Tichá radost

Poselství - listopad 2014

Poselství - listopad 2014

zpět

 

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

29. listopadu 2014 v Norimberku

 

 

Setkání společenství v mystice lásky k našemu Pánu Ježíši Kristu.

Následně po hlubokém odevzdání se našemu nebeskému Otci vysvětlujeme, jak naslouchat Jeho Slovu, které je v každém dítěti a jak rozvíjet dar léčení.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný, Nebeský Otče, jsme zde opět shromáždění a Ty jsi v našem středu. Pane, děkujeme ti, že jsi nám úplně blízko. Prosím otevři naše srdce, abychom Tě svýma duchovním očima a všemi svými smysly mohli přijímat v našem nitru a mohli dotknuti Tvou láskou vyjít a působit pro Tebe! Žehnej nám a připrav nás pro Své svaté Slovo! Skláníme se v hluboké lásce a pokoře před Tebou a zcela se pokládáme do Tvé svaté, božské vůle.

 

 

Božské projevení z trpělivosti

 

Mé milované, věrné stádo, s roztaženými pažemi stojím ve vašem středu. Mohli byste se na Mě dívat, co ale vidíte svýma vnějšíma očima? Vidíte Mě očima svého srdce a vidím vaše hluboké odevzdání a touhu ve vašich srdcích. Ano, přišli jste ke Mně, abyste u Mě byli.

 

Tak jako kdysi ke Mně spěchali do chléva pastýři, aby Mě, děťátko, viděli a byli u Mě, tak je tomu také u mnoha Mých lidských dětí, ale i u Mých dětí v jiných sférách, které rovněž oslovuji: „Probuďte se, pojďte ke Mně a dívejte se ve svých srdcích na Mě, svého Boha a Otce, který jsem láska a světlo! dokážu přinést světlo do vašich srdcí, dokážu vás také uzdravit.

 

Vidím ale Své děti v mnoha ohledech bloudit sem a tam. Na co ale přitom často zapomínají? Zapomínají, že přebývám v jejich srdcích, že jsem láska a že touha v jejich lidské duši po lásce je tak velká, že toho častokrát na sebe bere mnoho, aby se k Mé lásce malinký krok přiblížila.

 

Ano, Mé milované děti, jde skutečně o lásku, nechte ji sestoupit hluboko do vašeho celého bytí! Jde o to, že , váš Bůh a Otec, vám jsem tak blízko, roztáhl jsem Své paže a chci vás každým okamžikem vzít na Své srdce. Stále znovu vám říkám. „Pojď, Mé dítě, do Mé náruče, u Mě najdeš mír, u Mě najdeš pokoj!“

 

Vidím ale i vaše myšlenky: Co dělají ostatní z mých bližních, kteří Tě neznají, kteří oficiálně např. nepatří k žádnému náboženství? Odpovídám vám: „Vězte, vzali Mě do svého života od malička, neboť i oni pochází odtamtud, odkud vy pocházíte, z věčných nebes.“ Kdy a kde, to by neměla být vaše otázka, neboť čas u Mě neexistuje. Všechen původ je u Mě, neboť jsem vás stvořil z Mé lásky a v Mé lásce.

 

Když Mé děti chtěly vyzkoušet svobodnou vůli, protože chtěly být takové jako , tak se ode Mě vzdálily. šel ale za nimi, neporušil jsem jejich svobodnou vůli, nýbrž jsem se narodil na zem jako děťátko, tak jak se vám to dochovalo.

 

V mnoha přirovnáních jsem vám přiblížil Svou lásku a znovu učil nejdůležitější přikázání, které jsem dal již Mojžíšovi:

 

 

Miluj Boha nade všechno a svého bližního jako sám sebe!

 

 

Moji milovaní, to platí pořád stejně a je největší a nejdůležitější přikázání. Ano, milujte Mě také ve všem, co je! Když se nyní podíváte kolem sebe, jak jste dohromady se sourozenci nebo také když procházíte stvořením, tak víte, že všechen život je ze Mě a život je láska. Čím více v sobě tento život nejryzejší lásky přivádíte opět k rozkvetení, tím více Mé lásky ve vás roste, tím více milujete také sami sebe a přijímáte se takové, jací jste! Pak Mi podejte svou ruku a řekněte: „Otče, Ty mě veď cestou lásky! Poznám to v srdci a důvěřuji Ti. Pokládám ti do náruče své děti, svou rodinu, své přátele, svůj život a stvoření. Svěřuji Ti všechno, co mi leží na srdci. Vím, že u Tebe je o všechno dobře postaráno.“

 

ti odpovídám: „Mé dítě, žehnej všechny Své sourozence, ať v blízkosti nebo daleko!“ Ano, všichni jsou tví bratři a sestry a se svým požehnáním jim pomáháš, aby přišli na pravou cestu. Nech ale každému jeho svobodnou vůli! Věz, láska působí podle Mých zákonů! Nesobecká, nepodmíněná, milosrdná láska, kterou jsem vám předžil, je ta, se kterou vás miluji. Každý, který to chce, dostane všechnu pomoc, když se ke Mně přitiskne a dveře svého srdce otevře lásce i pro bližní a pro stvoření. S touto láskou obaluji i vás a v této lásce se máte cítit v bezpečí, dívat se plni radosti na Mě a úplně se položit do Mé náruče!

 

Putujete nyní se Mnou do začínajícího času adventu, předvánočního času, který začal. V radosti vzpomínky na Mé narození na zem byste se mohli vždy znovu zcela vědomě podívat na Mě, na Mě ve všech vašich sourozencích, které potkáváte, ale i v sourozencích, na které myslíte! Viďte Mé světlo v nich! Zapalte v nich Mou lásku skrze láskyplné přijetí bez předsudků! Žehnejte jim a tím je položíte na Mé srdce! To se dá přirovnat k stéblům slámy v jesličkách, aby na nich děťátko bylo měkce uložené. Tak budou také ti sourozenci měkce uloženi a živeni láskou, až se probudí a poznají, kolik sourozenců mají. Jsou milováni a již nejsou sami, a tato láska jim propůjčuje sílu a moc.

 

Tak se dívejte v předvánoční radosti s láskyplnýma očima kole sebe, obalujte všechno a všechny do Mého světla a do lásky! Podávejte Mi vždy znovu plni radosti svou ruku a putujte s radostným: „Otče, s Tebou!“, dále! Vedu vás přicházejícím časem. Mé světlo vám přináší spasení, Mé světlo již zvítězilo skrze Mou smrt na kříži na Golgatě. Tak zůstávejte v Mé lásce a odevzdávejte se dále projevujícím slovům skrze další nástroje! Žehnám vám všem.

 

Amen.

 

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové a dcery, Mé děti, jsem stále uprostřed mezi vámi, naslouchal jsem vašim rozhovorům a chci vám dát to nebo ono upozornění. Když matka miluje své dítě, a většina matek miluje své děti, tak chce jen to nejlepší pro své dítě a stojí pak před velkou otázkou: Pane, co mám dělat, když se mé dítě vyvíjí ve směru, který se mi nelíbí?“

 

Podívejte, pokud máte myšlenky tohoto druhu, pak jde vaše dítě okamžitě do opozice, neboť to patří k jeho vývoji. Dítě nechce být jen věrným obrazem svých rodičů, nýbrž jít svou vlastní cestou. „Ano, milovaný Otče, co máme ale dělat pak, když se strachujeme?“, tak zní vaše otázka. Řešení vašeho problému je úplně jednoduché: Vaše děti jsou i Mé děti! Položte Mi je plni důvěry do Mé náruče a řekněte: „Pane, dávám Ti své dítě, případně své děti, předávám je Tvé péči a Tvé lásce! Ty je veď na jejich cestách!“ Žehnejte svým dětem a buďte pak pevně přesvědčeni, že se jim přihodí jen to, co je dobré pro jejich vývoj!

 

Když by na vás měly přesto přijít pochybnosti, pak se podívejte na Mě a pocítíte Můj úsměv a zároveň také, jak útěšně pokládám Svou paži kolem vás. Ptám se vás, matky a i vás otcové, kteří si děláte starosti: „Kde jsou vaše děti nejlépe zaopatřeni, ve světě nebo u Mě, Ježíše, který jsem přece řekl: „Nechte děti přijít ke Mně a nebraňte jim, neboť jejich je nebeské království!“ Byly to tehdy malé děti, ale to, co jsem řekl v době Svého života, platí i dnes a ne jen pro ty malé, nýbrž i pro větší děti, které spějí vstříc dospělosti. K dospívání patří, že každé dítě dělá své vlastní zkušenosti, ba musí dělat. Vložte všechny své starosti do Mých rukou a odporučte své dítě Mně! Pak budete v pokročilém čase říkat: „Ach, co jsem si dělal za starosti a jak nádherně se mé dítě vyvinulo. Všechny mé starosti byly nadbytečné.“

 

Nyní k vám promluvím o jiném tématu: adventní čas, příprava na Můj opětovný příchod. Vy všichni se nacházíte v mnohem větším adventním času, neboť přicházím v moci a nádheře a ne jako kojenec, jako tehdy v Betlémě. Můj příchod je připravován anděly nebe, skrze prorokování vaší budoucnosti a pověřením obracejícím se stále znovu na všechny Mé děti, které se ke Mně vinou: Modlete se! jak jste to dnes říkali v kroužku. Modlete se za své rodiny, modlete se ale i za velké světové dění, neboť jak jsem vám již projevil, všechno je v pronikavé změně!

 

Nestrachujte se z radikalismu v tom nebo onom náboženství, nýbrž žehnejte ty, kteří se s násilím snaží prosadit určité náboženství! Můj syn, který jako prorok toto náboženství předal, byl přesvědčen, že je poslední prorok. Nacházel se v omylu! , Nebeský Otec a Bůh všech Svých dětí, budu až do konce tohoto světa stále znovu mluvit ke Svým dětem přes nástroje, ano, přichází čas, kdy každé dítě, které Mě miluje, jedno k jakému patří náboženství, bude Mé Slovo v sobě vnímat. Pak bude každému náboženskému sporu a usilování o moc vzat vítr z plachet.

 

Nedívejte se na brutalitu, která se v islámu rozmáhá, neboť 80% Mých dětí v tomto náboženství se snaží o vyjití s bližními a o uznání všech ostatních náboženství. Kdo z každého náboženství vybere to, co je učeno jako stěžejní bod, a integruje to do svého náboženství, ten postoupí kupředu k náboženství srdce. Náboženství srdce je láska, láska ke všemu bytí, láska ke všem bližním, což nakonec vede k míru a připravuje všechny Mé děti na Můj opětovný příchod, opětovný příchod, kdy všechna náboženství uznají jednoho Boha, který ke Svým dětem volá: „Pojďte domů!“

 

Vzniknou nová země a nové nebe, přičemž to staré nebude zničeno, jak si leckdo myslí, nýbrž se všechno promění skrze světlo lásky a míru. A všechny ty Mé děti, které se ještě nacházejí v temnotě, uvidí blaženost svých sourozenců. Skrze nebeské záření lásky a míru, ale i skrze vaši snahu o to, jsou podněcováni a touží po této lásce a tomto míru. První jiskra lásky a míru se v nich narodila a je skrze Mne posilována. Tak dojde k jednotě všech Mých dětí, které společně s anděly vedu po stupních domů do věčnosti. Dění pádu pak bude ukončeno a všechny Mé děti putují směrem domů a spějí k bráně z růží.

 

Nyní se nacházíte na počátku divuplného času, který se hluboce dotkne vašich srdcí. Láska a vůle po míru jsou ve vás posilovány skrze Mou nebeskou sílu, neboť , Ježíš, putuji mezi vámi, s anděly nebes. Je to čas přípravy na Můj opětovný příchod, čas velkého adventu. První svíce již hoří. Tento advent ale, o kterém mluvím, se rozprostírá přes delší časové období, než budete moct rozsvítit druhou svíci. Třetí časové období je kratší a čtvrté je již Mým světlem tak naplněno, že budete jasnozřiví. Spatříte přírodní bytosti a také anděly po vašem boku. Mají ještě světlo trochu utlumené, vaše oči si ale postupně zvyknou na toto světlo, neboť i vy se skrze svou lásku ke všemu bytí stanete jasně zářící bytosti. Již ve třetí adventní době se ve vás budou odehrávat znatelné proměny, vaše světlo zesílí a vaše srdce bude tlouci trošku rychleji, protože bude plné radosti. Tlukot je vložen do vašich myšlenek: „Ježíši, miluji Tě! Cítím Tvou blízkost a Má touha po Tobě je tak velká!“

 

Skutečně, říkám vám, budu každému dítěti tak blízko, že Mě bude cítit. I ty Mé děti, které ještě prochází temnotou, jsou dotknuti Mou touhou po nich, a i oni touží po vykoupení od všeho lidského bytí a v nich bude stále více sílit volání po jednom Bohu, Který jsem . To lidské je temnota, která ještě nyní leží nad zemí. První svíce ale již hoří a svítí do této temnoty.

 

Podívejte se do svého nitra srdce zde v kroužku, ale i všichni, kteří Má slova čtete, podívejte se při čtení těchto slov do svého srdce a uvidíte světlo první svíce jasně zazářit. jsem toto světlo. Nebojte se, když vás zalije studená přeháňka, je to Mé něžné dotknutí, když pokládám Svou ruku na vaši hlavu a žehnám vás!

 

Tak jděte plni radosti do této adventní doby, ale i do té velké adventní doby, i když ta trvá déle než lidský život. Říkám vám: Nevíte, jestli při zapalování druhé svíce nebo i později nebudete opět na zemi, abyste Mi v lásce sloužili a šířili Můj mír.

 

Tak vás žehnám, zde v kroužku, ale i vás všechny, kteří Má slova čtete.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Tak udržte své srdce doširoka otevřené a ciťte Mě! Ciťte Mě v sobě, ciťte Mě kolem sebe, ciťte Mě ve všem bytí, neboť Má láska již všechno naplnila! Podívejte se na zemi v její kráse, Moji milovaní! Podívejte se na život! Dva lidé se milují, vznikne dítě, představujete si, jak dospívá, nejprve v mateřském lůně a pak v rodině! Pozorujte zázrak, který vzniká z Mé lásky a stále znovu vám ukazuje, že jste dílo lásky! Jste Mé děti, myslete vždy na to!

 

Nechte, abyste nyní klesli do Mé lásky! Držím vás, nesu vás, vedu vás a všechno, co vás znepokojuje, vám nedokáže ublížit, neboť jste obaleni do Mé lásky. A Má láska je dokonalá, Má láska uzdravuje a je tak velká, že všechno přetrvá a všechno ozáří. Tak jděte s touto láskou do nadcházejícího času a nechte se jí naplnit! Nechte se také naplnit Mým milosrdenstvím! Ano, smilujte se nad všemi, o kterých si myslíte, že by vás mohli odvádět pryč od lásky, o kterých si myslíte, že pochybují o vaší lásce.

 

Ano, buďte milosrdní, Moji milovaní! Vezměte si příklad z onoho samaritána, který se plný lásky ujal zraněného cizince, jehož rány ovázal, posadil ho na svého koně a vzal ho do ubytování, kde za něj ještě zaplatil, aby mohl být dále ošetřován. Když tento příklad následujete, pak bude vaše srdce silné, neboť je plné lásky, a zcela lehké a měkké, neboť je také plné milosrdenství. A lásku a milosrdenství v sobě vnímejte jako Mou lásku a milosrdenství. V této lásce a milosrdenství vás chci vést nadcházejícím časem a otevřít vám oči, abyste poznali, co vy sami můžete dělat, abyste přispěli k více lásky na světě.

 

Jděte do nadcházejícího času plni důvěry ke Mně, který jsem váš Přítel a Bratr, Ježíš Kristus, který jsem váš Spasitel, váš Dobrý Pastýř a také váš Bůh a Otec! Nechte se nyní vzít do Mé náruče, nechte se úplně vroucně přitisknout na Mé srdce a ciťte se u Mě v bezpečí! Ciťte ještě jednou, jak Mé svaté požehnání naplňuje celé stvoření! Slyšte, jak vám říkám: „Mé dítě, miluji tě!“ Slyšte to stále znovu: „Mé dítě, miluji tě!“

 

Amen.

 

 

Modlitba:

 

Milovaný, Nebeský Otče, těšíš nás s toliko lásky a i naše láska je u Tebe. Skutečně, Ty jsi Dobrý Přítel po našem boku. Pamatuji si, když jsem mohla putovat po tvých stopách ve Svaté zemi a vždy jsem byla poslední ve skupině, ale nebyla jsem sama, Ty jsi mě citelně doprovázel, jak nás všechny doprovázíš, ať již jsou nyní na nejpřednější špičce nebo jako poslední v řadě.

 

Otče, Ty jsi nám opět otevřel nebeskou bránu a my cítíme světlo, které stále silněji září, čím déle putujeme sjednoceni s Tebou. Vhání nám to stále znovu slzy do očí, s kolika dobrem nás doprovázíš a my cítíme Tvůj povzbuzující úsměv.

 

Otče, milovaný Spasiteli, ať se jako Tvé dítě tiskneme k Tobě nebo procházíme těžkostmi života a neseme svůj lehký kříž – ve srovnání s křížem, který jsi pro nás všechny nesl – tak svou cestu po zemi přes těžkosti přesto cítíme jako lehkou, protože jdeš s námi a Tví andělé nás doprovází.

 

Ty jsi byl vždycky po našem boku, my jsme to ale často nevěděli. Nyní se ale z vědění stala zkušenost, protože Tvou blízkost cítíme ve vší síle a děkujeme Ti za to, ó Pane, i za to, že nám dáváš stále více ze Své síly, a tím se stává naše cesta po zemi lehčí. Buď Ti díky z nejhlubšího srdce!

 

Všichni lidé této země jsou Tvé děti, jedno k jakému náboženství patří. Tak chceme stále silněji cítit toto bratrství a začlenit do našeho všedního dne, když čteme tu nebo onu zprávu, která nás děsí. Všichni jsou Tvé děti a nakonec se každé dítě obrátí opět domů k Tobě, a toho si máme a chceme být neustále vědomi.

 

Skláníme se před Tebou v hluboké vděčnosti a jako Tvé děti, Otče, se tiskneme k Tobě, abychom Ti v naší touze byli tak blízko, jak to je možné.

 

Amen.

zpět