Tichá radost

Poselství - listopad 2013

Poselství - listopad 2013

zpět

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Má radost ať je s vámi, jste zpívali, a  tuto zprávu vyslovuji do vašeho srdce a do vaší duše, Mí milovaní synové a dcery, Mé děti. , váš Bůh a Otec, jsem uprostřed mezi vámi. Ať jste kdekoli, jsem u vás, ano, ve vás, ať to již poznáte nebo jste to ještě nepoznali a jdete ještě jinými cestami. Má láska vás doprovází a se Svou láskou vás objímám, abych vám již při nejtišším volání po Mně byl oporou a pomocí.

 

Při každém něžném obrácení se ke Mně Mě můžete zažít a proto nyní prosím vás, kteří jste zde shromáždění v malém kroužku, a také vás, kteří Má Slova čtete nebo v duchu přijímáte, abyste se zcela ke Mně, svému Bohu a Otci, přivinuli.  jsem váš Pán a Bůh, nechte to klesnout hluboko do sebe, hluboko do vašeho vnitřního bytí! Poznáte, že jste skutečně Moji synové a dcery, poznáte ve svém srdci pravý původ svého bytí. Ještě jednou vám říkám, jak už jsem řekl tak často: „Mír ať je s tebou, Mé dítě!“ A podívej, dveře tvého srdce se otevírají, všechno se stává bílé a široké!

 

Jasně se třpytící světlo padá do tvého nitra srdce, jako jemné třpytivé sněhové vločky padají z nebe a které nezanikají, nýbrž jsou zachytávány. Mé světlo září do tvého nitra, Mé dítě, a přináší ti zpět lásku, po které toužíš. V každém okamžiku, v každém momentu tvého života k tobě přitéká Má láska. Při bližším pohledu, při hlubším ponoření se do Mé lásky, poznáš, že plaveš v proudu života, v proudu lásky. Nejsi oddělený ode Mě a nikdy jsi nebyl. Tvé skutečné bytí je u Mě v Mém OtcovskémSrdci a  jsem ten, kdo tě zavolal a stále znovu láká: „Mé dítě, pojď do svého pravého bytí, pojď, odhlédni pryč od toho, co tě na tomto světě nebo i v duchovních sférách obklopuje! Kdekoli zrovna jsi, zda skutečně na zemi, ve sférách duší nebo někde se svými myšlenkami, vše je souběžně oslovováno, rozuměj hlubšímu smyslu!“

 

Chci vám v této souvislosti přiblížit jednotu. Ozřejmit ji ve vašich srdcích a ukázat, že nejste od ničeho a nikoho oddělení a že to je Má Božská láska, která vás sjednocuje se všemi lidmi a spojuje se vším ve stvoření. Jste nyní nasměrováni na Mě, svého Boha a Otce, přivinuli jste se ke Mně a plni touhy se Mi díváte do očí a říkáte: „Milý Otče, tady jsem, Ty mi pomoz, buď u mě se Svou láskou, nech mě, abych Tě cítil, vezmi mě úplně pevně na Své srdce!“ A mnoho myšlenek plných touhy stoupá ke Mně, ke Mně ve vašich srdcích, ve vašem nitru, kde jsem stále přítomen.

 

Vše je jedno ve Mně a vše se opět vrací ke Mně. Myšlenky, které vámi často hýbají, jsou myšlenky tohoto světa, ve kterém žijete. Sjednoťte ale své myšlenky s těmi Mými, tak bude svět prozařován Mou láskou a vy uvidíte jednotu i tam, kde je nyní ještě zdánlivě oddělení. Přes všechny rozbroje vidíte i vůli k usmíření. Je to Můj mír, Můj Nebeský mír, který se šíří u všeho, co Mi pokládáte do rukou, co pokládáte do Mé vůle. S prosbou o pomoc k vám pomoc přitéká. S prosbou ke Mně, vašemu Bohu a Otci, se vydávají láska a milosrdenství a vy se učíte i to, co vám nyní ještě připadá těžké, postupně vidět Mýma očima. Učíte se těšit smutné a v myšlenkách a slovech pomáhat všem těm, kteří nyní ještě prochází nouzí a utrpením.

 

Jsou to proudy světla Mé lásky, které právě nyní v předvánoční době vylévám. Otevřete svá srdce, otevřete své ruce a nechte se Mnou naplnit a vést jako poslové světla tam, kde je třeba Mé pomoci, Mé lásky! Tak se rozjasní v této předvánoční době a mnoha vašich bratrů a sester se dotkne světlo. Budou podníceni přijímat mír a dávat tento mír dále. Jdete neustále dobrým příkladem napřed, protože putujete se Mnou za ruku, pokládáte svou vůli do té Mé a vinete se ke Mně: „Otče, Tvá vůle se děj!“

 

A co myslíte, co je Má vůle? Nedal jsem všem Svým dětem svobodu a umřel pro to na kříži, aby všichni byli spaseni a vrátili se ke Mně? Tak dávám vám všem svobodu dále, svobodu, v lásce se obrátit. Tak bude moci láska silně a mocně ve svobodě působit, i všude tam, kam jdou vaše modlitby. Ty jsou pomocí pro vaše sourozence, kteří jsou ještě zapleteni v temnotě. Podáváte jim tím v duchu nebo v materielním takříkajíc ruku na blízku i v dáli.

 

Váš život má být požehnáním, a váš život je požehnáním, když putujete se Mnou a vždy znovu se nasměrováváte na Mě a důvěřujete Mi! Máte v sobě sílu dítěte Božího. A Vánoce nejsou jen každým rokem znovu, nýbrž Vánoce mohou být a budou každý okamžik. Vánoce jsou, když jste u Mě, když poznáváte, kdo skutečně jste a necháváte se od Mé lásky vést. To neznamená, že máte to, co vás nyní zaměstnává, co jsou vaše úkoly a mnoho dalšího, odsunout pryč, ne, to znamená, že dále bojujete o lásku, tam, kde to je pro vás obtížné, nebo právě tam, kde vám to ještě připadá těžké. Neboť pro to jste na zemi, ne abyste byli dokonalí, ne, vy častokrát nevíte, proč vy nebo vaši sourozenci jdete po této nebo oné cestě, děláte tyto nebo ony zkušenosti. Víte ale o moci lásky a požehnání, o Mém láskyplném vedení, ve kterém poznáváte, co vy a vaši sourozenci, ano, celé okolí a stvoření potřebují.

 

Poznáte to ve svém nitru, že jsem skutečně vaše velká pomoc, vaše opora v každém okamžiku vašeho života a vašeho bytí. Nyní vás chci skrze další nástroje ještě dále přivést k Mému narození na zemi, k Mému narození ve vás.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery zde v této místnosti, ale i vy všichni, kteří jste v říši duší, nebo v lidském šatě Mé Slovo v sobě pociťujete nebo čtete, vy všichni jste oslovováni. Chci dostihnout každé z Mých dětí ve všech náboženstvích, neboť jsem jeden Bůh.

 

I když byly v křesťanství doby, ve kterých propukly ty nejstrašnější války mezi sebou navzájem a pronásledování, doby, ve kterých Mí synové a dcery, kteří Mi byli věrně oddaní, byli všichni bez rozdílu popraveni, např. kataři, tak přesto nyní přišla pro křesťanství doba vynášet do světa Mou lásku a jen Mou lásku.

 

Jak se to může dít především v těch zemích, ve kterých je dnes křesťanstvo pronásledováno? Stále znovu jsem vám do srdce vkládal, abyste své bratry a sestry jiné víry žehnali a obalovali je do Mé Božské lásky, neboť jen to přivodí změnu, změnu v myšlení a konání.

 

Všichni ti lidé, kteří se jako běženci hrnou do Evropy a kteří patří k jinému náboženství, přeměřují křesťanstvo podle jeho činů. Jsou to ale ne jen utečenci, nýbrž i ti, před jejichž panováním lidé uprchli. S posměchem poukazují vládci na činy křesťanů a vypichují to, jak jsou věřící jejich náboženství přijímáni a cpáni do táborů. Slyšíte jejich slova? „To jsou křesťané, to je to, jak rozumí lásce k bližnímu!“ Záleží na každém jednom z vás, ať už v pozemském šatě nebo šatě duše, abyste změnili myšlenky a činy směrem k tomu, co jsem Ježíš, učil v kázání na hoře.

 

Mluvili jste také o věřících jiného náboženství, kteří ve vaší vlasti skupují oblasti, tam, kde to je nejkrásnější, a posévají je obrovskými domy a zalepují všechno, co v sobě ukrývá život: žádné květiny, žádný keř, žádná tráva, všechno je mrtvé. Nevšimli jste si, Moji milovaní, že se zde ukazuje stav duše? Můžete pomoci změnit tento stav duše, tím že tyto bohaté z dalekých zemí, patřící k jinému náboženství, budete žehnat. Obalujte je do Mé lásky, protože víte, že i  jsem jejich Otec a miluji je zrovna tak jako každého jednoho z vás! Nedívám se na činy Svých dětí, nýbrž vidím cesty, které Moji padlí musí projít, aby nasbírali zkušenosti ve všech oblastech. Zkušenosti, které nakonec vedou k tomu, že se všechny Mé děti opět vrátí domů na Mé Otcovské Srdce, protože všechny hlubiny byly prozkoumány.

 

Adventní doba je věnována Mému příchodu, vy jste zpívali píseň: „Radujte se, přijdu s mocí a nádherou“. Zpívali jste tuto píseň jen tak nebo to zasáhlo vaše srdce s jistotou z vašeho nejhlubšího nitra, že to skutečně nebude trvat dlouho, než v moci a nádheře přijdu a budu chtít vzít každé z Mých dětí na Své srdce? Vidím vaše úzkostné otázky: „Otče, jak se to má stát? Vidíš přece, že na zemi panují války mezi národy, že vládne nenávist a ne láska! Otče, ještě nikdy to nebylo tak hrozné jako v současné době.“

 

Neklamte se, Moji milovaní, vrchol je překročen! Všechny Mé děti se už naučily. Co se vám nyní ještě ukazuje, je vzpírání se temných sil, které jsou ještě proti Mně a přesto ve svém nejhlubším nitru vědí, že boj proti Mně je již prohraný. S hrůzou vidí zářící světlo v sobě, vykupitelskou jiskru, kterou jsem každému ze Svých dětí daroval na kříži. A i když se ještě tak moc snaží toto světlo uhasit, nedaří se jim to. Toto nedaření je pohonem pro jejich boj, pohonem pro všechny války, které ještě po zemi prochází. Prazáklad těchto válek je strach. Tento strach je potlačován myšlenkou: „Vítězství je přece ještě naše!“ I když ještě tak vykřikují, tak v nich jsou přesto pochyby, pochyby, které vedou k zoufalství.

 

A to je další krok: Všichni mocní této země budou svrženi ze svých trůnů. Ještě vládnou peníze, ještě vládne moc, ještě, říkám! Ale nakonec padne moc se všemi mocnými do nejhlubších hlubin. A kde jsem Dobrý Pastýř? Jsem v nejhlubších hlubinách. A kde jste vy, vy všichni, které dnes oslovuji? Jste po Mém boku, také v nejhlubších hlubinách. Neboť své srdce jste přece otevřeli pro lásku, a tak nemůžete nikterak jinak, než tuto lásku nechávat přes sebe působit a pomáhat Mi ten úplný obrat přivodit.

 

Když na vás dorážejí myšlenky, myšlenky, jak jsem vám je zrovna vysvětloval, myšlenky člověka, tak se podívejte hlouběji, podívejte se na své duchovní bytí a slyšte Mé volání po každém jednom dítěti! A pak řekněte svému člověku: „Člověče, mlč! Duch je síla a můj Duch rozesílá přes duši a přes člověka lásku, lásku, porozumění a tím mír.“

 

Proč bylo letos při vašem větším setkání téma: „Mír ať je s tebou, Mé dítě!“, a ne „Mír ať je s vámi“? Protože jsem chtěl oslovit každého jednoho, že on musí mír uskutečnit nejprve v sobě, pak teprve může dojít k míru na zemi. A mír musí začít tam, kde – protože jako člověk jinak nemůžete – hodnotíte a soudíte. Rozeznejte svůj ne-mír! S myšlenkami o bohatých cizincích nebo těch cizích, kteří se nechtějí integrovat a jenom způsobují zlo, jak se líčilo v kroužku, způsobujete oddělování, místo abyste působili mírumilovně a spojivě. Vím, co se vás denně dotýká, protože často nemůžete rozumět chování vašich přistěhovaných bližních.

 

Je to ale jen člověk, který nerozumí, vaše duše rozumí již více a váš duch je jedno se Mnou. A přes svého ducha můžete také dostihnout ducha všech vašich spoluputujících, ba i všech lidí. Nesmírnou sílu jsem vložil do Svých dětí, to je dědictví, které jsem vám se svobodnou vůlí daroval: jednat pro světlo, ale samozřejmě také dávat sílu temnotě nebo sami jít temnotou.

 

A každý z vás již temnými stíny putoval, neboť to patří ke zkušenosti. Teprve pak chápete svého bližního. Kdo sestupuje ze světlých nebes dolů, aby Mi sloužil na zemi, nemůže pochopit to lidské v jeho nejhlubší hlubině. Teprve skrze vlastní zkušenost vyroste porozumění a vy rozumíte jednání svých bližních.

 

Co znamená Mé Slovo, které vám dnes dávám, pro adventní dobu, která je nyní před vámi? Když se podíváte na dnešní den, tak byl u vás zde tmavý a pochmurný, a tak jsou také někdy vaše myšlenky tmavé a pochmurné. Co je ale ve skutečnosti za mraky? Slunce! A i vy máte být slunci na této zemi, duchovními slunci! Umiňte si to obzvláště pro tuto adventní dobu!  jsem ve vás již narodil, neboť jste pro Mě otevřeli doširoka své srdce, vstal jsem ve vás z mrtvých a vy se vinete ke Mně, existuje ale ještě růst, Mí milovaní přátelé: přerůstáte sebe sama, to znamená, že vyrůstáte nad své lidské. A k tomu se musíte vždy znovu přivést zpět, neboť to není lehké být si v lidském šatě stále vědom toho, kdo ve skutečnosti jste: světlo ze světla. A toto světlo se má v této adventní době rozzářit a udělat svět světlejší a zářivější! Potkávejte své sourozence s ještě více láskou, s ještě více požehnáním! Když se objeví temné myšlenky, tak si buďte vědomi Mé přítomnosti, Mého zmrtvýchvstalého bytí ve vás, a pošlete tyto myšlenky tam, kam patří: do lidského! Místo toho dosaďte ducha a vyzařujte světlo!

 

Jak to konkrétně můžete udělat, vám chci ještě krátce vysvětlit na příkladech: Otevřete noviny a čtete zprávy o uprchlících. Pozdravte tyto utečence ve svém nitru jako své bratry a sestry! Pokud můžete, tak navažte kontakt s cizinci ve vaší zemi! Jak jste to již dnes líčili, věnujte jim úsměv nebo navštivte právě nyní v adventní době přijímací středisko, ve kterém ti takzvaní azylanti nacházejí přístřeší! Udělejte si sami obrázek o tamních poměrech a řekněte zodpovědným: „Chceme pomoci! Co je nejvíce potřeba?“ A kdo z vás může, mohl by pomoci darováním věcí nebo finančně a třeba se vám dokonce podaří kontakt s tím nebo oním cizincem ve vaší zemi.

 

Slyšíte o uprchlících na lodích, kteří byli zachráněni, víte, jak žijí natlačení za ostnatým drátem. Obalujte zodpovědné do lásky! Nejprve museli zemřít mučedníci pro své bratry a sestry, aby se lidé ve vaší bohaté zemi, v bohaté Evropě probudili a viděli, co se děje s těmi, kteří se zoufale snaží uniknout válečnému dění. Všimli jste si toho slova „mučedníci“? Dokonce děti byly mezi nimi. Všechny jsem objal ve své náruči, protože zemřeli pro jiné.

 

Každý z vás může svým způsobem a podle své možnosti přinést světlo do této adventní doby, světlo skrze činnou pomoc, světlo skrze nespočetné myšlenky míru, lásky a světla skrze žehnání těch, kteří jsou odpovědní za všechno, co se na této zemi děje.

 

Mluvili jste o prezidentovi: Slzy vám vstupují do očí, když čtete nebo slyšíte, jak navzdory Nobelově ceně jedná. Je zcela přirozené, že se vaše nitro vzpírá, ale tím se stává jeho síla jen silnější, oslabena je skrze lásku, skrze požehnání a skrze mír, který k němu posíláte. Původně nastoupil pro světlo. Pro všechny ty z Mých dětí, kteří mají tmavou barvu kůže, byl nositelem naděje, a nejen v této zemi. Aby našel cestu ke svému původu, mu můžete pomoci skrze myšlenky plné světla a především také skrze svou žehnající lásku.

 

Tak se bude stávat tato adventní doba, skrze kterou se Mnou společně kráčíte, den ode dne světlejší a zářivější a až se bude slavit Vánoční slavnost, tak se můžete přidat s velkou radostí k jásotu andělů a všech věřících, protože jste zvítězili nad svým člověkem s jeho lidskými myšlenkami a jste probuzení k vašemu vnitřnímu duchu. Nepožaduji od vás – přičemž ze zásady nic nevyžaduji, protože jste Mé svobodné děti – abyste si nyní o Vánocích např. vzájemně již nic nedávali a místo toho dali všechno chudým, ale proporce musí sedět, Moji milovaní! Čím více máte na darování, tím více byste měli myslet na ty, kteří trpí hlady a strádají, a probudit v sobě otevřené srdce pro jejich nouzi.

 

Tak pokládám zde v kroužku a všude, kde Mé Slovo vnímáte nebo čtete, něžně Své paže kolem vás a putuji s vámi skrze dny adventu. Říkám vám, jste Mí následovníci a i vy duše v říši duší, vezměte Mé Slovo vážně, neboť částečně bojujete v říši duší dále! Jak dlouho ještě si vzájemně chcete vyhlašovat válku? Jste bratři a sestry, jste všichni Mé děti a je jen jeden Bůh, kterým jsem , Jeden Bůh všech náboženství! Tedy proč spolu válčit namísto se milovat a vidět světlo, které vám posílám do vašich srdcí? A když najdete cestu k tomuto světlu, tak uvidíte také Mě a Mé roztažené paže a uslyšíte Mé Slovo: „Pojďte domů, všechny Mé děti!“ Žehnám vás, duše, žehnám vás, Mé děti na zemi!

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Mír ať je s tebou, Mé dítě! Toto zvolání vychází ještě jednou k vám všem, toto zvolání zní prostorem a časem, skrze všechny roviny, do všech sfér. Je to volání, které směřuji ze Své Božské vážnosti k vám všem, k vám zde v kroužku, ke všem, kteří Mé Slovo čtou, kteří Mé Slovo slyší, kteří Mé Slovo vnímají. Ano, Můj mír se má konečně rozšířit na zemi a zaplnit srdce Mých dětí! Tak rozšiřte svá srdce, abyste mohli přijmout Můj mír, mohli ho vynášet dál, zvroucňovat ho a skrze to ho dávat také sami sobě! A když jste Můj mír dali sami sobě a zvrourcnili ho, pak můžete Můj mír rozdávat také svým sourozencům.

 

Mé světlo ve vás působí a je to Mé světlo, které ve vás vyvolává změny. Je to Mé světlo a Můj Duch, které vás přivádějí k tomu sesílat z vašeho ducha kmitání lásky a milosrdenství do stvoření. Proto se otevřete, tak často jak to je možné, pro Mé Slovo, které v tichu ve vroucím hovoru se Mnou, vaším Nebeským Otcem, můžete přijímat. Udělejte si čas pro Mě a přicházejte Mi tím stále blíže! Spojujte se hluboce s Mým Otcovským Srdcem, abyste byli uprostřed Mé lásky a  mohl být vaším středem!

 

Pouto lásky mezi tebou, Mé dítě, a Mnou se stává stále silnější, a tak může Má láska proudit z tebe ven stále mocněji a bude to tak, že budete vykonávat věci, které byste nikdy nepovažovali za možné. Tak budete přerůstat sebe a působit stále silněji jako Mé nástroje a poslové světla.

 

Ještě jednou vás prosím: Využívejte čas, který nyní v začínajícím adventu máte, využívejte tento čas jako čas přípravy, ve kterém si zcela hluboko uvnitř uvědomíte, že  jsem se ve vás již narozený a vstalý z mrtvých! Rozdávejte světlo a lásku svým bratrům a sestrám, nechávejte proudit mír do stvoření a svědčete o Mé lásce a Mém míru!

 

 jsem uprostřed mezi vámi, cítíte Mou přítomnost a velmi vroucně vás pojala Má láska. Cítíte planutí ve svém srdci, je to oheň lásky, který dostal novou potravu. Ano, dávejte tomuto ohni lásky stále znovu novou potravu, tím, že ke Mně přijdete úplně blízko, tak jako nyní! Mé paže jsou roztažené a beru vás všechny do Své náruče a tisknu vás na Své Otcovské Srdce. Cítíte se nesmírně bezpečně, cítíte v sobě blaženost. Ano, jsme jedno, kdykoli se Mi odevzdáš, Mé dítě, jsme jedno v Mé lásce. Nech se obdarovat, nech se léčit ode Mě, tvého vnitřního Lékaře a Léčitele! Nech se naplnit mírem od toho, kdo Své děti zdraví s „mír ať je s tebou, Mé dítě!“ a zažij Mé milosrdenství!

 

Když tě tíží nějaké břímě, když tě trápí nějaká starost nebo když strach vyvolá bouře v tvých myšlenkách, tak mysli na toto:  jsem přece tady a chci tě obdarovat. Chci tě obdarovat, abys sílil v lásce a mohls přeměnit v čin všechno to, co jsi si kdysi předsevzal: sloužit Mi jako nástroj, být Mým poslem světla! Slyšíte bít Mé srdce, je to tep lásky: „Mé dítě, miluji tě, Mé dítě, miluji tě“, tak to slyšíte stále znovu a odpovídáte: „Můj Otče, také Tě miluji“. Ano, tak to má být, Moji milovaní, že se navzájem milujeme a že si to navzájem říkáme, že se milujeme. Vezměte tuto lásku sebou a zrovna tak Můj mír do nadcházející doby, a k tomu jste všichni bohatě požehnáni!

 

Mé ruce jsou nyní roztažené nad vámi, skutečně, přebohaté požehnání, plné milosti a lásky, plné milosrdenství k vám nyní proudí a přes vás se rozdává toto bohaté požehnání do veškerého stvoření skrze prostor a čas, do všech rovin a do všech sfér: „Mé dítě, miluji Tě!“

 

Amen.

 

 

Děkovná modlitba: Milovaný Nebeský OtčeJežíši Kriste, děkujeme Ti ze srdce za Tvá nádherná slova dotýkající se naší duše, která jsi nechal proudit skrze Své nástroje. Děkuji Ti za Tvé moudré rady prodchnuté Tvou láskou, kterou jsi nám dal pro naše bratry a sestry ze vzdálených zemi, které jsi nám dal pro ty, které v lidském ještě nedokážeme úplně potkat v lásce. Prosíme Tě, Otče, pomáhej nám při tom stát se i pro tyto, kdy ještě máme těžkosti, zcela láskou a přijmout je u nás tak, jako by byli naše rodina! Ano, Otče, to má být náš cíl, abychom na celé zemi byli jedna velká rodina, Pastýř a stádo podle Tvé vůle!

 

Pomáhej nám rozumět našim bratrům a sestrám z jiných náboženství a s jinými zvyky tak, abychom zvládli je s taktem, láskyplně, s respektem a úctou přátelsky potkávat, přijímat a otevřít se pro ně! Jak jsi nám řekl, Otče, to je pro Tebe důležité přání. A my se radujeme, když tu pro Tebe můžeme být a můžeme Ti pomáhat vést Tvé ovečky domů. Působíš skrze nás. Otče, buď Ty skrze nás síla, buď Ty skrze nás láska, buď Ty skrze nás přítel pro naše bratry a sestry z ciziny, pro ty, které nyní ještě v našem nižším člověku vidíme jako nepříjemné, možná dokonce jako nepřátele.

 

Proměň toto prosím v nás ve Tvou lásku, která všechno objímá, která se před každým sklání: před nejvyšším a před nejmenším, lidsky viděno, která se sklání před vším, co jsi kdy stvořil za bytosti, duše, lidi, která všechno pojímá s láskou, která všechny uznává jako Tvé stvoření, jako Tvé děti, a zrovna tak je ctí, jako své vlastní děti, jako vlastní rodinu! Tam nás veď, Otče, a nech nás využívat adventní čas, čas až k oslavě Tvého narození na zemi, abychom se stávali stále otevřenější a mohli stále radostněji přistupovat ke všem a stále láskyplněji každého potkávat! K tomu nám dej Tvé požehnání a Tvou sílu, Otče! Chvála a čest Ti, milovaný Spasiteli, Tvá vůle se děj, nyní a neustále!

 

Amen.

zpět