Tichá radost

Poselství - listopad 2008

Poselství - listopad 2008

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

29. listopadu 2008 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu, další setkání v sobotu, 13. prosince 2008 ve 15.00 hod.

Vánoce

Místo: 90473 Nürnberg, Bonhoefferstraße 19.

 

 

Meditace: 

 

Ano, Pane, miluji Tě, tak to zní v našich uších; Pane, miluji tě, zní i v našich srdcích. Tak, jako jsi nám nedávno podal skrze anděla misku, tak stojí opět i nyní anděl před námi a my do ní i tentokrát vkládáme všechno, co se nás dotýká, co námi hýbe. Ty od nás všechno odebíráš, předáváš Svému kalichu, proměňuješ a do našeho srdce přichází láska.

 

Nastává v nás ticho, vdechujeme Tvou lásku, šíří se až do té nejmenší buňky našeho těla. Tvá láska v nás proniká stále hlouběji a hlouběji. Náš duchovní šat je touto láskou prosvícen a vyzařuje lásku.

 

Tak jdeme s Tebou, prozářeni a ozářeni Tvou láskou, a putujeme po této zeměkouli. Potkáváme bratry a sestry a věnujeme jim vroucí, srdečný úsměv. Mnoho se jich udiveně otáčí: Co se stalo? Paprsek lásky z Tebe, Pane, se jich dotkl v jejich srdcích.

 

Tak jdeme dál a rozdáváme Tvou lásku všemu, kolem čeho jdeme, každému stromu, každému keři, každému stéblu trávy, každému živočichovi, ať již malému nebo velkému, ano, celému stvoření.

 

Nejdeme již více sami touto zemí, nýbrž cítíme, že jsi to Ty, o Pane, kdo se s každým krokem nad námi nás rozléváš. Přivinujeme se stále těsněji do Tvé Otcovské Náruče, na Tvé srdce.

 

Jdeme blaženě ve Tvé náruči a odpočíváme, když nastane čas, v nejvroucnějším obrácení se k Tobě – okamžik za okamžikem – pohlížíme na Tebe, o Pane. Otče, miluji Tě, pojď Ty se mnou, putuj Ty se mnou po této zemi, po všech cestách, po kterých mě vedeš, i po těch duchovních. Otče, v Tobě jsem v bezpečí, v Tobě jsem šťastný, nekonečně blažený, neboť cítím Tebe a blaženost Tvé blízkosti.

 

Díváš se do našich srdcí a říkáš: „Mé dítě, miluji tě. Pojď, podej Mi svou ruku, vedu tě, přiviň se úplně těsně ke Mně! Rozprostřu přes tebe Svůj plášť lásky a zahalím tě do Své lásky. Jsem zářící síla ve tvém nitru, která rozjasňuje všechno tmavé v tobě a kolem tebe. Chceš takto se Mnou putovat, Má dcero, Můj synu? Miluji tě, přemýšlej o tom, a dej Mi ze své svobodné vůle své Ano! Můžeš se v každém okamžiku rozhodnout jít znovu se Mnou. Zvu tě, pojď právě nyní v předvánoční době se Mnou, a putuj se Mnou ulicemi této země, šiř lásku a mír a sesílej Mé světlo do srdcí svých bratrů a sester! Pojď, čekám na tebe a jdu s tebou! Buď požehnán!“

 

Amen.

 

 

Projevení z moudrosti

 

Žádný člověk nemůže nikdy pochopit Mou lásku, v blažených momentech ji můžete vytušit – tehdy, když ty, Mé dítě, a Já sedíme těsně u sebe – obrazně řečeno – když jsem kolem tebe položil svou ruku a ty spočíváš na Mém srdci. To jsou chvíle, kdy tě naplňuji. Má celá síla proudí do tvé duše, do tvého těla, neexistuje pak nic, co by sis přál toužebněji, než aby se takové momenty staly věčností.

 

Přeji si dovézt tě ve tvém nitru tam, kde navždy panuje tato láska, tento mír. Přeji si, že se chopíš Mé ruky a již ji nikdy nepustíš, abychom mohli společně vstoupit zlatou branou do krajiny lásky a žít v ní.

 

Pokud je toto i tvé přání, Mé dítě, na co ještě čekáš, co se zdráháš, kam ještě chce tvé srdce? Existuje něco, co je důležitější a větší a více oblažující než Má přítomnost? Existuje něco, co ti dá více síly, více jistoty, více bezpečí? Já jsem to, tvůj Bratr a tvůj Přítel, ale i tvůj Bůh, který tě volá: „Pojď, vstupme společně do krajiny lásky!“

 

V domě Otce, kterým Jsem Já, je příbytek, jakých je mnoho, ale všude panuje čistá, nezištná láska. Nezamlčuji ti ale, že je mnoho příbytků i mimo Můj dům, a síly, které nesmýšlejí dobře, vynakládají všechno na to, aby ti tyto příbytky zpříjemnili.

 

Často jsou nádherně zařízeny, ve skvostných barvách, plné světla, a přece když se důkladně podíváš, vidíš, že všechno je jen fasáda. Chtějí tě nalákat, chtějí tě přimět, abys vstoupil. Slibují ti mnoho: radosti, které chceš ještě jednou prožít; slibují ti štěstí, které při bližším pohledu žádným štěstím není; slibují ti jistotu, a ty zapomínáš, že jistota je jen ve Mně.

 

Sladké hlasy tě volají; a Já volám tebe: „Buď obezřetné, Mé dítě. Když do těchto příbytků vstoupíš a půjdeš dále, nebudeš v krajině lásky, nýbrž se dříve nebo později vyděsíš, i sám ze sebe, jak tě mohli zaslepit a svést.“

 

Říkal jsem často: „Mé ovce slyší Můj hlas, a ne jenom slyší, znají ho.“ Je ale mnoho dalších hlasů, které se vydávají za ten můj. Buď bdělé, Mé dítě! Použij měřítka, která jsem ti dal do rukou, a nenechej se zmást!

 

Já jsem zdroj všeho tvého života, všechna láska vychází ze Mě a já tě chci přivést zpátky, ale nechávám ti svobodu. Jediná cena, kterou musíš zaplatit, je dobrovolné vzdání se tvého lidského. Jestli jsi připraven to udělat, pak s tebou budu kráčet těmi kroky, které jsou pro tebe dobré. Nikdy tě nebudu přetěžovat, nikdy tě nebudu nutit, ale vždy tě budu milovat.

 

A když se při všem svém snažení zůstaneš držet Mé ruky, tak se otevře brána do krajiny lásky a ty za ní nalezneš nádheru, kterou ti teď ještě nemohu popsat. Ve své duši již dávno víš, že se to vyplácí jít po této cestě, a že Já to Jsem, kdo ti pomáhá při tvém snažení.

 

Neříkám žádné falešné sliby. Nic ti nepřikrašluji. Neříkám také, že tato cesta je vždy lehká, ale říkám ti: je to jediná cesta, která vede do krajiny lásky a dříve nebo později po ní tak jako tak půjdeš. Na co ještě čekáš? Jdi do svého nitra! Rozhodni! A pak se podívej na Mě, který jsem roztáhl své ruce, abych tě přijal – a ve stejný moment poznáš tu křiklavou, falešnou fasádu všech těch příbytků, které jsou vychvalovány jako Mé, a přesto Mými nejsou.

 

Jediný příbytek, ve kterém se vyplatí na věky žít, je v tobě. Otevírám ti dveře. Pojď, Mé dítě, vstupme do krajiny lásky!

 

Amen.

 

 

Projevení z milosrdenství

 

Ano, Moji milovaní, vstupte do krajiny lásky! Stojím na prahu a vítám vás, tebe, Má dcero, tebe, Můj synu. Podívej, daroval jsem vám tuto zemi, protože Jsem milosrdný Otec, a jako milosrdný Otec si přeji, abyste všichni byli blažení. Vstupte tedy a žasněte, co všechno vám ukazuje krajina lásky!

 

Možná se sami sebe ptáte: „Kde najdu tuto krajinu lásky?“ A Já vám odpovídám: „Ve vašem nitru, najdeš ji ve svém nitru, Mé dítě.“

 

Tak jsem vám dal sebou tuto zemi jako dar nebe, dar nebe, který vás může provázet na vaší cestě zemí. Neboť vím, že jste častokrát unavení. Vím, že vás častokrát trápí těžké myšlenky. Ale vždy tehdy, když jste znavení a obtěžkaní, když jste plní smutku a starostí, když vás sužuje bolest, a když už nemůžete rozumět zmatkům vaší doby, jděte dovnitř, jděte do vašeho srdce a vstupte do krajiny lásky!

 

Přiviňte se těsně ke Mně! Tisknu vás velmi pevně na Své srdce a vy cítíte teplo lásky, jak vám dává novou sílu. Pociťujete, jak teplo lásky uklidňuje vaše vzrušené myšlenky, ano, vede vás zpátky ke zdroji, k onomu zdroji, kterým Jsem Já.

 

Slyšíte Můj hlas, jak vám plný lásky říká: „Mé dítě, pojď na Mé srdce, miluji tě!“ V oné krajině lásky je pramen, je to pramen Mého „Já Jsem“. Z tohoto pramene má Mé „Já Jsem“ ve vás prýštit vzhůru.

 

Již často jsem odhaloval, že Mým přáním je mluvit s každým Mým dítětem od ty k ty. Na co chcete ještě čekat, Moji milovaní? Když Já jsem ve vás, a když vy ke Mně přijdete, nechcete Mě pak také vnímat v sobě? Otevřete tedy své vnitřní smysly, otevřete pro Mě své srdce a pocítíte v sobě Mé „Já Jsem“.

 

Budete cítit, jak láskyplná, mocná, milosrdná a moudrá slova z vašeho srdce tryskají a jak vás stále hlouběji vedou do tajemství Mé lásky. S těmito Mými slovy, která vám dávám ze Své lásky, bude teprve správně pochopitelná krajina lásky, kterou vám chci ukázat. Uvidíte, že v krajině lásky nalézáte svou vlastní životní cestu, provázeni Mnou, uvidíte pak, že vždy tam, kde se cesty rozcházejí nebo se objevují překážky, vám vždy dále kupředu pomáhá Mé objasňující slovo.

 

Moji milovaní, na co ještě chcete čekat, když vám nyní ještě jednou řeknu: „Vstupte do krajiny lásky?“

 

Amen.

 

 

Projevení z lásky

 

Moji milovaní synové, Mé milované dcery, než budete moci o těchto Vánocích vstoupit do krajiny lásky, je nutné zdolat čtyři stupně; stupně, které vás připravují na Svatou Vánoční noc.

 

Podívejme se tedy na první stupeň, podstatu Mého božského pořádku, první svíci, kterou zapalujete. Nezdobíte vaše byty, vaše domy, a nevyčistili jste je předtím pořádně? Nyní se podívejte do svého nitra! Není ještě tu a tam tmavý kout, o kterém nechcete uvažovat, protože je příliš těžké tento tmavý kout vyčistit a vnést do něj Mé světlo lásky?

 

Podívejte se tam důkladně a nepřezkoumávejte se povrchně! Vezměte si trochu času, spojte se se Mnou v klidné hodině a společně tento tmavý kout prosvětlíme. Možná máte ještě někomu odpustit nebo někoho jiného o odpuštění poprosit? Pomohu vám při osvětlení tmavých koutů.

 

Nejde ale jen o mezilidské těžkosti, nýbrž jde o lásku k celému bytí, neboť i to patří k božskému pořádku. Které rostliny si ošklivíte, chováte se k nim macešsky? Která zvířata nemůžete strpět? Kde nejste v jednotě s celým bytím kolem vás?

 

Cítíte například, jak se vede stromům ve vaší zahradě, když skrze jejich holé větve fouká studený vítr? A když vidíte poslední růže na záhonku, které mají ještě pupeny, jak mrznou – cítíte, jak rády by ještě rozkvetly, a přesto již nemohou, protože chlad zimy pupeny nutí k odumření.

 

Pouštíte se do vzduchu spolu s ptáčky, kteří se radují z potravy, kterou jim lidé poskytují, i když by to teď ještě nebylo potřeba. O to ale nejde, jde o vaše vnímání jednoty se vším bytím.

 

Tento první stupeň není jednoduché zdolat a jeden týden je na to příliš krátký. Když se však snažíte, tak vám pomohu, rozšířím vaše srdce a vy ucítíte, jak jste jedno nejen se stvořením kolem vás, nýbrž s nebeskými tělesy, která kolem vás krouží, ano, s vašimi bratry a sestrami, kteří přebývají na zduchovnělých planetách blízko nebeské brány.

 

Za jiné bratry a sestry, kteří mají obydlí na planetě moudrosti a nazývají se povznesení mistři, se modlete, neboť se svým vládcem a vladařem chtějí usilovat o pozemskou světovou vládu [Maitreya Kristus, Antikrist]. Všichni ale jste Mé děti, ať již žijete na zemi, v duchovních říších nebo v hvězdných světech.

 

Pokuste se na tomto stupni Mého božského pořádku vkmitat do Mého stvoření. Pozorujte, jak jedno slouží druhému, kámen rostlině, rostlina zvířeti a rozvažte, že i člověk by měl sloužit svým bližním a stvoření.

 

Pak se podívejte do hvězdných světů, jak těmito světy hýbe božský zákon. Tento božský zákon kmitá i ve vás a v celém bytí. V každém atomu krouží elektrony kolem atomového jádra a ve hvězdných světech krouží planety kolem sluncí, které zase podle Mého božského zákona krouží kolem výše postaveného slunce až vzhůru k Mému pracentrálnímu souhvězdí.

 

Tento božský zákon je láska, neboť pořádek bez lásky neexistuje. Otevřete tedy doširoka svá srdce a vkmitejte se světlem první svíce do jednoty s veškerým bytím.

 

Pak zapalte druhou svíci a vstupte na druhý stupeň, nebeskou moudrost Mé vůle. Myšlenka: Bude to! Přezkoumejte své myšlenky, které jsou tvořivými myšlenkami, které přezkoušeny světlem lásky nutkají k činu. Pozorujte se, zda putujete vaším dnem kmitající v božské vůli! Zda opravdu sesíláte paprsek z Mé lásky do srdcí vašich bratrů a sester, zda dáváte Mé světlo lásky zemi a všemu bytí, které se ve stvoření před vámi sklání, neboť jste korunou stvoření. Jste jí opravdu? Jaké myšlenky nutkají k činu?

 

Mnoho úvah, které děláte o zítřku, jak se bude svět dále vyvíjet; myšlenky, že to jistě dále půjde z kopce; myšlenky, že Bůh sešle pohromu, aby se lidstvo konečně probudilo; myšlenky, že se země otřásá, sopky vybuchují a bude vyvolán velký chaos, a říše jsou zrovna tak zasaženy, jako i všichni ostatní lidé, nutkají k činu. A stane se, co si myslíte.

 

I když jste rozhořčení nad hospodářskými a bankovními šéfy, kteří se ještě topí ve svých penězích, přestože zpronevěřili miliardy a nebyli za to potrestáni, zatímco každý malý zloděj musí do vězení, omračují vaši hlavou.

 

K tomu patří i myšlenky, že ti, kteří zbohatli na práci malého člověka, žijí v luxusu a prudkými změnami poměrů pak konečně dojdou spravedlivého trestu.

 

Všechny tyto myšlenky můžete přede Mnou, vaším Bohem, cítit jako správné a oprávněné. Jsou to ale myšlenky Mé božské vůle? A kam vedou tyto, vaše myšlenky? K těm, kteří chtějí zničit zemi, aby již nemohla působit jako planeta vykoupení.

 

Co vás ale učím Já? Milujte své nepřátele, konejte dobro těm, kteří vás nenávidí, podvádějí vás, využívají, šidí apod. Přezkoumejte své myšlenky ve světle Mé božské vůle a snažte se vysílat do světa myšlenky plné světla, i když vás zprávy ve vašich médiích svádí k tomu, myslet tak, jak jsem vám právě vylíčil.

 

Vaše myšlenky jsou tvořivé síly, kterými můžete působit proti vývoji, který se ukazuje. Jestliže jsou vaše myšlenky plné světla, tak nakonec povedou k tomu, že lidstvo nebude pracovat proti sobě navzájem, nýbrž postupně spolu.

 

Nezůstaňte ale ani zde jen u svých bližních, nýbrž zkontrolujte, kde se vaše činy nenacházejí v zákoně lásky. Modlíte se: „Otče, staň se vůle Tvá!“ a jako dovětek – „ale tak, jak chci já.“ Není tomu často tak? Slyšte Můj humor! Jestliže jste připraveni na sobě pracovat, tak vám zapálím světlo Mé božské vůle a budu vyzařovat do vašich myšlenek a vy poznáte, kde ještě nekonáte v Mé božské vůli.

 

Ani tento stupeň se nedá zvládnout ze dneška na zítřek, nýbrž vás bude provázet až do konce života. Ale jak vám vždycky znovu říkám: „Vaše snaha je důležitá!“

 

Třetí svíce hoří – světlo Mé božské moudrosti. Co všechno je k prozkoumání? Nespočetně knih je ve vašich knihovnách, ve vašich knihkupectvích. Jste Mé svobodné děti, a Já, váš nebeský Otec, nemám nic proti tomu, když čtete knihy, ale buďte obezřetní a bdělí; neboť kniha vyzařuje určitého ducha, ducha toho, kdo tuto knihu napsal a který případně sleduje něco, o čem nemáte žádné tušení, např. vás zlákat na cestu, která vede pryč od Mého srdce.

 

Nebylo by to zajímavé provést určité experimenty, např. k získání telepatických schopností, telekineze nebo podobně? K tomu je ale potřeba cvičení, cvičení, cvičení. Kolik byste mohli v této době do tohoto světa bez lásky vyslat záření lásky!

 

Myslíte si, že nemůžete na cestě lásky nic vykázat; ale když někomu můžete ukázat, jak se na základě myšlenky pohne krabička sirek, to je přece něco! Ne?

 

Ale na cestě lásky, co tam tak můžete ukázat? Nic! Opravdu nic? Cesta lásky nebude nikdy senzaci budící, nýbrž je to cesta ticha, ano někdy i osamocení, protože mnoho vašich bližních vám nerozumí; nerozumí, ale přesto jsou zasaženi vaším vyzařováním. A v tom je i váš problém: Vysíláte paprsek do srdce vašeho bližního, ale ten bližní před vámi nepadá na kolena a neděkuje vám za to. – Vnímejte Můj humor! – Nepozorovaně přijímáte proud Mé lásky a Já působím touto dolů přetransformovanou láskou – jak jsem vám to vysvětlil.

 

Láska a moudrost jdou ruku v ruce. V tichosti jdete přes tento stupeň, vysíláte Mé světlo, a především, Mí přátelé, pociťujete skrze moudrost hloubku sepjatosti se stvořením kolem vás a s vašimi bližními. Co jste zažili na stupni pořádku, to se prohlubuje na stupni moudrosti.

 

Vaše srdce je tak široké jako dóm a láska proudí v mohutné míře ke všemu bytí. Nemáte již v oblibě ty nebo ony lidi, nýbrž dotknuti Mou moudrostí vás pohltí hloubka božské lásky, která miluje vše stejně.

 

Z jednoty se vším, co je, vás nutí potřeba vysílat léčivé paprsky do světa s hlubokým odevzdáním se všemu, co trpí. Když je vaše ruka pevně vložena do té Mé, mohu vám ze Své moudrosti dávat duchovní vhledy do oněch světů, které jsou kolem vás, a vaše láska roste v neomezenou.

 

Již jen malý krok vás vede k cíli, na stupeň vážnosti, stupeň činu. Zapalujete čtvrtou svíci. Připraveni předešlými stupni jste nyní – tak jak jsem vás nazval při posledním setkání – Mými ovčáckými psi, Mými strážci, kteří Mi pohánějí Mé ovce do náruče. Jste Mými posli světla, Mými nosiči pochodně, Mými majáky!

 

A přece vám právě v tomto posledním týdnu před Vánocemi stojí v cestě váš člověk. Neboť toto a ono musí být ještě obstaráno: Sváteční pečeně musí ještě na stůl; co můžu dát ještě tetě, přítelkyni; ach, dobré nebe, na toho jsem ještě zapomněl!

 

A to je pak stupeň činu? Světlo, které má hořet nejjasněji, neboť s vámi chci ve Svatou noc slavit? Slyšte opět Můj humor! Jak můžete zůstávat na tomto posledním stupni Mé božské vážnosti v kmitání Mé lásky, navzdory pracem, které ještě musejí být před svátky udělány, aby se rodina na Vánoce cítila dobře?

 

Tak, že – jak jsem vám to již tak často kladl na srdce – děláte všechno se Mnou. Co si myslíte, jak tento nástroj, přes který nyní promlouvám, se mnou někdy mluví? „Teď se podívej tady na ten svinčík, Pane, zítra přijedou sourozenci, a tady to ještě vypadá, jako by tu vybuchla bomba, jak to mám stihnout? Stůj teď při mně s celou Tvou silou, kterou teď potřebuji!“

 

Vyprávím vám to proto, protože Nejsem žádný vzdálený Bůh, nýbrž protože s vámi žiji. Když se Mnou takovým způsobem mluvíte, tak do vás může proudit Můj mír. Pokládám obě Své ruce na vaši rozčílenou hlavu: „Klid, Mé dítě, klid, jedno po druhém, a uvidíš, dříve než se párkrát otočíš, bude všechno v nejlepším pořádku.“

 

A podívejte se kolem, není všechno v nejlepším pořádku? To jako příklad pro vás! Vykonávejte všechno se Mnou, a budete se nacházet ve vážnosti skutku a uděláte všechno z lásky pro vaše příbuzné, pro vaše přátele – jak Jsem vám již řekl – , každý balíček, který balíte, má být opatřen nebeským dárkem, požehnáním.

 

Takto připraveni, Mí přátelé, zažijete Vánoční slavnost, která není z tohoto světa. Vkročíte skutečně do krajiny Mé lásky ve vás. A tam, Moji přátelé, hoří na jednom svícnu čtyři svíce na Mém hlavním oltáři. Jsou to ty čtyři svíce, které jste skrze své úsilí zapálili a nyní osvětlují váš Vnitřní chrám, Mou svatyni. A já rozpřahuji své ruce a říkám: „Buď vítáno, Mé dítě, v krajině lásky, lásky ke Mně a tím také lásky ke všemu bytí, a nyní ti udělím vánoční požehnání.“

 

Tak se připravte, Mí milovaní synové a dcery, na tuto posvátnou Svatou noc. Žehnám vám. 

zpět