Tichá radost

Poselství - listopad 2009

Poselství - listopad 2009

zpět

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. listopadu 2009 v Norimberku

 

Advent

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu, Ježíši Kristu

 

 

Meditace z božské trpělivosti

 

Advent, to je čas přípravy na slavnost Vánoc, a to nejen v průběhu ročních období, nýbrž den za dnem, okamžik za okamžikem. Zveme Pána, aby vstoupil do našeho srdce, aby srdce rozkvetlo.

 

Ticho, tichounko má být nyní v nás. K tomu otevíráme své vnitřní oči a odevzdáváme se pokoji a tichu. Vdechujeme světlo a všechno, co nás ještě zneklidňuje, vydechujeme. Je to světlo našeho nebeského Otce, Pána a Spasitele, kterého jsme pozvali, aby byl stále u nás a také nyní naplnil naše srdce a osvobodil nás.

 

Tak vkmitáváme stále více do Jeho lásky. Naše srdce se touto láskou rozšiřují a naše světlo září do světa. Tak jako na mnoha místech rozjasňuje vánoční osvětlení ulice a náměstí a zahání tmu, tak chceme naše vnitřní světlo nechat rozzářit, aby duchovně rozjasnilo zemi, a i oblasti na druhé straně.

 

Světlo pojímá i každou naši buňku, ano, celé naše bytí. Kolem nás a přes nás dál světlo září do celého stvoření. Díváme se, jak proud lásky a světla dostihuje mnoho, mnoho srdcí našich sourozenců.

 

Jejich hlava byla zrovna ještě sklesle svěšená, a byli plní starostí a smutku, když je zastihl paprsek světla, utěšil je, a oni posíleni pozvedli hlavu. Tak proudí láska dále, aby dostihla nespočetně našich bližních a sourozenců i v oblastech na oné straně, dotkla se jich a obalila je.

 

Mnozí se radostně vydávají na cestu a připojují se k tomuto světlu a přes rty jim jde: „Otče s Tebou! Otče, jsem zde, slyšíš mě? Otče, s Tebou chci jít, veď mě do mého nitra, do srdce! Ve vnějším světě jen bloudím kolem a nenacházím tě. Prosím, nechej mě cítit Tvou blízkost! Nech mě jít s Tebou za ruku! Pomáhej mi na cestě domů k Tobě! Pomoz mi, ó Pane!“

 

A láska našeho nebeského Otce odpovídá: „Mé dítě, pojď do Mé náruče! Odpočiň si! Posílím tě! Položím kolem tebe Svou ruku a půjdu s tebou. Důvěřuj Mi! Pojď, neohlížej se zpět, a nedívej se ani dopředu! Nenech se zastrašit tím, co by ještě mohlo být na tvé cestě! Pojď do Mé náruče a ciť Mou blízkost, Mou vřelost! Ó, Mé dítě, miluji tě! Jemně tě hladím po hlavě. Pojď, posilni se! A nyní se můžeš s Mým požehnáním vydat opět na cestu. Cítíš, jak ti je nyní lehčeji u srdce?“

 

Chci tě povzbudit: Přicházej ke Mně tak často, jak to jen jde! Dám ti Svou sílu, Svou lásku, a můžeš pociťovat Mou blízkost. Pojď, pojď se Mnou, a  budu držet Své ochranné ruce nad tebou! Společně pak budeme putovat cestou světla k věčnému domovu. Tichá důvěra se v tobě šíří. Mír je v tobě a kolem tebe, mír, který svět nedokáže dát.  Jsem Ten, Kdo vám přinesl pokoj.

 

Připravte se na oslavu Vánoc!

 

 Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mé milované věrné stádo, Já, Ježíš Kristus, Jsem ve vašem středu. Při vašich rozhovorech jsem byl tichým posluchačem a Svými impulzy jsem vedl odpovědi. Jak jste zrovna slyšeli, je to tichý čas, který je před vámi. Je to skutečně tichý čas, nebo je svět kolem vás právě v této době obzvlášť hlučný? Když putujete se Mnou, Mí přátelé, tak je to doba tichá, i v hektičnosti předvánočních nákupů a prací, které jste si naplánovali.

 

Mnoho toho ještě chcete dát do pořádku před svátky, váš domov má být čistý a ozdobený. Jsou to svátek rodiny a na tuto slavnost se připravujete. Je to pro vás svátek vnějších věcí? Nebo je to svátek radosti, vnitřní radosti, neboť slavíte začátek Mé cesty po zemi? Nejde zde jen o Mé narození v Betlémě, nýbrž i o Mé narození ve vás.

 

A nejsem i v každém z vás probuzený k životu? Jsem! A proto je radost nebe s vámi, a vy putujete předvánoční dobou se Mnou za ruku.

 

Opakuji, k čemu jste se dnes dopracovali v rozhovoru: Všechno, co v tomto čase děláte, chcete dělat se Mnou. Jestli zdobíte svůj domov, necháváte ho zazářit ve slavnostním lesku, Já jsem při tom tichý doprovod a s úsměvem se ptám: „Jak to vypadá s tvým Vnitřním chrámem? Zdobíš ho také myšlenkami lásky, požehnání, míru a zdraví pro stvoření a i pro své bližní? Zapaluješ mnoha myšlenkami plnými světla mnoho svící ve Tvém nitru?

 

Podívejte, nepřicházím jako děťátko, nýbrž jako Stvořitel a Jsem doprovázen zástupy andělů. Můj Duch mocně září na zemi a rozlévá se do všech srdcí, která jsou ochotná ho přijmout. A ty, Má dcero, ty, Můj synu, se můžeš radostně přidat ke chvalozpěvu, jásotu andělů, když jsi slavnostně ozdobil své nitro pro Můj příchod.

 

Já, Pán pokoje, jsem se před dvěma tisíci lety zrodil do pacholátka a stal se vám Bratrem a Přítelem. A jako váš Přítel vás provázím i následujícími dny a těším se z vašich myšlenek plných světla, které vysíláte v hektičnosti vaší doby.

 

Každoročně vás vyzývám, abyste se připravili na svěcení Vánoc, a s každým rokem, Mí přátelé, se blížíte stále více Mému návratu přes oblaka.

 

Den a hodina není ale určena, i když se k vám ohledně toho dostává ještě tolik zpráv. Den a hodinu znám jen Já sám, váš Pán a Bůh. Proto se nenechte děsit proroctvími, která uvádějí den a hodinu! I zde se plni důvěry přiviňte ke Mně, a žijte v přítomnosti a ne ve strachu z budoucnosti! Nerozdmýchávám žádné obavy, nýbrž chci ve vašich srdcích vidět radost! Je to radost i z toho, že ve Vánoční době nebo na Štědrý den obdarujete své milé. Ale myslete i na lidi, kterým se na zemi nedaří tak dobře, kterým chybějí prostředky – nyní i ve vaší zemi – aby měli dostatek jídla.

 

Vcházíte se Mnou do nového času, vydali jste se k novým břehům, to znamená, že každý z vás je povolán působit na zemi jako posel světla. A tento břeh, Moji věrní, se stává stále naléhavějším.

 

Nyní vím o všech vašich těžkostech ve vašem každodenním životě. Je to tak, jak jste řekli, že Já jako Ježíš jsem všechny ty těžkosti nezažil, protože jsem na zemi pobyl jen poměrně krátce, ale jako Bůh a Otec Jsem všudypřítomný v každém z vás a nesu vaše břemeno, zatímco vy máte na ramenou jen třísku z kříže, i když byste měli být spolunosiči kříže světa.

 

Znám každou bolest. Vím o bolu ve vašich srdcích. Vím o vašem strachu. Vím, co vámi ve všedních dnech hýbá, hlavně kolem čeho krouží vaše myšlenky. A stále znovu pokládám s láskou Svou těšící ruku kolem každého z vás. Něžně kmitají Má slova kolem vašich mozkových buněk: „Mé dítě, znám tvou bolest, vím o tvé bolesti. Podívej, nesu všechno s tebou, ano, odebírám ti tíhu z tvých ramen, aby tvé rmoutící se srdce bylo opět lehčí, a ty jsi mohl plnit úkol být poslem světla zde na zemi.

 

Stále znovu vidím vaše myšlenky, které se mi odhalují; neboť ve vás čtu jako v otevřené knize: „Otče, podívej, jak těžký je momentálně můj život, jak tu mám ještě působit i jako posel světla? Vůbec nedokážu nést to, co teď mám na bedrech, a pak ještě plnit duchovní úkoly? Otče, jak?“

 

Jemně vás hladím po hlavě a odpovídám: „Mé dítě, podívej, chtěl jsi Mě následovat a kdysi jsi se rozhodl, vstoupit na tuto zem a vzít na sebe kříž.“ Ano, vyslechl jsi s úsměvem Má varování a řekl jsi: „Ach, Otče, přece to nemůže být tak těžké, když vím, že ty půjdeš se mnou na mé cestě zemí, když vím, že Ty se mnou poneseš všechno, co se mi přihodí!“

 

Když jste ještě pobývali v nebeských světech, nemohli jste rozumět životu na zemi, pak jste ale byli oblečeni do tohoto těžkého šatu, a všechna lehkost nebe se vytratila, a lidské starosti vás tiskly k zemi. Delší čas jste Mě, svého Přítele po vašem boku, nebo Dobrého Pastýře, který vás nese, nevnímali, necítili a neslyšeli.

 

Nyní ale jste probuzení a připraveni být světlem na zemi. Už jde jen o to, obojí – bytí člověkem a bytí poslem světla – navzájem spojit a obojímu dostát.

 

Podívejte se vždy znovu na Moji cestu, kterou jsem šel jako Ježíš; neboť tato cesta vám má být ve všem příkladem. Při všem se vždy znovu můžete zeptat: „Pane, jak bys byl v téhle situaci jednal? Jak bys byl mluvil, jak bys byl myslel, jak by ses byl bránil?“ A pak poznáte zcela jasně svou cestu, která vás vyzvedne z lidského a umožní vám stát se světlem.

 

Všechno, co vámi v lidství hýbe, je pro vás stejně tak důležité jako duchovní úkoly. Já Jsem u vás ve vašem lidském životě, Jsem u vás při vašich duchovních úkolech. Když procházíte těžkostmi všedního dne, máte Mě v duchu vidět, jak jsem vždy s úsměvem vedle vás. Cvičte se v uvědomování si Mé všudypřítomnosti!

 

Úkoly, které nyní postupně řešíte, jsou pro toto cvičení důležité. Cesta jednoty skrze lásku znamená i jednotu mezi tebou, Mé dítě, a Mnou. Ciťte Mou blízkost, a dávejte pozor na své myšlenky, když procházíte lidskými těžkostmi!

 

Jak často vás utěšuji, a vy si toho nevšimnete. Jak často vás vezmu jako Svou velmi milovanou ovečku na ruce a nesu vás kus cesty, protože cesta je těžká. Jak často pokládám láskyplně – jak jste slyšeli v meditaci – Svou ruku kolem vás, a podpírám vás a pomáhám vám zvládnout svůj všední den.

 

Když si postupně osvojíte toto vědomí, že Jsem jako váš dobrý Přítel vždy u vás, jdu s vámi, pak vám nebude už ani připadat těžké, působit na zemi jako Můj posel světla. Podívejte, krátká myšlenka poslaná do světa, myšlenka míru, myšlenka požehnání a lásky ke všemu bytí má tak velkou sílu, jak si to v lidském šatu nedokážete představit.

 

Myšlenky jsou silné energie. Ještě nedokážete myšlenku vidět, působí ale stejně jako blesk z nebe, a to blesk tak silný, jako v nejsilnější bouři. Stejně tak silná je ale i negativní myšlenka. Jsou to vaše díla, plná světla nebo temná. A opakuji, co jsem vám již v minulém poselství tak moc kladl na srdce: „Každá myšlenka se při obletění kolem země spojuje se stejnými a vrací se zpátky ke svému původci.“

 

Nyní tušíte, co za síly na vás působí, když jste například smutní nebo sklíčení, když vás trápí nemoci, ale i jaká radost vás náhle může naplnit. Zde se vracím k jednomu vyprávění při vašich rozhovorech: při pohledu do slunce se najednou ukázaly nejrůznější barvy a kmitání, které byly poslány z nebe a naplnily vaše srdce radostí.

 

Když vy, Moji věrní, se snažíte vysílat stále více světlých myšlenek, pak budou vaše ustarané myšlenky vyrušeny těmi plnými světla, bude se k vám vracet světlo. Proto jdete přesto dále svou lidskou cestou, ke které jste řekli ano, stejně jako jsem Já řekl ano k Mé cestě přes Golgatu a prošel jí až k tělesné smrti. Zjevil jsem vám, že každý z vás má svou osobní Golgatu na své životní cestě, ale myslete vždy na to, že ten kdo nese kříž, Jsem v podstatě Já. Tak jako mně bylo pomoženo nést kříž, tak je i vám pomáháno, když už nemůžete dál a klesáte pod tíhou kříže k zemi.

 

Přesto, Moji milovaní synové a dcery, musíte to chtít, aby se vám dostalo pomoci, neboť vaše svobodná vůle Mi nedovolí vám pomoci, a i andělé musí odstoupit, když nechcete, aby se vám pomohlo. Při všem, co děláte, je svobodná vůle rozhodující; neboť to je Můj nejvyšší dar všem Mým dětem, proto se může a smí vám pomoci, jen když ke Mně vzhlédnete a řeknete, jak jste to slyšeli v meditaci: „Otče, pomoz, již nemůžu dál!“

 

To samé ale platí i pro vás a vaše sourozence. Smíte např. dát jen třikrát nějaké upozornění, když jsou mezi vámi těžkosti, a pak je rozhodující svobodná vůle vašeho protějšku, a vy máte mlčet, i když vám to připadá ještě tak těžké. Nesmíte nedbat svobodné vůle, nýbrž se musíte držet Mého přikázání svobody pro každé dítě.

 

Mí přátelé, byla to teď vážná slova k vám, víte ale, že v nebi přebývá radost. Radost, i s každým z vás jednotlivě, neboť vidím, jak se snažíte, a jak statečně poznáváte své slabosti a kladete je do Mých rukou. A zde ještě jednou: zdůrazňuji „Není dobré, když se příliš zabýváte svými slabostmi, neboť to jsou opět myšlenky, které vás stahují do hlubin, a které byste opět museli rozpouštět myšlenkami plnými světla.“

 

Když poznamenáte: „Otče, teď jsem nejednal správně!“, a požehnáte toho, kdo byl konfrontován s vaším jednáním a zabalíte ho do Mé lásky, tak je tato událost již smazána, a již nepotřebujete na to plýtvat žádnou další myšlenkou. Síla vašich myšlenek je příliš cenná, než abyste se kvůli negativním způsobům jednání stále znovu točili v kruhu. Myšlenky plné světla přeměňují vaše bytí, neboť jste to, co si myslíte!

 

Obrazně viděno se nacházíte na horské túře, a Já, Ježíš, vás mám na Svém laně. Můžete být na nějakém místě, kde nemůžete lézt ani dopředu ani zpátky, kde ke Mně voláte: „Pane, spadnu, nemůžu už dál!“ Tehdy můžete spadnout jen tak hluboko, jak dlouhé je lano mezi Mnou a vámi. A říkám vám: „Spadnete na měkkou zem“, když už to musí být, a vy chcete spadnout, neboť i to je na vaší svobodné vůli. Když ale vaše myšlenka zní: „Pane, drž mě, nechci spadnout, chci postupovat nahoru k Tobě, vstříc vrcholu, cíli,“ pak vás mám na krátkém laně a vy nemůžete spadnout, protože vás jistě a pevně držím a táhnu vás přes skalní útes nahoru k Sobě.

 

Existují také různé cesty, jak zdolat nějakou horu. Můžete serpentinou za serpentinou pomalu a ještě pomaleji kroužit kolem hory. Jednou vidíte Mě a Mé rozpřažené ruce, jak stojíme a čekáme, a pak vás cesta vede opět daleko pryč ode Mě. Ano, mohlo by to trvat tak dlouho, že by to vždy byla jedna inkarnace, než byste Mě opět viděli. Jestli je ale vaše touha po Mě nesmírně veliká, pak zvolíte tu nejkratší cestu ke Mně a spěcháte přímo horským srázem vzhůru a máte Mě, zářícího štěstím, neustále na očích.

 

Další příklad: Přes neschůdné místo položili horští souputníci, kteří se před vámi vydali k cíli, žebřík. Musíte stoupat stupínek po stupínku a nesmíte žádný stupínek vynechat? Nebrali jste, když jste byli mladí, dva schody najednou? Můžete odpovědět: „Ano, Pane, když jsme byli mladí a silní, tak ano, teď ale těžce oddychujeme, když v nějakém domě stoupáme do třetího nebo čtvrtého patra.“ Jistě, Mí přátelé, ale ne, když vás mám na Svém laně. Říkám vám: „Láska vám dává narůst křídla a vy letíte do Mé náruče.“ Na tomto příkladě poznáváte, že vám láska pomáhá ve vašem všedním životě přes leckterou překážku.

 

Toto jsou příklady pro vaše spění ke Mně. Něco jiného je, když zdoláváte horu společně s mnoha jinými sourozenci – což je obrazné znázornění vaší cesty domů, při které se sebou chcete vzít co možná nejvíce svých sourozenců. Zde své putování přizpůsobíte těm, kteří jdou nejpomaleji a dopřejete jim všemožnou pomoc.

 

I v mezilidské oblasti vám láska pomáhá. Znám vaše myšlenky: „Otče, jak mám milovat onu ženu, která mi zničila rodinu a vzala mi mého syna, který ze samého žalu zemřel na těžkou nemoc? Otče, nedokážu ji milovat, a už vůbec tam nedokážu posílat požehnání, neboť mé srdce krvácí.“

 

Vážně se na tebe podívám a Má otázka zní: „Mé dítě, jsi si jistý, že jsi toto všechno kdysi sám nezapříčinil, že na tebe nepřišlo jen to, co jsi kvůli své chybějící lásce nedokázal proměnit?

 

Podívej, Mé dítě, když současné dění nezasadíš do odpuštění, a když nedokážeš pocítit žádnou lásku a žádné požehnání, neprosíš Mě o to, abych pomohl poslat alespoň myšlenku na lásku a požehnání, tak půjdeš ještě jednou na zem a tento problém se k tobě opět vrátí. Nyní můžeš jednou jedinou myšlenkou – i když ještě nevyjde ze srdce – uvolnit karmické zauzlení. Pak mohu působit a položit přes toto dění Svůj plášť milosrdenství. Ty musíš jen být připraven poslat alespoň v myšlenkách lásku, mír a požehnání.

 

Přejde pak nějaký čas a když se pak podíváš zpátky, poznáš, že ti tyto myšlenky nakonec pomohly ten problém překonat a postupovat dopředu na tvé životní cestě a vzpomenout si na to, čím jsi chtěl být, nejen člověkem, nýbrž i poslem světla.

 

Tak se můžete, Moji věrní, v této adventní přípravě na Svatou Vánoční slavnost stále znovu snažit poznat svou lidskou stránku. Máte ale jen krátce – ještě jednou zdůrazňuji: k r á t c e – poznat slabosti a hned přijít ke Mně, odevzdat mi je a tím samým jedním dechem proti nim nasadit lásku.

 

Snažte se o mír ve vašich rodinách, o pokoj v příbuzeneckém kruhu a v kruhu známých. Je ale důležité, co vaše srdce říká, co vy si myslíte, co vy vysíláte, a ne ten druhý. Pak jdete se Mnou, vaším Přítelem a Bratrem, ulicemi tohoto světa.

 

Obstarejte své nákupy, vložte do každého dárku požehnání, a tím se stane i dárkem nebes! Když se vrhnete do práce, připravujete dům na Vánoce, nechte Mě být přítomným při této práci. Myslete na to, že Jsem vždycky u vás, a vaše temné stránky s úsměvem rozjasňuji. Tak společně s vámi odstraním mnohé pavučiny. Slyšíte Můj humor, Mí přátelé!

 

Každé cukroví, každou štolu, ano všechno požehnám, co v lásce připravíte pro rodinu. A tak to budou skutečně Vánoční svátky lásky a míru.

 

Mír lidem na zemi. Stále více poslů světla se probouzí vašimi vyslanými myšlenkami světla a míru. Andělé stojí vedle vás, aby myšlenky nesli tam, kde jsou nejvíce potřeba.

 

Já, Ježíš Kristu, žehnám váš čas, který je před vámi, čas přípravy na Vánoce. Žehnám vašim rodinám, žehnám všem, na které myslíte. Rozpřahuji Své ruce a žehnám i vám duše, které jste přítomné. Žehnám všechny Své děti na zemi, v oblastech očisty i v nebi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní, otevírá se milující srdce, a z milujícího srdce proudí světelný paprsek milosrdenství. Bohatě proudí do celého stvoření, aby rozjasnil vše tmavé, a po velmi dlouhé době se vrací opět zpět. Není to ale již ten samý paprsek světla, který vyšel, je světlejší a větší.

 

Všichni vaši sourozenci, všechny Mé děti, které se před velmi dlouhou dobou ode Mě oddělily, jsou jím vedeny domů na Mé srdce. A obdaroval každé Mé dítě. Každý atom, každé zrnko prachu, každý kámen a každá skála, každá rostlina a každé zvíře je jím zasaženo. Vše je uzdravováno Mým milosrdenstvím. A vše, co je uzdravené, kmitá opět v Mém božském pořádku.

 

I vy jste byli oním světelným paprskem milosrdenství zasaženi. Otevřeli jste se, a on ve vás začal působit. A tak se váš život vydal směrem, který vede k domovu ke Mně. A není to vaše snaha, vaše nejvroucnější přání, vaše jediná touho po domově, přijít domů k Otci? Odpověď nacházíte v sobě, a vidíte cestu před sebou.

 

Vidíte světlo, které vás vede. Já Jsem toto světlo, které vám ukazuje cestu domů. Já Jsem to světlo, které vás vede přes hory a údolí. Já Jsem to světlo, které vás nechává přecházet nekonečné vodní plochy, které vás vede i přes obtížnou půdu, a v tom můžete poznat všechny své problémy, všechny své těžkosti.

 

A chci vás upamatovat na to, že svou cestu nejdete jen pro vás samotné, nýbrž po této cestě jdete i pro ty, kteří jsou ode Mě oddělení. S každou obětí, kterou jste přinesli, s každým utrpením, které jste překonali, s každým darem ze srdce, s každou myšlenkou lásky, s každým darem milosrdenství posíláte impuls vykoupení všem těm, kdo čekají na Mé vykoupení, a zároveň snímáte příkrov svého duchovního šatu.

 

Tak může světlo, kterým Jsem Já, přes vás proudit stále silněji. Využijte tedy času, který je před vámi, který vám slouží k zamyšlení, abyste si ujasnili Mé působení ve vás. Myslete vždy na to, Moji milovaní přátelé, že nejste žádní slabí lidé, jak se často vidíte, nýbrž že jste děti Boží, které se na cestě zpátky ke Mně vyvíjejí v syny a dcery. Svým jitím po zemi jsem vám dal příklady, co to znamená stát se z dítěte synem.

 

Žehnám vám ještě jednou, a ještě jednou pojďte úplně na Mé srdce! Pojďte do Mé náruče, a Já vás tisknu na Své srdce, a vy slyšíte zpěv Mého srdce: „Mé dítě, miluji tě, balím tě do lásky, jakou jsi ještě nikdy nepoznalo.“

 

Nechte se jí posilovat a jděte po své cestě se Mnou za ruku! Tak k vám poteče síla, milost a pomoc, abyste svou cestou šli tak, jak jsem vám to ukázal Svým životem. Buďte požehnáni! Roztáhl jsem Své ruce nad vašimi hlavami a požehnání k vám bohatě proudí, jako i do celého stvoření, především do těch oblastí, které se od Mé lásky oddělili.

 

zpět