Tichá radost

Poselstvi - listopad 2010

Poselstvi - listopad 2010

zpět

Meditace z božské trpělivosti

 

Nyní nastalo ticho a my se zaposloucháváme do nitra, abychom nechali Slovo našeho nebeského Otce se nás dotknout. On to je, kdo je zde – ale i v našem životě – středem. Jsme vnoření do Jeho lásky a i naše nitro je nyní tiché a klidné. Díváme se na něj plni důvěry.

 

Mír vstupuje do našeho srdce. „Mír“ zaznívá v nebeském sboru. Plni vroucnosti se přidáváme k tomuto chvalozpěvu, který z nebes v sobě zcela hluboko vnímáme. Andělé nás doprovázejí do země míru. Všude na celé zemi se šíří mír, a ve všech srdcích zaznívá volání míru z nebes: Mír na zemi, mír mezi lidmi, mír všem národům!

 

, váš Pán a Bůh, jsem vám přinesl a znovu přináším, mír. Nechte ho proudit přes vaše srdce právě nyní v předvánoční době, ve které se připravujete na Mé královské narození! Ano, přišel jsem k vám lidem, oblékl si i lidský šat, abych přinesl mír a mír mezi Svými dětmi učil a žil ho. Tak učím cestě míru i vás a každého, kdo ke Mně přijde.

 

I když je ve vás nepokoj, tak se přesto odevzdejte Mému vnitřnímu míru, aby vše, co vypadá jinak než mír, se otevřelo jako růže, která rozkvétá, a Můj mír, Má láska proudila.

 

Je to slavnost lásky, která se hlásí. Vedu vás zde nebo kdekoli se Mí poslové světla, Mí služebníci a služebnice, nacházejí, zcela blízko na Své srdce. Tam Mě vnímáte, zažíváte Můj mír, ale i Mou radost a Mou lásku. Nechte stále znovu sebou proudit Mou lásku! Pojďte zvláště v tomto čase ke Mně! Ztište se v sobě a ucítíte Mě! Zcela se odevzdejte proudu Mé lásky, který chce vaším tělem od lebky až po chodidla a i každou buňkou vašeho těla proudit a naplnit je láskou!

 

Má láska uvede všechno ve vás do harmonie. Kdo potřebuje uzdravení, uzdraví se skrze Mou lásku, neboť  jsem váš Spasitel. Toto zdraví, které přes vás proudí, teče i ven k vašim bratrům a sestrám, kteří trpí. Spojte se navzájem! Myslete na toto: Společně putujeme ruku v ruce, abychom byli nápomocni všem Mým dětem, přinášeli jim předvánoční mír, pokládali radost do jejich srdcí a také odvahu jít dál a vidět i něco jiného než jejich nouzi a utrpení.

 

Společně jim pomáhejte, aby se nouze zmírnila a společně jste se zasazovali o mír na zemi. Podívejte se kolem sebe, když jdete vánočně vyzdobenými ulicemi! Radujte se z třpytu světel! Žehnejte svým bratrům a sestrám, kteří kolem vás spěchají ve vánočním ruchu, aby se jich mohla dotknout Má láska. Chci vám dát tichou, míruplnou dobu, dobu, ve které si vždy znovu vzpomenete na nebeské sbory, které Mě chválí. Přidejte se k jejich zpěvu, a nechte se pozvednout ze zemské tíže do svého pravého duchovního bytí!

 

Radost sesílám do vašich srdcí a jako pozdrav z věčného domova vám do rukou pokládám růže, které vám mají připomínat, kde je váš pravý domov, vaše duchovní „doma“ a kam máte směřovat všechno své snažení.

 

Tak si chceme stále znovu uvědomovat, že náš nebeský Otec s námi jde po zemi. Všude tam, kde se nacházíme, můžeme předávat Jeho lásku, a Jeho mír pokládat do srdcí našich sourozenců. Díváme se na něj a pokládáme všechno k Jeho nohám a říkáme: „Milovaný nebeský Otče, Ty jsi pro nás stvořil tuto zemi a tam, kde je třeba Tvá láska, necháváme Tvou lásku a milosrdenství proudit, neboť Tobě chceme sloužit a s Tebou jít naším životem.

 

Nyní Tě prosíme o Tvé projevující se Slovo.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Do přírody se vkrádá tma, ptáci mlčí, země se ve vašich zeměpisných šířkách odebírá k zimnímu spánku. Vy ale, Mí synové a dcery, byste mohli držet stráž, stráž pro mír.

 

Přinesl jsem vám mír, a i vy jste vyšli z nebes, abyste uskutečňovali mír na zemi. Nyní se podívejte zpět na své rozhovory! Usmívám se při otázce: „Jak to vypadá s mírem ve vašich srdcích?“ Jen tehdy můžete vnášet mír do světa skrze modlitbu a své tvořivé myšlenky, když jste sami v sobě mír našli.

 

Před dvěma tisíci lety jsem přišel na zemi nejen proto, abych Svým lidským dětem přinesl mír a učil lásce, znovu otevřel nebe a uvolnil opět cestu zpátky do otcovského domu, nýbrž i proto, abych byl v lidském šatě poznán jako váš Přítel. V předešlé době jsem byl totiž pro Své děti vždy jen vzdálený Bůh, který učil přikázáním a údajně Své děti trestal. O Mé lásce ke Svým dětem se naproti tomu vůbec zprávy nepodávaly.

 

Má podstata ale je láska, milosrdenství a nekonečná trpělivost s každým z Mých dětí. Byl jsem také člověkem, aby Mé děti mohli tuto lásku opětovat, neboť jako k Otci Ježíše našlo lidstvo více přístup k Mému srdci než k vzdálenému Bohu, kterým jsem byl do té doby.

 

Mé věrné stádo, během rozhovorů jsem se díval do vašich srdcí a viděl vaši snahu, váš boj s bytím člověkem, váš boj s vaším egem a těch mnoho kamenů úrazu, které leží ve vaší cestě.  jsem to ale, kdo vás vždy zachytí, když zakopnete.  jsem to, kdo po vašem boku jde a stojí, a kdo vás stále znovu tiskne na Své srdce.  jsem ten, kdo vám dodává odvahu pro vaši cestu lásky.

 

Chcete Mě následovat, putujete tudíž po cestě lásky a milosrdenství. K tomu ale také patří to, že máte se sebou trpělivost, ale i s těmi vašimi sourozenci, kteří jsou kolem vás. Vstoupili jste na cestu lásky, co zároveň znamená, že jste chtěli být vzorem všem těm, kteří této lásce nebes ještě nedokáží rozumět; neboť to je láska, která se sama vydává, aby byla k dispozici pro druhého. Rozumíte hloubce významu Mého Slova? Sám se vydávat znamená překonat člověka z lásky ke svému bližnímu, k těm všem Mým dětem, které jsou kolem vás.

 

Jste nositelé světla. Uvědomujte si, že toto světlo ve vás svítí daleko! Skrze to je přitahováno i hodně duší, duší, které ještě svůj pohled obracejí k zemi. Země je šedá a tmavá. Svítí tam ale světlo a duše touží k tomuto světlu. Provázejí vás vaším všedním dnem v naději, že skrze váš příklad najdou cestu ven z temnoty.

 

Protože Mé děti v duchovním šatě obrátili svůj pohled k zemi, nevidí anděly, nevidí ani Mě. Vidí ale vás, vidí vaše světlo. Vy jste zoufalí, když tento požadavek být poslem světla na zemi – podle vašeho mínění – nesplňujete.  vás utěšuji, neboť tyto duše vidí i vaše snažení, váš zápas, váš boj – jak to nazýváte – s vaším nižším já. A i to jim slouží jako příklad a vede nakonec k tomu, že i ty duše svůj život – především ten právě předcházející – pozorují a poznávají, co během života na zemi udělali špatně.

 

Zároveň pozorují vaše myšlenky lásky ke Mně, JežíšiUkřižovanému. Vidí také, jak se plni lásky ke Mně tulíte a probouzí se v nich přání moci se také přitulit na Mé otcovské srdce. Ještě neví, že se potřebují jen otočit, aby se chytili záchranných rukou andělů. Mí milovaní přátelé, vaší modlitbou v nich zapalujete světlo moudrosti: „Odvraťte se od této země a uvidíte cestu domů do Otcovského Domu!“ Máte tedy také odpovědnost za mnoho duší, které jsou kolem vás.

 

Jsou také ale děti, které jsou ještě daleko od Mého srdce, Mé lásky. Ti využívají ihned agresivitu vašeho člověka, aby ještě více rozdmychávali oheň a hnaly vaše rozčilení až na vrchol. Poznejte při takových příležitostech, že to je nejen vaše rozčilení, nýbrž že jste pod útokem! V okamžiku poznání je vaším úkolem požehnat těmto, kteří jsou ještě daleko od Mého srdce.

 

S tímto požehnáním ve vás okamžitě kmitá božská láska. Udiveně se díváte na svůj hněv. Kde zůstal? Vstupuje do vás mír, nebeský mír, a vy tento mír vyzařujete na své okolí, ať již v rodině, na pracovišti, na ulicích, kterými procházíte, abyste vyřídili nákupy. Ano, i v obchodních domech září do vašeho okolí mír, který jste v sobě našli. Stále si ještě nejste vědomi toho, jaké síly ve vás jsou, z části ještě dřímají.

 

Vaše země je ohrožována terorem. Bojíte se? Doufám, že ne, neboť strach otevírá dveře a brány pro agresi těch Mých dětí, které jsou ještě proti Mně nebo zaslepeně následují náboženství, aby přinesli smrt a záhubu všem těm, kteří jsou jiné víry. Když jste nebojácní a zabalujete – tak, jak vás to stále znovu učím – všechny své bratry, kteří se takovýmito myšlenkami teroru zabývají, do lásky a sesíláte do jejich srdcí mír, pak nebudou naplánované útoky vykonány.

 

Máte k tomu moc a sílu, neboť jste Boží děti, Mé děti, a duch, který ve vás niterně žije, je spolustvořitel v nebesích, ale i zde na této zemi. Poznejte, jak moc Ježíš, vás volám k odpovědnosti, odpovědnosti za vaše bratry a sestry!

 

Na jednom příkladu jste slyšeli, jak skrze myšlenky modlitby proběhlo výborně první svaté přijímání a děti, které ke Mně přišly, stejně jako rodiče a příbuzní byli ve svých srdcích hluboce zasaženi. Na jedné straně bylo tedy poznáno, že i církev přináší světlo a na druhé straně bylo odmítáno, že by toto mohl být ten případ.

 

Co vám říká vaše srdce, co říkám Ježíš? Jsem u každého z Mých dětí, které pro Mě otevírá své srdce, ať již v křesťanských náboženstvích nebo i v jiných společenstvích víry. Také když vy, Mí věrní, máte někdy myšlenky, že se v určitém společenství víry nedá rozpoznat Můj duch lásky, tak vám říkám, že tomu tak není.

 

Kdo Mě, jednoho Boha miluje, ten pomáhá svému bližnímu, stojí při něm, je plný míru a milosrdný. Tak se dělí i v onom společenství víry lidé s těmi, kteří přišli v nouzi. Děje se také velmi mnoho plného světla skrze vzájemnou pomoc.

 

Že je část Mých lidských dětí klamána, souvisí s tím, že toto náboženství je ještě podstatně mladší než křesťanství.

 

Díváte se stále na středověk a soudíte křesťanskou církev na základě této minulosti. Poznáváte ale i nyní, že toto společenství víry tehdejší skvrnu odložilo a mnoho těch, kdo k této církvi náleží, se s poctivým srdcem snaží, aby šířili lásku a mír, a sice v mnoha částech světa, aniž by misionařili.

 

Dívejte se tedy na své sourozence v islámu jako na bojující lidi! Bojují o lásku a o mír. Co poznáváte jako fanatismus, Mi předložte, a všechny, kdo jsou v tomto fanatismu chyceni, Mi položte na Mé srdce! Zabalujte jejich srdce stále znovu do lásky, a říkám vám, že tito lidé, kteří jsou chyceni ve fanatismu tohoto náboženství, odloží i toto otroctví. Nebude to trvat 500 let jako kdysi u křesťanství.

 

Rozpomeňte se zpátky! Řeknu vám nyní příklad pro proměnu lidí v nedávné době: Část z vás byla dětmi v poválečné době. Neviděli jste, že ženy na venkově měly hlavu zakrytou šátkem? I do kostela nešly ženy nepřikryté. Ano, i dnes ještě přikrývají křesťanky svou hlavu, když vstupují do baziliky sv. Petra nebo i do jiného kostela v oné zemi.

 

Na tomto příkladu můžete vidět, že v průběhu dějin se mnohé mění a aby se to dělo rychleji, poslal jsem Své děti světla na zem, aby tam, kde je to nejtemnější, zapálili světlo, které je světlejší než den.

 

Neste v srdci radost, Mí synové, Mé dcery, radost i tehdy, když klopýtáte o své bytí člověkem! I  jsem byl člověkem, a říkám vám, i  jsem bojoval se Svými slabostmi. Kdybych na sebe z části nevzal břímě země, nemohl bych býval žít mezi lidmi. Chtěl jsem jim být bratrem, a bratrem jsem mohl být jen tehdy, když jsem nesl i lidské nedostatky.

 

Mí učedníci se shromažďovali kolem Mě a viděli, že i  jsem se sebou bojoval a to jim dodávalo odvahu Mě následovat, tím že přijali boj se sebou, a sice s úsměvem a ne fanaticky, protože fanatismus nevede k lásce, nýbrž – naopak – je jejím opakem.

 

Nyní k jinému tématu, o kterém s vámi chci mluvit, protože zrovna v tomto čase vzpomínáte na duše. Je to dochováno i v knize knih, že jsem vyhnal zlé duchy. Tak jsem měl jednou tyto duchy vyhnat a upoutal je – na jejich přání – do stáda prasat, které se pak vrhlo do smrti. To je špatně dochováno, neboť co mohou zvířata za to, že se zlí duchové zmocní lidí? Jak bych mohl být Bohem lásky a milosrdenství, kdybych ty z Mých dětí, které jsou ještě proti Mně, takovým způsobem trestal?  netrestám!

 

Slyšte! Ten nebo onen z vás si jako dodatečný úkol v nebeské říši uložil, že se bude modlit za duše, oslovovat je a bude jim světlem, ale že bude mluvit i s těmi duchy, kteří jsou ještě proti Mně. , váš Pán a Bůh, vás dnes neučím nic jiného, než co jsem již vždy učil, totiž lásce a milosrdenství.

 

Ty z Mých dětí, které jsou ještě proti Mně, se k lásce neobrátí zlým činem, nýbrž jen skrze lásku a milosrdenství. Nechte toto Slovo padnout hluboko do vašeho nitra, abyste – až k vám tento úkol přijde – věděli, že jen láska a milosrdenství je promění a přivede zpátky na Mé Otcovské Srdce.

 

Mé Slovo k vám je vážné, ale i plné lásky. Podívejte, zapalujete první svíčku v adventní době. Představuje Božský pořádek, a neudělali jste všude kolem sebe pořádek, nevyzdobili prostory? Možná musí být ještě to nebo ono ve vašich srdcích přivedeno do pořádku a k tomu může sloužit Mé Slovo. Láska, milosrdenství a nekonečná trpělivost ať jsou i pro vás ukazately cesty, se kterými jdete napřed a šíříte kolem sebe světlo v malém ale i větším okruhu.

 

Mé Slovo z lásky nyní mlčí, ale milosrdenství otevře vaše srdce ještě více pro Mou podstatu, kterou je trpělivost, láska a milosrdenství.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Ano, Mí milovaní synové a dcery, tak jsem vám nyní skutečně velmi blízko. Spočíváte na Mém srdci. Cítíte lásku kolem sebe. Vidíte, že je zcela jasno a cítíte, jak vás naplňuje hluboký mír. Jste plni blaženosti a cítíte, jak moc se dotýká vašeho srdce, a dokonce někteří z vás mají slzy v očích.

 

Jste sice zde na zemi a přesto jste Mi velmi blízko. Vidíte, jak materie je jasně osvětlována Mým světlem. Ano, Mé světlo prostupuje materii a vy můžete skrze ni vidět. Nechali jste Můj mír, který je nyní velmi hluboko ve vás, proudit všude. Zvláště hluboko jsem seslal Svůj mír do materie, abyste viděli, že materie vám nemůže stát v cestě, nýbrž že duch materii naplňuje.

 

Šli jste do těchto úrovní, abyste Mi sloužili. Před svou inkarnací jste ještě jednou ke Mně přišli a prosili Mě, abych vás pro tuto cestu na zem požehnal.  jsem na vás všechny položil Své ruce a dal Své požehnání. Plni lásky a milosrdenství jste se inkarnovali na zem. Ona láska a ono milosrdenství jsou i nyní ve vás, neboť Mé dary, které jsem vám dal, nikdy nepominou.

 

Byly ale v tom nebo onom případě zasypány, zasypány svévolí, zasypány zlobou, zasypány pokušeními, ano, někdy zasypány i odporem člověka vůči duši. Nyní ale, Mí milovaní, v sobě cítíte onu lásku a milosrdenství z nebeské říše, a víte, že Já jsem vám pomohl v sobě opět najít tento drahocenný dar.

 

Tak se nechte i nadále ode Mě vést, směrovat a instruovat. Neustále vám dávám Svou ruku. Potřebuje se jí jen chytnout. Pak jdeme po cestě společně a vy Mě slyšíte ve svém srdci mluvit a budete nacházet odpovědi, které potřebujete pro svou cestu po zemi. Budete rozumět i souvislostem, které pro vás doposud byly uzavřené. Láska a milosrdenství – zdůrazňuji to ještě jednou – nechte je do sebe sestoupit úplně hluboko a uvědomte si, že ve svém nejhlubším nitru jste nejryzejší láska, a milosrdenství vám otevře dokonalý mír! Uzavřete mír i s těmi situacemi, s těmi sourozenci a s těmi událostmi, se kterými jste momentálně v nejednotě.

 

Vždy znovu přijďte ke Mně a předložte Mi plni pokory svého člověka! Předložte Mi materii, která vám zdánlivě stojí v cestě, která vám zdánlivě brání, která vás zdánlivě utiskuje! Předložte Mi vše, s čím jste v nejednotě a proste Mě vždy znovu o pomoc a jděte cestou se Mnou, tehdy vnášíte lásku a milosrdenství do celého stvoření! S tou láskou a milosrdenstvím, které jsou ze Mě, vše uzdravíte, sami sebe, své sourozence, také zvířata a rostliny a celou materii. Všechno bude naplněné Mou milosrdnou láskou a Mé světlo učiní všechno temné stále světlejší a světlejší.

 

Zdraví a požehnání bude s vámi. A v takové míře, v jaké vás zdraví a požehnání obsáhne, se dotkne i všeho, co vás obklopuje, Mé zdraví a Mé požehnání. Budete pak cítit a všímat si, že Mě, Dobrého Pastýře, následujete a poznáte ve svých sourozencích, že i oni patří k onomu stádu, které Já, Dobrý Pastýř, přivedu domů. Nebudou to ale jen sourozenci, nýbrž celé stvoření bude opět zařazeno do nebeských světů. I to nejmenší zrníčko prachu dovedu Svou milosrdnou láskou domů.

Tak jdete zemí, abyste zažili lásku, abyste pochopili nepodmíněnou lásku a abyste se sami láskou stali. Je to cesta zdraví pro vás. Tuto cestu zdraví nejdete ale jen pro sebe, nýbrž ji jdete současně pro celé stvoření, pro každý byť nejmenší detail a především také pro všechno, s čím momentálně ještě nejste v jednotě. Důvěřujte Mi tedy, svému nebeskému Otci, Ježíši Kristu, a jděte po Mém boku!

 

Je před vámi čas přípravy na Mé narození na zemi. Prosím vás, jděte touto dobou zcela vědomě tak, že Mi budete stále znovu zcela blízko, a uvědomujte si stále znovu onu lásku a milosrdenství, které jsem do vás vložil, abych se v onen den, kdy vzpomínáte na Mé narození na zemi, mohl také ve vašich srdcích opět nově narodit.

 

Tak nyní stojím u každého jednoho z vás a pokládám na vás všechny Své ruce. Má láska a Mé milosrdenství vámi znovu nyní proudí a mají ten poklad ve vás učinit ještě bohatší než doposud. Rozdávejte štědře to, co vám dávám, neboť to, co jste ode Mě dostali, nikdy nedojde, nýbrž s každým vydáváním lásky a milosrdenství se láska a milosrdenství ve vás rozmnoží.

 

Tak buďte požehnáni, Mé věrné stádo, vy Moji synové a dcery, nežehnám ale jen vám zde v kroužku, nýbrž žehnám i všem Svým dětem, i těm, kdo jsou ještě proti Mně. Žehnám všemu životu a všemu bytí a Jsem nadále ve vás a u vás.

 

Žehnám ale i vám, Mé milované děti, které Mé Slovo čtete, ciťte se ve svém srdci osloveni a ciťte, že se vás dotýkám. Já jsem to, váš nebeský Otec, který vám dal jemný podnět a vedl vás ke Svému Slovu.

 

Amen.

 

 

Modlitba: Prosba o léčící meditaci

 

Milovaný nebeský Otče, ještě jednou jsme se nyní shromáždili v kroužku a prosíme o Tvou léčící lásku. Ano, prosíme Tě, zůstaň nadále mezi námi a naplň naše srdce Svou léčící silou, Svou láskou, Svým milosrdenstvím. Všechno, co nám nyní dáváš, chceme z lásky dávat dále do celého stvoření. Ano, Otče, tak Tě prosím, abys k nám směřoval Své Slovo a abys nás uvedl do Své léčící lásky a milosrdenství.

 

Amen.

 

 

Božská léčící meditace z milosrdenství

 

Mí milovaní, kteří jste zde shromážděni v kroužku, ale i vy všichni, kteří Mé Slovo nyní můžete slyšet nebo je i blízko a v dáli čtete, jste požehnáni od Mé milosrdné lásky!  jsem zdraví světa, a kdo ke Mně přijde a otevře se pro Mou lásku, uzdraví se.

 

Tak jsem nyní na všechny položil Své ruce a dívám se láskyplně na vás. Můj pohled lásky se dívá hluboko do vás. Dívám se do vašich srdcí a do vašich duší a duchovně nyní kladu kmitání Své léčící síly do vaší duše. Léčící láska přivádí vaše duše do kmitání lásky a milosrdenství. Cítíte tato kmitání v sobě, jak se stávají stále silnější a přesto zůstávají úplně něžná. Každé slovo, které ode Mě nyní slyšíte, v sobě nese Mé léčící kmitání.

 

Z Mých rukou, které jsem na vás položil, do vás proudí Má léčící láska a milosrdenství. Zevnitř ven začíná ve vás Má léčící láska působit. Jako vichřice prochází vašimi dušemi. Láska pojímá ty oblasti, které jsou ještě tmavé nebo šedé, a úplně se rozjasňuje. Léčící proudy, které do vás nechávám téct, se šíří dále ve vašem těle. Cítíte, jak silně vámi Mé léčící proudy tečou, jak pojímají vaše orgány a vaše končetiny až po konečky prstů u nohou, až do špiček a konečků prstů na rukou, až do konečků vlasů.

 

Všude Mě nyní cítíte. Přitom se stáváte stále klidnější. Váš člověk se uklidňuje. S každým léčícím kmitáním, které v sobě cítíte, slyšíte jak vám říkám: „Mé dítě, miluji tě.“ Tak nyní vaše buňky pijí z Mé lásky. Žízeň vašich buněk po Mé lásce je tak velká, jako touha ve vašich srdcích po Mně, který jsem i váš domov. Tak nyní v duchu otevřete své ruce a svá chodidla, aby z vás láska mohla proudit ven a mohla se dávat stvoření.

 

Vytváří se nespočetné okruhy, jsou to okruhy lásky, od vás k sourozencům, ke zvířatům a k duším vašich rodinných příslušníků nebo i k zemi, a tam se opět vytvářejí nové okruhy až do nekonečna. Já, váš nebeský Otec, stojím uprostřed a jsem zároveň začátek a konec oněch okruhů, neboť ze Mě se vše zrodilo a ke Mně se všechno vrací. Z Mého srdce jste se zrodili a spočíváte nyní v Mém srdci dokud se jednou opět nevrátíte zcela do Mého srdce. Kmitání lásky a milosrdenství vámi proudí a zároveň hloubkami, dálkami a výškami stvoření. Proudy světla a lásky prochází vámi a stvořením.

 

Milost z Mého milosrdenství dává vám a celému stvoření nekonečné zdraví. Mír prochází vašimi srdci. Mír je ve vašich myšlenkách a ve vašem nitru. V míru jste nyní jedno se Mnou a jste nyní v míru sami se sebou a s celým stvořením. Buďte ještě jednou požehnáni, vy všichni, kteří jste byli ode Mne nyní tak bohatě obdarováni. Myslete na to, že vás neustále znovu obdarovávám Svou láskou a Svým milosrdenstvím! V tom okamžiku, kdy na Mě myslíte, kdy říkáte: „Ano, Otče, s Tebou!“, jste již bohatě obdarováni, a Má léčící láska a milosrdenství se rozlévá ve vás a i v celém stvoření.

 

Amen.

 

zpět