Tichá radost

Poselství - listopad 2006

Poselství - listopad 2006

zpět

Poselství z 25. listopadu 2006

 

Meditace: 

 

Milí bratři a sestry, jdeme spolu do ticha. Zavřete své oči, naslouchejte tlukotu srdce a pozorujte dech! Jdeme se svým vědomím do chrámu svého srdce.

 

Zpívali jsme: Radujte se; neboť přicházím s mocí a vznešeností. A Ježíš přichází:

 

Mí milovaní synové a dcery, na Zemi si zítra připomínáte památku zesnulých. Tak bych vám dnes rád vyprávěl něco z duchovního světa. Vše, co se učíte na Zemi, co zapojíte do nitra, si s sebou vezmete do duchovního světa, až změníte rovinu. Všechny schopnosti, sílu své lásky, ale také přání usilovat o to nejvyšší, směřovat zpátky do otcovského domu, si s sebou vezmete do věčnosti. Lidské roucho odložíte, ale čím jste, co jste se naučili, co vyzařujete, to bude odrážet váš duchovní šat.

 

Po odložení lidského roucha se budete cítit ještě jako člověk, jako tady na Zemi. Přicházející duše to mají proto často velmi těžké zorientovat se, protože neprošly smrtí. Andělé-pomocníci jakož i rodinní příslušníci, kteří šli napřed, tyto duše podporují.

 

Jazykem ve věčnosti je pocit. Neexistují potíže s dorozuměním; neboť každý pocit, každá myšlenka duchovní bytosti se okamžitě projevuje. Ze všech kulturních oblastí této Země, z rozmanitosti řečí existuje v nebi jen jedna řeč, které každý rozumí: řeč srdce.

 

Vezmu vás nyní duchovně na jinou rovinu a představím vám anděly, kteří byli sami kdysi na Zemi člověkem: Vidíte zde světelnou bytost, která byla na Zemi plavčíkem. Zachraňovala lidi před utonutím. Poněvadž děti věčného Otce mají na všech rovinách stvoření svobodnou vůli, byla duši položena otázka, zda chce na duchovní rovině pokračovat ve službě, kterou vykonávala na Zemi. Byli jí ukázáni mnozí utonulí lidé na člunech uprchlíků a viděla zoufalství v přicházejících duších. Byla ihned připravena zachránit je duchovně z vln.

 

Nyní vás vedu na planetu múzických umění. Slyšíte jásot orchestru, stříbrně jasné hlasy zpěváků? Vidíte myšlenkové proudy skladatelů, které se okamžitě proměňují v nádherná hudební díla? Všichni obyvatelé se kdysi bavili svými múzickými uměními a pracují nyní ve věčnosti na dalších dílech, aby je jednak poslali jako inspiraci lidstvu, jednak – což je největší štěstí – je vytvořili k poctě Bohu a také k potěše nebešťanů.

 

Modlili jste se dnes za bratra, který potěšil v letech svého života bezpočet dětí svými loutkovými hrami. Existuje také nebe dětí a tak bude také onomu bratru po čase odpočinku z posledních těžkých měsíců na Zemi položena otázka: „Chceš dělat radost také dětem v nebesích?“

 

Stvoření a utváření v blaženosti v záhrobních světlých oblastech nemá konec a s každým stvořením se stupňuje radost, že mohou působit v lásce pro Boha. Také všichni andělé-pomocníci jsou naplněni touto láskou, která nechá vaše nitro zazářit ve stále zářivějším světle.

 

Jestliže nyní myslíte na své příbuzné, kteří se podle pozemského vyjadřování už déle nacházejí na věčnosti, myslete na to, že také oni – jestliže to chtějí – jsou vzděláváni, aby pomáhali ostatním příchozím.

 

Modlitbou za své milé, kteří změnili rovinu, jim pošlete světlo a pomůžete jim rozkoukat se a zařadit se do houfu pomáhajících duchovních bytostí.

 

Podívejte, mnoho andělů sem proudí a přivádějí s sebou bezpočet duší, které by rády vnímaly slovo Pána. Zaznívá sbor: „Velký Bože, velebíme Tě,“ a v duchu se přidáváme.

 

 

Projevení z moudrosti

 

 Jsem stvořitel všeho bytí.  Jsem život ve všem, co je, všudypřítomná síla, kterou vše dostává.  Jsem Otec Svých dětí a Jsem láska. V Mé všudypřítomnosti Jsem všude, takže neexistuje jediné místo v bezpočtu vesmírů, v nichž bych nebyl.

 

A k tomu, Mí milovaní bratři a sestry, Jsem všemohoucnost a mám veškerou moc a tato Má moc je napojena do Mé lásky. Nic nestojí mezi Mými dětmi a Mnou a nic nás nemůže nikdy oddělit. Ani tehdy ne, když Mé děti z různých důvodů opustily nebesa, buď aby prozkoumaly temnotu nebo aby pomohly padlým při jejich návratu domů.

 

Poněvadž mezi Mými tvory a Mnou nic nestojí, existuje mezi námi nepřetržitá komunikace a sice nejen mezi anděly v čistě duchovních oblastech, ale také mezi Mými lidskými dětmi a Mnou, dokonce mezi vším, co se ke Mně obrátí, co pozvedne své srdce a směřuje ke Mně. Nikdy jsem Své děti ani na okamžik neopustil. Naopak jsem se snažil a snažím se dostat k nim v jejich nitru a tam, kde to není možné, se k nim dostávám prostřednictvím lidí, skrze které mohu mluvit.

 

Je toho nekonečně mnoho, co Mé lidské děti ještě neví, co nedokáží pochopit, protože to přetěžuje jejich vědomí. Takže se přizpůsobuji v tom, co mám Svým dětem říct tím, že jim to vysvětluji krok za krokem a vedu je do mých Moudrostí a pravd.

 

Na základě nevědomosti mezi Mými dětmi jsem musel nejdříve dávat mnoho vědění a informací, aby Mě dokázaly pochopit alespoň ze svého rozumu. Tím bylo zodpovězeno mnoho otázek a pro Mé děti bylo snadnější uvěřit ve Mně.

 

Už častěji jsem vám projevil, že vše je vývoj a to se týká také vývoje vašeho vědomí a týká se to tedy také toho, co vám můžu přiblížit. A tak jsem po krůčcích po mnoho staletí budoval stále na tom, jaká už byla ve světě božská moudrost.

 

Nyní, Mí milovaní synové a dcery, nastal čas, v němž bych rád přikročil od teorie k praxi. A nejde už o to, sbírat další vědění, ale uskutečnit vaše vědění. A podle toho jsem v tolika kroužcích na této Zemi, v nichž Se projevuji, kladl Své slovo více a více na cestu, která vede na Mé otcovské srdce.

 

V každém jsem stále znovu probouzel touhu, která je motorem, aby se dítě vydalo na cestu ke Mně, aby se ztracený syn nebo ztracená dcera obrátili a šli domů.

 

Má projevení půjdou tedy stále více do praxe; neboť je pro Mé děti důležité, aby přešly od víry k žité lásce; neboť jen žitá láska, popř. vážná snaha o ni, je zárukou, že se Mi budou krok za krokem přibližovat.

 

V jednom projevení před několika týdny jsem použil obraz, že bych chtěl být kormidelníkem na lodi vašeho života. Tento obraz v mnoha z vás něčím pohnul a  bych proto rád obraz kormidelníkaještě prohloubil, abyste také poznali kormidelníka v celé jeho všemohoucnosti a se všemi jeho možnostmi, abyste k němu nabyli důvěru – jak jste o tom mluvili –, a tím Mu přenechali v každé své životní situaci kormidlo.

 

Nabídl jsem vám, že přijdu na loď vašeho života jako kormidelník, jestliže Mě o to poprosíte, vy, jež jste kapitáni lodi. Vím, kdo prosil, a vím, kdo by mě tak rád poprosil, ale ještě trochu váhá, protože neví, do čeho se pouští. V takových chvílích, Mí synové a dcery, přemýšlejte o tom, koho poprosíte, aby přišel na palubu. Je to láska, láska, která obsahuje všemohoucnost a která má za cíl přivést vás všechny zase domů. Jestliže tedy chcete mít tohoto kormidelníka na palubě, přijde. A nyní spolu pouvažujme, co to pro vás znamená.

 

Před nějakou dobou jsem už hovořil o vaší zamilovanosti, kterou jste cítili v mladých letech k jinému člověku. Pokuste se vcítit do této zamilovanosti a vycítit, jaké to tehdy bylo. Nebyl člověk se svými myšlenkami celý den nebo co možná nejčastěji u milovaného člověka? Netěšil se člověk na hodiny, kdy jste byli spolu? Nesnažil se člověk dělat všechno, aby potěšil bližního? V této době nebylo místo pro egoizmus.

 

A nyní prostě jednoduše přeneste tento pocit na Mě, Který vám nejsem jen Otcem, ale také bratrem, bratrem, Který jde po vašem boku, Který ve vás žije. Vciťte se, jak by vás tato láska chtěla obejmout a proniknout vás a jak v této lásce není místo pro strach, starosti nebo nouzi. Jestliže chcete k této lásce – a dívám se do vašich srdcí a cítím také vaše přání, vaši touhu –, budete při své snaze stále znovu zjišťovat, že váš dobrý úmysl milovat sebe samotné, vaše bližní a Mě, se ještě příliš často nepodaří. To vás bude stahovat, to vás nechá pochybovat o sobě a mnozí tento boj vzdají. A nekonečně mnoho jich tuto vnitřní práci už vůbec nepřijme, protože neví o Mě, o lásce, která pobývá v člověku.

 

Také to patří k Mým projevením posledních let a desetiletí, abych připomínal Svým dětem, že Jsem život v nich. Ale ještě jednou musím říct. „Jsem Bůh praxe a ne teorie.“ Bylo vám zamlčeno, jak lze pracovat s touto vnitřní silou. Nejde tedy jen o to, abyste věděli, že žiji v člověku, ale že lze tuto sílu zcela prakticky používat.

 

A nyní se vrátím k příkladu kormidelníka, kterého žádáte, aby přišel na palubu. Jak se zachováte, až se přes vás přeženou bouře života? Budete se pak pokoušet vytrhnout kormidelníkovi kormidlo z ruky, protože mu nevěříte, že provede loď vašeho života nečasem jistě?

 

Převezmete zase velení, protože se budete spoléhat na své zkušenosti, které vás přece tak často zklamaly, nebo přijdete plni důvěry, plni dětské oddanosti ke kormidelníkovi a řeknete: „Ty to znáš lépe, Otče, řekni mi, co mám dělat.“ Jestliže to uděláte, Mí milování, myslíte si, že kormidelník bude mlčet nebo že se obrátí? Ne! Bude tomu naopak; neboť čeká jen na to, že Ho požádáte o pomoc.

 

V tom okamžiku vstoupí do vašeho života obrat; neboť síla, která uvádí obrat, leží ve vás. Není to síla, která trůní někde v dalekých nebesích, kterou je třeba vzývat a úpěnlivě prosit, ale je to láska ve vás, k níž můžete přijít a říct: „Podívej, to nebo ono jsem na sobě poznal, co není hodné syna nebo dcery, lituji toho. Chtěl bych se změnit. Převezmeš, kormidelníku, moji loď? A kormidelník – aniž byste si toho všimli – vás vezme do náruče. Utěší vás a dodá sílu a přivede do vašeho života situace, které vám budou sloužit k poznání a k rozhodnutí.

 

Toto je vnitřní práce nebo jestli se jednomu či druhému z vás tolik nehodí slovo práce, vaše vnitřní jednání. Musíte se pro to rozhodnout. Ale práci, kterou je pak potřeba učinit, udělám z velké části , protože vás miluji.

 

Vciťte se do nitra a rozhodněte, zda chcete tímto způsobem požádat kormidelníka, aby přišel na palubu, nebo zda řeknete: „Tedy ano, má to ještě trochu času, ještě se docela dobře orientuji, můžu ho přece ještě vždycky požádat na palubu.“ Nebo zda plni pesimizmu řeknete: „Tato práce je pro mě příliš těžká.“ Vciťte se do nitra a poznejte rozdíl, jestliže říkáte: „Díky, Pane, za Tvoji nabídku, mám radost z naší společné práce, kdy začneme?“ Víte, že nebesa jásají, když se dítě rozhodne, a že nejen , ale je tu bezpočet andělů, kteří ve stejném okamžiku přehazují výhybky a kteří se rozhodují pro další vývojový krok?

 

Mí milovaní synové a dcery, to je život se Mnou v každodenním životě, vzdálený veškeré teorie a teologie, vyžaduje od vás jen jedno: vaše rozhodnutí, vaši oddanost, vaše ano. Netlačí na dodržování zákonů a předpisů, ale v okamžiku, kdy řekneš své „ano“, ti daruje vědění z Mé moudrosti, že je potřeba naplňovat jen jedno přikázání, totiž přikázání lásky – a jinak nic.

 

Proto jsem přišel na svět, abych přinesl Svým synům a dcerám toto poselství a žil tuto cestu před nimi. A dnes pozvedám znovu Své slovo, stále a stále znovu, než Mě Mé děti poznají jako žijící a oživující sílu ve svém nitru, která čeká na to, že půjdeme spolu cestu.

 

Mé požehnání, které je Mojí silou, Mojí láskou a Mým světlem, k vám proudí a zůstává u vás.

 

Amen

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Tak stojím Já, kormidelník, ve vašem středu a udávám vám směr, kterým můžete z vlastní vůle jít. Je to směr lásky-milosrdenství. Směr, který vám ukazuji, vás povede ke Mně, zpátky do věčného domova, zpátky na Mé otcovské srdce, z něhož jste všichni vyšli a ze kterého jsem vás pln lásky povolal do života.

 

Vidíte Mě zde stát, Mí milovaní, uprostřed společenství a tak Jsem přítomen ve všech společenstvích, která ke Mně pozvedají srdce. Vedu všechny, kdo vnímají Můj hlas, pokud to chtějí.

 

Jsem zde na vaší matce Zemi, na níž se momentálně nacházíte. Poté, co jsem tuto cestu sám šel, vím, že tato cesta je namáhavá a že jste často naloženi starostmi a těžkostmi. Ale říkám vám, Mí milovaní: „Nedívejte se ustaraně do budoucnosti, neobracejte se ani do minulosti, ale žijte ve Mně.“ Tak jako jsem ve vašem společenství středem, jsem středem také ve vás a kdykoliv se ponoříte do svého srdce a řeknete: „Ano, Otče, s tebou!“, pak budete v Mém středu. Obrazně si představte, jak jste v Mém středu!“

 

Jsem věčný, Jsem nekonečný, Jsem vše, Jsem celé stvoření a vy jste v Mém středu. Opravdu pak nejste v bezpečí, chráněni, protože vás objímá Má láska? Nenechám vás samotné zde v oblasti, v níž vládne také temnota, která by vás ráda svedla a odvrátila z cesty lásky.

 

Jsem všudypřítomný také v temnotě této Země, u vás, Svých synů a dcer, které nekonečně miluji a rád bych zahrnul do Svého otcovského srdce. Jsem zde, abych vás podporoval, abych vám ukázal cestu zpátky na Mé srdce. Říkám vám: „Nestarejte se o zítřek, nestarejte se o další sekundu, minutu nebo hodinu, ale zavítejte do Mého otcovského srdce a jděte se Mnou vaši cestu!“

 

I když bude vaše cesta po Zemi sebetěžší, i když budou vaši cestu provázet bouře nebo přírodní katastrofy nebo osobní rány osudu, když ve Mně budete spočívat, budu u vás a vy budete obaleni do Mé lásky a nic, co není připuštěno z Mé lásky, se vám nemůže stát. Tak jděte utěšeni a vložte svoji ruku do Mé, jděte po Mém boku do doby světla! Jděte vstříc lásce a milosrdenství, kterým Já Jsem, po Mém boku! Pomáhejte všem, o nichž víte, že potřebují pomoc, např. modlitbou.

 

Vaše modlitby, které jste pronesli na začátku svého setkání, otevřely zcela zeširoka Mé srdce. Cítili jste lásku, která proudila z Mého otcovského srdce všude tam, kam jste své modlitby řídili? Ach, kdybyste věděli, Mí synové a dcery, co všechno vaše modlitby způsobí, kdybyste si toto všechno mohli prohlédnout, modlili byste se ještě mnohem více.

 

Daruji vám obraz Mého otevřeného otcovského srdce, které se otevírá vždy, když se ponoříte do modlitby, které se široce otevírá, když necháte proudit lásku k vašim bratrům a sestrám, když ponoříte lásku do matky Země a stvoření. V mém stvoření neexistují oblasti, do nichž byste nemohli posílat světlo a lásku, ať už do nejhlubší temnoty nebo do světlých záhrobních oblastí.

 

Rád bych vám připomenul, že vaši bratři a sestry, kteří zkoumají temnotu, jdou tuto cestu také pro vás. Můžete se od nich učit. Když spolu se Mnou budete pozorovat jejich cestu, mohu vám vysvětlit jednu či druhou cestu, kterou jdou oni bratři a sestry také pro vás. Tak vám pomůžu, abyste už nesoudili ani neodsuzovali, ale pochopili cestu. Teprve až pochopíte, nebude už muset jít cestu sami. Tak vás prosím: „Modlete se a buďte mocnou láskou, buďte také ve skutcích láskou tím, že budete pomáhat svým bratrům a sestrám láskyplnými myšlenkami, láskyplnými slovy, ale také činem lásky.

 

To je směr, kterým bych vás rád vedl. Směr žité lásky, která vede zpět na Mé otcovské srdce, Mé požehnání, Má láska a Mé milosrdenství vás provázejí a provázejí všechny Mé syny a dcery, neboť nenechám nikoho samotného, zvláště ne děti, které jsou od Mě nejvíce vzdálené. Pomáhám jim na jejich cestě a beru je za ruku.

 

Amen

 

 

Projevení z lásky

 

Z Mé vážnosti, která je ozářena Mojí láskou, k vám promlouvám, Mé děti v lidském rouchu, ale také k vám, Mé děti v rouchu duše.

 

Advent, to je čas příprav na Můj příchod. Každoročně slavíte vánoce, svátek Mého zrození na Zemi. Jak jsem vám už tak často projevil skrze Své slovo, je tento svátek také svátkem nebe. Brána do nebe je široce otevřená, aby přijala všechny duše, které se v této době příprav z nejhlubšího srdce snažily přiblížit se Mi, svému nebeskému Otci.

 

Vás, Mí synové a dcery, v této noci posvětím, obnovím znamení kříže na vašem čele, abyste přijali a naplňovali své pověření na Zemi s ještě hlubší vážností. A vás, Mé děti v rouchu duše, budu učit prostřednictvím Svých andělů. Ale také  sám budu pobývat mezi vámi a učit vás, jak se Mi můžete v této době příprav přiblížit tak, že ve svaté noci otevřu svoji náruč a vezmu vás na Své otcovské srdce.

 

Co můžete udělat, aby se to stalo? První svíčka, která se zapaluje, je světlo, které zrcadlí Moji božskou bytostnost pořádek. Jsou kolem vás bratři a sestry, kterým nemůžete odpustit nebo které byste měli požádat o odpuštění, protože ve vás stále znovu vystupují negativní myšlenky, protože se vám stalo domnělé bezpráví.

 

A vy, Mé duševní děti, nevšímáte si, jak jste poutáni na Zemi, když neumíte odpustit, co vám na Zemi bylo způsobeno? Zcela jedno, co to bylo, myslete na Mé slovo na kříži: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!“ Neučil jsem vás, že to máte dělat stejně?

 

Tak pouvažujte o tomto slovu ve svých srdcích a odpusťte všem těm, kteří vám způsobili v uplynulém nebo v ještě vzdálenějším životě bezpráví. Podívejte se do jejich srdcí a poznejte nenávist! Proměňte ji s Moji silou, kterou jsem připraven vám darovat, jestliže jen chcete, v odpouštějící lásku! Když uděláte první krok tímto směrem, mohou vám andělé na vaší straně vysvětlit tolik osudů. Pak pochopíte, proč musela být sklizena zasetá setba. K tomu je ale zapotřebí, abyste vykonali první krok, odpustit bližnímu. Jen pak vám může být poskytnut vhled. Tak jste překonali sami sebe, když oplácíte nenávist láskou. Teprve pak – opakuji – vám lze mnohé vysvětlit. Tak udělejte ve svých srdcích pořádek a vykonejte velký krok ke Mně.

 

Ale stojí před vámi ještě další krok. Když se ohlédnete za svou minulostí, uvidíte události, při nichž jste na sebe naložili vinu a musíte poprosit za odpuštění. Také zde jdou andělé před vámi a chystají vám cesty. Mí synové a dcery v pozemském rouchu, očistěte vše, co jako neláska leží mezi vámi a vašimi bratry a sestrami, kteří jsou ještě na Zemi. Ale také až budete v záhrobních oblastech, může být splněna vaše dobrá vůle požádat o odpuštění. Neučil jsem vás, že každou noc opouštíte své pozemské tělo a dlíte se svojí duší v záhrobních oblastech? Vaše hluboké přání a vaše touha stát se láskou a odklidit z cesty vše, co vás odděluje od lásky, vám umožňuje potkat v záhrobních oblastech všechny ty, které byste rádi požádali o odpuštění.

 

I když oni vám neodpustí, učinili jste ze své strany vše, abyste znovu v sobě vytvořili božský pořádek. Ony duše půjdou dále na cestě duchovního vývoje a také pro ně přijde okamžik, že vám odpustí.

 

Mé duševní děti, máte rovněž možnost požádat o odpuštění, jestliže na Zemi ještě spočívají ti, vůči nimž jste na sebe naložili vinu. Také před vámi jdou andělé, aby vám připravili cesty. Má láska se ponoří do vašich spících bratrů a sester – a zde poznáváte další možnost přemostění země a záhrobí – a ve snu zažijí setkání s vámi a vaší prosbou o odpuštění. A  vám říkám: „Jestliže to pochází z vašeho nejhlubšího nitra, které pojme celého vašeho člověka, tak vám člověk, který měl ve snu zprostředkovány všechny vaše pocity, vaši vroucí prosbu, odpustí“

 

Oba tyto aspekty Mého božského pořádku jsou nejdůležitější. Přes mnoho dalších přehazuji Svůj plášť milosrdenství. Tak plane první svíčka a její plamen stoupá vzhůru k nebi, když naplníte, co jste si předsevzali. Svatá radost do vás proniká a andělé, kteří vás provázejí, se radují s vámi.

 

Zapalujete symbolicky druhou svíčku, která představuje bytostnost Mé božské vůle. V této božské vůli se odráží váš život. To platí pro vás, Mí synové a dcery, kteří ještě nasloucháte v pozemském rouchu Mému slovu, ale také pro vás, Mé duševní děti, které jste byly přivedeny andělskými učiteli. Jak je to tedy s větou z modlitby, kterou jsem vás učil: „Otče, staň se Tvá vůle“? Uskutečňujete toto slovo? Snažíte se o naplnění?

 

Nyní navážu na rozhovory dnešního večera. Stále znovu se Mě ptáte: „Co je tedy Tvá božská vůle, Otče, jak ji mám poznat, poněvadž mám svobodnou vůli a stále se musím rozhodovat?“ Odpovídám vám: „Žijete-li v přítomnosti se Mnou, kmitáte v Mé božské vůli, neboť život v přítomnosti se Mnou znamená, že jste proniknuti Moji láskou, a vaše Vyšší já, které je jedno s Mým duchem, vám může zprostředkovat prostřednictvím impulzů Moji božskou vůli, kterou můžete uskutečnit.

 

Máte přitom stále vaši svobodnou vůli. Můžete uskutečnit impulz ihned, později nebo také ne. Jestliže jste mě skutečně vzali na palubu jako kormidelníka, jste v přítomnosti a žijete v Mé všudypřítomnosti. Vidíte pak své okolí Mýma očima a aniž byste museli přemýšlet, uvidíte utrpení svých bratrů a sester v jejich očích, ve ztrápených rysech, uvidíte hektiku, neklid a požehnáte, necháte proudit lásku, přičemž budete přesto vykonávat svoji vlastní činnost v rouchu duše. Obojí běží současně.

 

Oslovili jste důvěru. Také to souvisí s životem v přítomnosti. Když žijete se Mnou, září do vás tolik lásky, jak jste jen schopni ji přijímat. Kmitáte pak v absolutním bezpečí, ve vnitřní blízkosti se Mnou. Jakpak tu může být ještě místo pro jiskru zoufalství? Když vámi bude proudit Má všeláska, zapomenete sami na sebe a budete jako Mí zástupci žehnat a milovat Mé děti, budete prozářeni nebeskou radostí a vaše vlastní potíže ustoupí. Ano, budete vědět, , váš nebeský Otec, je za vás vyřeším.

 

A vy, Mé duševní děti, se ohlédnete za svojí minulostí a poznáte, jak často jste šli své cesty proti Mé vůli. Nuže dobře poslouchejte! Když si prohlédnete svoji minulost a řeknete: „Otče, Má svévole byla příliš velká, co všechno jsem si předsevzal naplnit na Zemi a pak jsem byl na Zemi a naplňoval vůli člověka.“ Je-li vaše lítost hluboká a pravá, uvidíte Můj jasně zářící kříž, jak leží nad vaší minulostí. , váš Otec, odpovídám. „Mé dítě, podívej, také tvé cesty svévole tě mohou přímou cestou přivést do Mé náruče.“ Vědomě jsem řekl: „Mohou“.

 

Jsou cesty poznání, kterými jste prošli, jsou ale také cesty zkušeností v záhrobních světech, proto jsem řekl: „Mohou.“ Jestliže využijete zkušenost, kterou jste nabyli, k tomu, abyste pomohli jiným duševním bratrům a sestrám na jejich cestě, ba možná aby se jako andělé strážní vrátili na Zem a podporovali člověka, pak se stala vaše svévole Mojí Svatou vůlí. Pak byly všechny cesty dobré.

 

Máte svoji svobodnou vůli také v záhrobních říší, Mí synové a dcery v duševním rouchu, můžete přijmout pomoc andělů, které jsem vám postavil po bok, můžete ale také jejich pomoc odmítnout. Jestliže chcete, aby světlo Mé božské vůle ve vás zazářilo, a toto světlo vás vedlo na Mé srdce, uchopte natažené ruce andělů a oni vás povedou tam, kde naplníte Moji vůli tím, že se zařadíte do služby lásky.

 

Třetí svíčka pro vás znamená, Mí synové a dcery na Zemi, vědění, které jste nahromadili. Toto vědění je u jednoho či druhého tak velmi dominující, že Má bytostnost božské vůle může proniknout jen stěží.

 

Když je studna až po okraj naplněna věděním, jak do ní mám ponořit Svoji moudrost? Nemůžete tedy čerpat z Mé moudrosti, abyste byli pomocí svým bratrům a sestrám na Zemi. Tak se oprostěte od všeho sečteného vědění tím, že přede Mě předstoupíte a vyslovíte známou větu, kterou všichni znáte: „Otče, vím, že nic nevím. Vyprázdni mě, dokonale vyprázdni, a naplň mě Svojí vírou, protože Tě miluji, Otče, a protože bych rád naplnil své pověření na Zemi a jen mohl pomáhat čerpaje z Tvé moudrosti svým bratrům a sestrám.“ Tím zapálíte třetí svíčku a s jasným plamenem bude plápolat oheň k nebi.

 

A vy, Mé děti, kteří jste v rouchu duše, jak dlouho si ještě budete myslet, že víte všechno lépe? V záhrobních oblastech je uloženo všechno vědění ze všech náboženských společenství. Můžete putovat tisíciletí z jednoho společenství do druhého, můžete nahromadit ještě více vědění a toto vědění zářit na Zemi a je to přece všechno jen prach ze Mě a Mé božské moudrosti.

 

Také vy, kteří si myslíte, že filozofie, kterou jste si s sebou přinesli do záhrobních světů, které je jediné správné, jste vyzváni, abyste se sklonili a řekli: „Otče, vím, že nic nevím! Naplň mě Svojí moudrostí, tak jak to právě mohu pochopit svým vědomím.“ Říkám vám, andělé z čistě duchovních sfér k vám přistoupí, v potemnělém rouchu, abyste se nelekli a uvedou vás do Mé moudrosti, ze které pak také budete čerpat, abyste dávali, dávali a dávali z této moudrosti, studny, která se neustále rozdává, ve sférách, kde se duše vášnivě dohadují o nejrůznějších božských tezích a každý si myslí, že má pravdu.

 

Jestliže vaše láska patří v hluboké oddanosti Mně a  jsem vaše největší láska, obklopí vás pro tento úkol zářící šat, před kterým oněmí mnoho duší, které se vychloubají vědomostmi, které těžko někdo vlastní v záhrobních oblastech. A vy budete zvěstovat Moji moudrost, která je láska-milosrdenství, v úžasných podobenstvích.

 

Tím budete jednat – a nyní ke čtvrté svíčce, která symbolizuje Moji bytostnost božské vážnosti – v činu. To platí také pro vás, kteří jste v rouchu duše. Čin se rodí – nyní se vrátím zpátky – v přítomnosti. Ještě jednou: Jestliže jste v Mé všudypřítomnosti, působím skrze vás. Krok po kroku, podle vaší schopnosti přijímat, vám daruji Své milosti, které pak můžete v činu rozdávat svým bratrům a sestrám, pro něž jste chtěli být světlem na Zemi.

 

Nyní se uzavírá kruh Mého projevujícího slova dnešního večera. Jestliže Jsem váš kormidelník, žijete v přítomnosti. Vím, že se o to musíte stále znovu snažit. Také jsem vám ale řekl, že stálá snaha je korunována úspěchem; neboť krok za krokem vás povedu do nádherného života: Ty, Mé dítě a Já – jednoho ducha. Poputujeme ruku v ruce po tvé životní cestě a ty naplníš, co sis předsevzal. I když tu a tam upadneš do lidského, což se bude stávat stále znovu, tak je přesto tento vzájemný vztah mezi tebou a Mnou pro tebe takovou vroucí potřebou srdce, aby ses vrátil zpátky k tomuto stavu života v přítomnosti se Mnou. Tak prosím ještě jednou: „Nechej Mě být tvým kormidelníkem!“

 

Otevírám Svoji náruč a žehnám vám potřetí, vám, Mí synové a dcery zde, ale také vám všem na širé zeměkouli. Žehnám vám, Mé děti v rouchu duše. Pociťte Moji velkou touhu, která vám proudí z Mého slova do vašich srdcí, Moji touhu po každém jednom z vás. Přijměte Můj dar milosti a uchopte ruce andělů, kteří vám pomáhají při zapalování čtyř svíček, které symbolizují Mé čtyři bytostnosti!

 

Nechejte jasně zaplanout světla svými činy a brány nebes pro vás budou široce otevřené. Oslavíme svátek Mé inkarnace a každý z vás, zcela jedno, jakou minulost má za sebou, dostane posvěcení jako Mé dítě světla, které bude dále působit na všech sférách v lásce.

zpět