Tichá radost

Poselství - prosinec 2001

Poselství - prosinec 2001

zpět

Kroužek lásky a světla Norimberk 15. prosince 2001

 

Meditace:

 

Dnes, Mé milé zářící děti, bych s vámi chtěl jít do meditace Já, váš Otec.

 

Všude na tomto světě, zvláště ale tam, kde žijete, se zapalují svíčky. Povedu vás nyní do plamenů svíček, abych vám ukázal význam. Podívejte, také vy mluvíte o temnotě ve světě, ale jas, to, co přináší milost, je tak často přehlédnuto.

 

Svýma duchovníma očima vidíte zapálené svíčky, jak plameny září v tomto pokoji. Každý z vás drží nyní v duchu v rukách svíčku. Světýlko, kterým sami jste, a svítíte tak silně, jak jste se Mnou spojeni.

 

Ve vašem okolí, ve vašem městě je více a více zářících světel, které jsou také na cestě ke Mně, jen je všechny neznáte. Nyní nechejte ve svém nitru zazářit tuto spoustu světel ze svého okolí, tak bude toto záření stále hustší, všechny plameny se vztyčí vzhůru s touhou domů, do otcovského domu.

 

Každé světýlko to učiní svým způsobem, nemůžete to vědět a znát, ale Já je všechny znám. Je jich stále více, kteří se vydávají, aby našli svoji cestu domů. Nyní vidíte, jak se na štědrý večer zapalují v každé rodině svíčky. Mnoho duší ví, co to znamená zapálit svíčku: totiž darovat jí světlo, vytvořit spojení s nebem, s Ježíšem, se všemi anděly.

 

Čím více svíček hoří, tím více světla zářivě vydávají, tím více se otevírají vaše srdce, tím více je na tomto světě milosrdenství, tím tepleji se vede v rodinách, tím šťastněji se dívají zvířata, která tyto rodiny vidí. Ano, Mí milí, jestliže má někdo z vás doma zvíře, pak pohlédněte do jeho očí, zvíře uvidí vaši zář, pocítí vaši lásku.

 

Ale všechna tato světla jsou schopna proniknout temnotu, která také tu a tam ještě ve vás je. Světlo pronikne temné stíny, rozpustí je a přetransformuje. Nyní vidíte ve svém nitru, že jste obklopeni zářícím svitem svíčky, zcela a úplně naplněni. Pociťujete teplo, které vámi proniká, pociťujete Mého Ducha, Který je s vámi a pomáhá vám. Nyní už nelze vidět jednotlivý plamen, ale vlnící se světelné moře kolem vás a ve vás a Já jsem uprostřed mezi vámi. Jsem ve vašich srdcích.

 

Jen Já vím, co se děje v srdcích lidí. Mí milovaní přátelé a děti, nyní vám žehná Má nekonečná láska. Buďte otevřeni a zůstaňte v tomto proudu, který se z vašich srdcí spojuje s duchovním světem.

 

Amen

 

 

Jako nositel božské lásky, nazýván Rafael, jsem ve vašem středu a zdravím vás také ve jménu všech andělů, kteří vás provází vaším životem, jsou po vašem boku.

 

Naše nebeská radost je s vámi, milovaní bratři a sestry. Vzali jsme vám z domova dárek. Vkládáme do vašich rukou kytici plnou květů, které symbolizují naši lásku k vám, naši touhu po vás, naše spoluputování, naši ochranu, ale také naši úzkost o vás, neboť jdete obtížnou dobou. Proto vkládáme současně do vašich rukou sílu ze srdcí soucítících s vámi, sílu z domova, která k vám proudí od Nás a posiluje vás v lidském rouchu.

 

Nejste daleko od domova. I když často posíláte svůj pohled toužebně vzhůru, víte přece, že tento pohled musí být zaměřen jen do nitra, do vašeho srdce, tam je vám domov blízko. Putujeme po vašem boku, než jednou znovu překročíte práh a vrátíte se do světla.

 

Tak nyní pociťte kolem sebe zástupy andělů, pociťte jejich nebeskou lásku, která k vám proudí jako teplo a ciťte se zapojeni do duchovní bytí svého věčného domova.

 

Skláníme se v hluboké pokoře a úctě před naším svatosvatým Otcem, ale také stvořitelem, vrchním knězem a Bohem. Zaposlouchejte se do nitra, s jásotem zdraví sbor andělů Jeho, svatého vše-jednoho, Který je a byl a vždy bude. Úcta a chvála Jemu, kterého nade vše milujeme.

 

Mí milovaní synové a dcery, hovořím k vám dnes jako Otec Pra, poněvadž doba je vážná a rád bych vás vyzval, abyste si byli vědomi svého pověření se vším důrazem. Podívejte se do Svaté země, tak se nazývá. Tam jsem se narodil jako Ježíš z Nazaretu, abych přinesl mír a plameny se vzpínají ve válce, aby vše požraly, aby uhasily lidský život, aby přinesly nouzi a utrpení Mým dětem.

 

Slyšte, Mí synové a dcery, když se co tři hodiny spojíte a v modlitbě spolu svážete svoji sílu, modlete se nyní zvlášť za mír vycházející z Jeruzaléma. Tam se setkávají tři velká náboženství. Když tato tři náboženství mezi sebou nedojdou k míru, půjde po této Zemi mnoho neblahého. Mnoho proroků o tom psalo. Ale Já vám říkám stále znovu, že to, co stojí psáno, se nemusí naplnit, ale může k tomu dojít.

 

A teď volám a oslovuji všechny na celé zeměkouli; jsou ve svých srdcích dotčeni a ví o smyslu Mého oslovení – když budou Mí právě inkarnovaní poslové světla nyní v modlitbě, ve vyzařování lásky a pokoje držet spolu a nepovolí ve svém působení pro světlo, pro Mě, pak tato tři náboženství v oné zemi k sobě naleznou cestu a uzavřou mezi sebou mír. Jestliže se to nestane, Mí věrní, povedou proti sobě války v míře, kterou si nedokážete představit.

 

Proto vás v tento den vašich vánoc vážně oslovuji. Podívejte, následujete Mé kroky a nyní je doba, kdy ve vnějšku vnímáte boj proti temným mocnostem, které ještě přesto chtějí na Zemi zvítězit.

 

Myslete na to a to vám vkládám stále znovu se zvláštním důrazem do vašeho srdce: tyto temné mocnosti jsou vaši bratři a sestry. Můžete je nazývat teroristy nebo jim dávat jiná označení, jsou to vaši bratři a sestry, Mé děti. Jsou to Mé děti, které zkoumají hlubiny temnoty, aby po návratu domů už nikdy nedošlo k pádu.

 

Tak nechť není vaše modlitba, vaše vyzařování pokoje a lásky zahaleno temným nádechem, když myslíte na ty, kteří jsou ve vašich lidských očích válečníky. Jestliže v člověku pociťujete takovou pohnutku, odeberte se do svého nitra a buďte si vědomi na okamžik synovství, dcerství. Spojte se s Mojí láskou, která s radostí kráčí v ústrety ztracenému synu, když učiní první krok k obratu. S láskou, která putuje s každým dítětem a třebas nejhlubšími propastmi, aby byla připravena k pomoci, když dítě vyšle jen jedinou myšlenku na pomoc.

 

Vy, kteří jste otcové a matky, kteří milujete své děti, můžete trochu s touto láskou soucítit. Ponořte se do situace, když jde vaše vlastní dítě temnými cestami, jak velmi se s ním bojíte, bojujete za dítě a chcete mu pomoci a jako rodiče někdy přesto nemůžete, protože máte svázané ruce. Ale Já, který jsem Bůh, nemám ruce svázané, jdu se Svým dítětem, i když to často neví, krok za krokem. Nemůže se ode Mě oddělit, neboť ve svém nejhlubším nitru jsem s dítětem jedno. Putuji tedy se Svým dítětem všemi temnými propastmi a mohu Své milované dítě jen stále znovu zahalovat do světla nebe. Ale duše a člověk se odvrátili tak, že dítě to už necítí.

 

Nyní vstupujete na bojiště jako Mí poslové světla. Vaše modlitba, vaše láska je přizpůsobena kmitání v lidském bytí. Tím je pro vás snadnější symbolicky natáhnout po svém bratrovi, po své sestře ruku a dát první jemný podnět ke světlu. Porozumějte, Já, jako váš Bůh a Otec jsem jedno s Duchem ve Svém dítěti, když se však duše a člověk odvrátili ode Mě, není Můj podnět z Mé strany možný, dítě by se pod Mojí láskou zhroutilo. K lepšímu porozumění: Když jste byli delší dobu ve tmě nebo v pološeru, jste oslněni, když zase přijdete na denní světlo, oči vás bolí, ano, musíte nosit při prudkém světle, např. u sněhu, brýle, jinak byste své oči poškodili. Tak ani dítě, které kráčí temnými hlubinami, nesnáší Mé světlo. Mezi ním a Mnou také stojí svobodná vůle.

 

Vy, kteří jste na stejné, na lidské rovině Mého dítěte, můžete dorazit k Mému dítěti spíš, neboť každé lidské dítě má někde v sobě touhu, která se probouzí snad jen v malém vzplanutí, touha po lásce a pokoji. Zde působí vaše modlitba, aby se tato jiskra stala plamenem a i když je ještě malinká, k plameni, který se pozvedne a který v dítěti nechá růst přání lásky, pokoje, takže budu moci zasáhnout Já jako Otec a respektovat přitom svobodnou vůli Svého dítěte.

 

Mluvil jsem teď o jednotlivém dítěti, ale jde zde o mnohé, o celou zem, ano, o národy a proto volám všechny své posly, aby nyní působili, nyní se modlili, nyní vyzařovali do světa pokoj a lásku a kdekoliv to je možné, tuto lásku, tento pokoj také ukazovali v denním životě lidem jiné víry, nejednali s nimi jako s cizinci, ale jako se svými bratry a sestrami. Porozumějte, jde zde zvlášť o váš vnitřní postoj. Dokud se vás jiná náboženství nedotkla lidsky, sice jste se za ně modlili, ale vaše nitro v této modlitbě nekmitalo. Tak pro vás muslimové byli myšlenkově někde jinde, ještě daleko v nějaké vzdálené zemi jsou hinduisté, buddhisté. Z židovského národa znáte sice právě ve vaší zemi dějiny, ale židé jsou pro vás také vytrženi v zemi, do níž jste sotva kdy cestovali. Vše, co vám je, Mé lidské děti, vzdáleno, se vás nedotýká ve vašem nitru. Vyzývám vás ale ke skutečné lásce, která nechá vaše srdce také kmitat. K této lásce můžete dospět jen skrze Mě ve svých srdcích, neboť váš člověk, Mí synové a dcery, je povrchní. Vaše duše, ještě více váš duch jde do hloubky.

 

Zvažte, co to znamená, když říkám: Miluji každé dítě stejně. Můžete milovat kluka od sousedů stejně jako svého vlastního syna? Zdá se vám to nemožné. Z lidského úhlu pohledu je to nemožné. Jestliže se ale odeberete do svého srdce a spojíte se tam s Mojí láskou, bude z vás kmitat božská láska ke klukovi od sousedů. Uvidíte zář dítěte božího v tomto dítěti a už nebude kmitat omezená láska, ale neomezená láska, která pozná, že skutečně všechny Mé děti jsou jedno.

 

K této hluboce vroucné lásce vás vyzývám, zvláště ve dnech vánoc, kdy jdou vaše myšlenky ke stáji betlémské, k andělskému zpěvu aleluja: Pokoj lidem na Zemi! Pak nechejte své myšlenky proudit do dálek, nezůstávejte u malého dění, ale poznejte vysoký význam a vkmitejte do tohoto duchovně nebeského vznešeného významu: Bůh, Já jsem přišel na Zem jako dítě. Přijal jsem lidské roucho a stejně jako všichni lidé jsem šel tělem kojence, chlapce, mladého muže a dospělého. Přijal jsem tedy lidské tělo a plně vědomě prožil jednotlivé stanice lidství. Z tohoto dění, Mí synové a dcery, nechejte pak své myšlenky vkmitat do Mé božské lásky, která se narodila v každém člověku na této Zemi a kráčí s ním po Zemi. Porozumějte této vznešené symbolice, Duch z Mého Ducha jde po Zemi a Ducha není možné od Ducha oddělit, tedy Můj Duch spojený s Duchem Mého dítěte jde po každé pozemské cestě. Vkmitejte do tohoto vědomi a porozumíte, co to znamená, že Já jako Bůh jsem s každým Svým dítětem, volám ho jako Otec, a rád bych ho vzal na Své srdce, zcela jedno, co dítě v lidském rouchu činí. Ano, čím dál toto lidské dítě ode Mě je, tím důraznější je Má láska k tomuto dítěti. Myslete ještě jednou na podobenství o ztraceném synu! Dítě, které je stále u Mě, má ale všechny radosti u Mě, ale dítě, které mě – pokud jde o vědomí – opustí, jde vším utrpením.

 

Nechejte v sobě doznít smysl Mých slov a vkmitejte do lásky, které je zapotřebí, aby se vnesl mezi náboženství mír a odvrátilo to, co hrozí Mým lidským dětem. Říkám vám, byly vynalezeny strašlivé zbraně, nenazývám je jmény, a ty se použijí, jestliže se nepodaří přinést pokoj vaší modlitbou, vaším vyzařováním lásky.

 

Mí synové a dcery, jste posvěcení, na vašich čelech září světlo z věčnosti ve tvaru kříže, andělé vás provází, aby přijali každou vaši myšlenku a posílili ji, aby vaše činy se zmnožily s požehnáním nebe. Putujete ve světle věčnosti, i když se vám tak zdá, že váš krok je někdy pomalý a unavený. Pozvedněte svůj pohled, Mí synové a dcery, neboť s vámi bojuje celé nebe. Světlo zvítězí! Ale kdy zvítězí a jak zvítězí, to jsem vložil do vašich rukou.

 

Tak vás vyzývám, opakuji ještě jednou, co tři hodiny, zcela zvlášť v této době, v níž si připomínáte Mé narození, modlete se za mír a spojujte se přitom s Mojí láskou ve svých srdcí. Tím budete také mezi sebou jedno a mocný světelný paprsek pokoje, lásky, posílený všemi nebeskými zástupy a požehnaný Mnou, Otcem Pra, klesne na Jeruzalém, rozšíří se odtamtud do sousedících zemí a bude pokoj, mír, až přijdu v moci a slávě, abych vás vedl domů.

 

Mí synové, Mé dcery, přijměte Mé požehnání. Na vaší hlavě leží Má ruka, Má druhá ruka spočívá na vašem rameni, který také nese světový kříž. Můj synu, Má dcero, žehnám Ti. Milované dítě, nebeský pokoj naplňuje Tvé srdce, ať zajásá Tvá duše v aleluja! Nes tento pokoj, tuto radost, tuto lásku, kterou v sobě cítíš, do světa. Na štědrý den, večer v devět hodin, se duchovně spojte a rozšiřte svůj kroužek se všemi posly světla po celém světě, jděte do ticha a v nejhlubší vroucnosti, spojeni se Mnou, vyzařujte pokoj a lásku, zvláště do svaté země.

 

Jděte do nadcházející doby, buďte si vědomi, že nebe skutečně kráčí po vašem boku a bojuje s vámi za vítězství světa, zápasí o lásku.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, tím, co jsem právě vložil do vašeho srdce, jsem navázal na to, co jsem vám řekl při vašem posledním setkání. Také tehdy šlo o to předávat dál lásku, ale také jsem vám vysvětlil, že to se může dít skrze každého jen v té míře, jak on sám v sobě nabyl lásku a pokoj.

 

Znovu jsem vás připomenul, že všichni lidé, všechny duše jsou Mými dětmi a tím vašimi bratry, vašimi sestrami, ať už je znáte nebo ne a ať už patří k vašemu náboženství, vaší kultuře nebo ne, jsou to vaši bratři a sestry. Tak jako miluji všechny Své děti Já, jste také vy schopni milovat každého.

 

Co vám v tom často překáží, je váš člověk, vaše představa, vaše předsudky, vaše zvyklosti. Není snadné posílat vaši lásku a váš pokoji vám neznámému bratru, vám neznáme sestře, když u těch, které znáte, toho mnohdy nejste schopni. Všichni žijete v prostředí se svými bližními, ve své rodině, na svém pracovišti, se svým sousedem a když to, co jsem vám právě kladl na srdce, přenesete do nitra, v nitru procítíte, přijdete ke Mně a řeknete: Ano, jsem část pokoje, který přichází na tento svět a vykonám svůj podíl, povedu vás a budu vám dávat jednu příležitost za druhou, abyste tam, kde stojíte, u lidí, které znáte, vyškolili svoji schopnost milovat a předávali svůj pokoj.

 

Nemusíte vědět, jak tyto situace budou vznikat, musíte jen ke Mně přijít s upřímným a otevřeným srdcem a poprosit o to, abyste byli vedeni a Já ty situace vytvořím, kde se budete moci dát poznat jako Mí synové a dcery ne ve slově, ale v činu. To je správné misionářství, neboť se neděje písmem, slovem, ale činem, jednáním. A budete se divit, když se odevzdáte Mému vedení, jaké situace se vyřeší, které se dříve jevily jako těžké. K jakým setkáním dojde, na které jste ani ve snu nepomysleli. A když Mě v těchto událostech požádáte, abych to byl Já, Kdo vás povede, pozná váš bližní, jak působí v tomto světě láska.

 

Najednou s úžasem pochopíte, že nějakého člověka ze svého sousedství, které jste dřív sotva pozdravili, poznáváte jako svého bratra, jako svoji sestru, a pocítíte lásku, pokoj, který můžete dát do té doby cizímu člověku. Když budete připraveni, povedu vás ve vašem prostředí a s rovněž zmíněným poznáním vám připadne snazší modlit se i za sestry a bratry, kteří na této Zemi vám jsou jako lidé ještě vzdálení, kteří vám ve vašem nitru ale od věčnosti jsou blízcí. Budete jim posílat svoji lásku a svůj pokoj a buďte si jisti, že tomu tisíckrát požehnám.

 

Mí věrní, dodávám vám odvahu v době, která je těžká, ale zbraně světla jsou mnohem účinnější a daleko mocnější než to znáte ve svém lidství. Jestli chcete, opásejte se mečem lásky a pokoje, poproste Mě, abych vás stále znovu učil správné používání a stanete se pravými tvůrci míru na této planetě. Naplníte svůj podíl a svůj úkol, pro něž jste se vydali na cestu a po boku vám bude stát nepřehlédnutelný počet duchovních přátel.

 

Amen

 

 

Mí milovaní bratři a sestry, pojďte se Mnou, se svým nebeským Otcem, ještě jednou zpátky na místo Mého zrození! Za jakých okolností jsem tam přišel na tento svět? V tichu, v samotě stáje mě Marie přivedla na svět.

 

Jako král jsem byl v tehdejší době ohlášen. Mnozí by teď mohli říct: On vůbec nepřišel jako král. Z lidského pohledu je to zcela vhodné označení a přece vám říkám, přišel jsem na svět jako král.

 

Ne z hmotného pohledu, neboť z hmotného pohledu jsem neměl nic. Přesto jsem v této tiché noci přinesl na tuto Zem nekonečná bohatství, bohatství lásky, bohatství milosti, bohatství pokoje a bohatství světla. Bohatství, o nichž by snil snad každý pozemský král. Tato bohatství jsem měl ve Svém srdci a tato bohatství byla v hodinu Mého zrození kolem Mě.

 

Byl jsem obklopen Marií a Josefem, kteří Mě milovali, kteří se o Mě starali, ale také zvířaty, která Mě v těchto hodinách Mého zrození provázela, prostými lidmi, kteří ke Mně přicházeli, pastýři. Světelné bytostí, andělé zvěstovali Můj příchod na této Zemi všem, kteří to chtěli vidět a slyšet. A všichni, kteří otevřeli svá srdce, ke Mně mohli přijít.

 

Všichni, kteří Mě viděli, poznali, že dnes se stal zázrak, a věřili v tento zázrak, v zázrak tiché, svaté noci, v zázrak noci, na kterou se vzpomíná do dneška.

 

Tento zázrak noci, Mí milovaní, je možný jen s božskou láskou, kterou jsem přinesl na Zem s sebou, a s božskou láskou, která odpustila všechny hříchy, všechnu vinu na této lásce. Z této lásky jsem vám dnes dal, Mí věrní, buďte si této božské lásky vědomi, kterou jsem dnes zasadil do vašich srdcí. S láskou, s níž jsem vás dnes prosil, abyste žádali pokoj, se ponořte do svého nitra. Buďte si vědomi této lásky, nesete ji ve svých srdcích, neboť tato láska je láska pokoje a tato láska přináší na svět pokoj.

 

Proto vás prosím ještě jednou, když se budete spojovat ve tři, šest, devět a dvanáct, vzdalte se od toho, co vás obklopuje, myslete na Mě, jak jsem přisel na tento svět a jděte tak do ticha. Představte si tuto tichou, svatou noc a ve vědomí této tiché a svaté noci vysílejte do tohoto světa myšlenky světla, lásky, požehnání a pokoje, zvláště do svaté země, do Jeruzaléma, který se musí znovu postavit, který bude znovu postaven, aby v tomto městě mohla začít nová výstavba.

 

Prosím vás, pomozte přinést na tento svět pokoj. Mé požehnání, Má božská síla, všichni andělé jsou s vámi, aby s vámi za to bojovali.

 

Amen

zpět