Tichá radost

Poselství - listopad 2015

Poselství - listopad 2015

zpět

 

 

 

Kroužek lásky a světla Ježíše Krista

 

28. listopadu 2015 v Norimberku

 

 

Modlitba:

 

Milovaný Nebeský Otče, právě jsme zpívali o tom, jak moc milujeme. A v této písni (Pojď mé srdce) jsme si svou touhu po Tobě opravdu uvědomili. Otče, tak se nyní chceme přivinout do Tvé náruče a dát ti svou pozornost. Prosíme Tě, naplň nás se vší Svou láskou, Svým milosrdenstvím a dotkni se nás zcela, zcela hluboko v našich srdcích.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z milosrdenství

 

Moji milovaní! Jsem uprostřed mezi vámi a Má láska vás pojmula. Oheň lásky ve vás hoří jako zářící pochodeň. Jste Mé světlo a jste Mé děti, Moji synové, Mé dcery. Uvědomujte si to vždy znovu, kdo jste v pravdě. V pravdě jste Mé nade vše milované děti, které v lidském šatě putují po této zemi. Mluvili jste se Mnou o této cestě na zem a jsem vás na vaši cestu připravil, připravil jsem vás na všechno, co na vaší cestě je. I na to, co vám připadá těžké. A vy jste Mi slíbili, že budete jako Mé dítě v lidském šatě pro Mě světlem a láskou. Tak vás prosím, abyste si to stále znovu uvědomovali, že jsem ve vás se vší Svou láskou, se vším Mým milosrdenstvím, se Svým světlem, se Svou léčící silou. Když jste ve svém srdci u Mě a necháte se ode Mě dotknout, tak se ve vás rozlévám a Můj proud lásky teče do stvoření. Můj proud lásky teče všude tam, kde je láska potřeba. A teče i všude tam, co jste Mi dnes darovali ve svým modlitbách, o čem jste se bavili ve svém rozhovoru.

 

Ano, dívejte se očima lásky do svého okolí, tam, kam jste postaveni. Viďte světlo, které je ve vás a které můžete vnímat očima lásky. Pak Mi všechno předložte, žehnejte, modlete se a dělejte činy lásky. Tak se bude stávat světlo, které již nyní dělá zemi světlejší a světlejší, stále silnější. Získává na síle a intenzitě a Má láska všechno uzdravuje. Má láska vás uzdravuje a Má láska uzdravuje stvoření, i vaše sourozence, ano každé zrnko prachu.

 

Mocně působím skrze vás, když jste v srdci a na všechno se díváte očima lásky. Představte si při tom, kolik moc světla a lásky jsem v každém jednom z vás, jak zářivě krásní jste jako Mé dítě ve svém nejhlubším nitru. A tato krása ve vašem nitru je viditelná i ve vašem lidském šatu. A v tomto vědomí, že jste Mé děti, že jste láska, přispíváte k tomu, aby bylo stvoření naplňováno stále více světlem a láskou.

 

Tak jako vámi nyní proudí Má láska – ano ciťte Mě ve svých srdcích, jak se vás zcela něžně dotýkám, jak se Má láska vydává do každé jedné z vašich buněk. Ciťte toto proudění, Moji milovaní, odevzdejte se Mé lásce. Jste děti lásky a tak vám dávám Svou celou lásku a Své celé milosrdenství. Tím vás připravuji na vaši cestu a ve vašem nitru vás léčím. Ano, léčím vaše strachy, léčím všechno to, co vede k nemocem. Mocně jsem i se Svou léčící silou ve vás. Kdybyste se nyní mohli vidět, mohli byste vnímat, jak světle je ve vás. Jste jasnější a krásnější než nejkrásnější hvězda. Jste tak krásní, protože vás jako Své děti obdarovávám Svou láskou, stále a stále znovu.

 

Tak zůstaňte nyní přitisknuti do Mé náruče a Má láska se vydává dále. Mé projevující se slovo zůstává mezi vámi.

 

Amen.

 

 

Božské projevení z lásky

 

Mí milovaní synové, Mé milované dcery, slavíte nyní adventní dobu a zapalujete svíčky. Když bude svítit čtvrtá svíčka, tak opět přijdu. To je symbol pro vás. Neříkal jsem: „Přijdu znovu?“ A sice v moci a nádheře, se všemi Svými anděly a tou dobou budete i vy jako andělé putovat po Mém boku. Pak bude tato země proměněná ve hvězdu lásky, ve hvězdu milosrdenství. Vše, co muselo být na této zemi naučeno, bude pak Mými dětmi prožito a jako vědění navěky bude žít v srdci.

 

Co je život? Jeden mezi mnohými. A každý mezi vámi již nasbíral mnohé zkušenosti, prošel nejrůznějšími zeměmi a zná mnoho jazyků. A nevíte, že jste i v Mé době se Mnou putovali? Všechny Mé děti, které ve svém nitru jsou vzplanuté v lásce ke Mně, Mě doprovázely. Některé šly po Mém boku. Některé nemohly pochopit, že jsem na sebe vzal kříž. Ale v těch stoletích poté pochopily proč. Neboť každé dítě nakonec vezme kříž na sebe a následuje Mě, ne jen v křesťanství. Zkušenosti nejrůznějších náboženství jsou pro každé z Mých dětí důležitá, aby se stalo absolutní láskou, což znamená, vzít na sebe kříž, ne jen pro sebe, nýbrž i pro své bližní, a následovat Mě. Když sledujete zprávy, které se dennodenně dovídáte ve svých médiích, tak se na všechno, co se děje, dívejte očima lásky. I když pachatelé šlapou po lásce, pronásledují Mé děti a přivozují jim utrpení, tak to viďte Mým očima. Každá zkušenost slouží k tomu, přes utrpení, i utrpení bližních, vyrůst a vyvíjet se směrem k absolutní lásce.

 

I všechno, co se děje v přírodě, ať již pták jí červa nebo lev trhá ovci, všechno to se děje, aby se všechno a všichni měnili k lásce. V nebi jsou všechna zvířata, která znáte na zemi a kromě toho ještě na tisících jiných světů. Vyvíjejí se a po této době, až země nebude existovat, bude již jen láska mezi všemi zvířaty. Mé světlo lásky vyživuje všechno a živí všechno. A vy putujete nebeským stvořením a u vašich nohou vidíte všechny druhy zvířat. Hladíte obrovského slona, který láskyplně kolem vás ovíjí svůj chobot.

 

Neboť všechno, co je na zemi, je pak i v nebeských říších, jinak by to přece byla nuda, Moji milovaní. V nebeských říších je všechno stvořeno sobě navzájem pro radost a všechno se vyvíjí směrem k andělské bytosti. I ten nejmenší komár bude jednou andělem. Všechno je vývoj. Kameny, které se vám zde na zemi zdají šedé a těžké, vyzařují v nebeských světech světlo. A vaše světlo se spojuje s tímto světlem a je ve velkém bytí jedno se Mnou, Stvořitelem všeho bytí. Vrůstejte pomalu do tohoto světa.

 

Ve vašich zeměpisných šířkách je nyní zima, sníh pokrývá trávu. Přesto je pod ním život. Neviďte vždy znovu hynutí, nýbrž se dívejte na život. Neboť neexistuje nic, co by navždy zemřelo. Ve všem zůstává na věky ten ode Mě vytvořený život. Když například chytnete trs trávy a vytrhnete ho ze země, tak si myslíte, že tento trs trávy nyní zajde a neponese již žádný život. Život pro vás není viditelný, Moji milovaní. Je tu a bude vždy. A tento život se šíří, kolem vás, až do všech hloubek, až do všech výšek. A z hlubiny stoupá všechno vzhůru do šířek nebeského bytí.

 

Když nyní procházíte adventní dobou, tak přemýšlejte o Mých slovech. Nic není pomíjivé, všechno žije. Život, to říkám ještě jednou, je věčný, protože pochází ze Mně. Tak byste mohli v těchto týdnech přípravy na svou vánoční slavnost, vzpomínku na Mé narození, zažívat s vědomím, že všechno je živé, že není nic, co není prozářeno Mým světlem. Vše je prozářeno Mým světlem, i když si někdy myslíte: „A peklo, Otče?“ Pak odpovím: „I peklo.“ Neboť i peklo je zkušenost a proměňuje se, jako všechno připadá proměně směrem ke světlu.

 

Jděte tedy po cestách svého bytí s vědomím, že všechno žije a všechen život je také jedno, jedno ze Mě, vašeho Boha a Stvořitele. Žehnám vás, váš všechny Mé děti na všech rovinách, ano celé Své veškeré stvoření.

 

Amen.

zpět