Tichá radost

Poselství - listopad 2003

Poselství - listopad 2003

zpět

28. listopadu 2003

 

Meditace:

 

 Mí bratři a sestry, pojďte také do ticha, padejme společně do moře lásky. Jdeme se svým vědomím do svého srdce a koncentrujeme se na světlo ve svém srdci.

 

Tam vzniká věnec, je to adventní věnec. Zcela jasně ho vidíme. Nádherná zeleň větviček, cítíme vůni jehliček, na tomto věnci hoří svíčky. Plameny svíček lze vidět jako klidné, krásné a majestátné.

 

Koncentrujeme se na střed tohoto věnce. Poznáváme, že středem tohoto věnce je Pán. Hovoří k nám: „Milovaná dcero, milovaný synu, také vy jste světlem a také ve vás plane svíce lásky. Jste Mé děti a proto září Mé světlo lásky ve vás. I když je toto světlo zakryto stínem, toto světlo nezhasíná.

 

Druhé světlo, které ve vás září, je Má spasitelská jiskra, byla vám zaseta do vašeho srdce Mojí obětní cestou po Golgotě, k vaší spáse a jako ukazatel, abyste ke Mně znovu dospěli.

 

Plane ve vás též třetí svíčka a symbolizuje lásku, ukazuje vám cestu k bezpodmínečné lásce, která dokáže vše přijmout a vše milovat. Když bude kmitat vaše srdce v této bezpodmínečné lásce, budete se vším jedno, také se Mnou.

 

Čtvrtá svíčka ve vás bude zapálena poté, až se jednou vrátíte zpátky ke Mně do Mé otcovské náruče, neboť pak bude kruh adventního věnce dokončen. Pak bude vaše světlo zářit jako symbol toho, že jste Má navrátivší se dcera, Můj navrátivší se syn. Pak budete ve Mně znovuzrozeni.

 

Poznejte na těchto slovech, že cesta ke Mně je jen cestou lásky. Tak jsem řekl: Nikdo nepřijde k Otci, leda skrze Mě.“

 

Tak se ještě jednou koncentrujeme na svůj obraz nádherného adventního věnce, který jasně a zářivě září před našima očima. Skláníme se v úctě a pokoře před naším Otcem, děkujeme za tento nádherný obraz a s otevřeným srdcem čekáme na Jeho projevující slova.

 

Amen

 

 

Mé milované děti, sešli jste se zde z blízka i dálky, a zdravím zvlášť vás, kteří jste na sebe vzali tak dalekou cestu, abyste byli zde v kroužku.

 

Není to, jako byste zde byli už vždy? Cítíte se doma. Berte to jako znamení, Mí synové a dcery, že se skutečně kolem celé Země vytváří kruh mnoha poslů světla, kteří dál předávají světlo Mým dětem, jež potřebují světlo.

 

Nechal jsem v této místnosti zapálit svíčku na adventním věnci jako znamení, že doba adventní doba je láskyplná doba. Proudy milosti proudí z Mého otcovského srdce ke všem Mým dětem, které se Mi otvírají. V době, v níž si křesťanstvo připomíná Moji pozemskou cestu, jsou dotčena také srdce Mých dětí, které na Mě nepomyslí nebo jen stěží. Pro tyto všechny děti, Mé syny a dcery, jste se vydali na cestu a pro ně dnes plane na věnci světlo.

 

Je to pro vás symbol! Vezměte oběma rukama symbolicky světlo a neste ho do ještě temného světa. Má cesta po Zemi sice tuto planetu posvětil, ale právě proto se zde shromáždily také mocnosti, které ještě působí proti lásce, aby vší silou tuto planetu zničily.

 

Chtějí, aby už tato Země nemohla sloužit jako planeta návratu domů. Probíhají přípravy, které by mohly obyvatelstvu Země přinést strašlivé věci. Avšak, Má věrná skupinko, nyní jste na této planetě, abyste zabránili tomu, co je plánováno. Poněvadž láska zvítězí, nebude moci tuto Zemi nic a nikdo zničit, neboť tato planeta se pak promění, vaší vyzařující tvořivě působící silou se bude zvedat do stále vyšších sfér a jednou bude znovu zařazena do čistých sfér.

 

Znáte Mé slovo a znáte z tohoto slova Moji lásku. Skutečně, je mnoho, velmi mnoho těch, kteří používají Mé jméno a dávají projevení o budoucím dění, ale zda to jsou Mé nástroje nebo ještě slouží mocnostem temnoty, poznáte, Mí věrní, podle Mé lásky, která se projevuje ve slovu, i když je na vás směřováno jako dnes ve vážnosti.

 

Tato láska pronikla také Starým zákonem. Je mnoho míst v písmu, které zrcadlí dějiny izraelského národa, národa, do něhož jsem Se inkarnoval. Tyto dějiny se smíchaly s Mým slovem. Jak by se také mohlo stát, že Já jako Otec, který jsem láskou, požaduji od Svých dětí, aby zabíjely zvířata a obětovaly Mi je? Víte, že na jiném místě stojí: Vaše zvířecí oběti jsou Mi ohavností.

 

Přesto je kniha knih v písmech proroků také stále pro vás směrodatná. Neboť tam září Mé světlo, které prostřednictvím proroků zvěstuje např. to, že Já, Bůh, sestoupím na Zem a tím se stanu pro lidi bratrem.

 

V modlitbě jste vzpomněli na národ, který žije v nynějším státě Izrael. Je to Mnou vybraný národ, který jsem připravil na Svůj příchod v něm a nad ním jako prvním bude možné znovu vidět Mé duchovní zjevení na obloze. Dále jste do své modlitby zahrnuli lidi ze sousedního lidu Palestiny. To beru znovu jako podnět, abych vám – opatřené Svojí silou – vložil do rukou světlo míru a lásky pro oba tyto národy. Neboť skutečně, říkám vám, tam se rozhoduje, jaké závažné důsledky nenávisti ještě přejdou přes lidstvo.

 

Dokud nebude velká rána Izrael/Palestina uzavřena oboustranným mírem, bude trvat válka mezi náboženstvími a také se ještě rozrůstat. Proto vás znovu vyzývám, Mí poslové světla, abyste zesíleně vysílali myšlenky míru a lásky do těchto obou zemi.

 

Jsem Otec lásky a rád bych sejmul všechno utrpení ze Svých dětí. Rád by je uchránil před válkou, která má být vnesena do všech křesťanských států. Plány války mají rozměr, jenž má předčit obě uplynulé války. Neznepokojuji vás, proto vám nepopisuji, co je plánováno, ale odkazuji vás na sílu, kterou v sobě nesete jako Mé tvůrčí děti. S touto silou lásky se obraťte ke všem, kteří chtějí v zaslepené lásce k bohu vnést tuto válku do křesťanských zemí. Nepřestávejte stále znovu vysílat do světa lásku a mír.

 

Když budete u svých denních prací, stačí krátká myšlenka: pokoj, láska, požehnání, světlo a bude mír, do srdcí Mých dětí vstoupí láska a světlo přezáří tmu a Mé požehnání se rozšíří.

 

Tak jako hovořím k vám, hovořím ke všem poslům světla na celé Zemi a nejen v křesťanském náboženství, jak jsem vám stále vysvětloval, ale také ve všech ostatních náboženstvích, neboť v prazákladě se stále – i v ostatních náboženstvích – učila láska. Nikdo nepřijde k otci, leda skrze Mě! Nikdo nepřijde ke Mně bez Ježíše Krista, který je láskou, který je Mojí láskou k Mému lidu dětí, neboť z této lásky jsem šel na Zem. Z této lásky nyní po celém světě poučuji Své děti a z této lásky nabízím každému Svému dítěti zase to „ty“. Můj Duch stojí s prosbou před každým dítětem a říká: „Mé milované dítě z věčnosti, chci s tebou mluvit, slyšíš Mě?“

 

Beru Své dítě do náruče, zcela jedno, čím a jaké je na Zemi a jak se chová. Každé dítě chápe hloubku tohoto významu. Říkám vám, i ve vězeních jsou děti, které Mě slyší a je v nich zapálena touha po Mně, touha po jejich nebeském Otci, který také současně bere každé dítě mateřsky do náruče.

 

Skutečně, nedívám se na všechny ty činy, kterých se Mé dítě dopustilo, ale v okamžiku obratu ke Mně se počítá pouze lítost a láska, obojí je jednota. Kdo je dotčen Mojí láskou, ten vidí svůj odraz v Mé lásce a pak ho pojme hluboká lítost.

 

I když se díváte do říší, které jsou připraveny pro Mé děti po pozemském životě a pohlížíte do temných oblastí, máte vědět, že také každé Mé dítě stálo přede Mnou, láskou, když překročilo práh k onomu světu. Rozpřáhl jsem Své paže, abych Své dítě přijal. Dítě poznalo lásku a poznalo se a utíkalo, nemohl jsem ho zadržet, mělo svoji svobodnou vůli. Ale kamkoliv utíká, na jakoukoliv rovinu a i kdyby byla sebetemnější, jsem se Svojí láskou u dítěte a andělé stále natahují ruce na pomoc, když si dítě nechá pomoci.

 

Mí synové a dcery, také proto nesete světlo ve svých rukách. Putujte se svými myšlenkami lásky také těmito říšemi! Nebojte se! Může se stát, že jeden či druhý mezi vámi dostane úkol hovořit s dušemi v temných říších a vyprávět jim o Mé lásce, o Mé lásce, která vše odpouští, když toho dítě lituje.

 

Stále znovu jste hovořili o několikanásobném průchodu pozemskou sférou, abyste dohnali to, co jste v předešlých inkarnacích promeškali. Nuže právě v novém projevení jsou směry, které říkají, že není nutné procházet víckrát zemskou sférou, také na jiných planetách by bylo možné krok za krokem stát se rovněž světlem a tak se znovu přiblížit otcovskému srdci.

 

Tedy to velmi souhlasí, ale tato Země je planetou milosti. Pozemský život skýtá jen krátký čas. Na jiných planetách je jiné počítání času. Co zde lze prožít a protrpět ve zcela krátkém životě, např. jako malé dítě v Africe, a tím získat poznání a zkušenost v několika letech, to trvá na jiných planetách eóny, proto se mnoho duší rozhoduje k nové těžké cestě po Zemi, aby v krátké době získaly poznání, které duši ještě chybí, aby dospěly k bezpodmínečné lásce, lásce, která se při odraze v Mé lásce už nemusí schovávat.

 

Samozřejmě jsou pak tu a tam, když Mé děti přijde ke Mně osvobozené z pozemského života, ještě skvrny na duševním rouchu a dítě sklání svoji hlavu a je smutné, ale Já jako Otec beru Své dítě do náruče a říkám: „Podívej se teď přece na sebe!“ A dítě vidí, jak se roucho proměňuje. Všechny slzy, které byly na Zemi prolity, jsou proměněné v cenné perly. Láska, kterou Mé dítě kolem sebe šířilo, zazáří jako četné drahokamy a Já se budu radovat se Svým dítětem, které už nebude zahanbené, ale bude putovat cestou stupeň za stupněm v Mém světle všudypřítomnosti.

 

Cesta domů, Mí milovaní, není tak rychlá, jak dnes byla líčena po těžkém neštěstí, to byla láskyplná výjimka pro dítě, které mělo na Zemi ještě velmi mnoho práce. Cesta je přes všech 7 x 7 stupňů, tedy 49 stupňů, ale to úžasné je: Jsem ve Své všudypřítomnosti u Svého dítěte, vždy viditelný v Jeho nitru, tak jako je to i v čistých nebesích. Může se Mnou vždy mluvit a cítit se přivinuté do Mé náruče.

 

Není to pak už jako na Zemi, že máte pocit, že jsem daleko, daleko od vás, když putujete zkouškami. Znáte to pod výrazem „noc duše“. Ale také tyto temné doby musí být, neboť o to radostněji pak znovu uvítáte světlo a cítíte se pozvednuti na Mé srdce.

 

Není to pro vás syny a dcery vždy lehké na této Zemi, neboť je ve vás živá touha po domově, touha po Mně, a čím více Mi v lásce sloužíte, tím silnější je tato touha. Ale existuje kompenzace, Mí milovaní, touto kompenzací je láska, která k vám proudí nejen ode Mě, neboť by posílila vaši touhu ještě více, ale je to láska, která kmitá mezi vámi. Je to láska, kterou záříte ke stvoření a kterou vám stvoření vrací zpátky. Je to láska, kterou vysíláte a která se k vám vrací tisíckrát i vícekrát. Tato láska vás utěšuje a dává křídla vašim krokům po zeměkouli.

 

Tak berte tuto dobu přípravy na svátek vánoční, stále se vracejícího zasvěcení vašeho bytí Mně, jako radostnou dobu rozdávání se v lásce, nejen navenek, ale – jak jsem vám také už projevil – vložte do každého světského dárku Mé požehnání a Moji lásku a tak se stane tento dárek současně nebeským dárkem.

 

Když jsou dny, tak jako dnes, tmavé a zahalené mlhou, pomyslete na světlo ve svých rukách, na tvůrčí sílu a učiňte tento den stvořitelsky jasný vysláním lásky, míru, požehnání a světla do každého lidského srdce, do každé duše a buďte si vědomi svého vysokého úkolu, že držíte v rukách osud této Země, že vámi proudí Má tvůrčí síla a přispívá k tomu, že jsou předem odhaleny plánované atentáty, že pachatelé jsou v nejhlubším nitru dotčeni vašimi světelnými myšlenkami a začínají pochybovat o svém konání. Jednejte s lidmi s jinou vírou s láskou a úctou z jejich víry. Zahrňte je do svého srdce, jak už jsem řekl.

 

Co je vaše srdce? Myslím tím duchovní srdce, které je jedno s Mým. Váš bratr, vaše sestra dotčeni světlem, obaleni světlem, požehnáni láskou, cítí v nejhlubším nitru to, co vysíláte: Lásku, mír a probouzí se touha po lásce i míru.

 

Když v médiích vidíte nebo čtete zprávy, neváhejte se se Mnou hned spojit a vyslat do události moc a sílu lásky. Působím skrze vás – ještě jednou zdůrazňuji tuto větu – jste Mými posly světla. Posvětil jsem vás pro toto pověření a požehnal jsem vám a opravdu obalil do Své lásky, tak jste šli na Zem, tak jdete také po Zemi.

 

Mí synové a dcery, v tomto okamžiku pokládám každému z Vás svoji ruku na hlavu. Posiluji vás, posiluji sílu duše a vaším člověkem nyní proudí Má síla, která léčí vaše pozemské rány, abyste byli svobodní sloužit Mi zde na Zemi plnou silou, jak jste to kdysi slíbili.

 

Příští měsíce vašeho pozemského času jsou nebezpečnou dobou. Zvítězíte, neboť Já vítězím nad vámi! Tak přijímají současně s vámi všichni poslové světla této Země Mé požehnání a Mé posílení. Žehnám této planetě, žehnám všem Svým dětem, žehnám jim ve všech sférách a vkládám touhu Otce po Svém dítěti znovu do jejich srdce. Nyní se odmlčím skrze tento nástroj, ale jsem ještě mezi vámi, ve Svém slově a ve Své všudypřítomnosti.

 

Amen

 

 

Mé ovečky znají Můj hlas. Mí milovaní synové a dcery, řekl jsem toto slovo před 2000 let a budu ho říkat tak dlouho, než se znovu shromáždí všechny Mé děti znovu v jednom stádu.

 

Co znamená toto slovo? Hovořil jsem o tom, že na Mé lidské děti přijdou těžké doby. Boj, který vede temnota proti světlu, nabere jasnějších obrysů a vstoupí do závěrečné fáze.

 

V této době zkusí temnota vše, aby svázala lidi, kteří ještě nemají své srdce u Mě, a zviklala ty, kteří Mě znají, kteří Mě jmenují, ale kteří se Mnou ještě nežijí. Je proto správné rozvíjet dar rozlišování a sice proto, že metody budou stále subtilnější a většina lidí nebude schopna poznat léčky, které na ně budou mnohdy nastražené.

 

Jen srdce vidí dobře, srdce slyší dobře a ve vašem srdci jsem Já, u každého, kdo své srdce pozvedl ke Mně. Už častěji jsem vám podal vysvětlení o boji, který probíhá v neviditelnu a chci to učinit také nyní znovu, aby byli Mí synové a dcery varováni a bdělí a jen a pouze slyšeli hlas svého pastýře, jemuž řekli „ano“.

 

Země je nejhlubší bod pádu a na Zemi probíhá boj mezi temnotou a světlem. Když se hovoří o temnotě, tmě nebo protihráči, krčí mnozí lidé rameny a nepovažují tyto síly za reálné. Já vám však říkám, tyto síly jsou velmi dobře reálné, mnohem reálnější, než si to dokážete pomyslet ve svých nejodvážnějších představách.

 

Mnozí z vás si všimli začínajících změn. Ve všech oblastech začal obrat s cílem zničit vládnoucí pořádek, přitom postupuje temnota velmi šikovně a strategicky, jako vůdce, který posílá svoje vojsko do boje.

 

Když půjdete všedními dny s otevřenýma očima a ušima, budete moci vidět, že mnoho hodnot se začíná rozplývat nebo je postaveno na hlavu. To proběhne ve všech oblastech. Zčásti tím, že se bude upřednostňovat použití síly, zčásti tím, že vědomí lidí se bude měnit, ať už na poli hudby, mluveného i psaného slova, ať už na poli stravy, výchovy, kdekoliv.

 

Kdo může vidět a slyšet, si všímá, že změna již začala. Že si jí mnoho lidí nevšímá, spočívá v tom, že probíhá ve velmi malých krůčcích, takže si člověk rychle zvykne na nový stav, považuje ho za normální a už si nevšimne další změny.

 

Řekl jsem vám, že jedním z prozatímních cílů je zničit stávající pořádek a napadnout hodnoty. Jak se to děje, vám chci vysvětlit na jednom příkladu. Vezměte si pojem svobody. Já jsem svoboda a správně chápaná svoboda je vždy součástí lásky. Svoboda bez lásky není žádná svoboda. Svoboda bez lásky není svoboda, ale manipulace a vede do vazby. Nyní uvažte, jak často je vám předváděna hra s pojmem „svoboda“, což nemá nic společného s Mojí svobodou. Kdo to pozná a odporuje tomu, je zesměšněn a sražen a více než pochybná svoboda je Mými dětmi prodána jako velká spása.

 

Každé Mé lidské dítě musí zápasit se svými slabostmi a chybami. Tyto chyby a slabosti jsou pro každou duchovní bytost poznatelné. Nemá vám nahnat strach, když vám říkám, že také síly z duchovního světa, které jsou proti Mně a proti vám, poznají podle vašeho duševního záření, kde spočívají vaše chyby a slabosti. Má vás to probudit, ale máte také poznat postup.

 

Kdo si poslouží na chybách a slabostech člověka a posiluje je, není jeho přítel. Také Já znám vaše chyby a slabosti, ale Já jako láska vám pomáhám je překonat. Překonání chyb se Mnou vás osvobozuje, užívání vašich chyb a slabostí jako nesprávně chápané svobody vás váže na síly temnoty. Hovořil jsem o tom, že jsou to lítost a láska, které vás přibližují ke Mně. Co se děje v opačném případě, si domyslí každý z vás: Je třeba zabránit tomu, aby mé děti pocítily lítost a vydaly se na cestu lásky.

 

Jeden způsob, jak postupovat, spočívá v tom přivést na tento svět mnoho duchovního vědění, u něhož je jádro pravdy často posunuté jen o několik málo stupňů. Tato metoda se ukázala jako krajně úspěšná u všech lidí, kteří na Mě věří jen podle jména, ale ještě nepatří k Mému stádu. Proto buďte opatrní! Buďte opatrní u všeho, co vám je nabízeno jako duchovno, co budí váš zájem, co má uspokojit vaši zvědavost! Buďte opatrní, když vám je slibováno něco, když vám je ukazována cesta, která má vést k osvícení beze Mě (bezpodmínečné lásky)!

 

Vyzkoušejte si, Mí milovaní synové a dcery, vyzkoušejte si, zda v tom, co čtete nebo slyšíte, kmitá hlas vašeho otce v Ježíši Kristu! Tehdy budete poznávat pravdu, když bude vaše srdce u Mě. Už častěji jsem vám řekl, že svoboda přirozeně obsahuje možnost číst jinou literaturu, naslouchat jiným učitelům. Od tohoto Mého slova také neustupuji, ale poukazuji také na léčku, která tam je nastražena a která říká: Máš svobodu vše číst a vše poslouchat, nikdo ti v tom nesmí bránit. To je správné, ale když neznáte měřítko, které musíte přiložit k čtenému a slyšenému, jsi v nebezpečí, Mé dítě!

 

Co vidíš a co slyšíš, vlož na své srdce. Přijď s tím ke Mně a kdybys nechtěl nic jiného, než najít ve Mně pravdu, povedu tě k pravdě. Jste Mí milovaní synové a dcery, zářící a mocné bytosti nekonečnosti, které v sobě nesou dokonalost, ale se svojí inkarnaci jste vnikli do pole temnoty a musíte si být vědomi toho, že vše bude použito k tomu, aby Mí poslové světla byli přivedeni k zakopnutí a pokud možno k pádu, nejrafinovanějšími metodami, které vám jsou ve vašem myšlení z velké části cizí.

 

Přesto jste chráněni, když zůstanete blízko u Mě a když bude ve vašem srdci sílit a sílit přání, mít jako cíl jen a pouze Mě. Když zůstane stranou všechno ostatní, když po obratu dojde k oddání se Mně, lásce, budete skutečně mocnými, plamennými bojovníky, kteří jsou ve světle a stojí za ním a kteří se Mnou, jenž vede na vrcholku světla tento boj, zvítězí.

 

Těšte se, Mí věrní, společně se Mnou na den, kdy pro všechny Mé děti bude platit slovo: „Mé ovečky znají Můj hlas,“ protože bude už jen jedno stádo a všechny ovečky dospějí zpátky ke svému jednomu pastýři! Tato radost vám má dát křídla při vaší těžké prácí, za kterou jste se vydali. Ještě jednou slova, která jsem vám říkal už tak často: Jsem ve vás, jsem při vás, miluji vás!

 

Amen

 

 

Přebohatě, Mí milovaní, jste obdarováni světlem z Mého světla. Nyní Má prosba na vás: Vysílejte toto světlo do tohoto světa, do této temnoty, abyste tam byli pomocí všem, kteří pomoc potřebují. Každý je posel světla a tím je osloven.

 

Amen

 

 

Má láska k vám proudí v přehojné míře. Kdybyste nyní mohli pohlédnout do této místnosti, mohli byste vidět, jak jsou všichni přivinuti úzce jeden k druhému a všichni zcela úzce na Mé srdce. Z tohoto společenství, které sestává ze všech poslů světla tohoto světa a v němž jsou spojeny všechny Mé nástroje, které jsou dobré vůle, vychází síla, vychází láska a světlo, které se jako zářivě jasný prstenec rozložil kolem vaší matky Země.

 

Toto světlo je tak silné, že může zadržet a vykázat zpět, i rozpustit temné mraky, které se hromadí, které stojí hrozivě na nebi. Možná se pak sami sebe ptáte: „Ano, Otče, copak je tak těžké na úkolu, který jsi nám zadal, proč jsi nás poučoval dnes tak důrazně? A Já vám říkám: Podívejte, ve společenství se Mnou, zahrnuti do Mé lásky, do Mé milosti jste všichni silní, ale když se pak vydáte zase do svého všedního života, jste vystaveni mnoha pokušením a mnoha dráždidlům.

 

Vaším úkolem je vypořádat se s těmito dráždidly a těmito pokušeními se srdcem lásky, abyste jimi nebyli lapeni. Tak tedy jděte bděle nadcházející dobou a pozorujte pozorně to, co se ve světě a kolem vás děje. Když si nebudete jistí, přijďte ke Mně a zeptejte se Mě, abych vás mohl vést, pomoci vám oddělit zrno od plev.

 

Využijte advent, abyste se pevně napojili na Mě, aby Má láska v této milostivé době k vám mohla proudit v přehojné míře, takže budete moci jít touto dobou jasně a zářivě a budete moci jasně a zářivě plnit své úkoly jako poslové světla. Mé požehnání vám s tím pomůže. Vezměte si obraz, který jsem vám jednou líčil: Společenství je úzce přivinuté ke Mně a světlo a láska rozpouští vše, co proti nim působí. Vezměte si tento obraz do svého všedního dne a spojujte se v tichu se Mnou a se všemi posly světla, abyste nechávali vysílat lásku, mír, požehnání a světlo.

 

Vždy, když budete mít pocit, že se musíte postavit temnotě, pomyslete na Mě a nechejte proudit do světa své požehnání, které je posílené Mým požehnáním. Mí milování, žehnám vám a posiluji vás Svým světlem. Uchopte pevně Moji ruku, abych vás mohl vést nadcházející dobou.

 

 Amen

 

 

Milí bratři a sestry z blízka i dálky, my z 1. norimberského kroužku lásky a světla

Vám všem přejeme

advent plný světla a milosti.

V srdcích jsme skrze našeho nebeského Otce s Vámi nejvroucněji spojeni,

duchovně putujeme ruku v ruce a snažíme se,

abychom byli plamennými bojovníky na straně světla.

Navzájem na sebe myslíme a podporujeme se.

Když je někdo z nás občas slabý,

stojí nalevo i napravo bratr či sestra, který nebo která nás podrží.

Není to útěcha?

 

zpět