu touto inkarnací přece s tebou a je to Má láska, která tě posiluje, která ti dává sílu, abys vyřešil vše, co se zdá tak zmatené."

 

Tak je tato adventní doba vyznačena božskou vážností. Slyšeli jste o mnoha katastrofách, o strašlivých neštěstích, které vás znepokojují až do nejhlubšího nitra. Nepředpovídal jsem vám, že nyní budou postiženy i bohaté průmyslové země temnými mraky, které se pozvednou?

 

Podívejte, jsou uvolněny čtyři živly oheň, voda, vzduch a země. Andělé, kteří je krotili, na Můj příkaz ustoupili, aby zadané příčiny došly účinku a otřásly Mými lidskými dětmi a ty se musely stále intenzivněji ptát, jakých chyb se v minulosti dopustily, že se nyní živly proti nim postavily.

 

Bouře se budou stávat stále mocnějšími. Vichřice vstoupí do krajin, kde nikdy vichřice nebyly. Ještě daleko více bude voda vystupovat z břehů, protože stavidla nebe se otevřou a vylijí na Zem nesmírné masy vod. Vypuknou sopky a Země se zachvěje. Strašlivé požáry zničí širé pásy země, jak se také už děje.

 

Tyto pohromy porostou, Mí synové a dcery, a Mé otcovské srdce Mi krvácí, neboť to nejsou jen Mé děti, které tím trpí, ale je to také utrpení stvoření, je to utrpení zvířat a přece se to musí stát, aby Mé děti začaly přemýšlet.

 

Poněvadž Má milost, kterou jsem daroval Svým dětem v nadměrné míře, z velké části nebyla přijata, je nyní nezvratné, že Můj zákon příčiny a účinku začne působit.

 

Ale slyšte: Sice jsem musel odvolat Své anděly, kteří nyní ustoupili se zkříženýma rukama a pokorně skloněnou hlavou a kteří ve svých srdcích trpí to, co půjde po Zemi jako utrpení, ale vy, Mí synové a dcery, jste na této Zemi, abyste zasáhli jako pomoc. Vy, kteří, jak jsem vám vysvětlil na počátku, podle podobenství tvoříte tělo se všemi svými bližními, kteří nyní stojí uprostřed karmického zákona, můžete proti tomuto zákonu plni světla působit.

 

Máte sílu mírnit vichřice, máte sílu učinit přítrž nejtěžším pustošením vody, ano, vaše světlo se může spojit s ohněm a zatlačit ho, takže - dáno vašim myšlenkám jako příklad - vaše vnitřní tvůrčí síla vytvoří vítr a ten pošlete proti hejnu plamenů, takže oheň se dále nebude šířit, ale bude zatlačen.

 

Samotnému dunění Země můžete učinit přítrž, sice ne zcela, ale přece zabránit tomu nejhoršímu tím, že položíte s požehnáním své ruce na Zem a zahalíte tuto planetu do lásky.

 

Stále znovu jsem vámi, Mí synové a dcery, ve vašich srdcích třásl, také otázkou: Kdo je ten, koho miluješ? Jsem to opravdu Já? Poznejte, Mí synové a dcery, že nyní musíte mít ve svém nitru tuto otázku jasně zodpovězenou, když se to ještě nestalo, tak to dožeňte, neboť potřebuji každého jednoho z vás. Neřekl jsem, že každé utrpení je také Mým utrpením? A jestliže je to Mé utrpení, tak je to také vaše utrpení, neboť jste přece ti, kteří také nesou oběť!

 

Jestliže nemůžete tuto otázku zodpovědět jasným "ano", pak jsou vlákna, která z vás vychází, zaměřena do světa a spojena s ním. Tolikrát Mě voláte a máte pocit, že jsem od vás vzdálen. Mé dítě, je to svět, který tě odvádí, který v tobě vyvolává tuto vzdálenost. Podívej, potřebuji tě zcela a úplně, neboť jako posel světla, jako Můj syn, jako Má dcera, jsi sestoupil na tuto planetu, abys v této vážné době působil jako zdravá buňka, vyzařoval světlo v těle, které nese velmi mnoho buněk, které jsou nemocné a bez síly.

 

Tak budiž nadcházející doba, říkám ještě jednou, vyznačena vážností, že každý z vás se čestně a otevřeně přezkouší, jak dalece je ještě zajat ve světě a podle poznání tyto vlákna odstřihne.

 

Váš bratr vám dnes na začátku této hodiny řekl: Jste absolutně svobodní, můžete konat vše, ale jako v podobenství s keřem, nakonec budete od krve a poškrábaní, neboť svět, Mí milovaní synové a dcery, vám přivodí rány, Má láska to neučiní. Má láska vás objímá, daruje vám všechnu sílu pro cestu po této Zemi, daruje vám dokonání vašeho daného slibu být světlem a odklidí vám z cesty všechny potíže, i ten nejtrnitější keř.

 

Jestliže nevíte v bludišti kudy kam, je to znamení, že jste se od Mě vzdálili, že jdete po této Zemi svoji vlastní cestu, vyznačenou Mými dětmi, které jsou ještě proti Mně. Pojďte na Mé srdce, nechejte Moji hojnost, aby ve vás působila! Putujte cestami tohoto světa v Duchu, ve světlu nebe a všechny potíže, které ještě nyní jako takové pozorujete, pak poznáte v nebeském světle jako cesty, které ústí právě v jednu cestu, cestu, která vede zpátky do domova, s radostným: Otče, dokonáno je, provedl jsem, co jsem slíbil.

 

I když se vás dotýká Má vážnost, obsahuje tato vážnost také radost. Radujte se také z vnějších věcí, ze svíček, z vonících větviček. Radost vás má stále provázet. Jestliže vás radost neprovází, tak vám chybí nejhlubší a nejvroucnější spojení lásky ke Mně. Neboť z tohoto spojení lásky může vyrůstat jen radost, také ve vážnosti této doby.

 

Ponořte se do hlubšího smyslu Mého Slova, které je určeno vám. Jděte s Mým požehnáním a s Mojí láskou, naplněnou Mým pokojem do nadcházejících dnů. Žehnám také všem Mým dětem, které zde jsou přítomné z nejrůznějších oblastí. Všechny Mé děti spočívají na Mém srdci a s každým pozemským dítětem, ať to poznává nebo ne, putuji cestou po pozemském bytí. Mí andělé vás provází.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, dejte Mi ještě trochu vašeho času. Rád bych na něco zaměřil váš pohled: Když jsem před 2000 let vstoupil na tuto Zem, přinesl jsem poselství lásky a zprostředkoval jsem lidem jiný obraz Boha než to, co doposud znali. Semeno, které jsem zasel, vzešlo, i když váhavě. Vše je vývoj, vše je evoluce a tak patřil také rozvoj, rozkvět křesťanství do zákona evoluce. Mé poselství bylo pro tehdejší dobu revoluční a ve své skutečné hloubce ho nemohl ještě nikdo pochopit.

 

Oblouk, který bych rád napnul, směřuje přes vývoj takzvaného křesťanství nebo lidí, kteří se nazývají křesťané, přes víru k lásce. Prostřednictvím jednoho z vašich bratrů jsem vám řekl, že z víry, naděje a lásky je láska tím největším (Korintským 13, 13) a přesto formulovali lidé vyznání víry.

 

Nepřemýšleli jste nikdy o tom, proč nebylo zformulováno žádné vyznání lásky? Vše potřebuje svůj čas. A i když půjde cesta ke Mně přes víru, přesto u víry neskončí. Dalším krokem, který musí víru následovat, je láska.

 

Mnozí vaši teologové a mnozí, ano mnozí křesťané ještě tento další krok nepoznali. Představte si lidi, ve které věříte. Ať už ve vaší rodině, mezi vašimi známými, ve vašem pracovním životě, ve společnosti a v politice. Je mnoho lidí, kterým důvěřujete, a v něž věříte, ale milujete je také?

 

Z toho vidíte, že ze samotné víry láska nevyplývá. A nyní vezměte lidi, které milujete, a uvidíte, že láska víru obsahuje. Jste připraveni na tento další krok? Ne zbytečně jsem vám položil otázku: Jsem to Já, koho miluješ? Nikdo se této otázce nadlouho nevyhne.

 

Má říše, kterou jsem na této Zemi založil před 2000 let, neskončí ve víře, ale bude to říše lásky. Vy a mnozí na celém světě učiní tento další krok. Je důležité, abyste poznali, že tento krok musí být vykonán a bude vykonán, aby láska byla cílem, neboť z víry, naděje a lásky je láska tím největším. Předpokladem pro lásku je na jedné straně vaše touha, na straně druhé vaše oddanost.

 

U příkladu se sněhovými krystaly* jste poznali, jak působí síla děkování. Přemýšleli jste někdy o tom, když děkujete, proč a za co to děláte? Potřebuji váš dík? Raduji se z toho, ale z jiného důvodu, neboť kdo děkuje, uznává vyšší moc. Nestaví už do středu své vlastní malé já, ale obrací se na Mě a svým díkem říká: "Něco jsi vykonal." Tímto vnitřním postojem, Mí bratři a sestry, je oddanost. A v míře, jak se oddanost děje, proudí moje energie.

 

Nyní zaměříme svoji pozornost na prošení. Můžete poznat, že zde je v základu stejný princip jako u děkování? Člověk, který prosí, se obrací na vyšší moc. Tím uznává, že jako člověk je se svým umem na konci.

 

Co je prošení, jestliže přichází z hlubokého srdce, jiného než oddanost ke Mně, vašemu Otci. Tato oddanost umožňuje proudění Mých energií, podpořené Mojí milostí.

 

Tak to nejsou tak moc slova, která doprovází prosbu, je to vnitřní postoj dítěte, které se Mi chce přiblížit. Existuje princip, který může vyřešit problémy a starosti. Spočívá v tomto prošení v hluboké modlitbě. Člověk, který uzná, že se svými vlastními snahami ztroskotal, vidí také, že své potíže nemůže sám vyřešit. To je první krok. Druhý znamená obrat ke Mně a uznání Mé moci a Mé lásky. Dalším krokem je přijetí toho, co se stane poté. Myslíte si, že je moc, která Mi může odporovat? Nemyslíte si to, pak musíte ale také uznat, že pro Mě není nic nemožné, když ke Mně přijde dítě v tomto vnitřním postoji. Tento vnitřní postoj je víc než vyznání víry. Je to vyznání lásky, které Mi ten, kdo by chtěl, může ve svém srdci formulovat a Já radostně přijmu jeho modlitbu a zasypu ho Svým požehnáním, kterým je Má láska.

 

Amen

 

 

…Nejdříve jsem byl charakterizován jako Bůh msty, Bůh, před nímž musí mít člověk strach, pak se tento obraz měnil a mnohé Mé děti přede Mnou přestávaly mít strach. Ale nebát se Mě je něco zcela jiného, než Mě milovat. Stojíte s mnoha jinými před důležitým krokem, krokem, který vede k lásce.

 

Že jsem láska, bylo často dostatečně zdůrazněno. Ale jak často jste poznali nutnost, že také vy jste v podstatě své bytosti láska, ale že se musíte ze své lidské svobodné vůle znovu pro tuto lásku rozhodnout. Že Já jsem láska, je mimo pochybnost, že také vy se znovu stanete láskou, o to jde, Mé děti. Kdo Mě poznal jako lásku, dospěje téměř automaticky k důvěře, neboť člověk nemůže milovat někoho, aniž by mu nedůvěřoval. Kdo ale dospěl k důvěře, ten bude žít bez starostí, protože bude vědět, že láska mu neukládá nic, co není dobré pro Jeho cestu a Jeho vývoj.

 

Někdy je tak snadné soudit z účinků na příčiny. Když láska obsahuje důvěru, tak můžete na své důvěře v Mé vedení poznat velikost vaší lásky ke Mně.

Když jsem Svému synovi řekl: Zvěstuj Moji lásku!, polekal se. Přijal tento impulz, ale nerozuměl mu. Ale řekl Mi "ano", tak jsem ho mohl vést. Toto "Zvěstuj Moji lásku!" není nic zvláštního, žádné vyznamenání pro člověka. Na každého z vás volám: "Zvěstuj Moji lásku!"

 

Jak se Ti vede, Mé dítě, když slyšíš toto volání? Lekáš se, jak to má být možné? Každý z vás má jiné schopnosti a jiné úkoly, ale jedním způsobem může být každé Mé dítě zvěstovatelem Mé lásky, tím, že bude žít Moji lásku.

* Masuro Emoto: Die Botschaft des Wassers (Poselství vody), Obj. č. B-2665, DM 75,--/ÖS 528,- (japonský badatel ukazuje, jak špatné myšlenky a pocity, ale také myšlenky plné světla ovlivňují vodu. Různě impregnovanou vodu zmrazil a fotil pak vodní krystaly. Je zdrcující a pozvedávající zároveň, jakou moc má lidský duch nad kvalitou vody.)

 

zpět