Tichá radost

Poselství - prosinec 1999

Poselství - prosinec 1999

zpět

 

Poselství prosincové. Vánoční slavnost

 

18. prosince 1999

 

Já, Rafael jako služebník před Pánem, jako ochránce všech kroužků lásky a světla k vám smím hovořit. Zdraví vás nebe, všichni ti andělé, kteří putují na vaší straně a všichni ti, kteří na vás čekají v čistě duchovním domově, až se jednou všichni znovu shromáždíme v trůní místnosti Boha, našeho milovaného Otce.

 

Přinesli jsme vám dárek z domova, otevřete své ruce, je to kytice čemeřic. Tato květina už uka­zuje svoji krásu, i když venku ještě leží led a sníh, protahuje se ledovou pokrývkou a roz­radostňuje vás lidi.

 

Přinesli jsem vám tyto květiny jako symbol pro váš život, neboť každý z vás je takovou čeme­řicí. Na zemi ještě leží led a sníh, ještě je všude nenávist, různými zeměmi táhnou války, ještě je rozpolcenost, ale vy, Mí bratři a sestry, rozkvétáte ve svém duchovním bytí krásou nebe, a svým pociťováním, svým myšlením, svým jednáním šíříte radostné poselství, slunce blížícího se jara, jako symbol návratu našeho Pana a Boha, Ježíše Krista, není už daleko.

 

V nejčistší bílé se pozvedáváte z temnoty této doby a záříte do dálky jako pochodně, které jsou neseny před Pánem, a ozařujete cestu, na které se můžou nalézat všichni vaši bratři a sestry, pokud jen chtějí, aby pozdravili Krále králů. Váš chrám srdce rozkvétá jako ona květina v čistotě a kráse.

 

Tak pojďte, milovaní bratři a sestry, projděme sférami a navštivme znovu onen chrám, který už stojí blízko Růžové brány. Onen chrám, do něhož stále znovu přichází ti ze světla zrození, aby čerpali sílu pro svoji službu na Zemi.

 

Zanecháváme tento prostor za sebou, toto město, zemi, sedm krát sedm rovin. Na světelné dráze, která se rodí z pracentrálního souhvězdí, se pohybujeme nepopsatelnou rychlostí k onomu chrámu. Dorazili jsme sem. Rozhlédněte se! Mnozí vaši sestry a bratry sem pospí­chali s vámi. Široce otevřenou branou proudí světlo a noří vás všechny do nadpozemských sférických zvuků.

 

Uprostřed tohoto chrámu vidíte studnu milosrdenství, z níž jste už jednou čerpali, abyste při­nesli všem lidem milosrdenství. Neboť láska hoří ve vašich olejových lampách a milosrden­ství jste rovněž čerpali z oné studny v době vánoc, abyste přinesli všem svým bratrům a sestrám na Zemi vedle lásky také milosrden­ství. Nebeské chóry jásají a zdraví vás. Vaše vnitřní smysly jsou otevřeny pro krásu, která vás nyní obklopuje, krása chrámu, který pro vás byl vybudován v blízkosti věčného domova. Kousek pod chrámem „Merhatom“, v němž jste do­stali roušku zapomnění, než jste sestoupili na Zemi.

 

Zde na tomto místě jste byli už tolik hodin. Když jste sklíčení putovali po zeměkouli a snažně prosili o pomoc a sílu, pak vás andělé nesli na toto místo. Znovu jste načerpali sílu v blízkosti věčného domova a naše láska vás duchovně objímala a vy jste věděli, že nejste na této země­kouli sami.

 

Ale nyní, Mí bratři a sestry, jste probuzení ke svému vnitřnímu světlu, stále méně potřebujete vlastní posilňování a stále více jste připraveni darovat sílu z božského pramene lidem této Země, nechat proudit lásku z vašich lamp do stvoření, aby se přiblížilo krok za krokem spáse. Vaše lidské bytí ustupovalo v minulosti stále více do pozadí, což andělé pozorovali s velikou radostí. Vaše obětavost rostla, žijete ve vědomí, že jste Synové a dcery jediného Otce a jako takoví jdete po Zemi.

 

Pozouny zaznívají, zástup andělů se dělí, zbožné mlčení se šíří v chrámu milosrdenství a také Já mlčím ve Slovu.

 

Mí synové a dcery, Já, Otec Pra vás zdravím v této svaté hodině, v níž jste pozvedli svá srdce ke Mně, abyste se Mnou zažili slavnost Svaté noci. Já jsem vás volal a vy jste přišli.

 

Ne neuslyšeno odeznělo Mé snažné prošení, vy jste ho zaslechli a Já vás zdravím jako Své věrné služebníky, kteří nyní jdete po zeměkouli, abyste byli světlem nejen pro všechny Mé lidské děti, ale také světlem pro stvoření, které trpí. Je to vážná hodina, kdy jsem vás zavolal, neboť živly vaší matky Země se brání stále mocněji proti všemu negativnímu, co do ní vložili Mé lidské děti. Poznáváte to podle přibývajících přírodních katastrof. Vždy myslete na toto: Já jsem tvůrčí život, Já neničím. Vše, co působí ničivě, je zasetá setba, která dává sílu těm Mým dětem, které ještě působí proti Mně, které se ještě neobrátily k lásce.

 

Na této zeměkouli jsou nyní rozesílána poselství ze všech sfér. Skutečně, nepřehlédnutelně velký počet vlků v beránkově kůži učí a poučuje Mé děti, jen skrze málo bytostí může Mé volání lásky dospět k Mým lidským dětem.

 

Buďte bdělí, zkoušejte a to dobré si můžete ponechat. Ale jste také povoláni uvést na pravou míru, kde poznáte, že je činný duch odporu.

 

U tohoto pramene milosrdenství jste dostali nádobu, tuto nádobu nesete nyní ještě ve svých rukách. Prosil jsem vás, abyste podali doušek z milosrdenství všem, kteří žijí na této Zemi v nepokoji. Prosil jsem vás, abyste šli po bojištích a neobdarovávali milosrdenstvím jen prchající, ale také vojáky. Ještě stále je na vaší Zemi válka. Když zaplápolá ohnisko nepokojů více, pak bude v jiné zemi znovu válka a vy, Mí synové a dcery jste znovu žádáni, abyste vy­lili milosrdenství všem, jak příteli tak nepříteli.

 

Toto je, jak jsem vám vysvětlil, duchovní akt, potkáte duše a podáte jim nádobu, doušek způ­sobí touhu po pokoji, protože tento doušek se dotkne v každé duši nekonečného utrpení, které jde po celé Zemi. Poněvadž je všechno navzájem spojeno, není utrpení, které trpí jen jeden, neboť každé utrpení je utrpením všech, je to také Mé utrpení. Vás, Mí ze světla zrození, jsem prosil, abyste tomuto utrpení pozvolna končili tím, že vložíte do srdcí svých bratrů a sester lásku a milosrdenství. Splnili jste toto pověření, ale nyní na vás čekají nové úkoly.

 

Skrze mnoho poselství je oznamováno, že tato Země stojí bezprostředně před transformací. Pravdivá slova jsou zastřena rouškou a Mé děti jsou sváděny k tomu, aby dbaly na vlastní blaho, místo toho aby byly stále zaměřeny v lásce na obecné blaho.

 

Když jsem kráčel po Zemi jako Ježíš, kde jsem byl? Byl jsem u těch, kteří očekávali Mesiáše, u těch, kteří věřili, že Bůh je blízko, kteří se očistili a dbali na velký počet přikázání, protože věřili, že Mi tím slouží? Vezmu si příklad: tak se nesmělo na sabat pomáhat, protože každá činnost byla zákonem, zákonem sabatu, označená jako práce a zakázána. Proto jsem byl na­paden, protože jsem v den sabatu léčil nemocné.

 

Na tom můžete poznat, kde jsem byl, ne v chrámu, u zdánlivě očištěných, ne, byl jsem před branami měst, u nečistých, u malomocných, u nemocných, u hříšníků. Nyní se vás ptám, Mí milovaní: Kde jste vy? – Jste tady, kde jsem Já a budete tady vždy, kde jsem Já, u nejubožej­ších z ubohých! 99 spravedlivých jsem nechal stát, abych šel za jedním ztraceným a pomohl mu. A také vy budete u zdánlivě ztracených, kteří nemají skrze vnější nouzi čas, aby se něja­kými cvičeními transformovali výše.

 

Také vás jsem učil meditace, ale jen k tomu účelu, aby se zvětšila vaše schopnosti přijímat, aby mohlo do vás proudit více lásky, více duchovní síly, abyste ji předávali dále nejubožejším z ubohých. Jste teď Mí poslové lásky a milosrdenství. Duchovně jdete po této planetě Zemi, abyste nesli světlo z nebes do srdcí Mých lidských dětí, abyste utěšovali, kde je potřeba útě­chy, abyste posilovali, kde velká slabost tlačí Mé děti k zemi, abyste žehnali.

 

Potřebuji vás, jako posly světla, kteří můžou být, co se týče kmitání, vnímáni dušemi Mých dětí v hlubině. Sice jsou připraveni andělé, aby pomáhali, ale tyto andělské ruce nejsou vidět, proto potřebuji vás. Nenechte se svést do bludů poselstvími, které vám slibují transformaci směrem vzhůru, když dodržíte ty či ony přikázání očisty.

 

Můj příchod bude jako blesk, jak jsem vám už často líčil a jak stojí psáno: z okamžiku na okamžik, který vzejde na východě a sestoupí na západě. A tento Můj příchod bude tehdy, když budou všechny Mé děti dotčené světlem nebe. Já jako váš Otec Ježíš jsem roztáhl na Golgatě Své ruce a držím je také teď roztažené pro všechny Své děti. Nebude žádná planeta, na kterou budou muset Mé údajně nerozvinuté děti ustoupit, když bude tato Země pozvednuta do nejbližšího vyššího kmitání. Všech Svých dětí se dotknu.

 

Země je pozvedávána, ale ne z vnějšku, nýbrž vámi a mnohými, kteří věrni svému slibu ko­nají před Mým božským trůnem a v pozemském šatu plní to, za čím se vydali a co v sobě nesou jako nejhoroucnější přání, totiž spoluspasit, být také těmi, kteří přináší oběť.

 

Není to nádherné, být provázen anděly z čistě duchovního domova, vašimi láskami a jít po Zemi se Mnou ve svém srdci a rozdělovat světlo, světlo lásky a milosrdenství. Jen to jediné šlechtí duši, žádné nějak uzpůsobené cvičení.

 

Mí ze světla zrození, ve vašich srdcích plane oheň naplnění, zapálený u svatého krbu v trůní místnosti, zapálený Mojí touhou, znovu přivést domů všechny Mé děti z hlubiny a dálky. Tento oheň touhy plane ve vašich srdcích, spolupodílet se na tomto vedení domů.

 

V každé Svaté noci, v níž se připomíná Můj příchod na Zemi, proudí bohaté proudy milosti. Tak mnoho srdcí, které se přes rok zapletlo ve světské hektice, je touto milostí dotčeno a ot­vírá se a vy se k němu dostanete se svými myšlenkami pokoje, lásky, požehnání a světla. Vkmitáte do proudů milosti, abyste ho rozdělili všem Mým dětem, které jsou připraveny (a i kdyby to byla jen úplně malá jiskřička) přijmout milost.

 

Mí synové, Mé dcery, to je váš úkol v této době. Dále leží transformace této Země hlavně ve vašich rukách. Už jednou jsem vysvětlil: podívejte, je to zákon, to, co Mé děti strhly do hlu­bin, musí také Mé děti znovu přinést zpět. Tedy nikdy neřeknu velké ‚amen‛ nad Zemí a pak bude následovat zlomení pólu a podobné, jak je to obsaženo v mnoha proroctvích, ne, osud této Země leží v rukách Mých dětí, ony ji strhly do hlubin, ony ji také znovu přinesou zpět.

 

Nyní se cítíte ještě někdy slabí, když stojíte před spoustou úkolů, ale Mí synové a dcery, síla z Mé síly ve vás stále roste, s každou myšlenkou požehnání se rozšiřuje objem vašeho přijí­mání sil, a stane se: když se pozvednou ničivé síly, vyvolané jednáním proti lásce, které vy uklidníte láskou, požehnáním živlům a proměníte negativní ve světlé.

 

Důvěřujte Mému slovu a myslete na poselství, které vám stále znovu podávám a kladu na srdce. Tak jako jsem posvětil Zemi tím, že jsem po ní kráčel, tak posvěťte také vy Zemi, po­svěťte ji každým krokem, který vykonáte, ve vědomé lásce. Stále více Mých dětí se probouzí na této planetě Zemi a kdo je probuzený, ten má na své straně velký počet andělů, kteří mu pomáhají, aby splnil to, co kdysi slíbil.

 

V této době obratu jste v naplňování a léčíte Zemi, zraněnou do morku kosti a zohyzděnou, Mé stvoření. Všechen život je ze Mne, Země touží po léčení. Tak jděte jako léčitelé svými dny, zesílené síly se ukazují teď ve vás. Vciťte se do svých dlaní: Já v nich oslovuji léčivé síly, ale také léčivé síly, které proudí vašima nohama. Žehnám vašim nohám, aby skutečně každý krok, který vykonáte působil léčivě. Povolávám vás tímto posvěcením k léčitelům této Země, nejen vás zde v kroužku, ale všechny ty, kteří čtou toto poselství a cítí se osloveni, ale také mnoho těch, které oslovuji sám v jejich srdcích. Všichni Mí ze světla zrození půjdou od teď jako léčitelé této vaší matky Země po planetě. Buďte si tohoto vznešeného úkolu vědomi.

 

Žehnám vám, Mí synové a dcery světla. Čemeřice ve vašich rukách jsou úplně rozkvetlé, roz­sypejte květy po zeměkouli, čím více rozsypete, tím více vám bude podáno. Neboť také zde je symbol, připravujete cesty, léčíte a světíte tuto Zemi kobercem květů, abyste Mě Krista krále ve cti přijali, až v moci a slávě znovu přijdu.

 

Pokud je to vaše vůle, sejděte se ve Svaté noci v deset hodin, tedy ve 22.00, abyste se du­chovně spojili a ještě jednou si připomněli tuto hodinu milosti, abyste fungovali jako kanál pro proud milosti z Mých rukou. Požehnal jsem vám a nyní kráčejte k naplnění svého no­vého pověření.

 

Amen

 

Poznámka: Knihy (např. Ur-Ewigkeit in Raum und Zeit) od Anity Wolf jsou k dostání: Anita-Wolf-Freundeskreis e.V., Jürgen Herrman, Hohenfriedberger Str. 52, 70499 Stuttgart (Weilimdorf), Deutschland

zpět